Програма за управление на отпадъците на Община Иваново 2016-2020 г. 6 I участие на Община Иваново в Регионално сдружение за управление на отпадъците 7страница9/15
Дата05.12.2017
Размер2.36 Mb.
Размер2.36 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ ПОДПРОГРАМА С МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ


Стратегическа цел

Оперативна цел

Дейности (мерки)

Бюджет хил. лв.

Източници на финансиране

Срок на реализация

Очаквани резултати

Индикатори за изпълнение

Отговорна институция

Цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване

Намаляване

на количеството на отпадъците;

Намаляване

на съдържанието на вредни

вещества в

материалите

и продуктите

Проучване на възможностите (и при наличие на целесъобразност и икономическа обезпеченост) – включване на критерии за защита на околната среда и предотвратяване образуването на отпадъци, в обявите за обществени поръчки и в договорите за изпълнението им. (т.15 от Приложение №4 ЗУО)
Община Иваново

2016-2020 г.

Намаляване

на количеството на отпадъците

Брой обществени поръчки с включен такъв критерий

Община ИвановоНасърчаване на надеждни системи за екологично управление, включително EMAS и ISO 14001 – Включване на сертификати по ISO 14001 и EMAS като критерии за допустимост при обществени поръчки (т.10 от Приложение №4 ЗУО)
Община Иваново

2016-2020 г.

Намаляване

на


количеството на отпадъците;

Устойчиво развитие
Брой и/или стойност на „зелени” обществени поръчки

Община Иваново

V.2. ПОДПРОГРАМА С МЕРКИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ И ДОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА ПОВТОРНА УПОТРЕБА И ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ ОТ ХАРТИЯ, МЕТАЛ, ПЛАСТМАСА И СТЪКЛО

Подпрограмата набелязва конкретен план за действие за изпълнение на Специфична цел 2: Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци, чрез създаване на условия за изграждане на мрежа от съоръжения за третиране на цялото количество генерирани отпадъци, което да намали риска за населението и околната средаV.2.1. Национални цели и посока на развитие в разглежданата област

Целите за рециклиране на битовите отпадъци от хартия, метали, пластмаса и стъкло, които Р България си е поставила да постигне поетапно до 2020 г., са както следва: • до 1 януари 2016 г. – най-малко 25 на сто от общото им тегло;

 • до 1 януари 2018 г. – най-малко 40 на сто от общото им тегло;

 • до 1 януари 2020 г. – най-малко 50 на сто от общото им тегло.

Целите се изпълняват от общините в регионалното сдружение за управление на отпадъците, в съответствие с решението, взето от Общото събрание за съответната регионална система.

За периода на действие на Националния план за управление на отпадъците 2014 – 2020 г. Министерството на околната среда и водите не предвижда промяна в посочените параметри.

Важна предпоставка за постигане на целите са и част от действията, предприети на национално ниво през последните години в това направление, а именно:


 • ясно е определена отговорността на общините за управление на битовите отпадъци, включително поставените цели за рециклиране;

 • определени са задължителни количествени цели за подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, включващи най-малко хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло;

 • въведено е законово изискване към административните, стопанските, образователните, търговските и други подобни обекти, които генерират битови отпадъци, да събират разделно отпадъците от хартия и картон, пластмаса, стъкло и метал и да сключват договори за предаването им на оторизирани за такава дейност фирми и организации;

 • въведени са икономически инструменти, стимулиращи общините да подобрят показателите за рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци, като тези от тях, които изпълнят посочените цели за рециклиране на битовите отпадъци се освобождават от 50% от дължимите отчисления за депониране;

 • въведен е икономически стимул по отношение на осигуряване от общините на площадки за предаване на разделно събрани отпадъци от гражданите и фирми е освобождаването на общините от допълнително заплащане с 15% завишение на дължимите отчисления за депониране, за общини, които не изпълнят задължението си за осигуряване на посочената инфраструктура;

 • нормативно е осигурена възможността общините да използват натрупаните суми от заплатените от тях отчисления за депониране за финансиране на инвестиционни разходи за рециклиране и друго оползотворяване на битовите отпадъци.

V.2.2. Най-важните резултати, които Община Иваново е постигнала и ще надгражда

Регионално сдружение за управление на отпадъците в регион Русе

„Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе” е създадено на 16 август 2010 г.

По-долу накратко са представени параметрите на системата за разделно събиране на рециклируеми материали (за регион Русе).

Регионалната система за управление на отпадъците за регион Русе ще включва следните съоръжения: • регионално депо за отпадъци, включващо 3 бр. клетки за неопасни отпадъци,

 • инсталации за оползотворяване на биоразградими отпадъци (за компостиране и за анаеробно разграждане),

 • инсталация за сортиране,

повечето от които са предвижда да бъдат изградени в местност „Под Ормана”, землище на гр. Русе.

V.2.3. Най-важните изводи и препоръка от анализите, съотносими към Подпрограмата • Необходимо е осигуряване на финансови средства за доизграждане на регионалната система за управление на отпадъците за регион Русе;

 • След изграждане и въвеждане в експлоатация на Регионална система за управление на отпадъците за регион Русе ще се прилага йерархията за управление на отпадъците – ще се увеличи дела на оползотворените отпадъци за сметка на намаляването на обезвредените посредством депониране такива;

 • След изграждане и въвеждане в експлоатация на Регионална система за управление на отпадъците за регион Русе (в частност – Инсталация за сортиране) ще се постигнат националните цели за рециклиране на битовите отпадъци от хартия, метали, пластмаса и стъкло, което ще допринесе за намаляване с 50% на отчисленията по чл.64 ЗУО и респективно до намаляване на финансовата тежест за населението на Община Иваново, което заплаща такса битови отпадъци.

V.2.4. Ключови резултати, които се очакват от изпълнението на Подпрограмата и ще спомогнат за постигане на съответната стратегическа цел на ПУДО 2014-2020 г.

Резултатите, които се очакват от изпълението на Подпрограмата са: • Намаляване количеството биоразградими отпадъци, постъпващи за обезвреждане;

 • Увеличаване периода на експлоатация на регионално депо за неопасни отпадъци за регион Русе;

 • Намаляване на парниковите газове, отделяни в атмосферата в следствие обезвреждането чрез депониране на биоразградими отпадъци;

 • Постигане на целите по чл.31, ал.1 ЗУО.

Изпълнението на Подпрограмата ще постигне като резултат и намаляване изземването на суровини от природата и на замърсяването на околната среда от неконтролираното изхвърляне на отпадъци, създаване на нови работни места.

Като резултат от изпълнението на Подпрограмата за неселението на Община Иваново ще се намалят разходите за управление на отпадъците – намаляване на отчисленията по чл.64 ЗУО (елемент на план-сметката за приходите, от които се финансират разходите за управление на битови отпадъци).V.2.5. Наличие на други дейности и мерки, включени в други Подпрограми на общинската ПУО, които допълват и подпомагат изпълнението на оперативата цел на програмата

В настоящата Подпрограма не са включени „неинвестиционни“ мерки, които имат пряка връзка с постигане на набелязаните цели на настоящата Подпрограма, но тъй като имат хоризонтален характер и допринасят за постигането на няколко цели, са описани в други Подпрограми, както следва:Подпрограма за прилагане на разяснителни кампании и информиране на обществеността по въпросите на управление на отпадъците, включваща следните мерки:

 • Осъществяване на информационни кампании за насърчаване на населението да събира разделно отпадъците и за активно предоставяне на информация за битовите отпадъци;

 • Разработване (и при необходимост – актуализация) на общинска наредба по чл.22 ЗУО със специални разпоредби и изисквания за разделно събиране и оползотворяване на рециклируемите отпадъци;

 • Разработване на общински / регионални програми за управление на отпадъците (и при небходимост – актуализацията им), в които да се идентифицират специфичните мерки на местно/регионално ниво за достигане на целите за рециклиране на битовите отпадъци.

Подпрограма за информационно осигуряване, запазване и подобряване на административния капацитет на Община Иваново по управление на отпадъците

 • Обучение и подобряване административния капацитет за управление на отпадъците на общинско ниво;

 • Разработване и внедряване на електронни информационни системи в областта на управлението на отпадъците (например получаване на онлайн инфомация в реално време по отношение на количеството отпадъци, приети за третиране в регионалната сиситема; отчитане изпълнението на целите за рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци и др.).

Подпрограма с мерки за предотвратяване и намаляване на риска от депонирани на отпадъци

 • Определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци в община Иваново (и на ниво регионална система) съгласно Методика за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци, 2012 г. и периодичната му актуализация – на 5 години.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ ПОДПРОГРАМА С МЕРКИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА ПОВТОРНА УПОТРЕБА И ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ НАЙ-МАЛКО ОТ ХАРТИЯ И КАРТОН, МЕТАЛИ, ПЛАСТМАСА И СТЪКЛО


Стратегическа цел

Оперативна цел

Дейности (мерки)

Бюджет хил. лв.

Източници на финансиране

Срок на реализация

Очаквани резултати

Индикатори за изпълнение

Отговорна институция

Цел 2: Увеличаване на

количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване на риска за околната среда от депонираните отпадъциДостигане на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци от хартия, метали, пластмаса и стъкло
Изграждане инсталация за предварително третиране на битови отпадъци (Инсталация за сортиране) за регион Русе с цел оползотворяване на битовите отпадъци и предотвратяване

на емисиите на

парникови газове

частен инвеститор

„Топлофикация Русе” ЕАД2018

Изградена инсталация за предварително третиране на битови отпадъци (Инсталация за сортиране) с цел оползотворяване на битовите отпадъци и предотвратяване на емисиите на парникови газове в РСУО Русе

Достигнати цели за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битови отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло


Община Русе;

РСУО Русе/

Община Иваново
Публикуване на интернет страницата на Община Иваново и широко оповестяване на точните местонахождения на площадките за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци, изградени на територията на община Иваново, какви отпадъци и в какви количества могат да се предават на тези площадки. Периодична актуализация на информацията.
Общински бюджет

2016 – 2020

Обществеността е информирана относно местонахождението на площадките за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци и вида и количествата на отпадъците, които могат да бъдат предавани


Община Иваново е публикувала на интернет страницата си информация за местонахождението на площадките за разделно събрани отпадъци, налични на нейната територия, и вида и количествата на събираните отпадъци


Община ИвановоПрилагане на икономически инструменти (отчисления за депониране по чл.64 ЗУО), които чрез стимули и санкции да доведат до постигане на набелязаните цели в ЗУО
Общински бюджет

2016 – 2020

Стимулиране на оползотворяването на битовите отпадъци

Акумулиране на средства за изграждане на инсталации за оползотворяване на битови отпадъциИзградена инсталация за оползотворяване на битови отпадъци

Община Иваново,

РСУО Русе

Определяне на такса битови отпадъци в зависимост от количествата образувани отпадъци
Общински бюджет

2018 – срокът е индикативен и зависи от срока на приемане на

методика за изготвяне на план-сметката с необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне на размера на таксата за битови отпадъци (задължение на МС и НСОРБ)Справедливо заплащане на такса битови отпадъци от населението според количеството генерирани битови отпадъци;

Стимулиране на населението да събира разделно битовите отпадъциОпределяне на ТБО в зависимост от количеството генерирани битови отпадъци

Община Иваново (МС, НСОРБ)

V.3. ПОДПРОГРАМА С МЕРКИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ И ДОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И НА ИЗИСКВАНИЯТА НА НПУО ЗА БИОРАЗГРАДИМИ И БИООТПАДЪЦИТЕ

Подпрограмата набелязва конкретен план за действие за изпълнение на Специфична цел 2: Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци, чрез създаване на условия за изграждане на мрежа от съоръжения за третиране на цялото количество генерирани отпадъци, което да намали риска за населението и околната средаV.3.1. Национални цели и посока на развитие в разглежданата област

По-голямата част от битовите отпадъци от домакинствата и други организации са биоразградими отпадъци, които в основната си част се обезвреждат посредством депониране. Ето защо българското законодателство въведе конкретни количествени цели за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на битови биоотпадъци, както и цели за отклоняване на битови биоразградими отпадъци от депата. Тези цели са както следва:Цел за ограничаване на количествата депонирани биоразградими отпадъци

Разпоредбите на ЗУО изискват до 31 декември 2020 г. ограничаване на количеството депонирани биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на същите отпадъци, образувани в Република България през 1995 г. Тази цел е в съответствие и с изискванията на европейската директива за депата за отпадъци.Цели за разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъци

В допълнение към общоевропейската цел, амбициозни национални цели за оползотворяване на битовите биоотпадъци са поставени в Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците, приета през месец декември 2013 г. Наредбата задължава кметовете на общини във всеки от регионите за управление на отпадъци по чл. 49, ал.9 от ЗУО да постигат следните регионални цели за разделно събиране и оползотворяване на битови биоотпадъци:

 до 31 декември 2016 г. – не по-малко от 25 на сто от количеството на битовите биоотпадъци образувани в региона през 2014 г.;

 до 31 декември 2020 г. – не по-малко от 50 на сто от количеството на битовите биоотпадъци образувани в региона през 2014 г.;

 до 31 декември 2025 г. – не по-малко от 70 на сто от количеството на битовите биоотпадъци образувани в региона през 2014 г.

Целите се изпълняват съвместно от всички общини в региона, в съответствие с решението, което Общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе е взело.

Важна предпоставка за постигане на целите са част от действията, предприети в това направление до момента, а именно:

 одобрен е Национален стратегически план за поетапното намаляване на количествата биоразградими отпадъци, предназначени за депониране до 2020 г.;

 ясно е определена в ЗУО отговорността на общините за управление на отпадъците, включително набелязаните количествени цели за биоразградимите отпадъци и приета подзаконова нормативна уредба за биоотпадъците;

 въведени са икономически инструменти, стимулиращи общините да подобрят показателите за ограничаване на количествата депонирани биоразградими отпадъци, като тези от тях, които изпълнят посочените цели за ограничаване на количествата депонирани биоразградими отпадъци за оползотворяване на биоотпадъците се освобождават от 50% от дължимите отчисления за депониране.

Реализацията на мерките от настоящата Подпрограма и други Подпрограми, включени в Общинска програма за управление на отпадъците на Община Иваново за периода 2016-2020 г. гарантират поетапното намаляване на количествата депонирани биоразградими отпадъци и за насърчаване на разделното събиране на биоотпадъците с цел анаеробно разграждане, както и за третиране на биоотпадъците по начин, който осигурява висока степен на защита на околната среда и за използването на безопасни за околната среда материали, произведени от биоотпадъци. Осъществяването на Подпрограмата има значителен принос за изпълнение и на целите за намаляване на парниковите газове в съответствие с Третия национален план по изменение на климата до 2020 г., тъй като изпълнението на мерките за биоразградимите отпадъци са едновременно и мерки за намаляване и предотвратяване на емисиите на сметищни газове (основно метан) от депата за битови отпадъци.

V.3.2. Най-важните резултати, които община Иваново е постигнала и ще надгражда

През юли 2015 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) 2014 – 2020 г. е обявил процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M10P002-2.001 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци”.

Целта на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата е подпомагане изпълнението на специфичната цел по приоритетна ос „Отпадъци“ на ОПОС 2014 – 2020 г. за намаляване на количеството депонирани зелени и/или биоразградими битови отпадъци чрез разделното им събиране и рециклиране. Чрез процедура се предоставя възможност за финансиране изграждането на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци.

Горепосочената Покана за набиране на проектни предложения е с крайна дата за подаване на документите 01 август 2016 г.

Община Русе е обявила открита процедура за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет „Дейности във връзка с подготовка на проектно предложение за финансиране изграждането на компостираща инсталация по Процедура за подбор на проекти BG16M10P002-2.001 по ОП „Околна среда 2014-2020“.

Една от дейностите в договор №ЗОП-35 /06.07.2016 г. между Община Русе и ДЗЗД избрания изпълнител „Обединение Русе компост” е изготвяне на прединвестиционно проучване, което да доказва необходимостта от допълнителна инфраструктура в региона за постигане на целите за рециклиране и оползотворяване на отпадъците, в т.ч. по потоци отпадъци, както и да съдържа анализ за това кой подход е по-ефективен – обща за целия регион или за част от региона инфраструктура или поотделно за всяка община от РСУО.

С Решение №2 по Протокол №14/26.07.2016 г. на Общото събрание на РСУО за регион Русе е взето решение Община Русе да кандидатства по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” по процедура за подбор на проекти BG16M10P002-2.001 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци” с проектно предложение „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани растителни отпадъци”.

С Решение №3 по Протокол №14/26.07.2016 г. на Общото събрание на РСУО за регион Русе е взето решение РСУОРР да кандидатства по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, Процедура чрез директно предоставяне на БФП „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци”.
Сподели с приятели:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница