Програма за управление на отпадъците на Община Иваново 2016-2020 г. 6 I участие на Община Иваново в Регионално сдружение за управление на отпадъците 7страница15/15
Дата05.12.2017
Размер2.36 Mb.
Размер2.36 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


ИЗВОДИ:

 • Общинската програма за управление на отпадъците е в координация с основните приети регионални и местни стратегически планове и програми, както следва:

  • Регионален план за развитие на Северен централен район 2014 – 2020 г.;

  • Областна стратегия за развитие на Област Русе за периода 2014 – 2020 г.;

  • Общински план за развитие на Община Иваново за 2014 – 2020 г.;

 • Мерките, предвидени в Програмата за управление на отпадъците на Община Иваново с период на действие 2016 – 2020 г. допринасят за постигане на националните и регионални стратегически цели за развитие в областта на управлението на отпадъците.

 1. СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ, КОНТРОЛ И ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Прилагане на система за наблюдение, отчет и оценка на Националния план за управление на отпадъците е предвидено като изискване в ЗУО. Съгласно чл.49, ал.4, т. 20 от Закона за управление на отпадъците, НПУО следва да съдържа система за отчет и контрол на изпълнението, а съгласно т. 21 – система за оценка на резултатите и за актуализация на плана. Тъй като Закона за управление на отпадъците изисква общинските програми за управление на отпадъците да се разработват в съответствие със структурата на НПУО, такава система трябва да бъде разработвана и включена и в общинската програма за управление на отпадъците. В допълнение, член 52 от ЗУО поставя рамкови изисквания към разработването на програми за управление на отпадъците от общините. Поставени са следните най-общи изисквания по отношение на наблюдението, отчета и контрола:

 • програмата се актуализира при промяна във фактическите и/или нормативните условия;

 • кметът на общината информира ежегодно в срок до 31 март общинския съвет за изпълнението на програмата през предходната календарна година.

Орган за контрол по изпълнение на програмата за управление на отпадъците на Община Иваново е Общински съвет – Иваново. Кметът на общината информира ежегодно общинския съвет за изпълнението на програмата през предходната календарна година. Отчетът се представя в срок до 31 март и се публикува на интернет страницата на общината. Копие от отчета се изпраща на РИОСВ – Русе.

Целта на отчета за изпълнение на програмата през предходната календарна година е да се проследи напредъкът при изпълнението и да се идентифицират необходимите промени или адаптиране на програмата за текущата година.

Отчетът се изготвя на достъпен език и стил и е целесъобразно да включва графики, фигури, таблици, които да илюстрират напредъка по изпълнение на мерките и целите. Това е необходимо за по-добро разбиране на съдържанието от страна на неспециалисти в областта на отпадъците – както общински съветници, така и широката общественост.

Целесъобразно е годишният отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на Община Иваново да се изготвя в следния формат: • Въведение;

 • Общи условия за изпълнение и промени в социално-икономическите условия в общината;

 • Действия, предприети от общината за осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението:

  • Създадени механизми за събиране, обработка и анализ на данни;

  • Преглед на проблемите, възникнали в процеса на изпълнение на програмата през съответната година, и предприетите мерки за преодоляването им;

  • Резултати от извършени оценки и тематични допитвания към края на съответната година;

 • Напредък по изпълнение на целите и мерките в Програмата;

 • Заключение;

 • Приложения.

Наблюдението на общинската програма за управление на отпадъците на Община Иваново може да се определи като процес на системно събиране и анализ на информация относно хода на изпълнение на включените в програмата мерки. В приетата програма за управление на отпадъците за всяка мярка или група от мерки в отделните подпрограми са посочени очаквани резултати от изпълнението, както и индикатори за текущо изпълнение и целеви индикатори. В допълнение към изпълнението на текущите и целевите индикатори, за всяка мярка се наблюдава и спазването на предвидения график и степента на изразходване на ресурсите.

Кметът на Община Иваново организира наблюдението на изпълнението на общинската програма за управление на отпадъците. Той трябва да определи звено в структурата на общинската администрация, което ще отговаря за събиране и обобщаване на информацията за изпълнение на включените в програмата мерки, както и за изготвяне на годишния отчет за изпълнение на програмата. Такива функции са възложени на специализираната общинска администрация, която отговаря за управление на дейностите с отпадъците. Ясно трябва да са определени и отговорностите на другите вътрешните звена и на външните за администрацията структури, които ще предоставят информация, както и обхватът на данните и периодичността, с която това ще се извършва. Това става чрез вътрешни правила за дейностите по събиране и съхраняване на информация, свързана с подготовката и изпълнението на програмата. Като административен подход е възможно кметът на общината да издаде заповед, в която подробно да са описани отговорностите на всички структурни звена в общината за набиране на съответната информация със съответните срокове, както и за обобщаването й и подготовката на годишния отчет пред общинския съвет за изпълнението на общинската програма за управление на отпадъците. 1. ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII.1.

Aнализ на действащите нормативни и програмни документи в контекста на правата и задълженията на общините по управление на отпадъците

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII.2.

Анализ на отпадъците

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII.3.

Анализ на инфраструктурата за управление на отпадъците в община Иваново

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII.4.

Анализ на институционалния капацитет в сферата на управлението на отпадъците, с акцент върху контролните функции

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII.5.

Анализ и информация за замърсени в миналото площадки за обезвреждане на отпадъците и осъществени мерки за тяхното възстановяване

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII.6.

Анализ на организационните схеми и форми за управление на отпадъците, планиране, финансиране и определяне на цени и такси на услугите

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII.7.

Анализ на информиране на обществеността по въпросите на управление на отпадъците

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII.8.

Анализ на информационното обезпечаване за отпадъците и дейностите с отпадъци

VIII-9. ПРОГНОЗИ

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII.9.1.

Прогноза за населението

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII.9.2.

Прогноза за нормата на натрупване

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII.9.3.

Прогноза за количеството образувани отпадъци за територията на община Иваново

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII.9.4.

Прогноза за количествата разделно събрани отпадъци съгласно морфологичен съставpowerpluswatermarkobject357831064Програма за управление на отпадъците на Община Иваново 2016 – 2020 г.

стр. |


Сподели с приятели:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница