Програма за управление на дейностите по управление настраница8/11
Дата23.02.2017
Размер1.66 Mb.
Размер1.66 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Таблица 20 Прогнозни транспортни схеми до Регионално депо за битови отпадъци – гр. Плевен
Маршрут

Разстояние в км

(за курса)


Път

Честота на транспортиране

1

І ви район на гр. Плевен – част от централна градска част, ж.к. “Юг”, част от ІХ ти квартал, Регионално депо

40

Населено място гр. Плевен; PVN 1144; PVN 3152

ежедневно

2

ІІ ри район на гр. Плевен – централна градска част, Регионално депо

30

Населено място гр. Плевен; PVN 1144; PVN 3152

ежедневно

3

ІІІ ти район на гр. Плевен – ж.к. “Сторгозия”, част от ІХ ти квартал, Регионално депо

38

Населено място гр. Плевен; PVN 1144; PVN 3152

ежедневно

4

ІV ти район на гр. Плевен – ж.к. “Дружба”, ж.к. “Стара гара”, Регионално депо

42

Населено място гр. Плевен; PVN 1144; PVN 3152

ежедневно

5

с. Коиловци – гр.Плевен - Регионално депо

18

7

25ІІ-34; PVN 1144; PVN 3152

Три пъти месечно

6

с. Мечка – гр. Плевен - Регионално депо

24

7

31ІІ-34; PVN 1144; PVN 3152

Три пъти месечно

7

с. Бръшляница – гр. Плевен - Регионално депо

24

7

31ІІІ-1106 (ІІІ-3121); PVN 1144; PVN 3152

Три пъти месечно

8

с. Върбица – гр. Плевен - Регионално депо

15

7

22PVN 1144; PVN 3152

Три пъти месечно

9

с. Ясен – гр. Плевен - Регионално депо

10

7

17PVN 1151; PVN 1144; PVN 3152

Три пъти месечно

10

с. Търнене – гр. Плевен - Регионално депо

12

7

19PVN 2141 ; PVN 1151; PVN 1144; PVN 3152

Три пъти месечно

11

с. Дисевица – гр. Плевен - Регионално депо

13

7

20ІІІ-3005; І-3; PVN 1144; PVN 3152

Три пъти месечно

12

с. Бохот – гр. Плевен - Регионално депо

14

7

21PVN 1150; ІІ-35; І-3; PVN 1144; PVN 3152

Три пъти месечно

13

с. Тученица – гр. Плевен - Регионално депо

11

7

18PVN 1150; ІІ-35; І-3; PVN 1144; PVN 3152

Три пъти месечно

14

с. Пелишат – гр. Плевен - Регионално депо

17

7

24PVN 1146 – ІІ-35; PVN 1144; PVN 3152

Три пъти месечно

15

Гр. Славяново - Регионално депо

36

ІІІ-3402; ІІ-34; PVN 1144; PVN 3152

Четири пъти месечно

16

с. Брестовец – гр. Плевен - Регионално депо

17

ІІ-35; І-3; PVN 1144; PVN 3152

Три пъти месечно

17

с. Буковлък - Регионално депо

5

PVN 1144; PVN 3152

Осем пъти месечно

18

с. Гривица – гр. Плевен - Регионално депо

16

PVN 2140; І-3; ІІ-34; PVN 1144; PVN 3152

Три пъти месечно

19

с. Къртожабене – гр. Плевен - Регионално депо

20

PVN 2142; PVN 2141; PVN 1151; І-3; PVN 1144; PVN 3152

Два пъти месечно

20

с. Къшин – гр. Плевен - Регионално депо

20

PVN 1147; ІІ-35; І-3; PVN 1144; PVN 3152

Два пъти месечно

21

с. Опанец - Регионално депо

7

ІІІ-3004; PVN 1144; PVN 3152

Три пъти месечно

22

с. Радишево – гр. Плевен - Регионално депо

14

PVN 1150; ІІ-35; І-3; PVN 1144; PVN 3152

Два пъти месечно

Четири пъти месечно23

с. Тодорово – с. Брестовец – гр. Плевен - Регионално депо

22

ІІІ-3502; ІІ-35; І-3; PVN 1144; PVN 3152

Два пъти месечно

24

с.Беглеж – с. Горталово – с. Тодорово – с. Брестовец – гр. Плевен - Регионално депо

35

ІІІ-3502; ІІ-35; І-3; PVN 1144; PVN 3152

Два пъти месечно

25

с. Горталово – с. Тодорово – с. Брестовец – гр. Плевен - Регионално депо

24

ІІІ-3502; ІІ-35; І-3; PVN 1144; PVN 3152

Два пъти месечно

Четири пъти месечно26

с. Ласкар – с. Ралево - с. Брестовец – гр. Плевен - Регионално депо

30

LOV 1054; II-35; I-3; PVN 1144; PVN 3152

Два пъти месечно

27


с.Ралево - с. Брестовец – гр. Плевен - Регионално депо

27

LOV 1054; II-35; I-3; PVN 1144; PVN 3152

Два пъти месечно

28

с. Николаево - с. Ласкар – с. Ралево - с. Брестовец – гр. Плевен - Регионално депо

37

LOV 1054; II-35; I-3; PVN 1144; PVN 3152

Два пъти месечно

29

Западна индустриална зона - Регионално депо

40

Населено място гр. Плевен; PVN 1144; PVN 3152

Осем пъти месечно

30

Източна индустриална зона

30

Населено място гр. Плевен; PVN 1144; PVN 3152

Осем пъти месечно

 • Източник: Общинска администрация - Плевен

Сметоизвозването за гр. Плевен до регионалното депо ще се осъществяват по 3 -4 курса на ден за 4-те района. За селата Гривица, Онанец и град Славяново, както и индустриланите зони на гр. Плевен ще се осъществява по два курса до Регионалното депо, за останалите населени места от общината ще се осъществява по един курс на ден.


b. предвидени съоръжения

Събиране

 • Система за събиране на отпадъци с един контейнер за смесени битови отпадъци

 • Разделно събиране на зелени отпадъци

 • Разделяне при източника на рециклируеми отпадъци от опаковки, чрез използване схемите за разделно събиране на организациите по оползотворяване.

Третиране на смесените битови отпадъци - Първи етап на проекта

 • Инсталация за сепариране на рециклируемите фракции и биоразградимите отпадъци от контейнера за смесени битови отпадъци и отделяне на остатъчна фракция, предназначена за депониране;

Компостиране на биоразградими отпадъци и зелени отпадъци - Първи етап на проекта

 • Третиране на биоразградими отпадъци чрез компостиране с открити купове и естествена вентилация. Предвиден е отделен модул за компостиране на зелени отпадъци

Център за приемане на опасни и други отпадъци - Първи етап на проекта

 • За разделно събрани фракции рециклируеми отпадъци и за опасни отпадъци. Центъра за предаване на отпадъци има за цел да обслужи граждани и фирми за предаване на отпадъци, които след обработка и пакетиране ще се извозват за последващо обезвреждане и оползотворяване от специализирани фирми.

Депо за битови отпадъци

 • Първа клетка (битови отпадъци) - Първи етап на проекта

 • Втора клетка (битови отпадъци) – Трети етап на проекта

Клетка за строителни отпадъци - Втори етап от разширение на РЦУО за периода от 2017 г. до 2018 г. - Втора фаза

 • Строителните отпадъци, до изграждане на клетката за строителни отпадъци, ще се съхраняват на съществуващото депо в гр. Плевен. До стартиране рекултивация на съществуващото общинско депо, строителните отпадъци ще се депонират съвместно с битовите отпадъци. В периода до изграждане на клетката за строителни отпадъци, ще се съхраняват на определена за целта площадка в границите на съществуващото общинско депо в гр. Плевен. След изграждане на инсталацията за сортиране и оползотворяване и клетката за строителни отпадъци, всички натрупани количества за периода 2015-2017 г. ще бъдат третирани в тях. 

Център за рециклиране на строителни отпадъци - Втори етап от разширение на РЦУО за периода от 2017 г. до 2018 г. - Втора фаза

 • Инсталация за сортиране и оползотворяване на строителните отпадъци (СО). Ще бъде използвана полуподвижна инсталация, която ще се състои от два вида оборудване: трошащ и пресяващ елемент.

За рециклируемите отпадъци и опасните отпадъци е предвиден център за тяхното приемане, който център има за цел да обслужи граждани и фирми за предаването на отпадъци. Предвижда се и изграждането на локална пречиствателна станция за отпадни води в съседство с резервоара за инфилтрат на клетка за твърди битови отпадъци.

По отношение на дейностите по управление на биогаза ще бъдат изградени 5 бр. газови кладенци в горната част на депото. На всеки газов кладенец ще бъде монтирана газова горелка с кран за изгаряне на газа в началния етап, когато количеството му се очаква да бъде много малко. След закриването на първа клетка на депото газовите кладенци ще бъдат свързани с отвеждащ газов колектор насочващ уловения газ до инсталация за изгаряне на биогаза на факел.

В Първи етап от реализацията на инвестиционното предложение за „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Плевен” за периода от 2013 г. до 2015 г. се предвиждат следните компоненти:


 • Изграждане на регионално депо за ТБО - клетка 1 (изкоп с полагане на глинен слой, HDPE фолио, геотекстил и промита баластра по детайл, както и полагане на HDPE тръби Ø315 за отвеждане на инфилтрат, резервоар за инфилтрат).

 • Изграждане на инсталация за сепариране (хале за сепариране на ТБО; технически помещения и дизел генератор; спринклерен резервоар; битово –административна сграда);

 • Съоръжение за компостиране (приемна площадка, площадка за зреене, навес за готов компост, резервоар за отпадъчни води);

 • Център за предаване на опасни и други отпадъци (Сграда за предаване на опасни и други отпадъци, навес за контейнери, площадка за съхранение на отпадъци);

 • Спомагателни сгради и съоръжения – КПП с бариера, дезинфекционен трап, кантар, административна сграда с лаборатория и битови помещения, гараж с канал за ремонти и склад, автомивка и мивка за контейнери, каломаслоуловител, противопожарен резервоар с техническа вода, сондаж, помпена станция за отпадъчни води, изгребна яма, трафопост, навес за компактор, два мобилни резервоара за дизелово гориво;

 • Електроинсталация, площадкова водопроводна и площадкова канализационна инсталации, водопровод с техническа вода за пожарогасене, напорна канализация за инфилтрат;

 • Вътрешни експлоатационни пътища;

 • Зелени площи;

 • Довеждаща техническа инфраструктура до площадката на РЦУО - ВиК, електроснабдяване.

Във втори етап от 2016- 2020 , разширение на регионалната система предвижда изграждане на:

 • ЛПСОВ за отпадъчни води от инфилтрат от клетката на депото и отпадъчна вода от съоръжението за компостиране и от измиване на пода на сепариращата инсталация;

 • Център за рециклиране на строителните отпадъци и клетка за строителни отпадъци,

Трети етап от 2028 г.

Изграждане на клетка 2 за ТБО (изкоп с полагане на глинен слой, HDPE фолио, геотекстил и промита баластра по детайл, както и полагане на HDPE тръби Ø315 за отвеждане на инфилтрат към съществуващ резервоар за инфилтрат).
 • Четвърти етап – 2029 г.

Рекултивация на клетка 1 за ТБО – полагане на газов дренажен слой, запечатващ глинен и хумусен над него. Изграждане на газоотвеждаща инсталация и факел за изгаряне на биогаз.


 • Пети етап – 2043 г.

Запечатване и рекултивация на клетка 2 за ТБО – полагане на газов дренажен слой, запечатващ глинен и хумусен над него. Изграждане на газоотвеждаща инсталация и свързването със съществуващ факел за изгаряне на биогаз.

b1. управление на биоотпадъците

- Наредбата за третиране на биоотпадъците, (приета с ПМС № 235 от 15.10.2013 г., обн. ДВ, бр. 92 от 22.10.2013 год.), с която се регламентират видът и произходът на подходящите за биологично третиране биоотпадъци и други биоразградими отпадъци, условията, при които продуктът компост и ферментационният продукт престават да бъдат отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на ЗУО, изискванията към производството на компост, ферментационен продукт, органичен почвен подобрител или стабилизирана органична фракция от процеса на механично-биологично третиране (MБT), изискванията за качество на компост, органичен почвен подобрител и стабилизирана органична фракция от MБT, изпитванията като честота на пробовземане и методи, както и изискванията към лабораториите за изпитване, етикетирането и информацията за крайния потребител.

- Наредба за разделното събиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 275 от 06. декемвври 2013 год. Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците, на основание чл. 43, ал. 5 от Закона за управление на отпадъците, с която ще се регламентират изискванията към дейностите по разделно събиране на биоотпадъците – системите обхващат само биоотпадъци по приложение № 1 от Наредбата за третиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 235 от 15.10.2013 г., обн. ДВ, бр. 92 от 22.10.2013 г.; целите за разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъците; методиките за изчисляване и докладване на целите по чл. 31, ал. 1 от ЗУО; разпределението на целите по чл. 31, ал. 1 от ЗУО и по чл. 8, ал. 1 между отделните общини в регионите по чл. 49, ал. 9 от ЗУО.

Като прецизира изискванията на ЗУО, Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците предвижда редуциране на биоотпадъците за депониране както следва: • до 31.12.2016 г. не по-малко от 25% от количеството на битовите биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.;

 • до 31.12.2020 г. не по-малко от 50% от количеството на битовите биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.;

 • до 31.12.2025 г. не по-малко от 70% от количеството на битовите биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.

Разпоредбите на чл. 8 от Наредбата, регламентиращи целите към 31.12.2016 год., 31.12.2020 год. и 31.12.2025 год., се прилагат от 01.01.2014 год.

На територията на общините е необходимо за бъде създадена система за разделно събиране на биоотпадъци. Биоотпадъците от поддържане на обществени площи, паркове и градини, както и отпадъците от зелените площи към търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради се събират разделно третират чрез компостиране, по начин, който осигурява висока степен на защита на околната среда. С цел постигане на целите по чл. 8, ал. 1 общинските системи за разделно събиране трябва да включват и разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъци при източника на образуване.

Съгласно Наредбата за разделно събиране на биоразградимите отпадъци чл.5,ал.3, отпадъци отделени чрез механично третиране не се считат за разделно събрани. С оглед на синхронизиране управлението на отпадъците в региона с националното законодателство е необходимо въвеждане на разделно събиране на биоразградимите отпадъците заедно с това за зелените отпадъци.
Системите обхващат само биоотпадъци по приложение № 1 от Наредбата за третиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 235 от 15.10.2013 г., обн. ДВ, бр. 92 от 22.10.2013 г. Дейността по компостиране на място се счита за дейност по предотвратяване образуването на отпадъците и не се отчита като изпълнение на целите по чл. 8, ал. 1.

В изпълнение на Директива 1999/31/ЕС и на българското законодателство (транспонирана в Наредба № 7 и наредба № 6/2013 год. за изискванията към площадките, инсталациите и съоръженията ....), България трябва да намали биоразградимата фракция в отпадъците, които се обезвреждат чрез депониране, както следва:Таблица 20. Допустими количества ББО за депа за неопасни отпадъци

Година (базова 1995 г.)

Допустими минимални стандарти на ББО

(Наредба за депата)

Допустими минимални стандарти на ББО за жител на година (базова стойност 268 кг/ж/г.)

2010г.

75%

224 кг/жит/г.

2013г.

50%

152 кг/жит/г.

2020г.

35%

109 кг/жи./г.b2. Постигане на целите за рециклиране на хартия и картон, метали и пластмаса от домакинствата

- изискванията на чл. 13 от ЗУО и Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки, приета с ПМС № 271 от 30.10.2012 г., обн., ДВ, бр. 85 от 6.11.2012 г., в сила от 6.11.2012 г., изм. и доп., бр. 76 от 30.08.2013 г., в сила от 30.08.2013 г.;

Във всеки от регионите за управление на отпадъците, определени в Националния план за управление на отпадъците, системите за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци осигуряват като минимум изпълнението на следните цели:

1) най-късно до 1 януари 2020 г. подготовка за повторна употреба(„подготовка за повторна употреба" са дейностите по оползотворяване, представляващи проверка, почистване или ремонт, чрез които продуктите или компонентите на продукти, които са станали отпадък, се подготвят, за да могат да бъдат използвани повторно, без каквато и да е друга предварителна обработка) и рециклиране на отпадъчни материали, включващи хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от други източници на не по-малко от 50 на сто от общото тегло на тези отпадъци; При изчисляване на целите се вземат предвид отпадъците от опаковки (включително разделно събирани отпадъчни опаковки от бита) и разделно събирани фракции от бита със следните кодове: 20 01 01 и 15 01 01-за хартия и картон; 20 01 40 и 15 01 04-за метали; 20 01 39 и 15 01 02 –за пластмаса; 20 01 02 и 15 01 07- за стъкло. Целите за подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, включващи най-малко хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от други източници се постигат поетапно, както следва:

1.До 1 януари 2016 г. -най-малко 25 на сто от общото им тегло.

2.До 1 януари 2018 г. -най-малко 40 на сто от общото им тегло.

3.До 1 януари 2020 г. -най-малко 50 на сто от общото им тегло.
b3. Третиране на строителни отпадъци

- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС 277 от 5.11.2012 г., обн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г., в сила от 13.11.2012 г.;

Регионалното депо за неопасни отпадъци ще бъде изградено едноетапно – само първа клетка за 14 години. Показани са и възможности за построяването на втора и трета клетка, съгласно обема на отпадъците, които биха могли да се депонират. Предвидени са клетки за депониране на строителни и битови отпадъци. Обемът на депонираните отпадъци в клетката за битови отпадъци е 43 795, 52 м2 и обемът й е 1 043 085 м3 също за 14 години. Площта на клетките за строителни отпадъци е 27 790, 97 м2 и обем – 540 170 м3.

Изграждането на клетката за депонирането на строителните отпадъци е предвидена през 2017г., а въвеждането и в експлоатация се очаква да стане през 2018. Очаква се да се изградят и съоръжения за рециклиране на строителни отпадъци и да се въведе в експоатация през 2018г.

В периода от 2015 – 2018г. строителните отпадъци ще се съхраняват на съществуващото депо в град Плевен до изграждането на клетката за строителни отпадъци.Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница