Програма за управление на отпадъците на Община Иваново 2016-2020 г. 6 I участие на Община Иваново в Регионално сдружение за управление на отпадъците 7страница1/15
Дата05.12.2017
Размер2.36 Mb.
Размер2.36 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА ИВАНОВО

ПЕРИОД НА ДЕЙСТВИЕ 2016 – 2020 годинаАвгуст, 2016 г.

Приета с Решение №........ по Протокол № ..... от ..... на Общински съвет – Иваново

СЪДЪРЖАНИЕ:

Естествен прираст на населението в област Русе през 2014 г. по общини, местоживеене и пол (Брой) 4

I.1. Основание за разработване на програма за управление на отпадъците на Община Иваново. Период на действие на Програмата. 6

I.2. Принципи на НПУО 2014-2020 г. и Програма за управление на отпадъците на Община Иваново 2016-2020 г. 6

I.3. Участие на Община Иваново в Регионално сдружение за управление на отпадъците 7

Таблица №6 Естествен прираст на населението в област Русе през 2014 г. по общини, местоживеене и пол (Брой) 16

I.14. Органи на разработване и одобрение на програмата и дата на одобрение 31

I.1.1. Приоритети в рамките на Стратегическа цел 4 103

Приоритет 4.1. Околна среда и ресурси – опазване и ефективност 103

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
БВП

Брутен вътрешен продукт

БО

Битови отпадъци

БрБО

Биоразградими битови отпадъци

ВАС

Върховен административен съд

ГД ГРАО

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване”

ГПСОВ

Градска пречиствателна станция за отпадъчни води

ДБФП

Договор за безвъзмездна финансова помощ

ДДС

Данък добавена стойност

ДНСК

Дирекция за национален строителен контрол

ЕО

Екологична оценка

ЕАОС

Европейска агенция по околна среда

ЕЕО

Електрическо и електронно оборудване

ЕК

Европейска комисия

ЕКАТТЕ

Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в Република България

ЕЖ

Еквивалент жители

ЕРИПЗ

Европейски регистър за изпускане и пренос на замърсителите

ЕС

Европейски съюз

ЗБР

Закон за биологичното разнообразие

ЗВ

Закон за водите

ЗИД

Закон за изменение и допълнение

ЗМДТ

Закон за местните данъци и такси

ЗМСМА

Закон за местното самоуправление и местната администрация

ЗОВВООС

Закон за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда

ЗОЗЗ

Закон за опазване на земеделските земи

ЗООС

Закон за опазване на околната среда

ЗОП

Закон за обществените поръчки

ЗРР

Закон за регионалното развитие

ЗУО

Закон за управление на отпадъците

ЗУТ

Закон за устройство на територията

ИАОС

Изпълнителна агенция по околна среда

ИУГ

Излезли от употреба гуми

ИУЕЕО

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

ИУМПС

Излезли от употреба моторни превозни средства

КЕВР

Комисия за енергийно и водно регулиране

КЗЗ

Комисия по земеделските земи

КР

Комплексно разрешително

КФ

Кохезионен фонд

ЛПСОВ

Локална пречиствателна станция за отпадъчни води

МЗ

Министерство на здравеопазването

МЗХ

Министерство на земеделието и храните

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

МПС

Mоторни превозни средства

МРО

Масово разпространени отпадъци

МРРБ

Министерство на регионалното развитие и благоустройство

НН

Норма на натрупване

НПУДО

Национална програма за управление на дейностите по отпадъците 2009-2013 г.

НПУО

Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г.

НСОРБ

Национално сдружение на общините в Република България

НРСБО

Наредба за разделно събиране на биоотпадъците

НСРР

Националната стратегия за регионално развитие

НСИ

Национален статистически институт

НУБА

Негодни за употреба батерии и акумулатори

ОВ

Отпадъчни води

ОВОС

Оценка на въздействието върху околната среда

ОПР

Общински план за развитие

ОО

Опасни отпадъци

ООп

Организация по оползотворяване

ОПОС

Оперативна програма „Околна среда”

ОС

Оценка за съвместимост

ОСР

Отпадъци от строителство и разрушаване

ОУП

Общ устройствен план

ПДК

Пределно допустима концентрация

ПЕВП

Полиетилен висока плътност

ПЕНП

Полиетилен ниска плътност

ПИП

Прединвестиционни проучвания

ПЗР

Преходни и заключителни разпоредби

ПМС

Постановление на Министерски съвет

ПО

Производствени отпадъци

ПУО

Програма за управление на отпадъците

ПУП

Подробен устройствен план

ППЗОЗЗ

Правилник за прилагане на закона за опазване на земеделските земи

ПРЗ

Препарати за растителна защита

ПСОВ

Пречиствателна станция за отпадъчни води

ПУДООС

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

ПУСО

План за управление на строителни отпадъци

ПХБ

Полихлорирани бифенили

ПХТ

Полихлорирани терфенили

ПЧП

Публично-частно партньорство

РИОСВ

Регионална инспекция по околна среда и водите

РДО

Рамкова директива за отпадъците

РЗИ

Регионална здравна инспекция

РОП

Разширена отговорност на производителя

РПМ

Републиканска пътна мрежа

РПР

Регионален план за развитие

РСУО

Регионално сдружение за управление на отпадъците

СЦР

Северен централен район на планиране

СМР

Строително-монтажни работи

СО

Строителни отпадъци

ТБО

Такса битови отпадъци

УО

Управление на отпадъците

УОЗ

Устойчиви органични замърсители

ФЛАГ

Фонд за органите за местно самоуправление в България ФЛАГ ЕАД

ХЗЗ

Хигиенно-защитна зона

ЕМАS

Схема за за управление по околна среда и одит (Eco-Management and Audit Scheme)

ISO

Международна организация по стандартизация (International Organization for Standardization)

kg/capita/year

Килограм / жител / година

Kilograms per capita

Килограми за година

IPPC

Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването

IAS

Международен счетоводен стандарт (International Accounting Standard)

SWOT

Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите

(Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats)
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница