Програма за управление на дейностите по управление настраница3/11
Дата23.02.2017
Размер1.66 Mb.
Размер1.66 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Източник: Национален статистически институт (НСИ)

а2.Демографска прогноза за район Плевен за периода 2015- 2039 г.

Според прогнозата на Министерство на труда и социалната политика през 2025 г. е очаквано населението да спадне до 6 125 000 на основание на данни от ООН (Оценка на разпределение на населението). Това представлява спад от 16% спрямо официалните данни на НСИ.

За страните, които претърпяват бързи драстични промени, историческите данни могат да се използват ограничено като база за оценка на бъдещи тенденции.

Публикуваната от НСИ дългосрочна прогноза за демографското развитие на страната до 2060 г. очертава три възможни сценария:  • целеви вариант, считан за най-вероятен, който предвижда ускоряващ се отрицателен годишен прираст, започващ от - 0,51% в началото и достигащ -0,76% в края на периода;

  • относително ускоряване – сравнително постоянен средногодишен отрицателен прираст около -0,43%;

  • относително забавяне - предвижда ускоряващ се отрицателен годишен прираст, започващ от -0,55% в началото и достигащ -0,92% в края на периода.


Прогноза за демографското развитие на страната до 2060 г.

Тъй като демографското развитие е просто един от няколкото важни фактора при прогнозиране на образуването на отпадъци, то приближенията в оценката не биха довели до сериозна грешка.


Таблица 3.Демографска прогноза по тип селища за периода 2015 - 2039 г.


Година

Селища до 3000 жители

Селища 3 000-25 000 жители

Селища над 50 000 жители

Общо

2015

60177

14894

111406

186477

2016

59714

14700

111550

185964

2017

59592

14611

112404

186607

2018

59470

14522

113258

187250

2019

59348

14433

114112

187893

2020

59226

14344

114966

188536

2021

59105

14255

115821

189181

2022

59046

14209

116609

189865

2023

58999

14173

117239

190412

2024

58962

14143

117741

190849

2025

58933

14119

118146

191199

2026

58816

14023

119759

192597

2027

58631

13956

120202

192788

2028

58446

13889

120645

192979

2029

58261

13822

121088

193170

2030

58078

13754

121530

193361

2031

57879

13675

121751

193304

2032

57680

13596

121972

193247

2033

57481

13517

122193

193190

2034

57282

13438

122414

193133

2035

57083

13359

122635

193076

2036

56886

13280

122856

193022

2037

56680

13199

123052

192931

2038

56474

13118

123248

192840

2039

56268

13037

12344

192749


a.3. Брой домакинства.
Съгласно данните от преброяването, проведено през месец февруари 2011г., средният брой на хората в едно домакинство в област Плевен е 2.4 души.
Домакинства,_лица_в_домакинствата_и_среден_брой_членове_в_едно_домакинство_по_години_на_преброявания.'>Таблица 4. Домакинства, лица в домакинствата и среден брой членове в едно домакинство по години на преброявания.

2001

2011


Области


Домакинства


Лица в домакинства

Ср. брой на лица в домакинства


Домакинства


Лица в домакинства

Ср. Брой на лица в домакинства

За страната

2 921 887

7 848 395

2.7

3 005 589

7 296 459

2.4

Плевен

113171

307 701

2.7

110 896

266 800

2.4  • Източник: Национален статистически институт (НСИ)b. Площ, природогеографско райониране, климат, води

Площ: 809.71 km²

Брой населени места: 24

Община Плевен е административен център с територия 809.71 км² и население около 103 122 жители (по информация от преброявания проведени от НСИ през 2013г).

Община Плевен е разположена в централната част на Дунавската равнина. На запад граничи с общините Долни Дъбник и Долна Митрополия; на север - с общините Гулянци и Белене; на изток - с общините Левски и Пордим, а на юг - общините Ловеч, Угърчин и Луковит. Община Плевен се намира в зона с умерен континентален климат, с големи температурни амплитуди. Средногодишната температура е 10,8C. Преобладават западни, северозападни и източни ветрове. Относителният дял на тихото време е между 24 - 38%. Средномесечната скорост на вятъра за района е между 1,6 - 2,5 м/сек.


Фиг. 2 Географска карта на община Плевен.

Релеф

Релефът на общината е предимно низинен, средната надморска височина е 211м. Най-високата точка в общината е Средния връх (314м.), който се намира в Плевенските височини. Община Плевен се намира в зона с големи температурни амплитуди.Климат

Плевен е в зона с умерено-континентален климат. Средногодишната температура е 10,8 ­C. Преобладават западните и северозападни и източни ветрове. Преносът на студените въздушни маси е от север през зимата. През пролетта и лятото се наблюдават гръмотевични бури с поройни валежи. Не са редки случаите на продължителни засушавания в края на лятото и ранната есен.Валежи

Валежите в обследваната територия като количество и месечно разпределение допълват типичната картина на климата в района. През студеното полугодие, валежите са предимно от сняг и са отражение на активната циклонална дейност. Максимумът на валежите за района на гр. Плевен е през април, май и юни. През юли валежите достигат 81mm, а през август едва 38mm. Поради географското положение и равнинният терен, продължителността на периода със снежна покривка е неголям. Броят на дните със снежна покривка са общо 43 дни. Броят на дните с валежи от сняг е общо 56,1.


Таблица 5. Климатични данни за град Плевен.

Показатели

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

годишно

Абсолютни максимални температури

17

22

27

31

33

37

42

37

37

32

26

20

42


Средни максимални температури

2

6

12

18

24

28

30

30

25

18

19

4

17.16


Средни температури

-1

1.5

7

12.5

18

21.5

23.5

23.5

18.5

12.5

5

1

11.95


Средни минимални температури

- 4

- 3

2

7

12

15

17

17

12

7

1

- 2

6.75


Абсолютни минимални температури

- 24

- 10

-13

-2

-

6

11

7

-1

-6

-12

-17

-24


Средни месечни валежи

15.6

15.8

21

25.3

37.6

30.2

31.7

20.4

61.21

21.3

26

23.7

290.8Скорост на вятъра

Тихото време е между 24 и 38%. Средномесечната скорост на вятъра за района е между 1,6 и 2,5m/s. Относителната влажност на въздуха се влияе силно от годишния ход на температурата на въздуха. Сухите дни в района са само 15,7, а дните с относителна влажност над 80% са 85,7 дни.


Води

Водните ресурси на територията на общината са бедни. Осигуряват се от реките Вит и Тученица, а също така и от карстови извори, артезиански кладенци и подземни води. Почти изцяло през територията и тече и р. Чернелка. Река Вит протича през територията на общината само в една малка част– от с. Дисевица до с. Опанец.

Една от основните водоснабдителни групи, която довежда вода за гр. Плевен е водопроводът “Черни Осъм”. Посредством речни водохващания на р. Черни Осъм тази група осигурява проектен дебит 1300 l/s за градовете Троян, Ловеч, Плевен и прилежащите на главните водопроводи села. Град Плевен освен с вода от водоснабдителна група Черни Осъм разполага със собствени водоизточници в т. ч. каптажи за 42,5 l/s и дренажи за 6,5 l/s. Селата към община Плевен се водоснабдяват също със собствени малки водоснабдителни групи. Река Осъм има решаващо значение за развитието на селищата в долината й - градовете Троян, Ловеч, Летница, Левски, Пордим, Никопол и прилежащите им села.

На територията на общината има само малки язовири – “Тотлебенов вал”, “Мъртва долина”, “Табакова чешма”, с. Мечка, с. Николаево на река Чернелка, под гр. Славяново. Тези язовири се използват за отдих, къпане, риболов, напояване.


Почви

Територията на община Плевен се отнася към Долнодунавска почвена подобласт с провинция – Средна Долнодунавска. От зоналните почвени типове, в северните части на общината са разпространени черноземите, които имат подчертано глинест състав. Срещат се главно излужени, типични и деградирани /лесивирани/ черноземи и по– малко карбонатни черноземни. В южните части са разположени сиви горски почви. Представени са от тъмносивите горски почви /преходни между черноземите и сивите/ и от сиви горски, които са се образували предимно върху карбонатни скали.

  1. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНАТА, ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПОТОЦИТЕ ОТ ОТПАДЪЦИ, ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ПРОГНОЗИ.
  1. Съществуваща система за управление на отпадъците в община Плевен. Общи характеристики

Всички населени места от общината се обслужват от съществуващите системи за събиране, транспортиране и депониране на битовите отпадъци. Във всички 24 населени места от община Плевен в т.ч гр. Плевен, гр. Славяново и селата Николаево, Беглеж, Ралево, Ласкар, Горталово, Брестовец, Бъковлък, Опанец, Къшин, Къртожабене, Радишево, Тодорово, Гривица, Ясен, Тученица, Върбица, Мечка, Бохот, Бръшляница, Дисевица, Коиловци, Пелишат и Търнене, е организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битови, строителни и други отпадъци. Организирано е и улично миене, метене и зимно поддържане на териториите за обществено ползване. За имотите извън регулация в село Опанец и имотите намиращи се в местността “Цигански лоз ” и ул. ”Витска равнина” – гр. Плевен, се извършва само поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване. Само почистването на териториите за обществено ползване се извършва в незастроени терени в строително – регулационни граници.

Дейността по събиране и транспортиране на отпадъците е възложена на фирма „А.С.А. България” ЕООД с подизпълнители „Чистота” ООД – Плевен, “АСТОН СЕРВИЗ” ООД и “Импорт Експорт 2000– Величко Великов със срок на договора 2 години, считано от 01.10.2014г. Подизпълнителя „Чистота” ООД - Плевен, е с 22% дял на участие от общата стойност на договора и обхваща сметосъбирането и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от населените места – Беглеж, Брестовец, Буковлък, Горталово, Гривица, Къшин, Ласкар, Николаево, Опанец, Ралево. “АСТОН СЕРВИЗ” е с дялово участие 18,4% от общата стойност на договора и обхваща сметосъбирането и сметоизвозване на отпадъци от населените места – Бохот, Бръшляница, Върбица, Коиловци, Къртожабене, Мечка, Пелишат, Радишево, Славяново, Тученица и Търнене. И подизпълнителя ЕТ “Импорт Експорт 2000– Величко Великов”, който е с дялово участие 3,6% от общата стойност на договора и обслужва населените места – Дисевица, Ясен.

Събраните отпадъци се извозват за депониране на общинското сметище, което се експлоатира чрез сключен договор по ЗОП с ЕТ “Импорт Експорт 2000– Величко Великов”. Срокът на договора е до въвеждане в експлоатация на Регионалната система за управление на отпадъците. Действащо е само общинското депо, намиращо се в местността “Кацамунска пътека” в землището на с. Буковлък, община Плевен. Според класификацията на МОСВ депото е отредено, контролирано, но до известна степен неотговарящо на изискванията на Наредба 8/ 2004г.

В другите населени места от община Плевен, сметищата не функционират и са закрити. Експлоатацията на сегашното депо за отпадъци е започнала през 1985г. Разположено е в ликвидирана мина и кариера за добив на огнеупорни глини. Общата площ на депото е 173 дка, а заетата около 160 дка. Остатъчният капацитет възлиза на около 500 000 м3. Сметището представлява негативна форма с дълбочина от 2,40 м до 17 м. Инфилтратът се събира по естествен път в северната част на депото, като не се извършва пречистване. Изградени са предпазни диги около депото, което създава условия за по-лесно отвеждане на повърхностите води. До сметището е изграден асфалтов път, по който се извозват отпадъците. На площадката има и временни пътища, които отвеждат автомобилите с отпадъци до дневните участъци. С цел удължаване срока за експлоатация на депото, са подготвени 5 броя работни участъци за депониране в границите на депото. Въведен е ред в депонирането на отпадъците, т.е. осъществява се фракциниране на битови от производствени и строителни отпадъци още на входа на сметището. Прилага се запръстяване на депонираните, разринати и уплътнени до височина 1,0м отпадъци. Запръстяването се извършва с дебелина 0,20м като за целта се използват депонираните и складирани на специално отредено място земни маси. Площадката не е разположена на територията на национален парк, природен резерват или карстов район. Максималната дебелина на пласта на отложените отпадъци е 24m. Настоящото депо ще се ползва до въвеждане в експлоатация на Регионалната система.

По отношение на системи за почистване на улиците и обществените места, общината е сключила договори по ЗОП за четирите района на град Плевен с фирмите „А.С.А. България” ЕООД и “Астон Сервиз” ООД. Почистването на улиците, тротоарите, уличните оттоци, паркинги, площади и др. обществени места се извършва автоматично или ръчно с различна кратност по графици. По силата на тези договори с възлагане и с изготвяне на графици се извършва и измиване. Почистването на парковете, градините и други обществени зелени площи се осъществява от фирмата “Паркстрой” ЕООД, също сключила договор по ЗОП с община Плевен.Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница