Програма за управление на отпадъците на Община Иваново 2016-2020 г. 6 I участие на Община Иваново в Регионално сдружение за управление на отпадъците 7страница5/15
Дата05.12.2017
Размер2.36 Mb.
Размер2.36 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Таблица №11 Население на Община Иваново по населени места за периода 2000 г. – 2014 г., по данни на НСИ
2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

с.Божичен

187

196

183

177

171

168

162

161

148

154

149

148

143

148

142

с.Иваново

992

993

986

993

991

983

954

931

904

891

863

853

848

865

850

с.Кошов

490

484

452

440

422

421

404

383

355

334

346

347

332

326

319

с.Красен

922

904

866

844

822

800

771

741

724

696

663

661

636

629

626

с.Мечка

831

799

775

769

760

764

730

733

710

683

664

663

656

636

619

с.Нисово

178

159

147

140

136

125

115

110

122

122

127

122

123

129

143

с.Пиргово

2104

2068

1984

1939

1893

1840

1803

2063

2006

1941

1847

1813

1778

1729

1691

с. Сваленик


1037

1048

1016

988

971

944

933

901

971

943

912

885

с.Табачка

354

169

156

143

142

136

126

118

112

110

112

109

109

107

110

с.Трьстеник

1773

1764

1715

1653

1588

1547

1480

1445

1414

1401

1351

1340

1321

1310

1259

с. Церовец


112

102

107

112

117

115

102

101

112

109

104

102

с.Червен

338

377

363

343

343

333

317

301

284

279

269

260

247

247

240

с.Щрьклево

2927

2820

2823

2789

2778

2718

2720

2694

2676

2651

2618

2652

2615

2581

2541

всичко за общината

10960

10733

10450

11379

11196

10958

10682

10768

10514

10297

10011

10051

9860

9723

9527
Фигура 3 Население на Община Иваново за периода 2000 г. – 2014 г., по данни на ГД ГРАОФигура 4 Население на Община Иваново по населени места за периода 2000 – 2014 г.


Таблица №12 Прогноза за населението по области (Брой)


Области
Пол


I вариант (при хипотеза за конвергентност)1

Години

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

2065

2070

Русе

226490

217426

208540

199869

191406

183334

175664

168358

161304

154433

147809

141613

Мъже

110622

106617

102768

99059

95443

91966

88593

85277

82001

78761

75632

72667

Жени

115868

110809

105772

100810

95963

91368

87071

83081

79303

75672

72177

68946

Области
Пол


II вариант (относително ускоряване)2

Години

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

2065

2070

Русе

226857

218808

211285

204124

197194

190538

184170

178104

172242

166449

160697

155140

Мъже

110809

107308

104136

101183

98346

95611

92944

90313

87671

84986

82295

79670

Жени

116048

111500

107149

102941

98848

94927

91226

87791

84571

81463

78402

75470

Области
Пол


III вариант (относително забавяне)3

Години

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

2065

2070

Русе

226319

216762

207196

197773

188564

179765

171417

163456

155766

148324

141234

134651

Мъже

110536

106285

102095

98005

94015

90147

86396

82723

79108

75577

72203

69022

Жени

115783

110477

105101

99768

94549

89618

85021

80733

76658

72747

69031

65629

Източник НСИ

1 I вариант (при хипотеза за конвергентност): Този вариант се определя като реалистичен и е съобразен с нормативните изисквания на Европейския съюз за демографското и социално-икономическото развитие на страните членки.

2 II вариант (относително ускоряване): При този вариант се предполага , че демографското развитие ще протича при благоприятни социално-икономически процеси в страната.

3 III вариант (относително забавяне): При този вариант развитието на населението е прогнозирано при хипотези за неблагоприятни социално-икономически процеси в страната.

I.11. Икономически профил на Община Иваново

Състоянието на икономиката на Община Иваново се намира в пряка зависимост от наличните местни ресурси, историческо развитие, местоположение, транспортни връзки, макроикономически условия, активност на местното население и администрация и др. Община Иваново е част от област Русе и Северен централен район от ниво 2. Това определя средата, в която общината се развива.

Основното предизвикателство пред българските райони, което важи с особена сила за Северения централен район и е допълнително усложнено от икономическата криза, е постигането на динамичен растеж. Районът отбелязва ограничен напредък в икономическия растеж през периода преди икономическата криза и развитието му е силно повлияно от негативните и въздействия, като реализира най-висок икономически спад спрямо останалите райони от ниво 2.

Налице е сериозен проблем по отношение на възрастовата структура и възпроизводството на трудоспособното население.

Населението на СЦР се отличава с относително висока миграционна подвижност, което се дължи на неблагоприятната икономическа ситуация на територията му. Ниската раждаемост, високата смъртност, миграционните потоци са причина за поддържането на високи стойности на отрицателен естествен прираст.

Застаряването на населението е с дълбоки последици за пазара на труда и пенсионната система, икономиката и финансите. Спецификата и дълбочината на проблемите, както и изключително сериозните дефицити по отношение на различните сектори от социално-икономическото развитие изискват бърза реакция чрез осигуряването на целенасочена подкрепа с цел ограничаване на последиците от негативните тенденции в развитието на района и създаване на условия за постигането на напредък по отношение смекчаването на различията с останалата част от страната.

Ниският потенциал за растеж, продължаващата рецесия, ниската производителност и конкурентоспособност на регионалната икономика, особено на МСП, и възможността й да създава нови работни места продължава да бъде основен проблем за област Русе. Допълнителни фактори, които блокират развитието на областта, са влошеното демографско развитие и негативните процеси на пазара на труда. Определящи фактори за развитие на икономиката на община Иваново са:


 • наличните природни ресурси, които са предпоставка за развитието на туризъм и земеделието;

 • екологичната чистота на района;

 • близостта до Русе и до Дунав мост което осигурява възможности за пазар на произведената селскостопанска и промишлена продукция и възможности за развитие на туризма.
Фигура 5 Брутен вътрешен продукт на човек от населението за област Русе, лв.

Източник: НСИ

Икономиката на община Иваново се характеризира с преобладаващ дял на селското стопанство. Развито е растениевъдството, животновъдството, пчеларството, рибовъдството и производството на фуражни култури, като царевица, ечемик, ръж и др. Основните отрасли, които се развиват на територията на общината и определят икономическия й профил са селското стопанство и услуги.

Селско стопанство

Развитието на селското стопанство в община Иваново е резултат от използване на следните сравнителни предимства: оптимални природни условия и ресурси, сравнително добре развита транспортна инфраструктура, традиции и квалификация на работната сила, осигуряване на външно финансиране. Селскостопанският земеделски фонд на територията на общината е 390 960 дка. Основни форми на обработка на земеделската земя са земеделски кооперации. Растениевъдството е главен селскостопански подотрасъл за общината. Равнинният релеф и умерено-континентален климат благоприятстват развитието на селскостопански култури. Застъпено е производството на зърнени и технически култури. Най-голям дял на територията на общината от всички селскостопански насаждения заемат площите със земеделски кулури – 272 039 дка, следвани от тези с лозята – 5 266 дка.I.12. Основни цели и основни резултати, които се очакват от изпълнението на програмата

Съгласно чл.52, ал.ал. 4 и 5 ЗУО Програмата за управление на отпадъците за територията на дадена община се разработва в съответствие със структурата, целите и предвижданията на Националния план за управление на отпадъците. Програмата включва необходимите мерки за изпълнение на задълженията на кмета на община и изискванията по глава втора, раздел III ЗУО.

Съгласно приетият с Решение №831 от 22 декември 2014 г. на Министерски съвет НПУО 2014-2020 г. Генералната стратегическа цел на страната в сферата на управление на отпадъците е: Общество и бизнес, които не депонират отпадъци.

Стратегическите цели, гарантиращи постигането на генералната стратегическа цел са:


 • Цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване;

 • Цел 2: Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци, чрез създаване на условия за изграждане на мрежа от съоръжения за третиране на цялото количество генерирани отпадъци, което да намали риска за населението и околната среда;

 • Цел 3: Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда;

 • Цел 4: Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане йерархията на управление на отпадъците.

Йерархия на управлението на отпадъците

Рамковата директива за отпадъците въвежда нова йерархия на управлението на отпадъците. Тя е крайъгълен камък на законодателство и политиката относно отпадъците. Тази последователност определя приоритетния ред на това какво представлява най-добрата възможност за околната среда в законодателството и в политиката относно отпадъците. Спазването на йерархията на управление на отпадъците от страните-членки гарантира най-високо ниво на съответствие с европейските документи за ефективно използване на ресурсите, поради което следва да се насърчава по всякакъв начин. Йерархията задава пет възможни начина за институциите и бизнеса за справяне с отпадъците и дава приоритет на мерките в следната последователност:

a) Предотвратяване на образуването на отпадъци;

б) Подготовка за повторна употреба;

в) Рециклиране;

г) Друго оползотворяване, напр. оползотворяване за получаване на енергия;

д) Обезвреждане (депониране, изгаряне без оползотворяване на енергията и др.).Фигура 6 Йерархия за управление на отпадъците


 • Предотвратяването” на отпадъци е определено в Директивата като мерки, които се предприемат преди веществата или предметите да се превърнат в отпадък, с което се намалява:

а) генерираното количеството отпадъци, включително чрез повторната употреба на продуктите или удължаването на жизнения им цикъл (количествено предотвратяване);

б) съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите (качествено предотвратяване на отпадъците). • Подготовка за повторна употреба” включва почистване, проверка и поправка на употребявани продукти, които са станали отпадък, така че да могат да се употребяват повторно (например поправка на велосипеди, електрическо и електронно оборудване, мебели и др., които след като са поправени се продават като втора употреба). Подготовката за повторна употреба е вид оползотворяване на отпадъците.

 • Рециклиране” – Подходът при рециклирането е, че един материал се преработва с цел да се променят неговите физикохимични свойства и да се оползотворява повторно за същите или за други цели. Главната цел на Рамковата директива за отпадъците е ЕС да стане повече от „рециклиращо общество”, което се стреми да избягва образуването на отпадъци и да използва отпадъците като ресурс.

Конкретните дейности по управление на отпадъка, които се класифицират като рециклиране съгласно Рамковата директива за отпадъците, включват (но не се ограничават до):

 • рециклиране на материали: напр. на пластмасови продукти или компоненти в пластмасови материали; стопяване на отпадъчно стъкло в стъклени продукти; употреба на хартиени отпадъци в заводи за хартия и др. Рециклирането на материали: например пластмасови гранулирани и пелетизирани за екструдиране или формоване, натрошени отпадъци от стъкла, сортиране на отпадъци от хартия, отговарящи на критериите за края на отпадъка;

 • производство на компост, отговарящ на критериите за качество на продуктите.

Рециклирането е вид оползотворяване на отпадъците.

 • Друго оползотворяване” е всяка дейност, която отговаря на определението за „оползотворяване” съгласно РДО, но която не отговаря на специфичните изисквания за подготовка за повторна употреба или за рециклиране.

Примери за друго оползотворяване са:

 • изгарянето или съвместното изгаряне, когато основното използване на отпадъците е като гориво или друг начин за получаване на енергия. Това е операция по управление на отпадъците с оползотворяване на енергията, класифицирана като R1 в приложение II към РДО. Това контрастира с изгарянето на отпадъци без оползотворяване на енергия, класифицирано като операция по обезвреждане D10 в приложение I към РДО;

 • насипни дейности, отговарящи на дефиницията за оползотворяване;

 • Обезвреждане” – депониране (дори когато сметищен газ се използва за възстановяване на енергия); изгаряне и съвместно изгаряне, които не отговарят на критериите, за да бъдат определени като оползотворяване (в случай на съоръжения, предназначени за изгаряне на твърди битови отпадъци, които не отговарят на определени критерии, с помощта на формулата за енергийна ефективност R1 в приложение II към РДО), насипни дейности, когато не отговарят на дефиницията за оползотворяване.

Ключови цели на програмата

Програмата за управление на отпадъците на Община Иваново за периода 2016-2020 г. е съобразена изцяло с основните цели в европейското екологично право в сектор „Отпадъци” и съдържа ключови цели, за постигането на които в НПУО и НППОО са предвидени програми от мерки.Отпадъчни потоци

Година

Цел

Оползотворяване

Рециклиране

Събиране

Отпадъци от опаковки

Ежегодно за всяка година от НПУО

Не по-малко от 60 % от теглото на отпадъците от опаковки трябва да бъдат оползотворени или изгорени в инсталации за изгаряне на отпадъци с оползотворяване на енергията

Не по-малко от 55 % и не повече от 80 % от теглото на отпадъците от опаковки трябва да бъдат рециклирани, като се рециклира не по-малко от:

а) 60 % от теглото на отпадъците от опаковки от стъкло;

б) 60 % от теглото на отпадъците от опаковки от хартия и картон;

в) 50 % от теглото на отпадъците от опаковки от метали;

г) 22,5 % от теглото на отпадъците от опаковки от пластмаси, при чието рециклиране се получава единствено пластмаса;

д) 15 % от теглото на дървесните отпадъци от опаковки.Системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки, обхващат не по-малко от

6 000 000 жители на територията на страната и задължително включват курортните населени места и всички населени места с население над 5000 жители.Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)

Оползотворяване на не по-малко от:

Подготовка за повторна употреба и рециклиране на не по-малко от:

Разделно събиране на ИУЕЕО в общо количество, което се равнява на не по-малко от:

2014

- 80 % за ИУЕЕО, попадащо в категории 1 или 10 от Приложение №1;
- 75 % за ИУЕЕО, попадащо в категории 3 или 4 от Приложение №1;
- 70 % за ИУЕЕО, попадащо в категории 2, 5, 6, 7, 8 или 9 от Приложение №1.


- 75 % за ИУЕЕО, попадащо в категории 1 или 10 от Приложение №1;
- 65 % за ИУЕЕО, попадащо в категории 3 или 4 от Приложение №1;
- 50 % за ИУЕЕО, попадащо в

категории 2, 5, 6, 7, 8 или 9 от Приложение №1.

- 80% за излезли от употреба газоразрядни лампи, попадащи в категория 5а от Приложение №1


Лицата, които пускат на пазара ЕЕО, предназначено за употреба в бита, осигуряват разделно събиране на ИУЕЕО, образувано в бита, в общо количество, което се равнява на не по-малко от 4 килограма на жител годишно, но не по-малко от средното

тегло на ИУЕЕО, събрано през трите предходни години, в зависимост от това, коя от тези стойности е по-голяма.


2015

- 80 % за ИУЕЕО, попадащо в категории 1 или 10 от Приложение № 1;
- 70 % за ИУЕЕО, попадащо в категории 3 или 4 от Приложение №1;
- 55 % за ИУЕЕО, попадащо в категории 2, 5, 6, 7, 8 или 9 от Приложение №1.
- 80% за излезли от употреба газоразрядни лампи, попадащи в категория 5а от Приложение №1


Лицата, които пускат на пазара ЕЕО, предназначено за употреба в бита, осигуряват разделно събиране на ИУЕЕО, образувано в бита, в общо количество, което се равнява на не по-малко от 4 килограма на жител годишно, но не по-малко от средното тегло на ИУЕЕО, събрано през трите предходни години, в зависимост от това, коя от тези стойности е по-голяма.

2016


- 41% от средното тегло на пуснатото на пазара ЕЕО през предходните три години

2017


- 48% от средното тегло на пуснатото на пазара ЕЕО през предходните три години

2018


- Оползотворяване на не по-малко от 85% за ИУЕЕО, попадащо в категории 1 или 4 от Приложение №3;

- Оползотворяване на не по-малко от 80% за ИУЕЕО, попадащо в категория 2 от

Приложение №3;

- Оползотворяване на не по-малко от 75% за ИУЕЕО, попадащо в категории 5 или 6 от Приложение №3.
- Подготовка за повторна употреба и рециклиране на не по-малко от 80 % за ИУЕЕО, попадащо в категории 1 или 4 от Приложение № 3;

- Подготовка за повторна употреба и рециклиране на

не по-малко от 70 % за ИУЕЕО, попадащо в категория 2 от Приложение №3;

- Подготовка за повторна употреба и рециклиране на не по-малко от 55 % за ИУЕЕО, попадащо в категории 5 или 6 от Приложение №3;

- За ИУЕЕО, попадащо в категория 3 от Приложение №3, се рециклират не по-малко от 80 %.


- 55% от средното тегло на пуснатото на пазара ЕЕО през предходните три години2019


- 60% от средното тегло на пуснатото на пазара ЕЕО през предходните три години2020

- 65 % от средното

тегло на пуснатото на пазара ЕЕО през предходните три години в Република България
Излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)

2015

Минимум 95% от теглото на всяко ИУМПС, прието на площадки за събиране и съхраняване или в центрове за разкомплектоване

Минимум 85% от теглото на всяко ИУМПС, прието на площадки за събиране и съхраняване или в центрове за разкомплектоване
Отработени масла

Ежегодно за всяка година от НПУО

Мин. 40% от количеството масла, пуснати на пазара през текущата годинаГуми

Оползотворяване на не по-малко от:

Регенериране и/или рециклиране на не по-малко от:
2014

65% от количеството (в тонове) гуми, пуснати от тях на пазара през текущата година

20% от количеството гуми, пуснати на пазара през текущата година
2015

65% от количеството (в тонове) гуми, пуснати от тях на пазара през текущата година

25% от количеството гуми, пуснати на пазара през текущата година
2016

65% от количеството (в тонове) гуми, пуснати от тях на пазара през текущата година

30% от количеството гуми, пуснати на пазара през текущата година
2017

65% от количеството

(в тонове) гуми, пуснати от тях на пазара през текущата година35% от количеството

гуми, пуснати на пазара през текущата година


Гуми2018

65% от количеството (в тонове) гуми, пуснати от тях на пазара през текущата година

40% от количеството гуми, пуснати на пазара през текущата година
2019

65% от количеството (в тонове) гуми, пуснати от тях на пазара през текущата година

45% от количеството гуми, пуснати на пазара през текущата година
2020

65% от количеството (в тонове) гуми, пуснати от тях на пазара през текущата година

50% от количеството гуми, пуснати на пазара през текущата година
Портативни батерии и акумулатори (ПБА)


2014мин. 40% от пуснатите на пазара ПБА с изключване на ПБА, които са били пуснати на пазара, но са изнесени или изпратени от територията на страната

2015 и всяка следваща годинамин. 45% от пуснатите на пазара ПБА с изключване на ПБА, които са били пуснати на пазара, но са изнесени или изпратени от територията на страната

Автомобилни батерии и акумулатори

Ежегодно за всяка година от НПУОКоличество автомобилни НУБА, отговарящо на коефициент на събираемост, не по-малък от 100 % от количеството пуснати на пазара автомобилни батерии и акумулатори, като коефициентът на събираемост се изчислява съгласно приложение № 3 от НБАНУБА

Индустриални батерии и акумулатори

Ежегодно за всяка година от НПУОКоличество индустриални НУБА независимо от химичния им състав и произход, отговарящо на коефициент на събираемост, не по-малък от 25 % от количеството пуснати на пазара индустриални батерии и акумулатори, като коефициентът на събираемост се изчислява съгласно приложение №3 от НБАНУБА

НУБА

Ежегодно за всяка година на НПУО
- Рециклиране на не по-малко от 65% от теглото на материалите, съдържащи се в оловно-киселите батерии и акумулатори, и възможно най-висока степен на рециклиране на оловото, което се съдържа в тях, като същевременно се избягват прекомерните разходи;

- рециклиране на не по-малко от 75 % от теглото на материалите, съдържащи се в никел-кадмиевите

батерии и акумулатори, и възможно най-висока степен на рециклиране на кадмия, който се съдържа в тях, като същевременно се избягват прекомерните

разходи;

- рециклиране на 50% от теглото на другите НУБА.

Биоотпадъци


2016

мин. 25% от количеството на битовите биоотпадъци образувани в региона през 2014 г.

2020

мин. 50% от количеството на битовите биоотпадъци образувани в региона през 2014 г.

2025

мин. 75% от количеството на битовите биоотпадъци образувани в региона през 2014 г.

Отклоняване на битови биоразградими отпадъци от депата

2020

до 35 % от общото количество на същите отпадъци, образувани в Р. България през 1995 г.

Битови отпадъци от хартия, картон, пластмаси, метали и стъкло

2016
мин. 25% от общото им тегло2018
мин. 40% от общото им тегло
2020
мин. 50% от общото им тегло
Строителни отпадъци

2016

най-малко 35% от общото тегло на отпадъците
2018

най-малко 55% от общото тегло на отпадъците
2020

най-малко 70% от общото тегло на отпадъците

I.13. Кратка информация и резултати от процедурата за Екологична оценка на програмата и от обществените консултации при разработването на програмата

Програмата за управлението на отпадъците на Община Иваново попада в обхвата на т.5.1. от Приложение №2 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО) на планове и програми и във връзка с чл.2, ал.2, т.1 от Наредбата подлежи на преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка. Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие и съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, програмата следва да бъде подложена и на ОС.Екологичната оценка се извършва едновременно с изготвянето на плана или програмата и становището по нея, съответно решение, с което се преценява да не се извършва ЕО, се издава преди одобряването на плана или програмата. В Регионална инспекция по околна среда и водите – Русе са внесени Искане за преценяване необходимостта от ЕО и уведомление по чл. 10 на Наредбата за оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Разработеният проект на Програма за управление на отпадъците на Община Иваново е публикуван на интернет страницата на Община Иваново за срок от 14 дни с цел осигуряване на обществен достъп (за периода ...............).След изтичане на този срок и получаване на Решение по преценяване необходимостта от екологична оценка, издадено от Директора на РИОСВ – Русе, проектът на Програмата се внася в Общински съвет – Иваново (органът, отговорен за нейното приемане).

В окончателния проект се отразяват всички мотивирани становища, мнения и предложения, постъпили в периода на извършване на консултации с обществеността и компетентните органи.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница