Програма за управление на дейностите по управление настраница4/11
Дата23.02.2017
Размер1.66 Mb.
Размер1.66 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

а.1. Видове отпадъци, генерираните на територията на общината:

 • Битови отпадъци


Дефиниции, съгласно ЗУО:

По смисъла на ЗУО "Битови отпадъци" са "отпадъци от домакинствата" и "подобни на отпадъците от домакинствата".

Към тях се приравняват и отпадъци от търговски обекти и съпътстващи производството занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления, когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите.

От общия състав на битовите отпадъци, почти 40 – 50% представлява биоразградима фракция, основно представена от хранителни остатъци (кухненски отпадъци), зелени отпадъци от поддръжка на растителността в личните дворове и бракувана продукция от пазари, тържища и търговската мрежа за плодове и зеленчуци.

Количеството на образуваните битови отпадъци е променлива величина, която е функция от броя на населението, начина и стандарта на живот на населението, населенoто място и степента му на благоустрояване, годишния сезон и др.

Източник на данни за докладваните количества битови отпадъци са от годишни отчети от общинската администрация на община Плевен за периода 2010-2014 г. Количеството генерирани отпадъци за 5 годишен период е представено в следващата таблица.
Таблица 6. Количество генерирани битови отпадъци на територията на общината за периода от 2010 – 2014г.


година

2010

2011

2012

2013

2014

дименсия

/тона/

/тона/

/тона/

/тона/

/тона/

количество

65 147.40


72 402.20

71 167.76


41 283.92

31 824.70

 • Източник: Общинска администрация - Плевен

Количествата образувани битови отпадъци за дадена административна единица са в зависимост от броя на жителите и потребителските навици и възможности. За да се отчетат тези фактори е въведен терминът норма на натрупване (НН), отчитащ средното годишно количество образувани битови отпадъци, които се падат на един жител. Тази норма се използва при определянето на потенциала за образуване на битови отпадъци в дадена общност.

В следващата таблица е представена нормата на натрупване на битови отпадъци за периода 2010 – 2014 г. За определянето й са използвани данните от общинска администрация и данните от НСИ за броя на населението.
Норма на натрупване кг/ж.г

2010

2011

2012

2013

2014

Плевен

474

554

551

323

252

По информация на НСИ и на база подадената от общинските администрации информация, нормата на натрупване през последните години (за страната) възлиза на ~400-600 кг/ж/год./за 2000г.- за 2013 - 434 кг/ж/год./ Тази оценка се прави посредством подадените от общините данни, които докладват количествата на база брой на курсовете на камионите, поради липсата на везни за измерване на депонираните количества. Тази цифра е по-висока от данните, получени при различни проучвания и експертни оценки на специалисти.

Междувременно, депата, които са изградени напоследък съобразно съвременните технически изисквания и са снабдени с везни, докладват още по-ниски количества образувани битови отпадъци за последните години.


Дефиниции, съгласно ЗУО:

"Опасни отпадъци" са отпадъците, които притежават едно или повече опасни свойства, посочени в приложение № 3 към ЗУО.

В общия поток битови отпадъци винаги могат да се срещнат батерии за битова употреба, лекарства и опаковки от тях, остатъци от бои, разтворители и лакове и техните опаковки, малки количества препарати за растителна защита и техните опаковки, луминесцентни осветителни тела, електрически уреди и друго битово електронно оборудване, които се причисляват към групата на опасните отпадъци от бита.

Луминесцентните лампи, излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), батериите и други опасни отпадъци от бита са в обхвата на принципа «отговорност на производителя» и събирането им за по-нататъшно рециклиране или екологосъобразно обезвреждане е задължение на операторите, които ги пускат на пазара. Законодателството дава възможност, икономическите оператори да се сдружават и да реализират принципа «отговорност на производителя» чрез създаване на колективни системи за разделно събиране и оползотворяване, подобни на тези за отпадъците от опаковки.

Към момента, на национално ниво работят няколко организации за оползотворяване на ИУЕЕО, за оползотворяване на батерии и акумулатори, излезли от употреба МПС, за употребявани пневматични гуми и за рециклиране на отпадъчни масла и нефтопродукти.

Сключени договори на община Плевен с организации за оползотворяване на масово разпространени отпадъци са представени на следващата таблица.

Таблица 8. Организации и дейности по оползотворяването на опасни отпадъци на територията на община ПлевенОбщина

Организации за рециклиране и/или оползотворяване на МРО


Дейност / Разрешение
ЕЛТЕХРЕСУРС” АД
Разделно събиране на излязло от употреба електричество и електронно оборудване ( ИУЕЕО)

ЕКОБАТЕРИ” АДРазделно събиране на негодни батерии и акумулатори (НУБА)

ЕКОГУМИ” АД (до м.09.2015г.)
Събиране и съхраняване на излезли от употреба гуми ИУГ

 • Източник: Общинска администрация – Плевен

По информация от доклада за състоянието на околната среда за 2013г. на РИОСВ – Плевен, третирането на болничните отпадъци се осъществява в две автоклавни инсталации в “УМБАЛ – Д-р. Георги Странски” ЕАД и “МБАЛ Авис Медика” ООД. Обезвреждането им става чрез процеса автоклавиране, процес основаващ се на стерилизация с наситена пара при висока температура и налягане.

Във всички останали болнични заведения е въведена и функционира системата за разделно събиране на отпадъците от медицинската дейност. Води се отчетност за генерираните и предадените за обезвреждане отпадъци. Предаването им се извършва по договор, на фирми с документ по Закона за управление на отпадъците, за последващо третиране. При извършените през годината проверки, не са констатирани съществени нарушения за третирането на болничните отпадъци.


 • Едрогабаритни отпадъци от строителство, ремонти и разрушаване

Дефиниции, съгласно ЗУО:

"Строителни отпадъци" са отпадъците от строителство и разрушаване, съответстващи на кодовете отпадъци, посочени в глава 17 от Индекс към Решение 2000/532/EО на Комисията от 3 май 2000 г. за замяна на Решение 94/3/ЕО за установяване на списък на отпадъците в съответствие с член 1, буква "а)" от Директива 75/442/ЕИО на Съвета относно отпадъците и Решение 94/904/ЕО на Съвета за установяване на списък на опасните отпадъци в съответствие с член 1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО на Съвета относно опасните отпадъци и следващите му изменения.

Преди издаването на разрешение за строеж общините изясняват с инвеститорите на строителните обекти количеството и вида на отпадъците, които трябва да се депонират на специализираните депа. Разрешението за депониране на строителни отпадъци и земни маси се контролира или от оператор на депото или от специализирани служби на общината. Липсата на такъв контрол създава условия за насочването на отпадъците на нерегламентирани за целта места. Транспортът на отпадъците е за сметка на притежателите им, а кметът определя маршрутите, по които може да става извозването им.

На територията на община Плевен няма специализирани депа или стационарни инсталации за третиране на строителни отпадъци. По информация взета от доклада за състоянието на околната среда за 2013г. на РИОСВ – Плевен, разделно събиране се извършва за строителни отпадъци с код 17 05 06 – изкопаеми земни маси, тъй като същите са оползотворими както на строителни обекти, така и могат да се използват за запръсяване при депониране на отпадъци. Настояща практика е строителните отпадъци, които не могат да бъдат оползотворени, да се извозват до общинското депо за битови отпадъци.

Депонирането на строителните отпадъци и земните маси се извършва на общинското депо намиращо се в землището на с. Буковлък, местност “Кацамунска пътека”, като на входа на депо се осъществява фракционирането на отделните отпадъчни потоци т. е осъществява се отделянето на строителните от битовите и производствените отпадъци.


Количество на събраните и депонирани строителни отпадъци за 2010, 2011, 2012, 2013 и 2014 г. от общината е представена в следващите няколко таблици.


Таблица 9. количества депонирани строителни отпадъци за 2010г.

2010 г.

Код на отпадъка

Третиране

Количество (тон)

17 01 07 (строителни)

депонирани

31  434.80

17 09 04 (строителни)

депонирани

379

 • Източник: Общинска администрация –Плевен


Таблица 10. Количество депонирани строителни отпадъци за 2011 г.

2011 г.

Код на отпадъка

Третиране

Количество (тон)

17 01 07 (строителни)

депонирани

4 049


17 09 04 (строителни)

депонирани

21 687

 • Източник: Общинска администрация –Плевен


Таблица 10. Количества депонирани строителни отпадъци за 2012 г.

2012


Код на отпадъка

Третиране

Количество (тон)

17 01 07

депонирани

12978

17 09 04

депонирани

21324

17 06 04

депонирани

1010

 • Източник: Общинска администрация –Плевен


Таблица 11. Количества депонирани строителни отпадъци за 2013

2013г.


Код на отпадъка

Третиране

Количество (тон)

Няма информацияНяма информация

Няма информация
Таблица 12. Количества депонирани строителни отпадъци за 2014г.

2014 г.

Код на отпадъка

Третиране

Количество (тон)

17 01 07 (строителни)

депонирани

1 794.36

17 09 04 (строителни)

депонирани

18.96

 • Източник: Общинска администрация –Плевен

За 2014 г. оползотвореното количество строителни отпадъци са 80 тона и са с код 17 09 04 (т.е смесени строителни отпадъци) и 7 920 тона оползотворени строителни отпадъци с код 17 01 07 ( смеси от бетон, керемиди, плочки, тухли, фаянсови и керамични изделия). Общото количество строителни отпадъци използвани за укрепване на пътища, площадки за разтоварване и опорни диги на територията на общинското депо е 8000 тона
В последните години статистиката отчита рязко намаляване на инвестиционната дейност, на строителния процес, свързано с липсата на кредитиране, обща стагнация в световен и европейски план. Едва в последния период на 2013 година статистиката на европейския съюз отчита съживяване в икономиката на съюза, което е в различно отношение към различните страни – членки.

Всичко това води до промяна в очакванията за генериране на строителни отпадъци в следните тенденции и аспекти:  • Обща тенденция за намаление на количеството на отпадъците от строителни дейности.

  • Променя се характера на строителните отпадъци – намаляват изкопаните земни маси, които се нуждаят от депониране.

  • Би могло да се очаква увеличение на отпадъците от разрушаване на сгради и от разчистване за ново строителство. В това количество се отнасят и сградите с изтекъл или изтичащ срок за годност в конструктивно и експлоатационно отношение

  • Би могло да се очаква относително / а не абсолютно/ увеличение на количеството на строителни отпадъци от ремонти на жилища и офиси

Тези настъпващи и настъпили промени са и причина за промяна на начина на организиране и третиране на строителните отпадъци, като:  • Подобряване на организацията за използване на изкопаните земни маси за подходящи цели / например конструктивни насипи от подходящи почви/ и целесъобразно приложение

  • Проявяване на особени грижи за хумуса като полезна и недостигаща почва за рекултивация и възстановяване на терени

  • Създаването на проектна готовност за организиране на депата за строителни отпадъци с оглед на вида отпадъци, които следва да се депонират и третират с оглед изземване на полезните ресурси

  • Използване на мобилни или стационарни и полустационарни инсталации за обработване и частично оползотворяване на строителните отпадъци , като:

   • Инсталации за надробяване на стоманобетонови отпадъци и изтегляне на армировките от конструкциите

   • Инсталация за надробяване на зидарии и отпадъци

  • Създаване на предпоставки за използване на рециклирани материали от строителните отпадъци чрез разработване на проекти, прилагане на национални стандарти и практики.

Предвид задължението на страната за постигане на определено ниво на рециклиране на строителните отпадъци, Закона за управление на отпадъците предвижда ред за събиране и рециклиране на строителните отпадъци, генерирани на териториите на общините, които задължително се предвижда да се прилага, считано от 13.07.2014година. Рециклирането на строителните отпадъци ще позволи да се намалят количествата на влаганите в строителството първични (естествени) материали и ще допринесе за ефикасното управление на природните ресурси.
 • Биоразградими отпадъци

Дефиниции, съгласно ЗУО:

"Биомаса" са продукти, състоящи се от растителни материали от селското и горското стопанство, които могат да се използват като гориво с цел оползотворяване на енергийния им потенциал, както и следните отпадъци:

а) растителни отпадъци от горското и селското стопанство;

б) растителни отпадъци от хранителната промишленост, при условие че получената при изгарянето им топлинна енергия се оползотворява;

в) влакнести растителни отпадъци от производството на целулоза от дървесина и производство на хартия от целулоза, при условие че се изгарят съвместно на мястото на образуването им и получената в резултат топлинна енергия се оползотворява;

г) коркови отпадъци

д) дървесни отпадъци, включително дървесни строителни отпадъци, с изключение на тези, които вследствие обработката им с препарати за дървесна защита или покрития могат да съдържат халогенирани органични съединения или тежки метали.

"Биоотпадъци" са биоразградими отпадъци от парковете и градините, хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за обществено хранене и търговските обекти, както и подобни отпадъци от предприятията на хранително-вкусовата промишленост.

"Биоразградими отпадъци" са всички отпадъци, които имат способността да се разграждат анаеробно или аеробно, като хранителни и растителни отпадъци, хартия, картон и други.
Основен източник на биоразградими отпадъци са:

 • Поддържане на паркове и градини;

 • Отглеждане /санирани сечи, кастрене и рязане за оформяне/ на дълготрайна декоративна растителност;

 • Кухненски отпадъци от заведения за обществено хранене и бита;

 • Растителни отпадъци от овощни и зеленчукови градини;

 • Животински отпадъци;

Биоразградимите отпадъци са с различен процент и състав в общия смесен битов отпадък, в зависимост от типа на населеното място. От общия състав на битовите отпадъци, почти 40 – 50% представлява биоразградима фракция, което от своя страна предизвиква бързопротичащи процеси на разграждане, съпроводени с отделяне на метан, образуване на инфилтрат, отделяне на неприятни миризми, създаване на хранителна среда за развъждане на инсекти и други вредители.

От информация взета от доклада за състоянието на околната среда за 2013г. на РИОСВ – Плевен, на територията на общината са определени площадки за разделно събиране на “зелени” отпадъци. Въведено е и фамилно компостиране. Фамилното компостиране не се отчита при изпълнението на целите за разделно събиране на биоотпадъци, но то е дейност по предотвратяването образуването на отпадъци. На територията на РИОСВ Плевен две големи фирми произвеждат компост за собствени нужди – от собствени зелени отпадъци и слама от селското стопанство.

В резултат на процеса компостиране, се получава полезен продукт, осигуряващ овлажнени органични вещества (хумус и глина) и може да бъде използван като: органичен подобрител на почвата; органична тор или като съставка при производството на растежни почвени среди.
 • Утайки от пречиствателни станции за битови отпадъчни води

По данни от прединвестиционното проучване за изграждане на регионална система за управление на отпадъците – регион Плевен, отпадъчните води на гр. Плевен се пречистват в Градската пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ) към „ВиК ЕООД” – Плевен, която се намира извън територията на община Плевен, а в землището на с. Божурица, община Долна Митрополия. От 2007 до момента не се депонират неотработени утайки на общинското депо. Утайките първоначално са се обезводнявали в изсушителни полета на територията на ГПСОВ, в последствие е закупена обезводнителна система, включваща центрофуга.

На територията на депо за неопасни отпадъци, намиращо се в землището на с. Буковлък са обособени два района, в първия от който се осъществява депонирането на утайките от градската пречиствателна станция и депонирането на утайките от ТЕЦ – Плевен.Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница