Програма за управление на дейностите по управление настраница5/11
Дата23.02.2017
Размер1.66 Mb.
Размер1.66 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

По данни от доклада относно употребата на утайки в земеделието на Изпълнителната агенция по околната среда и водите (ИАОС) количеството на образуваните неопасни сурови утайки от градската пречиствателна станция на община Плевен по години е представвено в следващата таблица.
Таблица 13 Количество генерирани неопасни утайки за община Плевен

година

2009

2010

2011

2012

2013

дименсия

/тона/

/тона/

/тона/

/тона/

/тона/

количество

2928

2033,94

2776,6

1676

1584

 • Източник: Доклад на Изпълнителната агенция на околната среда и водите
 • Производствени отпадъци - опасни и неопасни отпадъци, с изключение на отпадъците от занаятчийския и търговския сектор, чийто състав е сходен на битовите и се събират чрез системите за събиране на домакински отпадъци.

Дефиниции съгласно ЗУО:

"Производствени отпадъци" са отпадъците, образувани в резултат на производствената дейност на физическите и юридическите лица.”

Данни за общото количество на образуваните и депонираните производствени отпадъци на територията на община Плевен за периода от 2010 – 2014 г. представени в следващата таблица.


Таблица 14. Депонирани производствени отпадъци за 2010г.

Код на отпадъка

третиране

Количество (тон)

02 03 04 (производствени)

Депонирани

944.40

02 07 04 (производствени)

Депонирани

42

04 02 21 (производствени)

Депонирани

51.70

10 01 01 (производствени)

Депонирани

2.1

10 09 03 (производствени)

Депонирани

5 520

10 09 08 (производствени)

Депонирани

6 656

15 02 03 (производствени)

Депонирани

11.6

16 11 04 (производствени)

Депонирани

1 040

19 08 05 (производствени)

Депонирани

169

19 09 03 (производствени)

Депонирани

695.8

10 11 10 (производствени)

Депонирани

22.4

10 13 11 (производствени)

Депонирани

200.04

 • Източник: Общинска администрация –ПлевенТаблица 15. Депонирани количества производствени отпадъци за 2011г.

Код на отпадъка

Третиране

Количество (тон)

20 01 11 (производствени)

депониране

14

02 03 04 (производствени)

депониране

1 721.38

02 07 04 (производствени)

депониране

49

04 02 21 (производствени)

депониране

35.41

10 01 01 (производствени)

депониране

27

10 09 03 (производствени)

депониране

2 044

15 02 03 (производствени)

депониране

2.5

16 11 04 (производствени)

депониране

94

19 08 05 (производствени)

депониране

244

19 09 03 (производствени)

депониране

263

10 09 08 (производствени)

депониране

9 940

 • Източник: Общинска администрация –Плевен


Таблица 16. Депонирани количества производствени отпадъци за 2012 г.

Код на отпадъка

Третиране

Количество (тон)

20 01 11 (производствени)

депониране

47

02 03 04 (производствени)

депониране

608.54

02 07 04 (производствени)

депониране

42

04 02 21 (производствени)

депониране

28.14

10 01 01 (производствени)

депониране

54.6

10 09 03 (производствени)

депониране

1 420

1009 08 (производствени)

депониране

7 883

10 11 10 (производствени)

депониране

1 142

15 02 03 (производствени)

депониране

40.6

16 11 04 (производствени)

депониране

336

19 08 05 (производствени)

депониране

539

19 09 03 (производствени)

депониране

465

 • Източник: Общинска администрация –Плевен


Таблица 17. Депонирани количества производствени отпадъци за 2013

Код на отпадъка

Третиране

Количество (тон)

Липсва информация

Липсва информация

Липсва информация


Таблица 18. Депонирани количества производствени отпадъци за 2014г.

Код на отпадъка

Третиране

Количество (тон)

02 03 04 (производствени)

депониране

7.78

10 09 08 (производствени)

депониране

1 082

10 01 01 (производствени)

депониране

7.12

19 09 03 (производствени)

депониране

49

 • Източник: Общинска администрация –Плевен
 • Масово разпространени отпадъци

Дефиниции съгласно ЗУО:

"Масово разпространени отпадъци" са отпадъци, които се образуват след употреба на продукти от многобройни източници на територията на цялата страна и поради своите характеристики изискват специално управление.

Община Плевен не развива своя общинска системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки, а е сключила договор с организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки. В следващата таблица е представено количеството на оползотворените отпадъци за 2013, 2014 за общините Плевен, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър и Пордим и прогнозни количества за 2015 по данни от анализа разходи и ползи на общинска администрация –Плевен.


Таблица 19. Количество оползотворени отпадъци

Организации по оползотворяване

Количество в % и т/г

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Хранителни

%

Няма информация

Няма информация

Няма информация

0,00

0,00

0,00

Хартия

%

Няма информация

Няма информация

Няма информация

35,00

35,00

35,00

Картон

%

Няма информация

Няма информация

Няма информация

40,00

40,00

40,00

Пластмаса

%

Няма информация

Няма информация

Няма информация

45,00

45,00

45,00

Текстил

%

Няма информация

Няма информация

Няма информация

0,00

0,00

0,00

Гума

%

Няма информация

Няма информация

Няма информация

0,00

0,00

0,00

Кожа

%

Няма информация

Няма информация

Няма информация

0,00

0,00

0,00

Градински

%

Няма информация

Няма информация

Няма информация

0,00

0,00

0,00

Дървесни

%

Няма информация

Няма информация

Няма информация

0,00

0,00

0,00

Стъкло

%

Няма информация

Няма информация

Няма информация

40,00

40,00

40,00

Метали

%

Няма информация

Няма информация

Няма информация

12,50

12,50

12,50

Инертни

%

Няма информация

Няма информация

Няма информация

0,00

0,00

0,00

Хранителни

т/г

Няма информация

Няма информация

Няма информация

0,00

0,00

0,00

Хартия

т/г

Няма информация

Няма информация

Няма информация

2609,76

2600,09

2590,45

Картон

т/г

Няма информация

Няма информация

Няма информация

3668,90

3652,62

3636,40

Пластмаса

т/г

Няма информация

Няма информация

Няма информация

4382,55

4361,80

4341,11

Текстил

т/г

Няма информация

Няма информация

Няма информация

0,00

0,00

0,00

Гума

т/г

Няма информация

Няма информация

Няма информация

0,00

0,00

0,00

Кожа

т/г

Няма информация

Няма информация

Няма информация

0,00

0,00

0,00

Градински

т/г

Няма информация

Няма информация

Няма информация

0,00

0,00

0,00

Дървесни

т/г

Няма информация

Няма информация

Няма информация

0,00

0,00

0,00

Стъкло

т/г

Няма информация

Няма информация

Няма информация

2226,06

2215,52

2205,01

Метал

т/г

Няма информация

Няма информация

Няма информация

217,39

216,36

215,33

Инертни

т/г

Няма информация

Няма информация

Няма информация

0,00

0,00

0,00

Общо:
Няма информация

Няма информация

Няма информация

13104,66

1304638

12988,33

Резултатите показват тенденция към намаляване на количествата разделно събрани отпадъци от опаковки.

Резултатите показват тенденция към намаляване на количествата разделно събрани отпадъци от опаковки. Общият спад в количествата може да бъде характеризиран с увеличената изкупна цена на рециклируемите суровини с близо 200% за последните три години.
Съвместно с Организацията по оползотворяване „Екопак България”АД са разработени Програми за разделно събиране на отпадъците от опаковки в цветни контейнери на територията на съответната община, които се изпълняват съвместно с фирмите извършващи сметосъбиране и сметоизвозване в общините, които извършват и дейностите събиране и транспортиране на отпадъци от опаковки.

Основна цел на програмите е прилагането на система за разделно събиране и сепариране на отпадъци от опаковки на територията на общината, чрез което да се осигури: • опазване и защита на околната среда;

 • оптимално и екологосъобразно събиране, сортиране, транспортиране и предаване за оползотворяване на отпадъците от опаковки, образувани на територията на съответната община;

 • постигане на високо ниво на участие на обществеността при прилагането на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки;

 • изпълнение на изискванията, определени в действащото национално и общинско законодателство в сферата на управление на отпадъците от опаковки;

 • събиране на реални данни за образуваните отпадъци от опаковки и условията за реализация на системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

Съгласно сключените договори и разработените програми, организацията по оползотворяване “Екопак България” АД, има задължение да закупи и достави цветни контейнери за разделното събиране на отпадъци от опаковки, както и да финансира цялостната реализация на програмите. Задълженията на общината са свързани с определяне на местата за разполагане на контейнерите. Събирането и транспортирането на отпадъците от опаковки от контейнерите за разделно събиране се извършва от трета фирма, с която съответната Оползотворяваща организация е сключила договор.

Видът на контейнерите е следният: • сини контейнери - за събиране на хартиени и композитни отпадъци от опаковки;

 • жълти контейнери - за събиране на пластмасови и метални отпадъци от опаковки;

 • зелени контейнери - за събиране на стъклени отпадъци от опаковки.

Обичайното разположение на съдовете на определените от общините места е на групи, всяка по три броя цветни контейнери - син, жълт и зелен.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница