Програма за управление на отпадъците на Община Иваново за периода 2016-2020 гДата14.04.2017
Размер288.92 Kb.
Размер288.92 Kb.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИВАНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ


Б Ю Л Е Т И Н

17Решения по Протокол №17 / 24.11.2016 г. от заседание на Общински съвет Иваново, област Русе
Д Н Е В Е Н Р Е Д
1. Приемане на Програма за управление на отпадъците на Община Иваново за периода 2016-2020 г.

Вносител: Георги Миланов – Кмет на Община Иваново

Докладна записка вх. №481/ 04.11.2016 г.

2. Приемане на подробен устройствен план(ПУП) – парцеларен план(ПП) за изграждане на обект „Трасе за водопроводно отклонение“ за захранване на ПИ-051006 в землището на с. Тръстеник, общ. Иваново, обл. Русе.

Вносител: Георги Миланов – Кмет на Община Иваново

Докладна записка вх. №487/ 10.11.2016 г.

3. Приемане на подробен устройствен план(ПУП) – парцеларен план(ПП) за обект: „Външно електрозахранване“ на ПИ-107003 в местност „До село“ в землището на с. Табачка, общ. Иваново, обл. Русе.

Вносител: Георги Миланов – Кмет на Община Иваново

Докладна записка вх. №488/ 10.11.2016 г.

4. Вземане на решение за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Красен, общ. Иваново, обл. Русе.

Вносител: Георги Миланов – Кмет на Община Иваново

Докладна записка вх. №489/ 10.11.2016 г.

5. Вземане на решение за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Иваново, общ. Иваново, обл. Русе.

Вносител: Георги Миланов – Кмет на Община Иваново

Докладна записка вх. №490/ 10.11.2016 г.

6. Вземане на решение за определяне на пазарна цена и провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – земеделска земя – частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Щръклево.

Вносител: Георги Миланов – Кмет на Община Иваново

Докладна записка вх. №491/ 10.11.2016 г.

7. Учредяване право на прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имоти – общинска собственост в землищата на с. Красен, с. Божичен, с. Иваново, с. Щръклево, с. Тръстеник, с. Пиргово и с. Мечка, общ. Иваново, обл. Русе, съгласно чл. 193 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл. 61 от Наредба №10 за реда на придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост (НРПУРИВОбС) и чл. 295, ал. 7 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС).

Вносител: Георги Миланов – Кмет на Община Иваново

Докладна записка вх. №492/ 10.11.2016 г.

8. Информация за изменение на бюджета на Община Иваново за трето тримесечие на 2016 г.

Вносител: Георги Миланов – Кмет на Община Иваново

Докладна записка вх. №493/ 11.11.2016 г.

9. Вземане на решение за определяне на пазарна цена и провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Мечка, общ. Иваново, обл. Русе.

Вносител: Георги Миланов – Кмет на Община Иваново

Докладна записка вх. №494/ 11.11.2016 г.

10. Определяне на представител в извънредно общо събрание на акционерите на „МБАЛ – Русе” АД.

Вносител: Георги Миланов – Кмет на Община Иваново

Докладна записка вх. №495/ 11.11.2016 г.

11. Корекция на бюджета на Община Иваново за 2016 г.

Вносител: Георги Миланов – Кмет на Община Иваново

Докладна записка вх. №499/ 16.11.2016 г.

Докладна записка вх. №507/ 18.11.2016 г.

12. Вземане на решение за прекратяване на съсобственост върху недвижими имоти, представляващи УПИ VII-467 в кв. 46, по регулационния план на с. Мечка, общ. Иваново, обл. Русе.

Вносител: Георги Миланов – Кмет на Община Иваново

Докладна записка вх. №500/ 16.11.2016 г.

13. Даване съгласие за изплащане на еднократна помощ за раждане на дете съгласно Наредба №18 за изплащане на еднократна помощ при раждане на дете, еднократна помощ за дете, което постъпва в първи клас и пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на Община Иваново, област Русе.

Вносител: Мариян Драшков – Председател ОбС Иваново

Докладна записка вх. №506/ 17.11.2016 г.

14. Корекция на бюджета на Община Иваново за 2016 г.

Вносител: Георги Миланов – Кмет на Община Иваново

Докладна записка вх. №510/ 22.11.2016 г.

15. Даване съгласие за изплащане на еднократна помощ за раждане на дете съгласно Наредба №18 за изплащане на еднократна помощ при раждане на дете, еднократна помощ за дете, което постъпва в първи клас и пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на Община Иваново, област Русе.

Вносител: Мариян Драшков – Председател ОбС Иваново

Докладна записка вх. №512/ 24.11.2016 г.

16. Текущи въпроси и питания.

Р Е Ш Е Н И Е


№168
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2, във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 52, ал. 8 от ЗУО, Общински съвет Иваново РЕШИ:

1. Приема Програма за управление на отпадъците на Община Иваново за периода 2016-2020 г.

2. Възлага на Кмета на Община Иваново ежегодно в срок до 31 март на съответната година да информира Общински съвет Иваново за изпълнението на Програмата през предходната календарна година.
Р Е Ш Е Н И Е
№169
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2, във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 128, ал. 7 и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Общински съвет Иваново РЕШИ:

1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе за изграждане на обект: “Трасе за водопроводно отклонение” за захранване на ПИ-051006 в землището на с. Тръстеник, общ. Иваново, обл. Русе.

2. Възлага на Кмета на Община Иваново да предприеме необходимите действия по изпълнението му.

Р Е Ш Е Н И Е


№170
На основание л. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2, във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 128, ал. 7 и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Общински съвет Иваново РЕШИ:

1. Одобрява подробен устройствен план (ПУП)- парцеларен план (ПП) за обект: “Външно електрозахранване” на ПИ-107003 в местност “До село“ в землището на с. Табачка, общ. Иваново, обл. Русе.

2. Възлага на Кмета на Община Иваново да предприеме необходимите действия по изпълнението му.

Р Е Ш Е Н И Е


№171
На основание основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 68, ал. 1, във връзка с чл. 32, ал. 3 от Наредба № 10 за реда на придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост (НРПУРИВОбС), Общински съвет Иваново РЕШИ:

1. Дава съгласие за обявяване на публичен търг за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска собственост, представляваща помещение с площ от 5 кв. м, находящо се в масивна двуетажна сграда „Читалище“, изградена в поземлен имот (ПИ) № 590, кв. 37 по регулационния план на с. Красен, общ. Иваново, обл. Русе, с административен адрес: ул. „Възраждане“ № 4, при граници и съседи: север - имот № 000305 - пасище, мера; изток - улица; юг - улица; запад - ПИ № 345 и ПИ № 346, предмет на АПОС № 502/21.10.2016 г., за разкриване на офис за разполагане на апаратура на кабелен оператор.

2. На основание чл. 68, ал. 1, т. 3 и чл. 32, ал. 3 от НРПУРИВОбС, чл. 2, т. 9а от Наредба № 2 за базисните (начални) цени на обекти със стопанско и административно предназначение – общинска собственост (НБЦОСАПОбС), определя първоначална наемна цена за обекта по т. 1 в размер на 12,00 лв. (дванадесет лева).

3. На основание чл. 68, ал. 1, т. 2 от НРПУРИВОбС определя вида на търга - с тайно наддаване по чл. 74, ал. 1, т. 2 от НРПУРИВОбС.

4. На основание чл. 68, ал. 1, т. 4 от НРПУРИВОбС определя срока на договора за наем, който ще се сключи със спечелилия кандидат на 10 години.

5. Дава съгласие да бъде допълнен раздел ІІІ А от Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Общински съвет Иваново, с горепосочения обект.

6. Дава съгласие да се сключи споразумение с „Делта - М“ ООД за ползване на помещението по Договор № Д - 100/03.10.2011 г., като същото заплаща месечно обезщетение в размер на 15,84 лв. с включен ДДС, до приключване на тръжната процедура и сключване на нов договор за наем.

7. Възлага на Кмета на Община Иваново след влизане в сила на решението да предприеме необходимите действия по изпълнението му.


Р Е Ш Е Н И Е
№172
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 68, ал. 1, във връзка с чл. 32, ал. 3 от Наредба № 10 за реда на придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост (НРПУРИВОбС), Общински съвет Иваново РЕШИ:

1. Дава съгласие за обявяване на публичен търг за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска собственост, представляваща помещение с площ от 7 кв. м, находящо се на III етаж в сграда с идентификатор 32095.1.180.1 - „Административна сграда”, построена в имот с идентификатор 32095.1.180 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Иваново, общ. Иваново, област Русе, административен адрес: ул. „Олимпийска“ №75, предмет на АПОС №189/28.05.2012 г., за разкриване на офис за разполагане на апаратура на кабелен оператор.

2. На основание чл. 68, ал. 1, т. 3 и чл. 32, ал. 3 от НРПУРИВОбС, чл. 2, т. 9а от Наредба №2 за базисните (начални) цени на обекти със стопанско и административно предназначение - общинска собственост (НБЦОСАПОбС), определя първоначална наемна цена за обекта по т. 1 в размер на 21,00 лв. (двадесет и един лева).

3. На основание чл. 68, ал. 1, т. 2 от НРПУРИВОбС, определя вида на търга – с тайно наддаване по чл. 74, ал. 1, т. 2 от НРПУРИВОбС.

4. На основание чл. 68, ал. 1, т. 4 от НРПУРИВОбС, определя срока на договора за наем, който ще се сключи със спечелилия кандидат на 10 години.

5. Дава съгласие да бъде допълнен раздел ІІІ А от Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Общински съвет Иваново, с горепосочения обект.

6. Дава съгласие да се сключи споразумение с „Делта - М“ ООД за ползване на помещението по Договор №Д - 99/03.10.2011 г., като същото заплаща месечно обезщетение в размер на 27,72 лв. с включен ДДС, до приключване на тръжната процедура и сключване на нов договор за наем.

7. Възлага на Кмета на Община Иваново след влизане в сила на решението да предприеме необходимите действия по изпълнението му.

Р Е Ш Е Н И Е
№173
На основание 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 във връзка с чл. 27, ал.4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 68, ал. 1 от Наредба № 10 за реда на придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост на община Иваново, Общински съвет Иваново РЕШИ:

1. Дава съгласие за обявяване на публичен търг за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот №056021 – земеделска земя с начин на трайно ползване „нива“, с площ от 0,557 дка, трета категория, местност „Срещу мелницата“ по картата на възстановената собственост на землището на с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе, предмет на АЧОС № 1235/22.02.2016 г.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС, определя пазарна цена за имота, в размер на 543,00 лв. (петстотин четиридесет и три лева), въз основа на пазарната оценка, изготвена от лицензиран оценител на земеделски земи инж. Красимир Станчев Станев, притежаващ удостоверение № 475 на МЗГ, Сертификат за оценителска правоспособност рег. №810100052/ 01.12.2010 г.

Определената пазарна цена се приема за начална цена при провеждане на публичния търг за продажба на имота.

3. На основание чл. 68, ал. 1, т. 2 от НРПУРИВОбС, определя вида на търга – с тайно наддаване по чл. 74, ал. 1, т. 2 от НРПУРИВОбС.

4. Дава съгласие да бъде допълнена програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016 г. – раздел III, Г.

5. Възлага на Кмета на Общината след влизане в сила на решението да предприеме необходимите действия по изпълнението му.
Р Е Ш Е Н И Е
№174
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 193 от ЗУТ, чл. 295, ал. 7 от ЗЕС и чл. 61 от НРПУРИВОбС, Общински съвет Иваново РЕШИ:

1. Учредява на „Нетуоркс-България“ ЕООД безвъзмездно право на прокарване и сервитут за обект „Подземна оптична мрежа за електронни съобщения“ на територията на Община Иваново в землищата на с. Красен, с. Божичен, с. Иваново, с. Щръклево, с. Тръстеник, с. Пиргово и с. Мечка - I част, през следните имоти – публична общинска собственост:

1.1. За землището на с. Красен, общ. Иваново, обл. Русе:

1.1.1. Поземлен имот (ПИ) № 000029, НТП „полски път“, площ от 9,635 дка, с дължина на трасето 75 м и площ на сервитута 75 кв. м.

1.1.2. ПИ № 000032, НТП „полски път“, площ от 3,467 дка, с дължина на трасето 31 м и площ на сервитута 31 кв. м.

1.1.3. ПИ № 000036, НТП „полски път“, площ от 8,813 дка, с дължина на трасето 1 466 м и площ на сервитута 1 466 кв. м.

1.1.4. ПИ № 000040, НТП „полски път“, площ от 2,923 дка, с дължина на трасето 6 м и площ на сервитута 6 кв. м.

1.1.5. ПИ № 000075, НТП „местен път“, площ от 87,287 дка, с дължина на трасето 3 725 м и площ на сервитута 3 725 кв. м.

1.1.6. ПИ № 000105, НТП „полски път“, площ от 4,445 дка, с дължина на трасето 749 м и площ на сервитута 749 кв. м.

1.1.7. ПИ № 000123, НТП „полски път“, площ от 6,557 дка, с дължина на трасето 1 090 м и площ на сервитута 1 090 кв. м.

1.1.8. ПИ № 000124, НТП „полски път“, площ от 4,843 дка, с дължина на трасето 320 м и площ на сервитута 320 кв. м.

1.1.9. ПИ № 000184, НТП „полски път“, площ от 11,872 дка, с дължина на трасето 651 м и площ на сервитута 651 кв. м.

1.1.10. ПИ № 000262, НТП „полски път“, площ от 14,937 дка, с дължина на трасето 1 721 м и площ на сервитута 1 721 кв. м.

1.1.11 ПИ № 000268, НТП „пасище, мера“, площ от 25,145 дка, трета категория, предмет на АПОС № 293/25.05.2015 г., с дължина на трасето 18 м и площ на сервитута 18 кв. м.

1.1.12. ПИ № 000324, НТП „полски път“, площ от 2,142 дка, с дължина на трасето 343 м и площ на сервитута 343 кв. м.

1.2. За землището на с. Божичен, общ. Иваново, обл. Русе:

1.2.1. ПИ № 000025, НТП „полски път“, площ от 11,761 дка, с дължина на трасето 219 м и площ на сервитута 219 кв. м.

1.2.2. ПИ № 000026, НТП „полски път“, площ от 6,479 дка, с дължина на трасето 1 856 м и площ на сервитута 1 856 кв. м.

1.2.3. ПИ № 000031, НТП „полски път“, площ от 5,468 дка, с дължина на трасето 915 м и площ на сервитута 915 кв. м.

1.2.4. ПИ № 000043, НТП „полски път“, площ от 10,757 дка, с дължина на трасето 752 м и площ на сервитута 752 кв. м.

1.2.5. ПИ № 000119, НТП „полски път“, площ от 6,133 дка, с дължина на трасето 47 м и площ на сервитута 47 кв. м.

1.2.6. ПИ № 000147, НТП „полски път“, площ от 5,119 дка, с дължина на трасето 850 м и площ на сервитута 850 кв. м.

1.2.7. ПИ № 000161, НТП „пасище, мера“, площ от 38,477 дка, шеста категория, предмет на АПОС № 431/21.06.2016 г., с дължина на трасето 9 м и площ на сервитута 9 кв. м.

1.2.8 ПИ № 000213, НТП „полски път“, площ от 10,467 дка, с дължина на трасето 1 745 м и площ на сервитута 1 745 кв. м.

1.2.9. ПИ № 000244, НТП „полски път“, площ от 4,083 дка, с дължина на трасето 1 358 м и площ на сервитута 1 358 кв. м.

1.2.10. ПИ № 000245, НТП „полски път“, площ от 7,351 дка, с дължина на трасето 1 630 м и площ на сервитута 1 630 кв. м.

1.2.11. ПИ № 000247, НТП „полски път“, площ от 1,181 дка, с дължина на трасето 445 м и площ на сервитута 445 кв. м.

1.2.12. ПИ № 000255, НТП „полски път“, площ от 5,154 дка, с дължина на трасето 1 291 м и площ на сервитута 1 291 кв. м.

1.2.14. ПИ № 000268, НТП „полски път“, площ от 0,465 дка, с дължина на трасето 105 м и площ на сервитута 105 кв. м.

1.3. За землището на с. Иваново, общ. Иваново, обл. Русе, имоти с идентификатор:

1.3.1. 32095.21.337, НТП „полски път“, площ от 2,346 дка, с дължина на трасето 15 м и площ на сервитута 15 кв. м.

1.3.2. 32095.26.338, НТП „полски път“, площ от 1,435 дка, с дължина на трасето 119 м и площ на сервитута 119 кв. м.

1.3.3. 32095.28.341, НТП „полски път“, площ от 0,677 дка, с дължина на трасето 84 м и площ на сервитута 84 кв. м.

1.3.4. 32095.50.61, НТП „местен път“, площ от 27,330 дка, с дължина на трасето 1 121 м и площ на сервитута 1 121 кв. м.

1.3.5. 32095.86.1, НТП „полски път“, площ от 3,769 дка, с дължина на трасето 398 м и площ на сервитута 398 кв. м.

1.3.6. 32095.96.11, НТП „полски път“, площ от 1,617 дка, с дължина на трасето 262 м и площ на сервитута 262 кв. м.

1.3.7. 32095.102.100, НТП „полски път“, площ от 21,359 дка, с дължина на трасето 973 м и площ на сервитута 973 кв. м.

1.3.8. 32095.102.103, НТП „полски път“, площ от 2,073 дка, с дължина на трасето 342 м и площ на сервитута 342 кв. м.

1.3.9. 32095.102.109, НТП „полски път“, площ от 5,682 дка, с дължина на трасето 880 м и площ на сервитута 880 кв. м.

1.3.10. 32095.104.99, НТП „полски път“, площ от 1,604 дка, с дължина на трасето 349 м и площ на сервитута 349 кв. м.

1.3.11. 32095.104.100, НТП „полски път“, площ от 6,396 дка, с дължина на трасето 1 137 м и площ на сервитута 1 137 кв. м.

1.3.12. 32095.111.132, НТП „местен път“, площ от 21,598 дка, с дължина на трасето 962 м и площ на сервитута 962 кв. м.

1.3.13. 32095.117.63, НТП „полски път“, площ от 5,739 дка, с дължина на трасето 1 440 м и площ на сервитута 1 440 кв. м.

1.3.14. 32095.117.119, НТП „полски път“, площ от 5,745 дка, с дължина на трасето 1 265 м и площ на сервитута 1 265 кв. м.

1.3.15. 32095.135.1, НТП „полски път“, площ от 4,644 дка, с дължина на трасето 631 м и площ на сервитута 631 кв. м.

1.3.16. 32095.135.97, НТП „местен път“, площ от 46,130 дка, с дължина на трасето 1 318 м и площ на сервитута 1 318 кв. м.

1.3.17. 32095.210.20, НТП „полски път“, площ от 1,114 дка, с дължина на трасето 271 м и площ на сервитута 271 кв. м.

1.3.18. 32095.301.29, НТП „местен път“, площ от 24,836 дка, с дължина на трасето 518 м и площ на сервитута 518 кв. м.

1. 4. За землището на с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе: ПИ № 000180, НТП „местен път“, площ от 21,971 дка, с дължина на трасето 3 710 м и площ на сервитута 3 710 кв. м.

1.5. За землището на с. Тръстеник, общ. Иваново, обл. Русе: ПИ № 000077, НТП „местен път“, площ от 5,958 дка, с дължина на трасето 564 м и площ на сервитута 564 кв. м.

1. 6. За землището на с. Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе:

1.6.1. ПИ № 000308, НТП „полски път“, площ от 5,206 дка, с дължина на трасето 31 м и площ на сервитута 31 кв. м.

1.6.2. ПИ № 000320, НТП „полски път“, площ от 19,259 дка, с дължина на трасето 2 196 м и площ на сервитута 2 196 кв. м.

1.6.3. ПИ № 000330, НТП „полски път“, площ от 76,768 дка, с дължина на трасето 15 м и площ на сервитута 15 кв. м.

1.6.4. ПИ № 000374, НТП „полски път“, площ от 12,635 дка, с дължина на трасето 7 м и площ на сервитута 7 кв. м.

1.6.5. ПИ № 000451, НТП „полски път“, площ от 6,889 дка, с дължина на трасето 1 277 м и площ на сервитута 1 277 кв. м.

1.6.6. ПИ № 000600, НТП „полски път“, площ от 17,417 дка, с дължина на трасето 4 м и площ на сервитута 4 кв. м.

1.6.7. ПИ № 000608, НТП „полски път“, площ от 9,447 дка, с дължина на трасето 559 м и площ на сервитута 559 кв. м.

1.6.8. ПИ № 000758, НТП „полски път“, площ от 10,649 дка, с дължина на трасето 818 м и площ на сервитута 818 кв. м.

1.6.9. ПИ № 000781, НТП „полски път“, площ от 8,475 дка, с дължина на трасето 431 м и площ на сервитута 431 кв. м.

1.6.10. ПИ № 000821, НТП „полски път“, площ от 5,557 дка, с дължина на трасето 1 360 м и площ на сервитута 1 360 кв. м.

1.6.11. ПИ № 000824, НТП „местен път“, площ от 80,213 дка, с дължина на трасето 5 094 м и площ на сервитута 5 094 кв. м.

1.6.12. ПИ № 000911, НТП „пасище, мера“, площ от 14,606 дка, четвърта категория, предмет на АПОС № 429/21.06.2016 г., с дължина на трасето 11 м и площ на сервитута 11 кв. м.

1.6.13. ПИ № 000912, НТП „пасище, мера“, площ от 9,589 дка, осма категория, предмет на АПОС № 430/21.06.2016 г., с дължина на трасето 1 351 м и площ на сервитута 1 351 кв. м.

1.7. За землището на с. Мечка, общ. Иваново, обл. Русе:

1.7.1. ПИ № 000092, НТП „Път IV клас“, площ от 24,882 дка, с дължина на трасето 1 028 м и площ на сервитута 1 028 кв. м.

1.7.2. ПИ № 000146, НТП „полски път“, площ от 7,297 дка, с дължина на трасето 1 463 м и площ на сервитута 1 463 кв. м.

1.7.3. ПИ № 000150, НТП „полски път“, площ от 3,239 дка, с дължина на трасето 267 м и площ на сервитута 267 кв. м.

1.7.4. ПИ № 000171, НТП „полски път“, площ от 4,285 дка, с дължина на трасето 9 м и площ на сервитута 9 кв. м.

1.7.5. ПИ № 000176, НТП „полски път“, площ от 2,096 дка, с дължина на трасето 339 м и площ на сервитута 339 кв. м.

1.7.6. ПИ № 000185, НТП „полски път“, площ от 0,743 дка, с дължина на трасето 191 м и площ на сервитута 191 кв. м.

1.7.8. ПИ № 000202, НТП „полски път“, площ от 4,439 дка, с дължина на трасето 83 м и площ на сервитута 83 кв. м.

1.7.9. ПИ № 000210, НТП „пасище, мера“, площ от 9,133 дка, трета категория, предмет на АПОС № 426/21.06.2016 г., с дължина на трасето 15 м и площ на сервитута 15 кв. м.

1.7.10. ПИ № 000212, НТП „полски път“, площ от 0,580 дка, с дължина на трасето 2 м и площ на сервитута 2 кв. м.

1.7.11. ПИ № 000219, НТП „полски път“, площ от 3,820 дка, с дължина на трасето 3 м и площ на сервитута 3 кв. м.

1.7.12. ПИ № 000232, НТП „полски път“, площ от 4,696 дка, с дължина на трасето 59 м и площ на сервитута 59 кв. м.

1.7.13. ПИ № 000268, НТП „полски път“, площ от 7,947 дка, с дължина на трасето 1 965 м и площ на сервитута 1 965 кв. м.

1.7.14. ПИ № 000291, НТП „местен път“, площ от 26,034 дка, с дължина на трасето 39 м и площ на сервитута 39 кв. м.

1.7.15. ПИ № 000294, НТП „полски път“, площ от 4,048 дка, с дължина на трасето 657 м и площ на сервитута 657 кв. м.

1.7.16. ПИ № 000362, НТП „полски път“, площ от 6,358 дка, с дължина на трасето 1 502 м и площ на сервитута 1 502 кв. м.

1.7.17. ПИ № 000495, НТП „полски път“, площ от 20,340 дка, с дължина на трасето 628 м и площ на сервитута 628 кв. м.

1.7.18. ПИ № 025003, НТП „полски път“, площ от 20,039 дка, с дължина на трасето 4 028 м и площ на сервитута 4 028 кв. м.

1.7.19. ПИ № 201002, НТП „полски път“, площ от 0,798 дка, с дължина на трасето 264 м и площ на сервитута 264 кв. м.

1.7.20. ПИ № 218001, НТП „пасище, мера“, площ от 82,180 дка, шеста категория, предмет на АПОС № 427/21.06.2016 г., с дължина на трасето 97 м и площ на сервитута 97 кв. м.

1.7.21. ПИ № 218002, НТП „полски път“, площ от 2,318 дка, с дължина на трасето 249 м и площ на сервитута 249 кв. м.

1.7.22. ПИ № 360007, НТП „полски път“, площ от 2,568 дка, с дължина на трасето 856 м и площ на сервитута 856 кв. м, по приложения ПУП - ПП.

2. Учредява на „Нетуоркс-България“ ЕООД, възмездно право на прокарване и сервитут за обект „Подземна оптична мрежа за електронни съобщения“ на територията на Община Иваново в землищата на с. Красен, с. Божичен, с. Иваново, с. Щръклево, с. Тръстеник, с. Пиргово и с. Мечка - I част, през поземлен имот №000033, с начин на трайно ползване „храсти“, с площ от 4,639 дка, м. „Корията“ по картата на възстановената собственост на землището на с. Красен, общ. Иваново, обл. Русе, предмет на АЧОС №1021/24.03.2015 г., с дължина на трасето 128 м и площ на сервитута 128 кв. м, по приложеният ПУП - ПП.

3. Определя стойността на учреденото право на прокарване по т. 2 в размер на 85,00 лв. (осемдесет и пет лева) без ДДС, въз основа на пазарна оценка, изготвена от инж. Красимира Петкова, притежаваща сертификат за оценителска правоспособност с рег. №100100008 от 14.12.2009 г. за оценка на недвижими имоти, издадено от Камара на независимите оценители в България и инж. Красимир Станчев Станев, притежаващ удостоверение №475 на МЗГ, Сертификат за оценителска правоспособност рег. №810100052 от 01.12.2010 г.

4. Възлага на Кмета на Община Иваново да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящото решение.

Р Е Ш Е Н И Е


№175
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Общински съвет Иваново РЕШИ:

Приема Информация за изменението на бюджета на Община Иваново за трето тримесечие на 2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е


№176
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 във връзка с чл. 27, ал.4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 68, ал. 1 от Наредба № 10 за реда на придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост на община Иваново, Общински съвет Иваново РЕШИ:

1. Дава съгласие за обявяване на публичен търг за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ незастроен УПИ IX-94, кв. 12 по регулационния план на с. Мечка, общ. Иваново, обл. Русе, с площ от 1 400 кв. м, предмет на АЧОС № 1392/03.10.2016 г.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС определя пазарна цена за имота, въз основа на пазарната оценка, изготвена от инж. Красимира Петкова, притежаваща сертификат за оценителска правоспособност с рег. № 100100008 от 14.12.2009 г. за оценка на недвижими имоти, издаден от Камарата на независимите оценители в България в размер на 5 800,00 лв. (пет хиляди и осемстотин лева).

Определената пазарна цена се приема за начална цена при провеждане на публичен търг за продажба на имота.

3. На основание чл. 68, ал. 1, т. 2 от НРПУРИВОбС определя вида на търга - с тайно наддаване по чл. 74, ал. 1, т. 2 от НРПУРИВОбС.

4. Дава съгласие да бъде допълнена програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2016 г. - раздел III, Г с горецитирания имот.

5. Възлага на Кмета на Общината след влизане в сила на решението да предприеме необходимите действия по изпълнението му.

Р Е Ш Е Н И Е


№177
На основание 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), Общински съвет Иваново РЕШИ:

1. Определя Георги Ангелов Миланов – кмет на Община Иваново, област Русе за представител на Община Иваново в Общо събрание на акционерите на „МБАЛ – Русе” АД, което ще се проведе на 12.12.2016 г. (понеделник) от 13,00 ч. в заседателната зала на лечебното заведение, с адрес: гр. Русе, ул. ”Независимост” №2, а при липса на кворум - на 27.12.2016 г. (вторник) от 13,00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

2. Определя Пламен Дончев Дончев – зам.-кмет на Община Иваново, област Русе за представител на Община Иваново в Общо събрание на „МБАЛ – Русе” АД, което ще се проведе на 12.12.2016 г. (понеделник) от 13,00 ч. в заседателната зала на лечебното заведение, с адрес: гр. Русе, ул. ”Независимост” №2, а при липса на кворум - на 27.12.2016 г. (вторник) от 13,00 ч., на същото място и при същия дневен ред, в случай, че представителят по т. 1 е възпрепятстван да участва в заседанието.

Р Е Ш Е Н И Е


№178
На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и чл. 124 и чл. 127 от Закона за публичните финанси, Общински съвет Иваново РЕШИ:

I. Извършва вътрешни корекции по параграфи, дейности и функции по бюджета както следва:

1.Функция „ Общи държавни служби”

Дейност 122 „Общинска администрация” Иваново

§1030 Текущ ремонт + 4 410 лв.

§5100 Основен ремонт - 4 410 лв.II. Коригира поименния списък за капиталови разходи за 2016 г както следва:

Параграф


Наименование на обектите

Актуален план

Коригиран

план

В т.ч. по източници на финансиране

Разлика

/+/-/

Целева субсидия


Преходен остатък

Целеви

Ср-ва от

МКВП

Собствени

средства

Средства от ЕС
Функция ”Общи държавни служби”

109100

99050

99050

-11650
Дейност 122 ”Общинска администрация”

109100

99050

99050

-11650

5100

Ремонт общ.сграда Тръстеник стадиона

41600

35250

35250

-6350

5100

Основен ремонт на здравна служба с.Щръклево

42600

41500

41500

-1100

5100

Ремонт покрив кметство Кошов

24900

20700

20700

-4200
Функция 06 Жил.строителство, БКС и опазване на околната среда


24000


21810


21810


-2190
Дейност 619 ”Други дейности по жил.стр-во, БКС и рег.развитие”


24000


20000


20000


-4000

5309

Изготвяне на ПУП - ПРЗ за с.о.Пристанище и с.о. Помпена станция в землището на с.Пиргово

24000

20000

20000

-4000
Дейност 629 ”Други дейности по опазване на околна среда”

0

1810

1810

+1810

5203

Моторна косачка 2бр

0

1810

1810

1810
Функция 07 Почивно дело, култура, религиозни дейности

95600

105030

18740

86290


+9430
Дейност 719 ”Други дейности по спорта и физическата култура”

76800

78300
78300


+1500

5206

Изграждане на спортна площадка

76800

78300
78300


+1500
Дейност 759 ”Други дейности по културата”

18800

26730

18740

7990


+7930

5205

Офис обзавеждане на културен център Пиргово

18800

21500

13510

7990


+2700

5203

Eл.оборудване Комплект Трио Energy

0

1000

1000

+1000

5203

Аудио система за озвучаване - Пиргово

0

2115

2115

+2115

5203

Аудио система за озвучаване - Тръстеник

0

2115

2115

+2115

Р Е Ш Е Н И Е
№179
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 62, ал. 1, т. 3 и ал. 3 от Наредба № 10 за реда на придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост на община Иваново, Общински съвет Иваново РЕШИ:

1. Дава съгласие да бъде допълнен раздел III И от Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Общински съвет Иваново, със следните имоти:

1.1. 510 кв. м от УПИ VII-467, кв. 46, по регулационния план на с. Мечка, общ. Иваново, обл. Русе, целият с площ от 1 600 кв. м, предмет на АЧОС № 918/27.01.2014 г.

1.2. 745 кв. м от УПИ VIII-467, кв. 46, по регулационния план на с. Мечка, общ. Иваново, обл. Русе, целият с площ от 1 650 кв. м, предмет на АЧОС № 919/27.01.2014 г.

2. Дава съгласие за прекратяване на съществуващата между Община Иваново от една страна и наследниците на Ангел Великов Добрев – Кирана Симеонова Добрева и Надежда Ангелова Стефанова от друга страна съсобственост, чрез продажба на частта на община Иваново в размер на 31,88% идеални части, представляващи 510 кв. м от УПИ VII-467, кв. 46, по регулационния план на с. Мечка, общ. Иваново, обл. Русе, целият с площ от 1 600 кв. м, предмет на АЧОС №918/27.01.2014 г., за сумата от 2 010,00 лв. (две хиляди и десет лева), определена въз основа на пазарната оценка, изготвена от инж. Красимира Петкова, притежаваща сертификат за оценителска правоспособност с рег. №100100008 от 14.12.2009 г. за оценка на недвижими имоти, издаден от Камарата на независимите оценители в България.

3. Дава съгласие за прекратяване на съществуващата между Община Иваново от една страна и наследниците на Ангел Великов Добрев – Кирана Симеонова Добрева и Надежда Ангелова Стефанова от друга страна съсобственост, чрез продажба на частта на община Иваново в размер на 45,15% идеални части, представляващи 745 кв. м от УПИ VIII-467, кв. 46, по регулационния план на с. Мечка, общ. Иваново, обл. Русе, целият с площ от 1 650 кв. м, предмет на АЧОС №919/27.01.2014 г., за сумата от 2 930,00 лв. (две хиляди деветстотин и тридесет лева), определена въз основа на пазарната оценка, изготвена от инж. Красимира Петкова, притежаваща сертификат за оценителска правоспособност с рег. №100100008 от 14.12.2009 г. за оценка на недвижими имоти, издаден от Камарата на независимите оценители в България.

4. Възлага на Кмета на Общината въз основа на влязлото в сила решение да издаде заповед и сключи договор, на основание чл. 36, ал. 3 от Закона за общинската собственост и да предприеме необходимите действия по изпълнението му.

Р Е Ш Е Н И Е


№180
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 14 от Наредба №18 за изплащане на еднократна помощ при раждане на дете, еднократна помощ за дете, което постъпва в първи клас и пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на община Иваново, област Русе, Общински съвет Иваново РЕШИ:

Дава съгласие да бъде отпусната еднократна финансова помощ по чл. 1, т. 1 от Наредба № 18 за изплащане на еднократна помощ при раждане на дете, еднократна помощ за дете, което постъпва в първи клас и пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на община Иваново, област Русе на Венета Петкова Петрова, с ЕГН ********** и Калоян Енчев Янев, с ЕГН **********, в размер на 150(сто и петдесет) лева.


Р Е Ш Е Н И Е
№181
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 27, ал .4 и ал. 5 от ЗМСМА и чл. 124 и чл. 127 от Закона за публичните финанси, Общински съвет Иваново РЕШИ:

I. Извършва вътрешни корекции по параграфи, дейности и функции по бюджета както следва:

1. Функция „ Общи държавни служби”

Дейност 122 „Общинска администрация” Иваново

§1030 Текущ ремонт - 3 300 лв.

2. Функция „Отбрана и сигурност“

Дейност „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии”

§5100 Основен ремонт + 3 300 лв.II. Коригира поименния списък за капиталови разходи за 2016 г. както следва:


Параграф


Наименование на обектите

Актуален план

Коригиран

план

В т.ч. по източници на финансиране

Разлика

/+/-/

Целева субсидия


Преходен остатък

Целеви

Ср-ва от

МКВП

Собствени

средства

Средства от ЕС
Функция ”Общи държавни служби”
Дейност 122 ”Общинска администрация”

5100

Ремонт покрив кметство Кошов

20700

-20700

-20700

-20700

5100

Основен ремонт покрив и фасада на кметство Кошов, с.Кошов, Община Иваново

0

20700

20700

+20700
Функция ”Отбрана и сигурност”
Дейност 284 ”Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии”


391591


394891
391591


3300

+3300

5100

Възстановяване на връхната конструкция на мост над р.Черни лом при с. Кошов

132343

133483132343

1140
+1140

5100

Възстановяване на връхната конструкция на мост над р.Русенски лом на км 11+500 при с. Красен

259248

261408259248

2160
+2160

Р Е Ш Е Н И Е
№182
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 14 от Наредба №18 за изплащане на еднократна помощ при раждане на дете, еднократна помощ за дете, което постъпва в първи клас и пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на община Иваново, област Русе, Общински съвет Иваново РЕШИ:

Дава съгласие да бъде отпусната еднократна финансова помощ по чл. 1, т. 1 от Наредба № 18 за изплащане на еднократна помощ при раждане на дете, еднократна помощ за дете, което постъпва в първи клас и пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на община Иваново, област Русе на на Ваня Неделчева Ганчева, с ЕГН ********** и Мирослав Христов Златев, с ЕГН **********, в размер на 150(сто и петдесет) лева.Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница