Програма за управление на отпадъците на Община Иваново 2016-2020 г. 6 I участие на Община Иваново в Регионално сдружение за управление на отпадъците 7страница7/15
Дата05.12.2017
Размер2.36 Mb.
Размер2.36 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15

Препоръки

 • Въвеждане на Методика за изчисляване и заплащане на такса битови отпадъци според количеството генерирани битови отпадъци;

 • Насърчаване на населението, в т.число и чрез финансови стимули, да намалява количеството генерирани битови отпадъци и/или да предотвратява образуването на отпадъци (компостиране на място и др.).

АНАЛИЗ НА ИНФОРМИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА ПО ВЪПРОСИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ (ПРИЛОЖЕНИЕ №VIII.7)

Изводи:

В действащите програмни документи на местно ниво са предвидени мерки за популяризиране на дейностите по управление на битовите отпадъци сред населението.

Препоръки:

Община Иваново да реализира информационни кампании в областта на управлението на битовите отпадъци, както следва:

Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците;

• Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци;

• Подобряване на организацията по събиране и транспортиране на разделно събрани отпадъци – рециклируеми, битови биоотпадъци, зелени отпадъци;

• Финансови ползи за населението в следствие изпълнението на целите по чл.31, ал.1 ЗУО.

АНАЛИЗ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ЗА ОТПАДЪЦИТЕ И ДЕЙНОСТИТЕ С ОТПАДЪЦИ (ПРИЛОЖЕНИЕ № VIII.8)

Изводи

 • Община Иваново има информационна система, която не е изградена като единна информацонна система, проследяваща целия процес по управление на отпадъците;

 • Структурните звена в Община Иваново, които изпълняват функции, свързани с управление на отпадъците, използват стандартизирана база данни, съобразно своите задължения. Наличната информация позволява сравнителен анализ на данните, след първична обработка, съобразно вида на необходимите справки/анализи/отчети и др.;

 • Система за набиране на информация за управление на отпадъците чрез мониторинг на процесите не е възлагана и извършвана от Община Иваново.

Препоръки

Необходимо е да бъде събрана, систематизирана и анализирана цялата информация, касаеща управлението на отпадъците на местно ниво като се разработят и внедрят и други нива на информационно обезпечаване.
 1. SWOT АНАЛИЗ

Главната цел на SWOT-анализа е да се извърши взаимообвързана оценка на вътрешните за дадена организация или регион силни (Strengths) и слаби (Weaknesses) страни, както и на външните за организацията или региона възможности (Opportunities) и заплахи (Threats). Приема се, че вътрешните страни (силните и слабите страни) могат да се контролират от организацията, докато външните фактори (възможности и заплахи) определят състоянието на средата, в която се развива организацията или региона. Резултатите от SWOT-анализа позволяват точно формулиране на приоритетите и целите за развитие на общината, както и периодична оценка на мястото й в рамките на региона. Резултатите от SWOT-анализа позволяват да се планират и реализират конкретни мерки за коригиране на състоянието. Сред елементите на анализа има взаимовръзки, които разкриват потенциала за развитие, а също и такива, които показват ограниченията (лимитиращите фактори) и проблемите, които предстои да бъдат преодолени.

 • Силни страни. Силните страни са ресурс, умение или друго преимущество, което притежава секторът. Силната страна е отличителна компетенция, която дава сравнително предимство.

 • Слаби страни. Слабите страни представляват ограниченията или недостигът на ресурси, умения и способности, които сериозно възпрепятстват развитието на сектора.

 • Възможности. Възможностите представляват най-благоприятните елементи на външната среда. Това са благоприятни външни фактори, от които секторът се възползва или би могъл да се възползва.

 • Заплахи. Заплахите са най-неблагоприятните сегменти на външната среда. Те поставят най-големи бариери пред настоящото или бъдещото (желаното) състояние.

Настоящият SWOT – анализ е изготвен след преглед на:

 • Законови изисквания на национално ниво в областта на управлението на отпадъците, в т.число действащи програми, планове, стратегии, методики и др.;

 • Стратегически и планови документи, действащи на местно ниво, в т.число отчитане на изпълнението им;

 • Съществуващо състояние на изграденост на инфраструктурата на отпадъците;

 • Договори за обществени поръчки в областта на управлението на отпадъците, по които Община Иваново е страна;

 • Решения на Общото събрание за управление на отпадъците за регион Русе от момента на неговото създаване до момента на изготвяне на Програмата, и тяхното изпълнение;

 • Наличие на замърсени с отпадъци площи, в т.число нерекултивирани депа/сметища за отпадъци на територията на общината;

 • Документи във връзка с приемането и отчитането на план-сметката за такса битови отпадъци, в т.число одитни доклади на Сметна палата и др.;

 • Структура на Общинска администрация Иваново, длъжностни характеристики, вътрешни правила и др.Силни страни (Strengths)

Слаби страни (Weaknesses)

БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

1. Всички населени места на територията на община Иваново са обхванати от организирано събиране и транспортиране на битови отпадъци.

 1. Забавяне изграждането на регионално съоръжение за предварително третиране на отпадъците (Инсталация за сортиране) за регион Русе. Липса на изградени съоръжения за оползотворяване на биоразградими отпадъци.

2. Населението е обезпечено с достатъчен брой съдовете за съхраняване на смесени битови отпадъци, които при необходимост (амортизация, повреда) се подменят в кратки срокове.

 1. Не са постигнати целите за:

 • Подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, включващи хартия, картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и др. подобни отпадъци от други източници;

 • Ограничаване на количеството депонирани биоразградими битови отпадъци;

 • Заплащане на високи отчисления по чл.64 ЗУО, които са елемент на такса битови отпадъци, събирана от населението и бизнеса.

3. На съществуващите селски сметища, които са с преустановена експлоатация, не е констатирано нерегламентирано изхвърляне на производствени или друг вид отпадъци. Не са констатирани нерегламентирани замърсявания с отпадъци на територията на общината.

3. Наличие на съществуващи селски сметища – 11 броя (с преустановена експлоатация, но не закрити) и 1 бр. общинско депо за битови отпадъци.

4. Въведени са финансови механизми, стимулиращи оползотворяването на отпадъците и предотвратяване на депонирането им – отчисления по чл.64 ЗУО.

4. Липса на система за организирано събиране на битови биоотпадъци и рециклируеми отпадъци. Цялото количество събрани битови отпадъци се обезврежда в Регионално депо – Русе.

5. Акумулират се финансови средства за закриване и рекултивация на клетки за неопасни отпадъци на територията на Регионално депо – Русе, след изчерпване на капацитета им, и средства за изграждане на инсталации за оползотворяване на отпадъци.

5. Недостатъчен административен капацитет (брой служители) в Община Иваново за прилагане изискванията на екологичното законодателство.

6. Добре подготвени и компетентни кадри, работещи в сферата на управление на отпадъците в общинска администрация Иваново.

6. Недостатъчно познаване на нормативната база в областта на управлението на отпадъците и задълженията, произтичащи от нея от населението – необходимост от популяризирането й сред широката общественост, на достъпен език.

7. Към настоящия момент размерът на такса битови отпадъци е поносим за населението на Община Иваново.

7. Необходимост от засилване на контрола върху третирането на битовите отпадъци и изхвърлянето им на неразрешени места.
8. Необходимост от финансови стимули за гражданите, участващи в разделното събиране на отпадъци и допринасящи за намаляване на нормата на натрупване на БО.
9. В България и в частност в населените места от община Иваново не съществува истинска система „плащане при изхвърляне”, тъй като потребителите на услугата не плащат на база количество на изхвърлените от тях отпадъци. Липсва методика за изчисляване на ТБО според количеството генерирани битови отпадъци.

СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

1. Преобладаващата част от отпадъците от строителство и разрушаване (ОСР) имат висок потенциал за рециклиране и оползотворяване.

1. Високи разходи за управление на СО поради отдалеченост от съоръжения за третирането на ОСР (клетки за инертни отпадъци и площадка за третиране на строителни отпадъци) – двете инсталации са разположени в землището на гр. Русе.

ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ

 1. Липсват складове със залежали и негодни за употреба препарати за растителна защита.

1. Затруднен контрол по отношение изхвърляне на опасни отпадъци в съдовете за битови отпадъци.
2. Липса на организиране на дейностите по разделно събиране на опасните отпадъци от общия поток битови отпадъци извън обхвата на наредбите за МРО и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане; не е осигурено финансиране за тези дейности към настоящия момент.

МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ
    1. Липсват изградени системи за разделно събиране на масово разпространени отпадъци, поради отсъствие на интерес от страна на ООп.Възможности (Opportunities)

Заплахи (Threats)

 1. Използване на финансовите инструменти на ЕС за решаване на проблемите, свързани с ефективно управление на отпадъците на местно ниво, развиване на потенциала за ПЧП и др.

 1. Забавяне при изграждането на съоръжения за оползотворяване на битовите отпадъците за регион Русе – Инсталация за сортиране, Инсталация за компостиране и Инсталация за анаеробно разграждане на битови и биоотпадъци.

 1. Потенциал за работа в насока справедливо формиране на такса за битови отпадъци – според количеството образувани битови отпадъци, а не според данъчната оценка на имота.

 1. Отдалеченост на регионалните съоръжения за третиране на отпадъците за регион Русе от населените места на територията на община Иваново (допълнително оскъпяване с транспортни разходи).

 1. Засилване на икономическите стимули към гражданите и бизнеса, имащи стремеж към увеличаване количеството на рециклируемите отпадъци.

 1. Значително увеличение на разходите за управление на битовите отпадъци и необходимост от повишаване на такса „Битови отпадъци“.

 1. Осигуряване на прозрачност при определяне на такса „Битови отпадъци“ за гражданите и бизнеса и въвеждане на принципа „заплащане според количеството на образуваните отпадъци”.

4. Невъзможност за плащане на дължимата такса, която покрива разходите по услугите, свързани с управление на отпадъците.

 1. Промяна на обществените нагласи в полза на намаляване количеството на образуваните отпадъци и тяхното ефективно управление.

5. Недостатъчна информираност на гражданите за нормативните изисквания за управление на дейностите по отпадъците.

 1. Постигане на целите за повторна употреба и рециклиране и намаляване на биоразградимите отпадъци, постъпващи за депониране и респ. незаплащане на отчисления по чл.64 ЗУО.

6. Трудно осъществим контрол върху дейностите по управление на СО, ПО и ОО – вид и количество на образуваните отпадъци; проследяемост на начините за третиране; констатиране на нарушения в момента на извършването им – налагане на глоби и санкции.

 1. Висока степен на разделно събрани рециклируеми фракции на регионално ниво – след въвеждане на системата.

7. Непостигнати цели на разделно събиране и рециклиране за съответните референтни години, заложени в ЗУО.

 1. Повишен административен капацитет по отношение на дейностите, свързани с управление на отпадъците.

8. Ниска ефективност на предварително третиране на отпадъците, постъпващи в бъдещата регионална система за управление на отпадъците за регион Русе.

 1. Увеличаване на броя на образователни кампании, организирани от общинска администрация с цел повишаване количеството на разделно събраните отпадъци и доверието на гражданите в организираната система, след нейното въвеждане.

9. Заплащането на такса, чийто размер е определен на база, различна от количеството на изхвърлените отпадъци, на практика не създава стимул на населението да изхвърля по-малко количество отпадъци.

 1. ЦЕЛИ НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И АЛТЕРНАТИВИ ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ

IV.1. ЦЕЛИ НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА

ОСНОВНА ЦЕЛ на настоящата програма е

НАМАЛЯВАНЕ КОЛИЧЕСТВОТО НА ОБРАЗУВАНИТЕ И ДЕПОНИРАНИ ОТПАДЪЦИ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОНОСИМИ РАЗХОДИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА ИВАНОВО В ПЕРИОДА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПРОГРАМАТА

За да може да се оцени дали са постигнати целите и в рамките на планирания срок се формулират специфични цели, гарантиращи изпълнението на генералната програмна цел.

Общинската програма се разработва и приема за период, който следва да съвпада с периода на действие на Националния план за управление на отпадъците – 2014 – 2020 година.

Общинската програма е разработена в съответствие със структурата, целите и предвижданията на Националния план за управление на отпадъците (НПУО), съобразена с Европейската стратегия за устойчиво развитие и подхода „нулеви отпадъци“.

При формулиране на стратегическите цели на Програмата за управление на отпадъците на Община Иваново са следвани стратегическите цели, поставени в действащия за периода Национален план за управление на отпадъците (НПУО).

Стратегическите и оперативни цели на настоящата програма са:

Цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване.

Оперативна цел 1: Намаляване на количеството на отпадъците;

Оперативна цел 2: Намаляване на съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите.

Цел 2: Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци, чрез създаване на условия за изграждане на мрежа от съоръжения за третиране на цялото количество генерирани отпадъци, което да намали риска за населението и околната среда.

Оперативна цел 1: Достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци от хартия, метали, пластмаса и стъкло.

Оперативна цел 2: Достигане на целите и изискванията за биоразградимите отпадъци.

Оперативна цел 3: Достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради.

Оперативна цел 4: Подобряване йерархията на управление на другите отпадъци и намаляване на риска за околната среда от депата за отпадъци.

Цел 3: Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда.

Оперативна цел 1: Подобряване на капацитета на общината по отношение управлението на отпадъците.

Оперативна цел 2: Подобряване качеството на информация, подпомагаща вземането на информирани управленски решения.

Цел 4: Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане йерархията на управление на отпадъците.

Оперативна цел 1: Подобряване информираността и участието на населението и бизнеса относно дейностите по управление на отпадъците.

В рамките на Програмата за управление на отпадъците на Община Иваново са разработени седем Подпрограми, които чрез своите дейности водят до постигане на изпълнението както на конкретните програмни цели, така и на четирите стратегически цели на националния план.

Изборът на конкретни мерки и тяхната комбинация във времето представляват различни алтернативи за достигане на набелязаните цели. За да се избере една алтернатива, която да залегне в основата на Общинската програма бяха използвани различни подходи, а именно:

 за предложените в подпрограмите неинвестиционни мерки бе оценявана тяхната адекватност относно постигането на очакваният резултат с най-малко разходи и за оптимално време, като се отчита технологията на сбъдване на събитията, свързани с предлаганите мерки. Така например фактори като стартирането на оперативните програми за настоящия планов период и тяхната насоченост бяха взети предвид при предлагането и времевото подреждане на различните неинвестиционни мерки.

 Оценката на инвестиционните мерки бе осъществена на основата на финанасово-икономически анализи. Обект на анализ бяха разработените три сценария, като нулевия сценарий служеше за основа на анализа и за съпоставка на другите два сценария.

На Фиг.5 е представена взаимовръзката между поставената основна програмна цел, специфичните цели и изготвените подпрограми към Общинската програма за управление на отпадъците..
Цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване

Цел 2: Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци, чрез създаване на условия за изграждане на мрежа от съоръжения за третиране на цялото количество генерирани отпадъци, което да намали риска за населението и околната среда

Цел 3: Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда

Цел 4: Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане йерархията на управление на отпадъците

V.1. Подпрограма с мерки за предотвратяване образуването на отпадъците

V.2. Подпрограма с мерки за разделно събиране и изпълнение на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло

V.3. Подпрограма с мерки за разделно събиране и постигане на целите за биоразградимите битови отпадъци, в т.число за биоотпадъците

V.4. Подпрограма с мерки за изпълнение на изискванията и целите за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци

V.5. Подпрограма с мерки за предотвратяване и намаляване на риска от депониране на отпадъци

V.6. Подпрограма с мерки за информационно осигуряване, запазване и подобряване на административния капацитет на Община Иваново по управление на отпадъците

V.7. Подпрограма с мерки за прилагане на разяснителни кампании и информиране на обществеността по въпросите на управление на отпадъците


IV.2. АЛТЕРНАТИВИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА

Предвид специфичните особености на община Иваново представяме три алтернативи (сценария) за реализация на набелязаните цели: • „Нулев сценарий“, който е като базисен;

 • „Управление на отпадъците на общинско ниво“;

 • „Регионален подход за управление на отпадъците“.

Сценарий 1: „Нулев сценарий“. При него се приема, че се запазва текущото състояние в община Иваново. Продължава депонирането на цялото събрано количество битови отпадъци на регионално депо. Не се въвежда система за разделно събиране на биоотпадъците и МРО.

Сценарий 2: „Управление на отпадъците на общинско ниво“. При този сценарий община Иваново се справя самостоятелно, в това число:

 • Разделно събиране на битовите отпадъци от хартия, метали, пластмаса и стъкло, едрогабаритни отпадъци и др. чрез осигуряване на площадки за събирането им;

 • Разделно събиране на опасните отпадъци от домакинствата;

 • Осигуряване на съдове за разделно събиране на рециклируеми отпадъчни потоци от домакинствата;

 • Осигуряване на площадка и/или съоръжение за рециклиране на строителни отпадъци;

 • Осигуряване на площадка и/или съоръжение за оползотворяване на биоотпадъците, в т.ч. зелените отпадъци.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница