Програма за управление на дейностите по управление настраница2/11
Дата23.02.2017
Размер1.66 Mb.
Размер1.66 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

b.3. Други ключови разпоредби, произтичащи от ЗУО

 • количествени цели за подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, включващи най-малко хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от други източници, които да достигнат общините, в следните срокове и количества:
 • до 1 януари 2016 г. - най-малко 25 на сто от общото им тегло
 • до 1 януари 2018 г. - най-малко 40 на сто от общото им тегло
 • до 1 януари 2020 г. - най-малко 50 на сто от общото им тегло.
 • най-късно до края на 2020 г. общините да ограничат количеството депонирани биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на същите отпадъци, образувани в България през 1995 г.
 • Постигане на поетапни цели за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на отпадъци от строителството и от разрушаване на сгради, за което отговорност имат възложителите на строителни дейности, както публични органи, така и бизнес:
 • до 1 януари 2016 г. - най-малко 35 на сто от общото тегло на отпадъците;
 • до 1 януари 2018 г. - най-малко 55 на сто от общото тегло на отпадъците;
 • до 1 януари 2020 г. - най-малко 70 на сто от общото тегло на отпадъците.
 • Ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради в населените места с над 5000 жители и в курортните населени места са задължени от началото на 2013 г. да събират разделно отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали в съответствие с наредбите на общините по чл.22 от ЗУО. Наредбите следва да се приемат от общинските съвети до средата на 2014 г.

b.4. Регулация на други нормативни документи, имащи отношение към управлението на отпадъците на общинско ниво
b.4.1. Закон за местните данъци и такси
Механизмът за финансиране на изпълнението на задълженията на общините по управлението на битовите отпадъци, възложени със Закона за управление на отпадъците е регламентиран със Закона за местните данъци и такси. Въведена е “такса битови отпадъци”, която се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.

Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на Общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност (чл. 66 от ЗМДТ):

Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци: контейнери, кофи и други; Събиране и транспортиране на битовите отпадъци до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;

Почистване на улиците, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване;

Проектиране, строителство, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови и строителни отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови и строителни отпадъци.
b.4.2. Закон за устройство на територията
Законът урежда административно-обществените отношения, свързани с устройството на територията, изискванията към инвестиционното проектиране и строителството в страната, и определя ограниченията върху собствеността за устройствени цели.
Съоръженията и инсталациите за третиране на отпадъци са определени като елементи на техническата инфраструктура.

Законът съдържа разпоредби във връзка с произтичащите от ЗУО изисквания относно строителните отпадъци и отпадъците от разрушаване на сгради, както следва:
 • оценката за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите обхваща проверката на тези проекти за съответствие с редица изисквания, включително и с изискванията за разделно събиране на отпадъците, образувани по време на строително-монтажните работи и дейностите по разрушаване с цел осигуряване на последващото им оползотворяване, включително рециклиране и постигане на съответните количествени цели за оползотворяване и рециклиране
 • премахването на строежи се извършва след одобряване на план за управление на строителни отпадъци, изискван от ЗУО


b.5. Изводи и препоръки, произтичащи от националните и европейските политики, съгласно НПУО 2014-2020.


 • Европейските стратегически документи от последните години променят философията и подхода към отпадъците, и по-конкретно предлагат преход от целенасочено управление на отпадъците като фактор, увреждащ околната среда, към политика на предотвратяване на тяхното образуване и ефективното им използване като ресурси. Този подход цели прекъсване на връзката между икономическия растеж и генерирането на отпадъци, вредящи на околната среда и създаващи риск за човешкото здраве. • За разлика от принципите в предходната нормативна уредба, целяща намаляване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда, настоящото законодателство съдържа конкретни изисквания и количествени цели за намаляване депонирането на отпадъци, за рециклиране и оползотворяване на специфични отпадъчни потоци и за предотвратяването на отпадъците като най-високо ниво от йерархията на управление на отпадъците.
 • Като се имат предвид предвижданията на стратегическите документи на ниво ЕС, очертаващи политиките по ефективно използване на ресурсите и околна среда по пътя на устойчивото развитие, както и работната програма на ГД „Околна среда” за преглед на политиките в сектор „Отпадъци”, може да се очакват промени в европейското законодателство, целящи още по-висока степен на защита на околната среда и човешкото здраве, както и преход от управление на отпадъците към устойчиво управление и по-ефективно използване на ресурсите, и вероятно:
 • допълнителни ограничения относно депонирането на отпадъци до 2020 г., и с по-голяма вероятност депонирането да се ограничи само до отпадъци, които не могат да се рециклират и оползотворят, и по-конкретно ограничения за депонирането на пластмасови и/или хранителни отпадъци, а в по-далечен хоризонт – и повсеместна забрана за депониране на отпадъци
 • специални разпоредби за намаляване на употребата и предотвратяване на отпадъци от полиетиленовите торби за еднократна употреба
 • ограничения за изгаряне на отпадъци, които могат да бъдат рециклирани, като например пластмасови отпадъци, съответно въвеждане на по-високи цели за рециклиране на битовите отпадъци, особено на пластмасовите отпадъци
 • въвеждане на количествени цели за предотвратяване на образуването на отпадъци, особено за пластмасови, битови/хранителни и за опасни отпадъци
 • по-високи цели за подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъци от опаковки, излезли от употреба електрическо и електронно оборудване, излезли от употреба моторни превозни средства и най-вече на пластмасовите отпадъци от тях, както и за батерии. 1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТЕРИТОРИЯТА

a. ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
a.1. Настояща демографска ситуация
Като отправна точка са ползвани данните на НСИ от преброяванията и годишните доклади, които дават по-точна представа за броя на лицата, образуващи отпадъци на съответната територия. Данните от ГРАО се използват при оценка на демографски тенденции, идентифициране на места с голям брой приходящи лица на сезонен или ежедневен принцип, разпределение на населението по тип селища.

Изменението на населението за периода от 2010 – 2014г. е представено в таблица 1.Средно годишно население на община Плевен за периода 2010 - 2014 г. по данни на НСИ

Година

2010

2011

2012

2013

2014

Община Плевен


137 522

130 543

129 048

127 650

126 298

В следващата таблица е представена информация за населението на община Плевен по населени места и възраст към дата 31.12.2011г. по данни от Националния статистически институт (НСИ).


Таблица 2. Население към 31.12.2011 по области, общини, населени места и възраст.


 • Области/общини

  Общо

  0-9

  10-19

  20-29

  30 - 39

  40-49

  50-59

  60-69

  70-79

  +80

  Плевен

  131152


  11 692

  12 281

  15152

  19 312

  19 088

  19 629

  18 402

  10 511

  5022

  гр. Плевен

  106954


  8950

  9851

  12616

  16698

  16493

  16759

  14482

  7556

  3549

  гр. Славяново

  3868

  332

  394

  409

  460

  456

  606

  556

  434

  211

  с. Беглеж

  643

  52

  57

  45

  31

  40

  88

  129

  108

  73

  с. Бохот

  778

  43

  56

  55

  49

  59

  74

  188

  158

  50

  с. Брестовец

  1012

  83

  64

  84

  123

  51

  142

  197

  150

  78

  с. Бръшляница

  799

  97

  84

  61

  63

  63

  74

  134

  151

  72

  с. Буковлък

  3620

  755

  553

  574

  486

  425

  332

  280

  149

  60

  с. Върбица

  530

  36

  35

  33

  50

  39

  71

  104

  118

  44

  с. Горталово

  154

  12

  4

  9

  5

  4

  13

  57

  33

  17

  с. Гривица

  1699

  119

  109

  179

  205

  212

  261

  283

  220

  111

  с. Дисевица

  874

  221

  139

  109

  81

  67

  72

  88

  62

  35

  с. Коиловци

  1014

  41

  57

  39

  78

  90

  135

  224

  228

  104

  с. Къртожабене

  113

  4

  -

  3

  7

  11

  14

  40

  25

  8

  с. Къшин

  312

  19

  17

  26

  25

  45

  34

  79

  47

  20

  с. Ласкар

  99

  -

  2

  1

  7

  6

  11

  23

  31

  18

  с. Мечка

  770

  131

  112

  97

  73

  65

  62

  113

  61

  56

  с. Николаево

  726

  127

  65

  72

  41

  39

  50

  122

  122

  88

  с. Опанец

  1759

  145

  187

  166

  184

  246

  251

  206

  302

  87

  с. Пелишат

  684

  56

  29

  35

  49

  28

  76

  155

  136

  64

  с. Радишево

  506

  35

  40

  42

  69

  64

  77

  111

  30

  28

  с. Ралево

  242

  18

  22

  16

  22

  30

  20

  47

  32

  15

  с. Тодорово

  372

  31

  28

  24

  34

  30

  39

  83

  68

  35

  с. Тученица

  371

  20

  22

  20

  31

  36

  37

  106

  58

  41

  с. Търнене

  847

  158

  121

  110

  64

  70

  96

  115

  88

  27

  с. Ясен

  2442

  207

  213

  306

  317

  364

  343

  372

  229

  91


  Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница