Програма за управлението и разпореждането с общинска собственост за 2012 год., кметът на общината предоставя на Общинския съвет отчет за управлението на общинската собственостДата16.11.2017
Размер88.89 Kb.
Размер88.89 Kb.

ОТЧЕТ


За управлението и разпореждането с общинска собственост

за периода 01.01.2012 год. до 31.12.2012 год. в

община Кайнарджа, обл.Силистра


Уважаеми дами и господа общински съветници и кметове,

За изпълнението на целите и приоритетите, залегнали в Стратегията за управлението на общинската собственост на община Кайнарджа за периода 2012 – 2015 год. и Годишна програма за управлението и разпореждането с общинска собственост за 2012 год., кметът на общината предоставя на Общинския съвет отчет за управлението на общинската собственост.

Общинска администрация със съдействието на Общинския съвет се е водила от основния принцип, регламентиран в закона за общинската собственост /ЗОС/ , че имотите и вещите-общинска собственост, се управляват в интерес на населението на Общината с грижа на добър стопанин, съобразно предназначението и нуждите, за които са предоставени.

Общинската собственост е постоянен източник на приходи за общинския бюджет и обезпечава финансирането на част от общинските дейности.

С решение № 35/27.01.2012год на Общински съвет Кайнарджа е приета Наредба за стопанисване и ползване на пасища и мери от общинския поземлен фонд на територията на община Кайнарджа.Във връзка  с промяна на Законовата нормативна уредба на Република България се наложи промяна на нормативната база и  на местно ниво. Общинска администрация Кайнарджа, предложи за отмяна Наредба за реда за придобиването, стопанисването, управлението и разпореждането с общинско имущество и предложи на Общински съвет Кайнарджа, който и прие отделни наредби, както следва:

1.Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Кайнарджа;

2.Наредба за провеждане на публичните търгове и публично оповестените конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество;

3.Наредба за стопанисването,  управлението и разпореждането с общински поземлен фонд;

4.Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел;

5.Наредба за стопанисването, управлението на гори общинска собственост.

По така структурирания начин на местното законодателство се разписаха по ясни правила, касаещи общинските имоти с цел по ефективното стопанисване и ползването им, което е предпоставка и за постигане на по-големи постъпления и в общинския бюджет, а също така при следващи промени по лесно ще се синхронизира с промените в законите отнасящи се до стопанисването, управлението и реда на разпореждане с имоти и вещи общинска собственост.

През изминалата календарна година са проведени общо 8 бр. публични обявени търгове:


1. Публично оповестен търг с тайно наддаване на 23.03.2012 год. за определяне на наематели на земеделска земя - подали заявления за участие 27бр., сключени договори 17 бр.;

2. Публично оповестен търг с тайно наддаване на 26.04.2012 год. за определяне на наематели на имоти с начин на трайно ползване „Пасище, мера” – подадени 7 бр. заявления и сключени 7 бр. договори за наем;

3. Публично оповестен търг с тайно наддаване на 17.05.2012 год. /10,00 часа/ за определяне на наематели на земеделска земя – подадени 3 бр. заявления, сключени договори 2 бр.;

4. Публично оповестен търг с явно наддаване 17.05.2012 год. /11.00 часа/ за определяне на наематели на общински помещения и продажба на общински имоти:

= определяне на наематели на общински имоти – 2 бр. подадени заявления, сключени договори 2 бр.

= продажба на имоти общинска собственост – 4 бр. подадени заявления, сключени договори 3 бр.

5. Публично оповестен търг с тайно наддаване на 21.09.2012 год. за определяне на наематели на земеделска земя - подали заявления за участие 9бр., сключени договори 9 бр. с 8бр.наематели;

Забележка: Един от спечелилите участници не е заплатил спечелените имоти и договор е сключен с класирания на второ място.

6. Публично оповестен търг с явно наддаване 19.10.2012 год. за продажба на общински имоти – 1 бр. подадено заявление, и сключен договор за продажба на 5 бр. общински имоти;

7. Публично оповестен търг с явно наддаване 23.11.2012 год. за определяне на наематели на помещение общинска собственост – 1 бр. подадени заявления, и сключен договор за наем ;

8. Публично оповестен търг на 17.12.2012 год. За продажба на имот общинска собственост – 1бр.подадено заявление и определен спечелилият участник, но заплащането на цената, достигната на търга и дължимите такси и разноски е извършено през януари месец 2013 год..

Обявени са и още 3бр. публично оповестени търгове за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост, за който няма подадени заявления за участие
През 2012 год. общинска администрация Кайнарджа продължи установяването на фактическото състояние на имотите по картата на възстановената собственост и предприе действия за заснемане на имоти общинска собственост и установяването на границите и декарите на обработваемата част от тях с цел по доброто стопанисване и управление на общинската собственост. След така направеното заснемане са установени към 769,00 дка. обработваема земеделска земя.

След проведените търгове за отдаване под наем на земеделска земя са сключени договори за наем за 2366,961дка. Или по общо действащи договори за наем е отдадена земеделска земя в размер на 2414,02 дка. /вкл. и договори, сключени в предходни години и действащи за стопанската 2012-2013год./

Относно стопанисването и управлението на имоти с НТП „пасища и мери”:

-5840,00дка след проведения търг бяха отдадени на собственици на пасищни животни;

- 6575,40 дка. са заявени от Община Кайнарджа за подпомагане по схемата за единно плащане за площ.;

През 2012 год. са прекратени 6 бр. договор за възмездно ползване на терени и помещения /3 бр. по взаимно съгласие и 3 бр. поради изтичане срока на договора/ т.е към 31.12.2012 год. са действали 23 бр. договор за възмездно ползване на терени и помещения общинска собственост в т. ч. 1 бр. за помещение, отдадено на основание Заповед на кмета на политическа партия, 3 бр. договор за помещения, ползвани от общо практикуващите лекари и лекаря по дентална медицина, на основание Решение на Общински съвет Кайнарджа за наем на части от здравните служби, находящи се в с. Кайнарджа, с.Средище и с.Зарник. 1 бр. договор за наем на язовири, 1 бр.за наем на жилище, 1 бр. дворно място и 16 бр. за помещения за търговска дейност и офиси. По така упоменатите действащи договори общо наемната цена за един месец е 1104,83лв. с ДДС.

След проведен конкурс на 28.09.2012 г. за определяне на ползвател на маркирана дървесина от общински горски фонд с прогнозни количества маркирана дървесина и безвъзмездно осигуряване на 720 пространствени м3 на общината, кметства, домове, училищата и детски градини за отоплителен сезон 2012/2013г. е сключен договор на стойност - 87921.66 лв. без ДДС. Изпълнението на договора продължава и към настоящия момент. Фирмата, спечелила конкурса, е доставила безвъзмездните количества дърва, но дължи суми по договора, тъй като не е приключила сечта в някои от отделите.

За периода са изготвени 23 бр.допълнителни споразумения за увеличаване наемната цена съгласно решения № 32/27.01.2012год./увеличение с годишния инфлационен коефициент/ и № 100/10.05.2012год. /увеличаване на минималната работна заплата/ на Общински съвет Кайнарджа, а също така и 4 бр. Допълнителни споразумения за удължаване срока на договора - до приключване на тръжна процедура за отдаване на помещения под наем

За отчетния период са сключени и следните договори за наем без търг или конкурс:

- на основание решение № 51/02.03.2012 год. на Общински съвет Кайнарджа за възмездно ползване на помещения общинска собственост с лекар по първична дентална помощ д-р О.Гълчавова;

- основание чл.14, ал.4 от Закона за общинската собственост за възмездно ползване на помещение общинска собственост от ПП „ГЕРБ”;

- на основание Решения на Общински съвет Кайнарджа са сключени седем договора за безвъзмездно ползване и стопанисване на помещения общинска собственост на основание чл.12 от Закона за общинската собственост с юридически лица на бюджетна издръжка.

През периода е приключила процедура по концесионниране на обект общинска собственост със сключване договор №12/07.02.2012 год. на основание Решение на Общински съвет № 12/28.11.2011год. /определяне на концесионер/ на имот № 201028 – Язовир в землището на с.Войново за срок от 25 години.

Издадени са 6 бр. Заповеди за деактуване и отписване от актовите книги на 28бр. имоти и предадени на правоимащите.

На основание решение № 168/31,10,2012год. за ликвидиране на съсобствен имот е сключен договор между Община Кайнарджа и „Винарска изба” ООД след заплащане на дължимите суми – стойността на имота, режийни разноски и местен данък.

За 2012 год. са издадени 6 бр. позволителни за бране на лечебни растения от имоти общинска собственост и резултата на което е внесен приход в общинския бюджет на стойност от 919,00лв.

Основно приходите от управление и разпореждане с общинско имущество за календарната 2012год. са посочени в Таблица № 1 / суми внесени през 2012 год./

Таблица 1вид на прихода

сума /лв./

забележка

1

От разпореждане с имоти общинска собственост /продажби/

31 145,00

2

От отдаване под наем на помещения и терени

13 225,27

с ДДС

3

От наем на земеделска земя

131 617,38
4

Приходи от управлението и стопанисването на имоти с НТП „пасища и мери”

239 582,00В т.ч.

43605,00-наем

144 177,00 от ОП наем предходна година

51800,00 подпомагане по схемата за единно плащане за площ5

Обезщетения за имоти общинска собственост във връзка с прокарване на газопровода

758,00
6

Приходи от продажба на дървесина

64 330,98

с ДДС

7

Такса за услуга по обезщетение

17976,00
8

От такси за бране на лечебни растения от имоти общинска собственост

919,00
9

Депозити за участие, прехвърлени към бюджета на общината

2874,22
10

Приходи от концесия

729,17Общо:

503 157,02При продажба са заплатени и 2 % режийна вноска и 2% местен данък върху стойността на имота по договор.

Също така приход за общината е таксата за тръжни документи, дължима от всеки участник във всяка тръжна процедура.

Общо неизплатените задължения към Общината от отдаване на терени и помещения общинска собственост към 31.12.2012год. възлизат на 3279,40лв и част от тях са погасени през месец януари. За наем на земеделска земя, пасища няма дължими суми по действащите договори за наем.

Към 31.12.2012год. има общо действащи 1041бр. актове за общинска собственост Процесът по актуването на имоти общинска собственост през 2012 год. се забави поради трудното установяване на имоти собственост на общината по регулационните планове и поради тази причина за отчетния период са изготвени само 38 бр. акта за общинска собственост, от който 4 бр.за публична общинска собственост и 34 бр. за частна общинска собственост. През 2013 год. ще продължи процесът по разделянето на общинската от държавната собственост. Предстои голяма по обем работа по деактуването на имоти от държавна в общинска собственост предвид на неприключилия процес на идентификация на собствеността.

Предстои и актуването на новообразуваните имоти общинска собственост по картата на възстановената собственост, получени в резултата на разделяне с цел обособяване на обработваемата част.

Кмет на община Кайнарджа:…………………….

/Л.Сивев/


РЖ/РЖ


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница