Програма за управление на отпадъците на Община Иваново 2016-2020 г. 6 I участие на Община Иваново в Регионално сдружение за управление на отпадъците 7страница14/15
Дата05.12.2017
Размер2.36 Mb.
Размер2.36 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Областна стратегия за развитие на област Русе за периода 2014 – 2020 г.

Областната стратегия за развитие на област Русе е обсъдена и приета на заседанията на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район на 22.05.2013 г. в гр. Габрово и на Областния съвет за развитие на област Русе на 25.06.2013 г.

Горепосочената стратегия е разработена в съответствие с изискванията на Закона за регионално развитие (ЗРР) и Правилника за прилагането му, като са взети предвид „Методически указания за разработване на Национална стратегия за регионално развитие на Р България (2010-2022 г.), за Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020 г.), за Областни стратегии за развитие (2014-2020 г.) и за Общински планове за развитие (2014-2020 г.)”. Стратегията е изготвена и в съответствие с Регионалния план за развитие на СЦР от ниво 2 за периода 2014-2020 г. и Регионалната схема за пространствено развитие на областта (чл. 12, ал. 2 от ЗРР).

Кратко формулираната ВИЗИЯ за развитие на Област Русе до 2020 г. е:

Област с национално значение, представляваща интегрална част от Дунавското пространство с добре развита икономика и инфраструктура, съпоставима с европейските стандарти за качество на живот, съхранено природно и културно наследство, открояваща се като значителен фактор в национално, транснационално, междурегионално, трансгранично и европейско сътрудничество, обединяваща по най-ефективен начин потенциала на местните ресурси за устойчив, приобщаващ и интелигентен растеж.

Основната стратегическа цел за развитието на Област Русе е Интензивно и устойчиво икономическо, социално и териториално развитие, създаващо условия за постигане на стандарт на живот, съпоставим с този на развитите европейски страни. Утвърждаване на област Русе като приоритетен център за България в Дунавския регион и движеща сила в Северен централен район на междурегионалното, транснационалното и трансграничното сътрудничество.

Областната стратегия на Област Русе 2014-2020 г. задава следните стратегически цели:


 • Стратегическа цел 1: Икономическо сближаване във вътрешнорегионален, национален и европейски план чрез развитие на собствения потенциал на Област Русе и използването на европейски механизми;

 • Стратегическа цел 2: Социално сближаване чрез преодоляване на междурегионалните и вътрешнорегионални различия в социалната сфера, ограничаване на риска от социална изолация и създаване на условия за развитие и реализация на човешкия капитал;

 • Стратегическа цел 3: Териториално сближаване чрез балансирано, интегрирано и устойчиво развитие на транспортната и комуникационна инфраструктура в областта, подобряване на селищната среда и интензифициране на междурегионалното, трансграничното и транснационално сътрудничество;

 • Специфична цел 4: Опазване на околната среда и енергийна ефективност.

Мерките и дейностите в областта на управлението на отпадъците, които са залегнати в Областната стратегия за развитие на Област Русе 2014-2020 г. са включени в Стратегическа цел 4: Опазване на околната среда и енергийна ефективност

 • Приоритет 4.1. Опазване и ефективност на екологичните ресурси

 • Специфична цел 4.1.1. Обновяване на водоснабдителната инфраструктура, подпомагане на изграждането на пречиствателни станции за отпадни води и канализационната мрежа в цялата област;

 • Специфична цел 4.1.2. Подобряване на системата за управление на отпадъците • Специфична цел 4.1.1. Обновяване на водоснабдителната инфраструктура, подпомагане на изграждането на пречиствателни станции за отпадни води и канализационната мрежа в цялата област;

Мярка 4.1.1.1. Подпомагане изграждането на пречиствателни станции за отпадни води и канализационна мрежа в цялата областИнди-кати-вен №

Наименование

Срок

Бенефициент

Индикат.

стойност, лв.Оптимистичен сценарий

Реалист. сценарий

Песимист. сценарийИзграждане на

канализационна

мрежа и ПСОВ, и

реконструкция на

водопроводна

мрежа в


с.Щръклево,

общ.Иваново2013-2020

Община ИвановоМярка 4.1.2.1. Осигуряване на екологично чиста среда чрез съвременно управление на отпадъцитеИндикати-вен №

Наименование

Срок

Бенефициент

Индикат.

стойност, лв.Оптимисти-чен сценарий

Реалист. сценарий

Песимист. сценарийПрочистване на

речните корита на

Ломовете на

територията на

община Иваново


2014-2020

Община Иваново

8 000 000Общински план за развитие на Община Иваново за периода 2014 – 2020 г.

Съгласно чл. 13, ал.3 от Закона за регионалното развитие Общинският план за развитие се приема от общинския съвет по предложение на кмета на общината.

Oбщинският план за развитие на община Иваново за периода 2014 – 2020 г. е приет с Решение №427 по Протокол №46 от 25.07.2014 г. на Общински съвет – Иваново.

Общинският план за развитие е изготвен в съответствие с „Методически указания за разработване на Национална стратегия за регионално развитие (2012-2022 г.), Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020 г.), Областни стратегии за развитие (2014-2020 г.) и Общински планове за развитие (2014-2020 г.)”, одобрени от министъра на регионалното развитие и благоустройството със Заповед №РД-02-14-2402/22.11.2011 г., Закона за регионално развитие и Правилника за неговото прилагане, с Националната Концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г.

Главната цел на Общинския план за развитие на Община Иваново 2014-2020 г. е Активизиране на местния потенциал за постигане на устойчиво икономическо, социално, екологично и пространствено развитие на общината и по-добро качество на живот на местното население.

Стратегически цели:


 • Стратегическа цел 1: Комплексно подобряване на базисната инфраструктура, информационните и транспортни услуги;

 • Стратегическа цел 2: Подобряване на средата за бизнес и заетост, чрез подкрепа на бизнеса и предприемачеството;

 • Стратегическа цел 3: Подобряване на условията на живот, социалната интеграция и партньорствата в местната общност;

 • Цел 4: Подобряване на капацитета за местно развитие и сътрудничество.

Приоритетите на Общинския план за развитие на Община Иваново 2014-2020 г. са както следва:

 • Приоритет 1: Подобряване на местната базисна инфраструктура;

 • Приоритет 2: Подобряване на средата за бизнес и заетост;

 • Приоритет 3: Осигуряване на среда и условия за достоен живот;

 • Приоритет 4: Подобряване на административния капацитет за местно развитие.

В табличен вид по-долу е направена извадка от приетата Програма за реализация към Общински план за развитие на Община Иваново 2014-2020, показваща приоритетите и специфичните цели към тях, касаещи управление на дейностите с отпадъци на територията на общината, индикаторите за въздействие и за отчитане на резултатите.

Таблица №14 Извадка от Програма за реализация на Общинския план за развитие на Община Иваново 2014-2020 г., имаща отношение към управлението на отпадъцитеНаименование

Източ-ник на финан-сиране

Отговорна

структураПартньор-ска

структураВреме за реализация

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Приоритет 1: Подобряване на местната базисна инфраструктура

Специфична цел 1.2: Поддържане и развитие на местната инфраструктура и услуги за водоснабдяване, канализация и управление на отпадъците
1.2.7.

Рекултивиране терените на закритите селски сметища

ОП

ОА

-

х

х

х

х

х

х

х
Рекултивиране закритото общинско депо за битови отпадъци на с. Иваново

ОП

ОА

-

х

х

х

х

х

х

х
Рекултивиране закритото общинско депо за битови отпадъци на с. Щръклево

ОП

ОА

-

х

х

х

х

х

х

х

1.2.8.

Разработване на механизми за недопускане създаване на инцидентно възникващи сметища

-

-

-

х

х

х

х

х

х

х
Разработване и приемане на пакет от мерки за стимулиране и санкциониране на нарушителите

Общински бюджет

ОА

-

х

х

х

х

х

х

х
Разширяване на обхвата на разделното събиране на отпадъци

ОП,

Общински бюджет, ПЧПОА

ПЧП

х

х

х

х

х

х

х

1.2.9.

Ефективно управление на отпадъците


х

х

х

х

х

х

х
Проектиране и изграждане на система за компостиране на биоразградими отпадъци

ОП

ОА, РС

-


1.2.10.

Изграждане на площадка за временно съхраняване на строителни отпадъци

-

-

-

х

х

х

х

х

х

х
Проектиране и изграждане на площадка за строителни отпадъци

ОП

ОА, РС

Таблица №15 Индикатори за въздействиеИндикатор за резултат

Мерна единица

Период на отчитане

Базова стойност

Целева стойност

Източник на информация

Процентно изменение,

%


2014

2020

Стратегическа цел 1: Комплексно подобряване на базисната инфраструктура, информационните и транспортни услуги

5.

Население, свързано с обществена канализация

%

Годишно

0

40

НСИ

Община Иваново40


Сподели с приятели:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница