Програма за управление на отпадъците на Община Иваново 2016-2020 г. 6 I участие на Община Иваново в Регионално сдружение за управление на отпадъците 7страница2/15
Дата05.12.2017
Размер2.36 Mb.
Размер2.36 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИ ТАБЛИЦИ И ФИГУРИ
Таблица №1

Защитени територии в община Иваново

Таблица №2

Защитени зони за опазване на дивите птици на територията, засягащи землища на населени места от община Иваново

Таблица №3

Защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, засягащи землища на населените места от община Иваново

Таблица №5

Баланс на територията на община Иваново по предназначение към 01.01.2016 г.

Таблица №5

Население на Област Русе към 31.12.2014 г. по общини, местоживеене и пол

Таблица №6

Естествен прираст на населението в област Русе през 2014 г. по общини, местоживеене и пол (Брой)


Таблица №7

Население по статистически райони, области и общини

Таблица №8

Гъстота на населението от Област Русе към 01.02.2011 г.

Таблица №9

Данни за населението на община Иваново за периода 2000 г. – 2015 г.

Таблица №10

Население на Община Иваново по населени места за периода 2000 г. – 2014 г., по данни на ГД ГРАО

Таблица №11

Население на Община Иваново по населени места за периода 2000 г. – 2014 г., по данни на НСИ

Таблица №12

Прогноза за населението по области (Брой)

Таблица №14

Извадка от Програма за реализация на Общинския план за развитие на Община Иваново 2014-2020 г., имаща отношение към управлението на отпадъците

Таблица №15

Индикатори за въздействие

Фигура 1

Местоположение на Община Иваново спрямо съседни на нея общини

Фигура 2

Гъстота на населението на общините от област Русе

Фигура 3

Население на Община Иваново за периода 2000 г. – 2014 г., по данни на ГД ГРАО

Фигура 4

Население на Община Иваново по населени места за периода 2000 – 2014 г.

Фигура 5

Брутен вътрешен продукт на човек от населението за област Русе, лв.

Фигура 6

Йерархия за управление на отпадъци


I. ВЪВЕДЕНИЕ

I.1. Основание за разработване на програма за управление на отпадъците на Община Иваново. Период на действие на Програмата.


Настоящата Програма за управление на отпадъците на Община Иваново е разработена на основание изискванията на чл. 52 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Тя е изготвена в съответствие със структурата, целите и предвижданията на Националния план за управление на отпадъците (НПУО) 2014-2020 г. и е с период на действие 2016 – 2020 година. При разработването на Програмата за управление на отпадъците на Община Иваново са спазени Методически указания за разработване на общински програми за управление на отпадъците, утвърдени със Заповед №РД-211 от 31.03.2015 г. на министъра на околната среда и водите. Програмата включва необходимите мерки за изпълнение на задълженията на кмета на общината, регламентирани в Глава втора, Раздел III на ЗУО.

Националният план за управление на отпадъците 2014-2020 г. има ключова роля за постигане на ефективно използване на ресурсите и устойчиво управление на отпадъците, тъй като анализите на настоящата ситуация показват, че в България съществува значителен потенциал за подобряване на предотвратяването и управлението на отпадъците, по-добро използване на ресурсите, разкриване на нови пазари и създаване на нови работни места, като същевременно бъдат намалени вредните въздействия на отпадъците върху околната среда.

Програмата за управление на отпадъците на Община Иваново включва в обхвата си отпадъците, попадащи в приложното поле на Закона за управление на отпадъците, както следва:


  • Битови отпадъци;

  • Производствени отпадъци;

  • Строителни отпадъци;

  • Опасни отпадъци.I.2. Принципи на НПУО 2014-2020 г. и Програма за управление на отпадъците на Община Иваново 2016-2020 г.


Националният план за управление на отпадъците 2014 – 2020 г. се основава на следните основни принципи:

  • „Предотвратяване” – образуването на отпадъци трябва да бъде намалено и избегнато, където това е възможно;

  • „Разширена отговорност на производителя” и „замърсителят плаща” – лицата, които образуват или допринасят за образуването на отпадъци или замърсяват околната среда или сегашните притежатели на отпадъците трябва да покрият пълните разходи за третиране на отпадъците и да ги управляват по начин, който гарантира висока степен на защита на околната среда и човешкото здраве;

  • „Превантивност” – потенциалните проблеми с отпадъците трябва да бъдат предвиждани и избягвани на възможно най-ранен етап;

  • „Близост” и „самодостатъчност” – отпадъците трябва да бъдат обезвреждани възможно най-близко до мястото на тяхното образуване, като отпадъците, генерирани в Европейския съюз (ЕС), трябва да бъдат третирани в рамките на Съюза;

  • „Участие на обществеността“ – съответните заинтересовани страни и органи, както и широката общественост имат възможност да участват в разработването на плановете за управление на отпадъците и на програмите за предотвратяване на отпадъците и имат достъп до тях след разработването им.Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница