Прокуратура на република българия апелативна прокуратура пловдивстраница1/11
Дата16.11.2017
Размер2.39 Mb.
Размер2.39 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА ПЛОВДИВД О К Л А Д
за

дейността на
АПЕЛАТИВНА прокуратура

ПЛОВДИВ
през
2016 година

гр.Пловдив, м. Февруари 2017 г.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:


РАЗДЕЛИ

стр.

УВОД


4

РАЗДЕЛ І – Обобщени изводи за дейността на прокуратурата и разследващите органи.

5

РАЗДЕЛ ІІ – Досъдебна фаза.

1 Преписки. Проверки по чл.145 ЗСВ – срочност, резултати, мерки.

2.Следствен надзор.

2.1. Обобщени данни по видове досъдебни производства и съобразно систематиката на НК, вкл. по отношение на пострадалите лица и на ощетените юридически лица от престъпления.

2.2.Срочност на разследването.

2.3.Решени досъдебни производства от прокурор. Видове решения.

8

РАЗДЕЛ ІІІ Съдебна фаза.

1. Наказателно – съдебен надзор.

2.Постановени оправдателни присъди и върнати от съда дела.

3. Гражданско – съдебен надзор.

4.Осъдителни решения срещу Прокуратурата на РБ на основание ЗОДОВ.

4.Изпълнение на наказанията и другите принудителни мерки.

36

РАЗДЕЛ ІVДейност по изпълнение на препоръките в рамките на Механизма за сътрудничество и проверка. Специален надзор и наказателни производства, образувани за някои категории тежки престъпления и такива от особен обществен интерес.

Специален надзор и наказателни производства, образувани за някои категории тежки престъпления и такива с обществен интерес

Дейност по изпълнение на препоръките в рамките на Механизма за сътрудничество и проверка.

4.1.Досъдебни производства образувани за престъпления свързани с организирана престъпност.

4.2.1.Досъдебни производства, образувани за корупционни престъпления.

4.2.2.Досъдебни производства, образувани за престъпления свързани с изпиране на пари, злоупотреба със средства и фондове на ЕС, както и за данъчни престъпления.

4.2.3.Досъдебни производства, образувани за престъпления свързани с изготвяне, прокарване в обръщение и използване на неистински и преправени парични знаци и кредитни карти.

4.3.Досъдебни производства, образувани за незаконен трафик на наркотични вещества и контрабанда.

4.4.Досъдебни производства, образувани за незаконен трафик на хора.

4.5. Досъдебни производства, образувани за престъпления, извършени от непълнолетни лица.

62

РАЗДЕЛ VМеждународно- правно сътрудничество.

81

РАЗДЕЛ VІАдминистративна и контролно-ревизионна дейност.

91

РАЗДЕЛ VІІНатовареност на прокурорските и на следствени органи.

1.Обем на прокурорската дейност.

2.Средна натовареност на следователите.

3.Констатации и сравнителен анализ.

113

РАЗДЕЛ VІІI Дейност на прокуратурите по административно-съдебния надзор и надзора за законност.


126

РАЗДЕЛ ІХДейност по изпълнение на комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020 г., приета с Решение на ВСС по Протокол № 10 от 05.03.2015 г., т.3.

134

РАЗДЕЛ ХПриоритети в дейността на прокуратурата и на разследващите органи.

138

УВОД

Годишният доклад за дейността на Апелативна прокуратура – гр.Пловдив през 2016 година е изготвен на основание чл.140 ал.1 т.4 от Закона за съдебната власт и е съобразен със Заповед № РД-02-33 от 16.12.2016 г. на Главен прокурор на Република България, с която са утвърдени обхватът и структурата на годишния доклад за прилагането на закона и дейността на ПРБ и на разследващите органи през 2016 година.

Докладът съдържа обобщена информация за дейността на Апелативна прокуратура – гр.Пловдив и на Окръжните прокуратури от региона на Апелативна прокуратура – гр.Пловдив.

Резултатите от противодействието на престъпността са представени в регионален мащаб, като е извършено съпоставяне на данните с предходните две години и са изведени съответните изводи. Информацията за дейността на териториалните прокуратури и на разследващите органи от региона на Апелативна прокуратура – гр.Пловдив представена съобразно фазите на наказателния процес – досъдебна и съдебна фаза. Направен е анализ на причините за върнатите от съда дела за доразследване и за постановените от съда и влезли в сила оправдателни съдебни актове.

Изложена в доклада на Апелативна прокуратура – гр.Пловдив е и дейността по изпълнение на наказанията, резултатите от което се явяват обективен критерии за оценка на ефективността на наказателноправната система.

Дейноста по административносъдебния надзор и надзора за законност е отразена в самостоятелен раздел.

Очертани са приоритетите за работата на Апелативна прокуратура – гр. Пловдив и на разследващите органи през 2017 година.

В приложения към доклада са представени:

1.Приложение № 1 – Досъдебни производства, образувани и водени срещу представители на органите на местната администрация и местното самоуправление /Кметове, Заместник-кметове, Главни архитекти и Общински съветници/.

2.Приложение № 2 – Обобщен анализ относно делата върнати за допълнително разследване от съда през 2016 година в Пловдивския апелативен район.

3.Приложение № 3 – Анализ на влезлите в сила оправдателни присъди в Пловдивския апелативен район през 2016 година.

4.Приложение № 4 – Осъдителни решения срещу прокуратурата на Република България на основание ЗОДОВ към годишен доклад за дейността на прокуратурите от региона на Апелативна прокуратура – Пловдив през 2016 година.


Р А З Д Е Л І

ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРОКУРАТУРАТА

И РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ОРГАНИ
1. ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРОКУРАТУРАТА И РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ОРГАНИ.

Апелативна прокуратура - гр. Пловдив обслужва територия от 27 585 кв. км., представляваща 24,9 % от територията на Република България. На територията обслужвана от Апелативна прокуратура - гр. Пловдив живеят 1 812 636 души, или приблизително една четвърт от населението на страната. Населените места са 1509, а броя на общините – 68. Апелативен район - Пловдив включва 6 административни области - Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян на територията, на които действат 6 Окръжни прокуратури. Броят на Районните прокуратури за целият Апелативен район е 27.

За да бъдат формулирани обобщени изводи за дейността на прокуратурите и разследващите органи от региона на Апелативна прокуратура - гр. Пловдив в настоящия раздел съвсем накратко следва да бъдат изложени данни за основните показатели на прокурорската дейност и разследващите органи.

През 2016 год. на територията обслужвана от Апелативна прокуратура - гр.Пловдив са били регистрирани общо 19 921 престъпления, при 20 376 престъпления за 2015 год. и при 20 028 престъпления за 2014 година.

От регистрираните разкрити през 2016 год. са 10 836 престъпления, при 8 590 престъпления за 2015 год. и при 8288 за 2014 година.

През 2016 год. чувствително подобрение на показателя разкриваемост се наблюдава в ОД МВР гр.Пловдив и гр. Стара Загора, като това подобрение е налице както и в абсолютни стойности - разкритите в ОД МВР - гр.Пловдив с 839 повече, а в ОД МВР - гр. Стара Загора със 705 повече през 2016 г. в сравнение с 2015 година, така и в процентно съотношение.

По отношение на броя на регистрираните престъпления, продължава тенденцията на намаляване на общият им брой.

Традиционно висок е процента на разкриваемост в ОД МВР - гр. Кърджали - 59,46 % и ОД МВР – Смолян – 67 %. Значителен е ръста на разкритите престъпления в останалите четири дирекции ОД МВР - гр. Пловдив, гр.Стара Загора, Пазарджик и Хасково, като най-добри показатели в тази насока са налице в ОД МВР - гр. Пловдив – 54 % разкрити престъпления през 2016 год. спрямо 35 % за 2015 год., ОД МВР - гр. Стара Загора – 54 % през 2016 г. спрямо 40 % за 2015 година. В другите дирекции ОД МВР - гр. Пазарджик и ОД МВР - гр. Хасково ръста на разкритите престъпления е завишен приблизително с около 10 %.

За да получим правилна оценка на състоянието на престъпността в региона на Апелативна прокуратура - гр. Пловдив следва да бъде коментиран и така нареченият коефициент на престъпност, който дава информация за броя на регистрираните престъпления на 100 000 души. За поредна година се отчита, че и шестте Областни дирекции на територията на Апелативна прокуратура - Пловдив са под средния за страната коефициент - 1 339 престъпления на 100 000 човека. Тази тенденция е трайна и се наблюдава в последните няколко години. Най-висок този коефициент е в ОД МВР - гр. Стара Загора /1206,37/, а най-нисък в ОД МВР - гр. Смолян /521,26/. Така е било и през 2015 год. и 2014 година.

През 2016 год. прокурорите са осъществявали наблюдение - ръководство и надзор по 41 814 ДП, при 42 575 ДП за 2015 год. и при 44 150 ДП за 2014 год. /незабавни, бързи производства и ДП образувани по общия ред/. В това число се включват и спрените в предходни години, както и прекратените по давност през отчетния период.

Новообразуваните досъдебни производства през периода са 23 271 броя, при 24 341 броя за 2015 год. и 24 263 броя през 2014 година. През 2016 год. броя на новообразуваните ДП съставлява 55,7 % от общо наблюдаваните дела. За сравнение този процент за 2015 год. е бил 57,17 %, а през 2014 год. 55 %.

Приключените досъдебни производства са 25 656 броя /всички в законов срок/, при 26 044 броя през 2015 год. и 27 269 през 2014 година. Броя на приключените дела през 2016 год. е 61,36 % от общо наблюдаваните. За сравнение този процент през 2015 год. е бил 61,17 %, а през 2014 год. 61,8 %.

Броя на решените досъдебни производства през 2016 год. е 34 026 – 81,38 % от общо наблюдаваните. За 2015 год. са били решени 34 826 – 81,79 % от наблюдаваните ДП, а за 2014 год. са били решени – 37075 ДП – 83,97 % от наблюдаваните ДП.

Внесени в съда през 2016 год. са общо 7 974 прокурорски акта, при 7 474 през 2015 год. и при 7 613 прокурорски акта през 2014 година.

През отчетния период съдилищата са върнали на прокуратурите 362 досъдебни производства. В сравнение с общо внесените 7 945 ДП в съда, процента на върнатите е 4,56 %. За сравнение през 2015 г. - 3,93 %, през 2014 г. - 4,41%, а през 2013 г. - 5,00 %.

През 2016 год. са осъдени и санкционирани лица с влязъл в сила съдебен акт – 8412. За сравнение през 2015 год. този брой е бил 8 508 лица, през 2014 год. - 8 716 лица.

Оправдани лица с влязъл в сила съдебен акт за отчетната 2016 год. са 119, при 106 лица за 2015 год. и 146 за 2014 година.

Процента на оправданите отнесен към броя на лицата, за които има влязъл в сила съдебен акт е 1,41 %. За сравнение през 2015 год. този процент е бил 1,24%, а през 2014 г. - 1,67 %.Тенденции и изводи:
1. През 2016 година се наблюдава рязко подобряване в показателите „брой разкрити престъпления“ и „процента на разкриваемост“, което се дължи предимно на подобряването на дейността в двете най-големи дирекции на територията на Апелативен район Пловдив, а именно ОД МВР – гр. Пловдив и ОД МВР - гр. Стара Загора.

2. Запазва се тенденцията през последните години за съотношението между приключените към общо наблюдаваните досъдебни производства. За последните четири години този процент е близък до 62 %.

3. В сравнение с 2015 год. е увеличен броя на внесените в съда прокурорски актове от 7 474 на 7 974 броя. През 2016 год. този брой е по-голям и в сравнение с внесените актове през 2014 година.

4. Увеличен е броя на върнатите досъдебни производства от съдилищата: от 293 за 2015 год. на 362 за 2016 година, което се е отразило и на процентното съотношение между върнатите и внесенити в съда ДП: от 3,93 % за 2015 год. на 4,56 % за 2016 година.

5. Леко завишение спрямо 2015 год. се наблюдава и при оправданите лица с влязъл в сила съдебен акт. Техният брой за отчетната година е 119 при 106 за 2015 год. В сравнение с 2014 год., когато оправданите лица са били 146, за 2016 год. този брой е значително по-малък.

Р А З Д Е Л ІІ
ДОСЪДЕБНА ФАЗА
1.ПРЕПИСКИ. ПРОВЕРКИ ПО ЧЛ.145 ЗСВ срочност, резултати, мерки
През 2016 г. в региона са наблюдавани 40199 преписки.За сравнение през 2015 г. са били 43172, а през 2014 г. 42710. За пръв път от последните пет години се забелязва намаление на общия брой преписки, а цифрата е съотносима с тази от 2013 г. Намалението е с около 7 % и обръща тенденцията, дори в сравнение с 2015 г., когато е било налице увеличение на преписките макар и с 1 %.

Само за Апелативна прокуратура Пловдив макар и незначително е налице увеличение на преписките - 3659 или с около 1 % повече. За сравнение в Апелативна прокуратура – Пловдив наблюдаваните преписки през 2015 г. са били 3542, а през 2014 г. - 3876. Традиционно, когато в региона общият брой намалява, за Апелативна прокуратура Пловдив се увеличава и обратно.

Преписките по следствения надзор, образувани в Апелативна прокуратура - Пловдив през последните години, надвишава тези на Окръжните прокуратури – 3659 при 3542 в Апелативна прокуратура - Пловдив, 3121 при 2725 в Окръжна прокуратура - Пловдив /тук също е налице увеличение с малко над процент/, 1167 при 1108 за Окръжна прокуратура – Пазарджик, 648 при 743 в Окръжна прокуратура - Стара Загора, 1422 при 1624 в Окръжна прокуратура - Хасково, 703 при 714 в Окръжна прокуратура – Кърджали и 565 при 558 в Окръжна прокуратура - Смолян. Увеличение макар и незначително има в Окръжна прокуратура – Пловдив, Окръжна прокуратура Пазарджик и Окръжна прокуратура - Смолян.

Като цяло отразеното по-горе намаление е за сметка на районните прокуратури.

Продължава, макар и не с темповете от предходната година, да намалява значително броят на преписките на Окръжна прокуратура Стара Загора. През 2016 г. намалението е с около 12 %. Това намаление при сравнение между 2015 г. и 2016 г. е било с над 43 %.

По отношение на отделните региони може да се отбележи, че традиционно най-голям брой преписки и през настоящия отчетен период са наблюдавани в района на Окръжна прокуратура - Пловдив - 13211 при 13172 през 2015 г и 13040 за 2014 г., следвана от Окръжна прокуратура - Стара Загора - 7491 при 8105 през 2015 г. и 9146 през 2014 г. Същевременно като регион състоящ се от окръжна и пет районни прокуратури, Стара Загора бележи най-голямо намаление на преписките през последните години.

Най-малко преписки е имало в района на Окръжна прокуратура - Смолян – 2101 през 2016 г., 2198 през 2015 г. и 2093 през 2014 г. Тук обаче общият брой преписки е почти неизменен през последните години.

Като цяло намалението на общия брой преписки е повсеместно и не много осезаемо с изключение на посоченият регион на Окръжна прокуратура Стара Загора.Новообразувани преписки

От общия брой наблюдавани преписки- 34680 или 86,3 % са новообразувани.За сравнение тези цифри през предходните периоди са били съответно за 2015 г . 38588 или 89,4% , 2014 г. - 37812 или 78, 3%, от всички преписки по следствения надзор.

Цифрата не позволява да се очертае тенденция ,но може да се каже, че като цяло е преодолян не особено добрият показател от 2014 г. ,сочещ на наличие на относително голям дял преписки останали от предходни години в сравнение с новообразуваните.
Само за Апелативна прокуратура - Пловдив обаче е намалял процентът на новообразуваните преписки в сравнение с общия им брой-2915 или 79, 7 %.През 2015 г новообразуваните преписки са били 3490 или 98,5 % , при 3221 или 83,1 % през 2014 г. . Като цяло показателят е добър ,но е налице увеличаване на относителния брой на преписките ,които не са новообразувани.

За районите на окръжните прокуратури новообразуваните преписки са, както следва:

Окръжна прокуратура - Пловдив – 11600 при 13172 през 2015 г. и 11 453 през 2014 г. , Окръжна прокуратура - Хасково – 4879 при 7072 през 2015 г и 5687 през 2014 г. ., Окръжна прокуратура - Смолян – 1692 при 1957 през 2015 г. и 1839 през 2014 г. , Окръжна прокуратура - Кърджали –3108 при 3476 през 2015 г. и 3127 през 2014 г. ., Окръжна прокуратура - Стара Загора- 6645 при 7417 през 2015 г и 7917 през 2014 г. , Окръжна прокуратура – Пазарджик -4405 при 4498 през 2015 г. и 4568 през 2014 г.. За целия Апелативен регион останали нерешени в края на периода са 1721 преписки, при 2064 през 2014 г. и 1398 през 2013 г. Този резултат, макар е добър -процентът на общо нерешените преписки спрямо наблюдаваните е 4,3 %.

Намалението на преписките е повсеместно и то главно за сметка на районните прокуратури.

През 2016 г са решени 38478 преписки или 95, 8 %.За сравнение през 2015 г. са били решени 40970 или 94,9%а през 2014 г. решените са били 40646 или 95,2 % от общо наблюдаваните.

Цифрите не очертават тенденция, защото са почти еднакви,но все пак е налице незначително подобрение.

Картината на решените спрямо наблюдаваните преписки през последните три години е отразена в долната таблица:
ПРОЦЕНТ НА РЕШЕНИТЕ СПРЯМО НАБЛЮДАВАНИТЕ ПРЕПИСКИ


ПРОКУРАТУРА 

2014

2015

2016

АП Пловдив

98,5%

98,5%

98,7%

ОП Пловдив

92,0%

96,1%

94,4%

ОП Пазарджик

95,4%

94,8%

95,3%

ОП Стара Загора

95,6%

93,4%

96,1%

ОП Смолян

96,6%

96,1%

96,5%

ОП Хасково

96,8%

98,5%

96,8%

ОП Кърджали

98,1%

99,4%

95,0%

Процентът е почти неизменен и дори като цяло леко подобрен през последните години


Прокурорски актове – срочност на произнасяне

От всички решени 38478 преписки по следствения надзор 38026 или 98,8 % са решени в срок до 1 месец. За сравнение през 2015 г . от 40970 преписки 40596 или 99,1 % са били решени в срок до един месец, през 2014 г. от 40646 решени преписки 40247 или 99,0 % са били в срок до 1 месец - традиционно добър показател за региона. Извън едномесечния срок са решени 452 преписки или 1,1 %. Налице е запазване на тенденцията от предходните няколко години за решения по огромния брой преписки в едномесечен срок.

Почти неизменен и като цяло малък – между 0,8% , 1% и сега 1,2%, съставлява делът на решените преписки в срок над този срок.

Шест районни - РП Пловдив, РП Пазарджик, РП Стара Загора, РП Смолян, РП Мадан и РП Кърджали и две окръжни прокуратура - ОП Пловдив и ОП Кърджали имат решени преписки в срок над един месец. За сравнение през 2015 г. са били шест районни и три окръжни, а през 2014 г. пет районни и три окръжни прокуратури. Освен като абсолютен брой, този показател е представен и в процентно съотношение спрямо общия брой решени преписки за всяка от тези прокуратури през годината и е сравнен с предходните две.- Районна прокуратура - Пловдив –249 или 3,8 % при 173 или 2,6% за 2015 г. и 305 или 4,5 % през 2014 г., при 293 или 3,7 % . Тази прокуратура след като е подобрила резултатите си през предходната година,понастоящем макар и незначително отбелязва влошаване по този показател.

 • Районна прокуратура - Пазарджик - 46 или 2,4 %, при 35 или 1,5% през 2015 г .и 29 или 1,3 % през 2014 г.Тук тенденцията е към намаление по показателя през последните три години.

 • Районна прокуратура - Стара Загора - 9 или 0,3 %, при 20 или 0,6 % и 1 или 0,04 % .Процентът като цяло е малък и освен това е двойно подобрен от предходната година.

 • Окръжна прокуратура - Стара Загора – През 2015 г. е имала 1 преписка или 0,14 %, а през 2014 г. 3 или 0,22 % . През 2016 г. ОП Стара Загора няма преписки решени в срок над един месец. Тук обаче е и най-значително намалението на общия брой преписки, което вече бе отразено в настоящия раздел - с около 12 %.

 • Регионът на Окръжна прокуратура Хасково, в това число и със съответните районни прокуратури, е единственият без решени преписки в срок над един месец. Картината там през предходните години е изглеждала така:

 • Районна прокуратура - Димитровград –през 2015 г. е имала 8 или 0,1 % при липса на нерешени преписки в срок над един месец през 2014 г.

 • В годините незначителен брой нерешени преписки в срок е имало и в региона на РП Харманли.

 • В Районна прокуратура – Момчилград от региона на ОП Кърджали през 2016 г. няма решени преписки в срок над един месец, през 2015 г. е имала 14 или 1,3 %, при 33 или 4,7 % и 30 или 6,8 % през предходните две години. Също е налице значително подобрение в работата на тази прокуратура.

 • Окръжна прокуратура - Пловдив фигурира за трета година със 74 преписки или 2,4% от решените. През 2015 г. са били 92 или 3,5 % срещу 22 преписки или 0,8 % през 2014 г.ОП Пловдив е подобрила този показател. Това е факт и поради още една причина – Окръжна прокуратура Пловдив е произнесла решения по 3032 преписки при 2856 новообразувани, т.е. намалява освен общия брой преписки и този на останали от предходни години. Впрочем последното е тенденция за почти всички окръжни прокуратури без Окръжна прокуратура Хасково, където тази цифра е непроменена.

 • Окръжна прокуратура Кърджали – 4 преписки решени в срок над един месец или 0,6 %,срещу 1 преписка или 0,1 % през 2015 г .

 • Районна прокуратура Кърджали 46 или 3,6 % .Тази прокуратура фигурира за пръв път по този показател и то със относително голям процент.

 • Районна прокуратура – Смолян 13 или 2,5 % срещу 19 преписки решени извън срока или 3,3 % през 2015 г. Макар и намалял процентът е относително голям за прокуратура с натовареността на РП Смолян.

 • Районна прокуратура Мадан фигурира за първа година макар и с незначителен брой преписки, решени в срок над един месец - 2 преписки или 0, 6 %.

 • АП Пловдив е в тази категория за втора година с девет преписки или 0,2 % срещу 11 преписки и 0,31% през 2015 г.

Въз основа на тези цифри могат да се направят няколко извода:

Чувствително е подобрена работата в Окръжна прокуратура - Пловдив, РП Момчилград и целия регион на ОП Хасково.

Относно Районните прокуратури - Пазарджик, Стара Загора, Смолян, Мадан и Окръжна прокуратура - Кърджали следва да се посочи, че процентът просрочени преписки е малък и не се отразява на цялостния облик на работата. Тази слабост лесно може да бъде преодоляна през настоящата година.

Негативно се отразява кадровия проблем в Окръжна прокуратура –Пловдив, но независимо от това процентът на решените преписки в срок над един месец е намалял значително.

В Районна прокуратура Пловдив следва да се вземат мерки за връщане на показателите от последните години и намаляване на процентния дял на преписките от тази категория.

За първа година и то с относително висок процент 3,6 %, в тази категория е Районна прокуратура Кърджали. На вниманието на ръководството следва да е решаването на този проблем.
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница