Програма за управление на отпадъците на Община Иваново 2016-2020 г. 6 I участие на Община Иваново в Регионално сдружение за управление на отпадъците 7страница6/15
Дата05.12.2017
Размер2.36 Mb.
Размер2.36 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

I.14. Органи на разработване и одобрение на програмата и дата на одобрение


Кметът на Община Иваново е отговорен за разработването на Програмата за управление на отпадъците, която ще е с обхват на действие територията на община Иваново, а Общински съвет – Иваново приема решение за нейното одобряване.

 1. ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ОТ АНАЛИЗА НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ

В този раздел са представени най-важните факти и тенденции, идентифицирани в анализа на съществуващото състояние в сектора на управление на отпадъците, както и произтичащите от тях изводи и препоръки. Изложението в тази глава следва реда на изготвените анализи, пълният текст на които е представен в Приложенията към настоящия документ.

АНАЛИЗ НА ДЕЙСТВАЩИТЕ НОРМАТИВНИ И ПРОГРАМНИ ДОКУМЕНТИ В КОНТЕКСТА НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ (ПРИЛОЖЕНИЕ №VIII.1 )

Анализът на европейските и националните политики и законодателство води до следните основни изводи: • Националното законодателство, уреждащо обществените отношения, свързани с управление на отпадъците, се развива изключително бързо и динамично и то само от 18 години. След приемане на първия закон през 1997 г. (ЗОВВООС) се разработва и приема пълен и систематизиран пакет от правни норми, които, от една страна, хармонизират националното с европейското право, а от друга страна, въвеждат специфични национални инструменти и механизми, които да подпомогнат постигане на целите и прилагане на принципите на съответните нормативни актове.

 • Националната правна рамка е построена в цялост като логична конструкция и архитектура. Дори и прогнозите за промени в европейското законодателства да се реализират, съществуващата национална уредба може лесно да бъде допълнена. Предизвикателство в този случай ще бъдат консултациите и постигането на консенсус със заинтересованите страни.

 • Нормативните актове (законови и подзаконови) в областта на управлението на отпадъците (в т.число изготвяне на план-сметки за финансирането на дейностите; процеси по проектиране и изпълнение на СМР по изграждане на инсталации и съоръжения за третиране на отпадъци; управление на проекти, финансирани със средства от структурните фондове на ЕС и др.) са многобройни и изискващи специфични компетентности на служителите на всяка общинска администрация.

 • Община Иваново е предприела мерки по отношение повишаване на административния си капацитет като е назначила служител със съответно образование, който подпомага кмета на Община Иваново при организиране на дейностите по управление на отпадъците. Наличието на компетентни служители е предпоставка за своевременното отчитане на промени в нормативната уредба, актуализация на местни нормативни документи, и изпълнение на изискванията на законодателството в областта на управление на отпадъците, като цяло.

 • Административният капацитет на Община Иваново в областта на управлението на дейностите по отпадъците е недостатъчен за да изпълни всички изисквания, произтичащи от нормативната уредба и стратегическите и програмни документи в областта на УО, особено след приемане на нови нормативни уредби в областта на биоотпадъците и рециклирането на строителните отпадъци.

Анализът на европейските и националните политики и законодателство води до следните основни препоръки:

 • Общинска администрация Иваново в най-кратки срокове да разработи проект на наредба по чл.22 ЗУО, която след подлагането й на публично обсъждане да бъде внесена за приемане от Общински съвет – Иваново.

 • След приемането на Наредбата по чл.22 ЗУО Община Иваново и Общински съвет – Иваново да публикуват същата на интернет-страницата си при условията на пълна прозрачност.

 • Община Иваново да предприеме действия по своевременно актуализиране на нормативни документи, вътрешни правила и др.

 • Да се предвидят обучения на служителите, на които са възложени дейности по управление на отпадъците, в т.число изготвяне и отчитане на план-сметките в контекста на динамично променящото се законодателство и предстоящото приемане на нова Методика за изготвяне на план-сметката с необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне на размера на таксата за битови отпадъци.

АНАЛИЗ НА ОТПАДЪЦИТЕ (ПРИЛОЖЕНИЕ №VIII.2)

Наличната информация и тенденциите дават основание да се направят следните основни изводи относно битовите отпадъци: • Нормата на натрупване на населените места от Община Иваново за последните пет години (2011 г. – 2015 г. вкл.) варира в границите от 481,1-556,7 кг/ж/г. В сравнителен план Община Иваново е над средното ниво на образуване на битови отпадъци на жител на година съпоставено с данните от Методиката за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци за населени места с подобно население (под 3 000 души) – 247,1 кг/ж.;

 • Основен източник на образуваните битови отпадъци на територията на Община Иваново са домакинствата;

 • Основната част от битовите отпадъци, образувани на територията на община Иваново са биоразградими – 29,76% (хранителни, градински и растителни, дърво);

 • Отпадъците от хартия и картон, пластмаса, стъкло и метал представляват 34,12% от общото количество генерирани битови отпадъци в общия поток;

 • Към момента на изготвяне на Програмата цялото количество генерирани битови отпадъци на територията на община Иваново се обезвреждат посредством депониране на площадката на Регионално депо – Русе;

 • С Решение №1 по Протокол №26.07.2016 г. на Общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе, е взето решение по отношение разпределението на задълженията между отделните общини за изпълнение на целите по чл. 31, ал. 1 ЗУО (изискване на чл.26, ал.1, т.6 ЗУО), а именно: „Община Русе чрез изграждане на компостираща инсталация за зелени отпадъци, в съответствие с чл.31, ал.1, т.3 ЗУО да постигне минимум 6 000 тона или 55% от общата цел за отклоняване на 11 000 тона биоразградими отпадъци към 2020 г. Анаеробната инсталация за третиране на биоразградими отпадъци да е с капацитет минимум 15 000 тона, с което РСУОРР ще постига както целите по чл.31, ал.1, т.2, така и целите по чл.8 от Наредбата за разделното събиране на биоотпадъци до 2025 година.”. • Налично е общо и специфично законодателство, а също така и стратегически план за управление на строителните отпадъци, като са поставени конкретни количествени цели за поетапно достигане до 2020 г. на подготовка за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване;

 • Преобладаващата част от строителните отпадъци имат висок потенциал за рециклиране и оползотворяване, има достъпни технологии за рециклиране, но няма достатъчен капацитет за рециклиране на строителни отпадъци;

 • Все още не е изградена национална информационна система за образуваните, рециклираните, оползотворените и депонираните строителни отпадъци, поради което данните за отпадъците от строителство и разрушаване от наличните източници са непълни;

 • В аспекта на европейските сравнения, България е с многократно по-ниски стойности на показателя СО/жител/г. от средното за ЕС-27. За разлика от средноевропейските тенденции на увеличаване на количествата строителни отпадъци през последните години, в България те значително намаляват;

 • В периода 2004-2009 г. има увеличаване на количествата на образуваните утайки от ПСОВ в Р България с над 300%;

 • Образуваните годишни утайки от ПСОВ на жител в страната са едни от най-ниските в ЕС;

 • Способите на обезвреждането и оползотворяването на утайките от ПСОВ са се увеличили спрямо 2006 година, когато депонирането на утайки от отпадъчни води е съставлявало 60% от общото им количество. През 2012 г., депонирането на утайки от ПСОВ съставлява едва 11% от общото им количество. По отношение на йерархията в управлението на отпадъците това представлява голям напредък в оползотворяването на утайките;

 • Управлението на утайките от бъдещите ГПСОВ Иваново/Щръклево трябва да е в съответствие с йерархията за управление на отпадъците;

 • Анализът на възможностите за оползотворяване на утайките от ПСОВ в земеделието показва, че има възможност 100% от утайките от ПСОВ да бъдат оползотворени в земеделието. Друга възможност за значително оползотворяване на утайките е в рекултивацията на нарушени терени (50%).

С цел запазване на положителните тенденции в йерархията за управление на битовите отпадъци, е целесъобразно следните препоръки да намерят място като конкретни мерки и действия в Програмата за управление на отпадъците на Община Иваново за периода 2016-2020 г.:

 • Проучване от община Иваново на най-ранен етап на основните източници на хранителни, зелени и други биоотпадъци и на количествата им и за специфичния подход на всяка община за създаване на системи за разделното им събиране;

 • Вземане на решения на ОС на РСУО за регион Русе по отношение на:

  • определяне на отделните съоръжения за третиране на отпадъци, структурата и развитието на регионалната система за управление на отпадъци (чл.26, ал.1, т.4 ЗУО);

  • приемане на инвестиционна програма за развитието на регионалната система за управление на отпадъците (чл.26, ал.1, т.7 ЗУО);

 • Предприемане на действия по ограничаване депонирането на битовите биоотпадъци и биоразградимите отпадъци от зелените площи – на база на резултатите от ПИП на Община Русе;

 • Провеждане на постоянни информационни програми в община Иваново по управление на битовите отпадъци в съответствие с йерархията за управление на отпадъците, с акцент върху управление на биоразградимите отпадъци, разделно събиране и рециклиране и предотвратяване, извършване на проучвания за морфологичен състав на отпадъците;

 • Извършване на всеки пет години на морфологичен анализ на състава и количеството на битовите отпадъци, образувани на територията на Община Иваново съгласно Методиката за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци на МОСВ, 2012 г. (чл.8, ал.6 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците);

 • Приближаване към принципа „замърсителят плаща” при определяне на такса битови отпадъци чрез измерване на количеството;

 • Прилагане на стриктен контрол за изпълнение изискванията на ЗУО и Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

Ако не бъдат предприети целенасочени мерки за предотвратяване на образуването на битовите отпадъци, може да се очаква, че количеството им в България ще нараства в резултат на икономически растеж, повишаване на доходите и потреблението в домакинствата. България продължи да е с един от най-благоприятните показатели „образувани битови отпадъци на жител/година”.

АНАЛИЗ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ОБЩИНА ИВАНОВО (ПРИЛОЖЕНИЕ №VIII.3)

Анализът на съществуващото положение на инфраструктурата за управление на битовите отпадъци в Община Иваново позволява да се изведат няколко основни извода и препоръки:Изводи:

 • Организирано събиране и транспортиране на битови отпадъци в населените места на територията на община Иваново се извършва от 2005 г., като отпадъците се транспортират до Регионално депо – Русе от 01.01.2006 г.;

 • Остарелите и амортизирани съдове своевременно се подменят с нови – това е задължение на изпълнителя по договор за обществена поръчка за дейността по събиране и транспортиране на битови отпадъци;

 • Собствеността на съдовете за събиране на смесени битови отпадъци в населените места от Община Иваново е изцяло частна – съдовете са собственост на изпълнителя по договор за обществена поръчка, който осъществява услугите по събирането и транспортирането на отпадъците;

 • Видът и броят на съдовете за съхраняване на битови отпадъци и специализираните превозни средства, при определената честота на обслужване осигуряват качествено предоставяне на услугата „събиране и транспортиране на битови отпадъци”, без да се допуска препълване на съдовете и да се създават предпоставки за замърсяване на прилежащите им площи;

 • В края на 2012 г. Общото събрание на РСУО за регион Русе е взело решение собствеността на Инсталацията за предварително третиране (сепариране) на битовите отпадъци от регион Русе да е на финансиращ частен партньор;

 • С Решение №120 по Протокол №6 от 25.02.2016 г. на Общински съвет – Русе е дадено съгласие за учредяване на безвъзмездно, безсрочно право на строеж върху част с площ от 17 812 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 63427.92.7, целия с площ от 28 009 кв.м., находящ се в землището на гр. Русе, местност „Под Ормана”, в полза на „Топлофикация – Русе” ЕАД, за изграждане на Инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за регион Русе. Изграждането на Инсталацията ще бъде реализирано в срок от 12 месеца от датата на подписване на договора за учредяване на право на строеж, изцяло със средства на Дружеството;

 • Експлоатацията на Инсталацията за предварително третиране на битови отпадъци, образувани на територията на общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан, ще бъде организирана по начин, осигуряващ поетапното реализиране на целите по чл. 31, ал. 1 ЗУО, в сроковете по § 15 от ПРЗ на ЗУО, и на наредбата по чл. 43, ал. 5 ЗУО. При неизпълнение на целите по чл. 31, ал. 1 „Топлофикация Русе” ЕАД ще заплаща дължимите отчисления;

 • Системата за разделно събиране на биоразградими отпадъци ще бъде изградена и ще започне да фукционира след въвеждане в експлоатация на съоръжение за оползотворяване на този вид отпадъци за регион Русе;

 • След изграждане и въвеждане в експлоатация на Регионална система за управление на отпадъците за регион Русе ще се прилага йерархията за управление на отпадъците – ще се увеличи дела на оползотворените отпадъци за сметка на намаляването на обезвредените посредством депониране такива. Ефективното фунциониране на Инсталациите за сортиране, компостиране и анаеробно разграждане на битовите отпадъци, генерирани от населените места от регион Русе ще доведе до отпадане задължението на петте общини от регион Русе (в частност – и на Община Иваново) да заплащат отчисления по чл.64 ЗУО;

 • Община Русе е заявила намерение да кандидатства по процедура BG16M10P002-2.001 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци“. Инсталацията ще се ползва само от Община Русе;

 • С Решение №3 по Протокол №26.07.2016 г. на Общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе, е взето решение РСУОРР да кандидатства по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” чрез директно предоставяне на БФП „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци;

 • Изградената (Регионално депо – Русе) и предстоящата за изграждане (Инсталация за сортиране, Инсталация за компостиране и Инсталация за анаеробно третиране на биоразградими отпадъци) инфраструктура за третиране на битови отпадъци за регион Русе е достатъчна за постигане на целите в областта на управление на отпадъците;

Препоръки:

 • Община Иваново следва да предприеме действия по осигуряване на финансиране за изграждане на канализационна система за агломерация Щръклево – доизграждне на канализационната мрежа на територията на с. Щръклево и Пречиствателна станция за пречистване на отпадъчните води;

 • Следва да се търсят начини за ополозтовряване на утайки от ПСОВ чрез изпозването им за рекултивация на нарушени терени, особено в контекста на съществуващи нарушени терени на територията на общината – съществуващи селски сметища и съществуващо депо за неопасни отпадъци;

 • С оглед икономическия профил на общината – земеделски район – следва да се направи проучване за възможността за оползотворяване на утайки от ПСОВ чрез използването им в земеделието.

АНАЛИЗ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ В СФЕРАТА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ, С АКЦЕНТ ВЪРХУ КОНТРОЛНИТЕ ФУНКЦИИ (ПРИЛОЖЕНИЕ №VIII.4)

Изводи:

 • Нормативните актове (законови и подзаконови) в областта на управлението на отпадъците (в т.число изготвяне на план-сметки за финансирането на дейностите по управление на отпадъци; процеси по проектиране и изпълнение на СМР по изграждане на инсталации и съоръжения за третиране на отпадъци; управление на проекти, финансирани със средства от структурните фондове на ЕС и др.) са многобройни и изискващи специфични компетентности на служителите на всяка администрация.

 • За подобряване на капацитета на общинските служители трябва да се провеждат обучителни програми. Като се имат предвид обаче големите предизвикателства пред местните власти относно целите за рециклиране на битовите отпадъци и за оползотворяване на биоразградимите отпадъци са необходими целенасочени и практически обучения, особено по прилагане на Наредбите за разделно събиране на биоотпадъците и за третиране на биоотпадъците, приети в края на 2013 г., за които общините нямат никакъв опит. Необходимостта от обучителни програми е посочена като най-важен фактор за подобряване на общинския капацитет по управление на отпадъците от голяма част от общините, включително за съставяне на констативни протоколи и актове при извършване на инспекции.

 • Техническият капацитет на общината при изпълнението на нейните функции е на добро ниво. Служителите на Община иваново са обезпечени с компютри, принтери, скенери, телефони, автомобили в изпълнение на ежедневната им дейност, в т.число контролните им функции.

 • Община Иваново е предприела мерки по отношение повишаване на административния си капацитет, като е назначила служител със съответно образование, който ще подпомага кмета на Община Иваново при организиране на дейностите по управление на отпадъците. Наличието на компетентни служители е предпоставка за своевременното отчитане на промени в нормативната уредба, актуализация на местни нормативни документи, и изпълнение на изискванията на законодателството в областта на управление на отпадъците като цяло.

 • Административният капацитет на Община Иваново в областта на управлението на дейностите по отпадъците е недостатъчен, за да изпълни всички изисквания, произтичащи от нормативната уредба и стратегическите и програмни документи в областта на УО, особено след приемане на нови нормативни уредби в областта на биоотпадъците, рециклирането на строителните отпадъци, и при отчитане на предстоящите изисквания, които ще произтекат за общинска администрация след изграждане на регионална система за управление на отпадъците.

Препоръки:

 • Общинска администрация в най-кратки срокове да разработи проект на наредба по чл.22 ЗУО, която след подлагането й за публично обсъждане да бъде внесена за приемане от Общински съвет – Иваново.

 • След приемането на Наредбата по чл.22 ЗУО Община Иваново и Общински съвет – Иваново да публикуват същата на интернет-страницата си при условията на пълна прозрачност.

 • Община Иваново да предприеме действия по своевременно актуализиране на нормативни документи, вътрешни правила и др.

 • Да се предвидят обучения на служителите, на които са възложени дейности по управление на отпадъците, в т.число изготвяне и отчитане на план-сметките в контекста на динамично променящото се законодателство и предстоящото приемане на нова Методика за изготвяне на план-сметката с необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне на размера на таксата за битови отпадъци.

 • Предвид демографска криза в региона – намаляване и застаряване на населението и миграция на младите хора към големите областни центрове – да се предвидят стимули и мотивация за запазване на работното място на служителите в общинската администрация.

 • Подобряване на материално-техническа и информационна обезпеченост на служителите, които са пряко ангажирани с управлението на отпадъците, в т.число изготвянето и отчитането на план-сметките.

АНАЛИЗ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАМЪРСЕНИ В МИНАЛОТО ПЛОЩАДКИ ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И ОСЪЩЕСТВЕНИ МЕРКИ ЗА ТЯХНОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ (ПРИЛОЖЕНИЕ №VIII.5)

Въз основа на анализа могат да се формулират следните по-важни изводи:Изводи:

 • На територията на община Иваново не се експлоатират депа за неопасни отпадъци. Съществуващите сметища с преустановена експлоатацията, които все още не са рекултивирани, са 12 броя, от които 11 бр. съществуващи селски сметища и 1 бр. общинско депо в землището на с. Иваново;

 • На територията на община Иваново няма складове с препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност;

 • Рекултивираните депа за битови отпадъци / селски сметища на територията на общината са в землищата на населените места: с. Пиргово, с. Божичен, с. Кошов, с. Червен и с. Табачка. Единствено за депото в с. Пиргово (рекултивирано в рамките на ИСПА мярка) са изпълнени всички СМР, предвидени в инвестиционните проекти; останалите 4 сметища (в землищата на населените места Божичен, Кошов, Червен и Табачка) са саморекултивирани;

 • Община Иваново не разполага с финансови средства за рекултивация на селските сметища и общинското депо за неопасни отпадъци на територията на община Иваново. За изпълнение на рекултивационните дейности е необходимо външно финансиране (държавен бюджет – ПУДООС и др.);

 • Обществото не е достатъчно информирано за рисковете за околната среда, в резултат на неправилно третиране на отпадъците.

Препоръки:

 • Да се предприемат постоянни мерки от страна на общинската администрация по осигуряване прилагането на законодателството за прекратяване на незаконното изхвърляне на отпадъци и за предотвратяване възникването на нови замърсявания;

 • Да се предприемат действия от страна на общинската администрация за закриване на селските сметища и 1 бр. депо (в с. Иваново) с преустановена експлоатация по реда на Наредба №6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

АНАЛИЗ НА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ СХЕМИ И ФОРМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, ПЛАНИРАНЕ, ФИНАНСИРАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИ И ТАКСИ НА УСЛУГИТЕ (ПРИЛОЖЕНИЕ №VIII.6)

Въз основа на анализа могат да се формулират следните по-важни изводи: • В България и в частност в населените места от община Иваново не съществува истинска система „плащане при изхвърляне”, тъй като потребителите на услугата, свързана с управлението на битовите отпадъци, не плащат на база количество на изхвърлените от тях отпадъци;

 • Заплащането на такса, чийто размер е определен на база, различна от количеството на изхвърлените отпадъци, на практика не създава стимул на населението да изхвърля по-малко количество отпадъци;

 • Бизнесът заплаща повече на количество, генерирани отпадъци, в сравнение с населението. Това води и до натиск от страна на бизнеса и въвеждането на новите нормативни промени в ЗМДТ, свързани с механизма за определяне размера на такса битови отпадъци;

 • Големите и много големите общини имат по-голям потенциал за генериране на приходи от такса битови отпадъци;

 • Към настоящия момент, размерът на такса битови отпадъци за Община Иваново е поносим за населението;

 • Разходите за дейностите по управление на битови отпадъци в Община Иваново се покриват в голяма степен от приходите от такса битови отпадъци, т.е. план-сметката за такса битови отпадъци на Община Иваново е балансирана;

 • Съотношението между приходите от такса битови отпадъци на територията на община Иваново по групи задължени лица за последните пет години е относително постоянно, като делът на приходите от домакинствата варира от 73,40% до 76,63%, а за юридическите лица – от 23,37% до 26,60%;

 • Най-голям дял при разходите за управлението на битовите отпадъци (услуги, предоставяни на населението чрез приходите от ТБО) на територията на Община Иваново се пада на дейността „събиране и транспортиране на битови отпадъци”. Разходите за финансиране на тези дейности в Община Иваново са съпоставими с този вид разходи за останалите общини (230 общини);

 • Разходите за експлоатация на депо, които Община Иваново предвижда в ежегодните план-сметки, са близо два пъти по-високи от средните за страната (230 общини);

 • Разходите за поддържане чистотата на територията на населените места са по-ниски от средните за страната, като в последните години има тенденция към тяхното увеличаване;

 • При планирането и определянето на ТБО Община Иваново спазва процедурите и сроковете, регламентирани със Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Въведена е добра практика за обсъждане с местната общност;

 • За да бъде запазен размера на таксата за битови отпадъци (при прогресивно нарастване на размера на отчисленията по чл.64 ЗУО и др.) е необходимо да се докаже изпълнение на цели на ниво регион Русе, което ще се реализира посредством намаляване количествата отпадъци, постъпващи за обезвреждане на територията на Регионално депо – Русе в следствие на изградени съоръжения и инсталации за оползотворяване на отпадъци (Инсталация за сепариране на битови отпадъци и Инсталации за оползотворяване на биоразградими отпадъци);

 • Данните за утайките от ПСОВ показват, че има възможност близо 100% от тях да бъдат оползотворени в земеделието и при рекултивацията на нарушени терени;


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница