Провеждане на смоподготовка върху обобщителни теми по математика в 1 клас, чрез използване на ToolkidДата18.11.2017
Размер143.15 Kb.
Размер143.15 Kb.
су „климент охридски”

ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКАТЕМА: Провеждане на смоподготовка върху обобщителни теми по математика в 1 клас, чрез използване на ToolKID

Ръководител: доц. д-р Николай Цанев
Разработил: Цветка Колева


СОФИЯ, 2010


Конспекти на група уроци

Провеждане на самоподготовка върху обобщителни теми по математика в 1 клас, чрез използване на ToolKID

Бележка: Самоподготовките върху обобщителните теми на числата до 10 по математика са най-подходящи за изграждане на начални компютърни умения, тъй като действията с числата до 10 са усвоени до голяма степен от повечето деца и ще е много по-полезно, времето да се използва за изграждане на умения за работа с компютър, ползвайки се от математическия контекст. Освен това, боравенето с различни съвкупности от образи и фигури спомага изключително много за развитието на количествените представи и абстрактното мислене на учениците. Обхванати са общо 5 теми, като 4 от тях са обобщителни, в рамките на методическата единица „Събиране и изваждане до 10”, а първият конспектиран урок е самоподготовка върху въвеждане на число и цифра 5, който е подходящ да се актуализират някои елементарни умения за работа с компютър /движения с мишката, ползване на фунийка, палитра/ в графичните програми „Лица” и „Художник”, както и в образователните програми за подсилване на реакциите. Предполага се, че до момента на описваните уроци, вече трябва да са провеждани някои занятия с компютър, децата да са работили предимно в образователните програми и в графичните програми. В повечето случаи, при задачите, съм записала приблизителните учителски реплики при технологични инструкции, тъй като считам, че те са специфични /кратки, ясни и конкретни/ и отразяват процеса. Бих ги нарекла „техологични” реплики.Самоподготовка върху тема „Число 5 и цифра 5 при урок №18”

/Урокът се провежда в компютърния кабинет/Цели:

Математически

 • представа за число 5 и група от 5 предмета. Цифра 5;

 • умения да се прави разлика между число и цифра;

 • красиво изписване на цифра 5;

 • сравняване на групи от 5 предмета

Компютърни:

Затвърдяване на стари знания:

 • да умеят да работят с цветовата палитра;

 • да си служат с фунийка, като правилно насочват връхчето и;

 • да свикнат да забелязват къде има прекъсване на линиите, за да „не се разлива боята”;

 • да затвърдят влачене и „освобождаване” от фунийката, чрез “esc”;

 • да утвърдят намаляване размера на обекта;

 • да въвеждат знаци от цифровия блок;

Нови умения:

 • да добият начални умения за запазване на файл;

 • въвеждане на знаци и от символния блок;

 • визуализация на образа /запознаване с принтиране/, което засилва мотивацията

Други:

 • координация на ръката;

 • прецизност

 • устойчивост на движенията;

 • устойчивост на вниманието;

 • съобразителност;

 • толерантност към другите;

 • търпение

Ход на урока:

1. Припомнят се правилата за поведение в компютърния кабинет и за работа с компютри

2. Актуализация на математическите знания с презентацията „Морски задачи”

чрез слайдове от 7 до 12, които илюстрират добавяне/”събиране” и отнемане, „изваждане” на група обекти .

/слайд 1, 2, 3, 4, 5, 6/ се внася ведро настроение, активизират се децата, броене до 5 и обратно, наблюдаване на група от 5 обекта и едновременно се припомня новия урок. /2 мин./

3. Задачи за работа в тетрадките/учебна и с квадратчета в рамките на

да изпишат красиво 3 реда петици /припомня се: през квадратче и през ред/ и да оцветят 5 сини и „толкова” червени квадратчета в тетрадката да изпълнят задачата в учебната тетрадка /оцветяване/

4. Физ. минутка с броене обратно от 5. /От клек „Стартира ракета”/

5. Задачи в ToolKID /предполага се, че до този момент вече са работили няколко пъти в средата и по-специално в „Лица”/:

А) „Развеселете” цифрата 5 в графичната програмата„Лица”/работят по двама., но всеки си изработва своя цифра, като си помагат и консултират/; намалете я 5 пъти; запазете я под номер 51 + първите букви от името на всеки от вас /Всички цифри от „Лица” и др. ще бъдат запазвани така, докато изучат буквите в предбукварен период. 5 – подсказва, че сме на урок за 5; 1-подсказва, че е първи клас, и примерно двете букви от име и фамилия/.

6. Задача в образователната група:

А) Играта „Жаби” /Играят заедно по двама по 3 минути, като си помагат /Да подредят жабите отляво надясно и отдясно наляво по номера /развива съобразителност/

Б) Играта „Броене”, или „Карти”/ако остане време/

3. Оценка на свършената работа.

-Обсъждане на работата: Доколко правилно са запазили картинките, повтаряне на операцията чрез демонстрация, ако е необходимо

„Какво усвоихте днес?” „Как да.....”

-Очаквани отговори: „Да запазваме картинка.”, „Как да въвеждаме букви.”.Самоподготовка върху събиране и изваждане с числата до 5. Прибавяне и изваждане на число 4 при урок №19.

/Урокът се провежда в компютърния кабинет/1. Цели:

Математически знания:

 • натрупване на количествени представи за група от 5 обекта в различно разположение.

 • умения за групиране и прегрупиране на обекти в различни разположения и големина. Добавяне и отнемане на група предмети /4бр./.

 • постепенен преход от предметно-образно представяне към абстрактно - символно мислене.

 • изграждане на представи за събиране и изваждане на практическа основа. /4+1; 1+4; 5-1; 5-4; 3+2; 5-3; 5-2;/

 • сравняване на съвкупности.

Компютърни умения:

 • Затвърдяване на стари знания: да усъвършенстват влачене; освобождаване от фунийка /това го забравят/; използване на палитра и смесване на цветовете; вземане на „нов лист”; въвеждане на символи и цифри ; запазване на файл;

 • Нови знания: да добият начална представа за някои от възможностите на програмата: размер на фигура, „долепяне”, дебелина на следата, завъртане, допълнителен работен екран, връщане в основен работен екран, клавиш „shift” за главна буква; насочване на вниманието към символния блок и местоположение на клавиш „shift”.

Други качества:

 • координация на ръката;

 • прецизност;

 • устойчивост на движенията;

 • устойчивост на вниманието;

 • съобразителност;

 • толерантност към другите;

 • търпение;

 • да забелязват новоусвоените знания;2. Ход на урока:

1. Актуализация на знанията от сутринта – чрез презентацията „Събиране и изваждане до 5 с помощта на геометрични фигури” –фиг.2. и фиг.3 /Слайдове от презентацията/Фиг. 2.

Фиг.3.

2. /Едновременно с презентацията зареждат екрана, като при първото обяснение наблюдават.

3. Повторно обяснение и демонстрация с мултимедийния проектор/, като едновременно следват и стъпките.

4. Поставяне на задачите за самостоятелна дейност:

Вариант А)


 • „Постройте 5-етажни къщички, като използвате квадрати и ъгли. 1 етаж – в синьо, а останалите друг цвят, които могат да изглеждата така: /посочва се в слайда./. Оставете оцветяването за накрая.

 • „След като сте посочили с курсора желаната фигура, щраквате върху нея, влачите с мишката до желаното място и с ново щракване я поставяте там, като се освобождавате от нея. В случая е квадрат, но същото се прави с всяка от фигурите на долната лента”. /Тези пояснения се повтарят при необходимост./

 • Запазете с номера 52 +първите, главни букви от името, или К /къщи/; В /вагончета/

Вариант Б)

 • Направете влакче с 5 вагона: 3 сини и 2 червени.

 • Изобразете звездички, които да са с 2 повече от червените вагончета. /същите пояснения и изисквания/

5. Работят самостоятелно върху поставените задачи, като се редуват по двама. Занятието се прекъсва за физ. минутка с упражнения за пръстите „Брой с пръсти” и за врата „Тик-так”

По време на работа имат прожектирани 5-етажната къщичка, балоните, и вагоните. Принтират.3. Оценка на свършената работа.

 • Обсъждат се рисунките, като се посочва конкретно как са изпълнени поставените задачи и дали са усвоени новите умения

 • „Какво усвоихте днес?” „Как да.....” Очакван отговор: „Да завъртаме фигура.”, „Да пишем главни букви, като използваме клавиша shift”, „ Да копираме със щракване на мишката фигури”, „Да избираме размер на фигура”и т.н.

Самоподготовка върху обобщаващата тема

на урок №21. 0, 1, 2, 3, 4, 5.

/Урокът се провежда в компютърния кабинет/1. Цели:

Математически:

 • Затвърдяване действията сравняване, събиране, изваждане до 5.

 • Групиране и прегрупиране на предмети, количествени представи, различно разположение.

 • Компютърни:

 • Затвърдяване на стари знания: размер на фигура, „долепяне”, дебелина на следата, завъртане, допълнителен работен екран, връщане в основен работен екран, влачене, освобождаване от фунийка, използване на палитра, смесване на цветовете, вземане на „нов лист, запазване на файл клавиш „shift” за главна буква, въвеждане на символи и цифри, символен и цифров блок

 • Нови знания:

 • моливче;

 • следа на моливчето;

 • рисуване със свободна ръка;

Други качества:

2. Ход на урока:

2.1 Поставя се проблемна ситуация, с цел да се заостри вниманието върху размера и количеството на обекти на работния екран: „Проверете по колко квадрата и по колко ромба от най-големите /№ 6/ могат да се съберат на работния екран, като се съобразявате с възможно най-икономично разположение на фигурите.”Фиг. 4.

Пояснява се, че в края на часа, като остане време ще си изработят сами по 5 сини и 5 червени квадратчета за работа със звукови модели по БЕЛ, ще ги принтират и изрежат./

2.2. Чрез демонстрация с мултимедийния проектор се припомня как се запазва картинка, как се намира картинката от жълта папка, като се обръща специално внимание на отметката в квадратчето за кадри, за да могат да преглеждат миниатюрите и се демонстрира работата с моливче и избор на следата.

А) Задача „Дорисувайте картинките” с инструкции по стъпки: • „Заредете картинките, които нарисувахте предния час

 • „Номерирайте със свободна ръка /вагончета, етажи, балончета/”

 • „Дорисувайте, доукрасете както ви харесва картините със свободна ръка, като използвате смесване на цветове от палитрата и различна следа на молива”. Работят по двама, по 5 минути за всеки, помагат си, консултират се. Докато единият работи, другият може да нарисува проекта си на лист.

 • „Запазете по същия начин, със същите символи”. /52+главните букви от името/

Б) Задача /по двойки/

 • „Изобразете 5 сини и 5 червени, като ги долепите /икономично използване на мястото/ един до друг, с размер 4.”

 • „Принтирайте” Докато единият от групата изрязва /5 –те квадратчета/, другият може да провери колко ромба могат да се поберат на работния лист.”

Фиг. 5.

3. Оценка на свършената работа.

-Обсъждане на рисунките – Посочване и похвала на тези, при които са изпълнени правилно задачите. Обобщаване на пропуските, които ще трябва да се попълнят в следващо занятие.

-„Какво усвоихте днес?” „Как да.....” /около 3-5 мин./ Очакван отговор: „Как да рисуваме със свободна ръка с моливчето”; „Как да избираме колко да е дебела следата на мливчето.” „Как да разполагаме икономично фигурите на екрана.”

Самоподготовка върху упражнения –

събиране и изваждане до 6 /3+3; 6 -3; 4+2; 6-2; 6-4/ при урок №24.

/Урокът се провежда в компютърния кабинет/1. Цели:

Математически:

 • затвърдяване действията сравняване, събиране, изваждане до 6;

 • групиране и прегрупиране на предмети, натрупване на количествени представи и различно разположение

 • постепенно преминаване от конкретно-образно мислене към абстрактно-символно

Компютърни умения:

 • Затвърдяване на стари знания: размер на фигура, „долепяне”, дебелина на следата, завъртане, допълнителен работен екран, връщане в основен работен екран, влачене, освобождаване от фунийка, използване на палитра, смесване на цветовете, вземане на „нов лист, запазване на файл клавиш „shift” за главна буква, въвеждане на символи и цифри, моливче, следа на моливчето;

 • Нови знания: рисуване със свободна ръка, завъртане на образа.

Други качества: пространствено въображение, координация на ръката, наблюдателност, толерантност, концентрация на вниманието, търпеливост и др.

2. Ход на урока:

1. Активизиране на вниманието: чрез задача за намиране на разлики в картина.Фиг. 6.

2. Актуализация на знанията чрез проблемни задачи:

А) Как да разделим прасенцата да танцуват в две редички по равно? /работят с картинков материал/ Запишете това с числа. /3+3/

Б) Как да ги разпределим така, че в ляво да са по-малко?/ 1+5; 2+4; работят с картинков материал, като прасенцата се заместват с някакви геометрични фигури/ Записите на числовите изрази се очертават, насочва се вниманието, че всички те дават еднакъв сбор 6 и се подреждат отново в една редица 3+3; 1+5; 2+4.

3. Чрез демонстрация с мултимедийния проектор, за ползване на черното и бяло моливче, или фунийка като „коректори”; изтриване на двете бели точки, на трите и т.н. / се онагледява и изваждането.Може да се задава междувременно въпроса: „Колко бели точки остават върху плочката?”

А) Задача: Заредете програмата „Картини”: • „Нарисувайте черна плочка за домино, като използвате 2 големи /6 номер/ долепени квадрати, на които да намерят място тези сборове с най-малките кръгчета Не запазвайте рисунките.”

 • „Изпишете колкото може по-красиво цветна шестицата с дебело моливче.”

 • „Ако ви хареса, запазете, ако не, направете си шестица в програмата „Лица”, умалена така, че да може да се използва в друга картина.”

Б) Задача: „Нарисувайте 3+3 снежни човека, които да изглеждат така:

Фиг. 7.

Оцветете ги по ваше желание

Със свободна ръка им дорисувайте очи, нос, уста, уши и каквото още ви хрумне, като използвате подходяща дебелина на моливчето. Нека картината да е нощна, да са изгрели 2 звезди отляво, 4 отдясно. Изтрийте тези от тях, които най-не ви харесват, като използвате „белия коректор”/изваждане/. Колко ви останаха?

Запазете рисунките под номер 63+главните букви СЧ /Снежен човек/

В) Задача: ”Коледна елха”: Демонстрира се картина на отрупана с играчки коледна елха, като им се каже, че и те могат да нарисуват подобна с програмата „Картини”.

.Фиг. 8.

После се демонстрират с мултимедийния проектор стъпките, като се използват всичките 6 размера на триъгълника и неговия огледален образ. „Колко триъгълника отляво и колко отдясно?”Фиг. 9.

Работят самостоятелно по 5, 6 минути. „Оцветете в зелено и запазете с наименование 65КЕ+буква от името, защото в следващото занятие, ще и оформим украсата.”3. Оценка на свършената работа.

-Обсъждане на рисунките – Посочване и похвала на тези, при които са изпълнени правилно задачите. Обобщаване на пропуските, които ще трябва да се попълнят в следващо занятие.

- „Какво усвоихте днес?” „Как да.....” /около 3-5 мин./ Очаква се да отговорят: „Как да рисуваме със свободна ръка, как да използваме миливчето като „коректор”; „Как да завъртаме фигурите”

Самоподготовка върху обобщаваща тема

на урок №28. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

/Урокът се провежда в компютърния кабинет/1. Цели:

Математически:

 • затвърдяване действията сравняване, събиране, изваждане до 7;

 • групиране и прегрупиране на предмети, натрупване на количествени; представи и различно разположение;

 • допълване до 7;

 • сбор на повече от 2 числа;

 • постепенно преминаване от конкретно-образно мислене към абстрактно-символно

Компютърни умения:

 • затвърдяване на стари знания: размер на фигура, „долепяне”, дебелина на следата, завъртане, допълнителен работен екран, връщане в основен работен екран, влачене, освобождаване от фунийка, използване на палитра, смесване на цветовете, вземане на „нов лист, запазване на файл клавиш „shift” за главна буква, въвеждане на символи и цифри, моливче, следа на моливчето, рисуване със свободна ръка, завъртане на образа;

 • нови умения: търсене и вмъкване на готови обекти от галерия, поставяне на отметка

Други качества: Пространствено въображение, координация на ръката, прецизност, съобразителност, наблюдателност, толерантност, концентрация на вниманието, търпение, умение да диференцират новоусвоените знания.

2. Ход на урока:

1. Актуализация на знанията и активизиране на вниманието:

Колко са триъгълниците в долната картинка? В колко от тях има точка?/Тази задача се решава устно./

Фиг. 10

Фиг. 11.

А) Задача с числовата къщичка /4 + ? = 7/– рисуване на цифри със свободна ръка. Фиг. 12.

Б) Задача: „Колко още джуджета трябва да нарисувате, за да са на брой толкова, колкото в приказката ? /фиг. 10. - 4+? =7/ Но за да нарисувате джуджета сега, се изисква време. Можете обаче, да вземете готови от т. нар. галерия -„синята пеперудка”. /Демонстрира се с мултимедийния проектор търсенето в галерия и добавяне на екрана/.

В) Задача: „Заредете от жълта папка картинката „Коледна елха”, която нарисувахте миналия час. От галерията намерете украса за елхата. Трябва да качите 7 играчки: 2 топки; 3 свещички; 1 звезда за върха и 1 подарък за под елхата. / 2+3+ 1+1/ Добавете и Дядо Коледа, или джуджета.„Запазете със същото наименование 65КЕ. Принтирайте.”.

Тази задача осигурява се достатъчен брой повторения на операцията, като се напомня постоянно за отметката на Кадри.3. Оценка на свършената работа.

-Обсъждане на рисунките – Посочване и похвала на тези, при които са изпълнени правилно задачите. Обобщаване на пропуските, които ще трябва да се попълнят в следващо занятие.-„Какво усвоихте днес?” Очаква се да отговорят: „Как да намираме и вмъкваме готови картинки от галерията.”, „Как да търсим и да вмъкваме образи от жълтата папка”/трябва да правят разлика между двете места за търсене и запазване/ /около 3-5 мин./

Библиография:

 1. Богданова, М., К. Никова, Н. Димитрова. Учебник по математика за първи клас. БУЛВЕСТ 2000, 2002.

 2. Богданова, М., К. Никова, Н. Димитрова. Книга за учителя по математика за първи клас. - БУЛВЕСТ 2000, 2002.

 3. Учебна програма по Информационни технологии за задължителноизбираема подготовка в 1 клас

 4. Богданова, М. Математика в началното училище – теоретични основи и методически решения. Ст. Загора, 1994.

 5. Държавни образователни изисквания по ИКТ (основна степен), МОН, 2007

 6. Пейчева, Р. Информационни технологии и образование. София. 1999.

 7. Витанов, Л., Н. Цанев и др. Вариант за интегриране на информационните технологии в задължителната подготовка в І клас. Начално образование, кн. 5, 2007

 8. Иванов, И. И В. Илиева. Информационни технологии – 1 част – учебно помагало за 1-4 клас, в съавторство с Илиева, В., изд. “Нова звезда”, 2004.

 9. Иванов, И., Н. Цанев и др. Учебни карти по информационни технологии за 1. клас. Просвета, С., 2007

 10. Цанев, Н и Л. Витанов. Информационните технологии в началните класове, Начално образование, кн. 5, 2007

 11. Цанев, Н. Конструиране на технологичното обучение в началното училище. С. 2004.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница