Първа Общи положения Чл. Този закон урежда обществените отношения, свързани с: управлението на туризмастраница1/7
Дата20.02.2017
Размер1.48 Mb.
Размер1.48 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

Закон за туризма
Глава първа
Общи положения

Чл. 1. Този закон урежда обществените отношения, свързани с:

1. управлението на туризма;

2. регулирането и контрола върху туристическите дейности и услуги;

3. туристическото райониране на страната, туристическите райони, устройството, организацията и дейността на организациите за тяхното управление;

4. правата и задълженията на държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация, организациите за управление на туристическите райони и туристическите сдружения по формиране и провеждане на политика за устойчиво развитие на туризма.
Чл. 2. Целта на закона е да:

1. осигури условия за устойчиво развитие на туризма и конкурентоспособен национален туристически продукт;

2. създаде условия за развитие на специализираните видове туризъм - културен, балнеоложки, спа- и уелнес, селски, еко, конгресен, младежки, приключенски, ловен, голф и друг туризъм;

3. въведе единни критерии за извършване на туристически дейности и предоставяне на туристически услуги;

4. осигури защита на потребителите на туристическите услуги;

5. определи правата и задълженията на органите и лицата, имащи отношение към развитието на туризма;

6. регламентира контрола върху туристическите дейности и услуги;

7. въведе механизми за финансиране на развитието и маркетинга на туристическия продукт.


Чл. 3. (1) Туристически дейности са:

1. туроператорската дейност и туристическата агентска дейност;

2. хотелиерството;

3. ресторантьорството;

4. предоставянето на тематично ориентирани допълнителни туристически услуги в областта на културния, балнеоложкия, спа- и уелнес, селския, еко, конгресен, младежки, приключенски, ловния, голф и други видове туризъм;

5. предоставянето на услуги за спорт, развлечение и приключение, когато са включени в туристическо предлагане - каране на ски, гмуркане, ветроходство, езда, пешеходен туризъм, планинско ориентиране, рафтинг/гребане с лодки, каране на кану, джетове, водни колела и др. подобни съдове, парапланеризъм, бънджи скокове и др.;

6. екскурзоводската дейност и воденето на туристи в планинска и природна среда.

(2) Туристически обекти са:

1. местата за настаняване:

а) клас А - хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически комплекси и вили;

б) клас Б - семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи за гости, стаи за гости, апартаменти за гости, бунгала и къмпинги;

2. заведенията за хранене и развлечения (самостоятелни и прилежащи към места за настаняване) - ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници и барове;

3. туристическите хижи, туристическите учебни центрове и туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене - туристически столови, туристически бюфети и туристически столови със сервитьорско обслужване.

4. ски-пистите - ски-писти за алпийски ски, сноуборд и ски-бягане;

5. самостоятелните спортно-оздравителни центрове и уелнес центрове;

6. балнеолечебните центрове, прилежащи към балнеохотелите;

7. спа и уелнес центровете, прилежащи към спа и уелнес хотелите;

8. плажовете - плажове към естествени и изкуствени водни обекти;

9. офисите за упражняване на туроператорска и туристическа агентска дейност;

10. туристическите информационни центрове;

11. посетителските центрове за представяне на природно и културно наследство;

12. центровете за изкуство и занаяти, и центрове за временни изложения с туристическа цел;

13. еко-пътеките, маршрутите за пешеходен туризъм и веломаршрутите;

14. обектите за катерене, парапланеризъм и маршрутите тип «виа ферата»;

15. конните бази за любителска езда;

16. аквапарковете, водните атракциони и приключенските паркове;

17. атракционните и тематични паркове;

18. голф игрищата;

19. местата за наблюдение на диви животни и птици;

20. ловните стопанства по Закона за лова и опазване на дивеча;

21. недвижимите културни ценности по Закона за културното наследство, културните институти по Закона за закрила и развитие на културата, защитените територии по Закона за защитените територии, в случай, че са социализирани и предлагат условия за приемане и обслужване на туристически посещения.

(3) Туристическите обекти по ал. 2 са общодостъпни, с изключение на тези, за които специални закони предвиждат друго.

(4) Не се допуска отказ от предоставяне на туристически услуги в туристически обекти, както и предоставянето им с по-ниско качество или при по-неблагоприятни условия, основани на признаците по чл. 4, ал. 1 от Закона за защита срещу дискриминацията.

(5) Лицата, предоставящи туристически услуги в туристически обекти, са длъжни да обявяват техните цени в еднакъв размер спрямо всички туристи, като не се допуска различно третиране на туристите или поставянето на част от тях в по-неблагоприятно положение спрямо друга част от тях, основани на признаците по чл. 4, ал. 1 от Закона за защита срещу дискриминацията.

(6) Изискванията на ал. 5 се прилагат и в случаите, когато обявените цени на туристическите услуги се посочват в Интернет, в рекламни и търговски брошури и издания, както и в радио- и телевизионни предавания.
Глава втора
Държавна политика и органи за управление на туризма

Чл. 4. Държавните органи в рамките на своята компетентност провеждат държавната политика в туризма и създават подходящи условия за неговото развитие.
Чл. 5.(1) Държавната политика в туризма се определя от Министерския съвет.

(2) Министерският съвет по предложение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма одобрява Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма и стратегии за развитие на отделни видове туризъм.

(3) Държавната политика за устойчиво развитие на туризма се интегрира в секторните политики и се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, с участието на другите компетентни органи на изпълнителната власт в сферата на техните компетенции.
Чл. 6. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма осъществява държавната политика в туризма, като:

1. създава условия за устойчиво развитие на туризма;

2. разработва Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма и при необходимост - стратегии за развитие на отделни видове туризъм, както и краткосрочни програми и планове за прилагането им;

3. утвърждава и контролира изпълнението на националната маркетингова стратегия и годишната програма за национална туристическа реклама;

4. издава Правилника на Държавно предприятие „Български туризъм”, назначава и освобождава изпълнителния директор и управителния съвет;

5 взаимодейства със съответните държавни органи и органи на местното самоуправление, организира и координира съвместната дейност при провеждането на националната политика в туризма, финансовото осигуряване и реализацията на документите по т. 2;

6. взаимодейства с организациите за управление на туристическите райони и контролира дейността им по изпълнение на функциите им по чл. 46;

7. взаимодейства с туристическите сдружения при осъществяване на дейността им в сферата на туризма;

8. съдейства за реализацията на инициативи на туристически сдружения, вписани в Националния туристическия регистър, когато те съответстват на целите и приоритетите на министерството в областта на туризма за съответната година;

9. разработва и участва в обсъждането на проекти на нормативни актове, свързани с устойчивото развитие на туризма;

10. организира и координира контрола върху качеството на туристическия продукт;

11. подпомага дейността на компетентните органи за провеждане на държавната политика по отношение на обучението и повишаване квалификацията на кадрите в туризма;

12. подпомага дейността по привличане на инвестиции и съдейства за реализиране на проекти за устойчиво и балансирано развитие на туризма на национално, регионално и местно ниво, включително за изграждането и развитие на инфраструктурата, свързана с туризма;

13. представлява Република България пред международните органи и организации в областта на туризма и изпълнява и координира изпълнението на задълженията на Република България, произтичащи от членството й в международните органи и организации;

14. участва в разработването, оценяването, наблюдението и контрола върху изпълнението на програми и проекти, финансирани от Европейския съюз и от международни организации;

15. може да създава туристически представителства на Република България в чужбина;

16. създава и поддържа Единната система за туристическа информация;

17. води, актуализира и поддържа Националния туристически регистър;

18. набира, обработва, анализира и разпространява статистически данни за развитието на туризма в страната и изготвя прогнози за развитието на бранша като цяло и на отделни видове туризъм;

19. създава национална мрежа от туристически информационни центрове, функционираща въз основа на единни стандарти и на основата на публично-частно партньорство;

20. разработва и съдейства за разработването на доброволни системи за сертифициране на качеството и устойчивото туристическо развитие;

21. ръководи Националния съвет по туризъм и издава правилник за дейността му;

22. извършва регистрацията на туроператорите и туристическите агенти;

23. определя категорията на туристически обекти, в посочените в този закон случаи;

24. сертифицира туристически обекти, в посочените в този закон случаи;

25. налага глоби и имуществени санкции, в случаите, предвидени в този закон.Чл. 7. (1) За осъществяване на координация и сътрудничество при разработване и провеждане на политиката в областта на туризма към министъра на икономиката, енергетиката и туризма се създава Национален съвет по туризъм (НСТ).

(2) Националният съвет по туризъм е държавно-обществен консултативен и координационен орган, с председател, заместник-председател и членове.

(3) Председател на НСТ е министърът на икономиката, енергетиката и туризма, а заместник-председател е заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма, отговарящ за политиката в туризма.

(4) В състава на НСТ се включват:

1. заместник-министър на финансите, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, заместник-министър на външните работи, заместник-министър на културата, заместник-министър на здравеопазването, заместник-министър на околната среда и водите, заместник-министър на земеделието и храните, заместник-министър на транспорта, високите технологии и съобщенията, заместник-министър на образованието, младежта и науката, заместник-министър на труда и социалната политика, заместник-министър на вътрешните работи, заместник-министър на физическото възпитание и спорта;

2. изпълнителният директор на Държавно предприятие „Български туризъм”;

3. председателят на Комисията за защита на потребителите;

4. по един представител на всяка организация за управление на туристическите райони;

5. представители на браншови, продуктови и професионални туристически сдружения, вписани в Националния туристически регистър, определени при условия и по ред в правилника по чл. 8, ал. 5;

6. представители на сдружения на въздушни, сухопътни и водни превозвачи, определени при условия и по ред в правилника по чл. 8, ал. 5;

7. представители на национално представените сдружения на потребителите в Република България, определени при условия и по ред в правилника по чл. 8, ал. 5;

8. представители на национално представителните работодателски организации в Република България, определени при условия и по ред в правилника по чл. 8, ал. 5.

9. изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в Република България.

(5) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма определя поименния състав на НСТ, след постъпване на предложения от съответните ръководители на ведомствата, организации и сдружения по ал. 4.

(6) За заседанията на НСТ, представителите по ал. 4, т. 1 се канят съобразно точките от дневния ред.
Чл. 8. (1) Националният съвет по туризъм:

1. координира осъществяването на националната политика в областта на туризма;

2. обсъжда концепции и програми за устойчиво развитие на туризма;

3. дава предложения за създаване, изменение, допълнение или отмяна на нормативни актове, свързани с развитието на туризма;

4. обсъжда въпроси, свързани с териториалното развитие, изграждането и поддържането на туристическата инфраструктура и привличането на чуждестранни инвестиции в туризма;

5. обсъжда и анализира подготовката за туристическите сезони и резултатите от тях;

6. обсъжда резултатите от дейността на органите, на които е възложено упражняването на контрол в туризма и свързаните с него дейности, и дава препоръки за подобряване работата на контролните органи;

7. обсъжда въпроси и дава препоръки за подобряване защитата на потребителите на туристически услуги;

8. обсъжда и други въпроси от значение за развитието на туризма и такива от неотложен характер.

(2) Националният съвет по туризъм обсъжда информация и дава становища и предложения по въпроси, свързани с туристическото развитие, които са в компетенциите на други ведомства - териториалното развитие, изграждането и поддържането на туристическата инфраструктура; използване и опазване на туристическите ресурси, и др.

(3) Националният съвет по туризъм изразява становища, дава мнения и предложения и по въпроси, свързани с маркетинга и рекламата на България като туристическа дестинация, включително:

1. маркетингови изследвания и проучвания на туристическия поток и анализи и прогнози за туристическото развитие;

2. дейности по брандиране и реклама на България като туристическа дестинация;

3. Единната система за туристическа информация и Националния туристически интернет-портал;

4. дейността на националната мрежа на туристическите информационни центрове;

5. реализацията на проекти по програми на ЕС в областта на туристическия маркетинг;

6. информационното обслужване и подпомагане участието на български фирми в панаири и прояви, свързани с туризма.

(4) По решение на Националния съвет по туризъм за подпомагане на дейността му могат да бъдат привличани допълнителни експерти или да бъдат създавани допълнителни работни групи с участието на представители на:

1. научни организации, институти и висши училища от областта на туризма;

2. други институции и организации, заинтересовани от развитието на туризма.

(5) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма осигурява организационно-технически дейността на съвета, включително на постоянната работна група и издава правилник за организацията на работата му.

(6) Правилникът по ал. 5 се обнародва в „Държавен вестник”.

(7) Членовете на Националния съвет по туризъм не получават възнаграждение за работата си в него.
Чл. 9. (1) Към министъра на икономиката, енергетиката и туризма се създават Експертна комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти (ЕКРТТА) и Експертна комисия по категоризация на туристически обекти (ЕККТО).

(2) Председател на комисиите по ал. 1 е оправомощен от министъра на икономиката, енергетиката и туризма заместник-министър или друго длъжностно лице.

(3) В състава на ЕКРТТА се включват с равен брой гласове представители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, от една страна, и представители на браншови туристически сдружения на туроператорите и туристическите агенти, от друга страна, определени при условия и по ред в правилника по ал. 7.

(4) Експертна комисия по категоризация на туристически обекти има два състава, съобразно обектите, подлежащи на категоризация, посочени в ал. 5 и 6.

(5) В състава на ЕККТО при категоризиране на туристически обекти по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3 се включват с равен брой представители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, от една страна, и представители на браншови туристически сдружения на хотелиерите и ресторантъорите и на продуктови туристически сдружения, от друга страна, определени при условия и по ред в правилника по ал. 7.

(6) В състава на ЕККТО при категоризиране на туристически обекти по чл. 3, ал. 2, т. 4 се включват с равен брой представители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, на Министерството на околната среда и водите, на Министерството на земеделието и храните и представител на Министерството на физическото възпитание и спорта, от една страна, и представители на туристически сдружения и други юридически лица с нестопанска цел, имащи отношение към развитието на ски туризма, от друга страна, определени при условия и по ред в правилника по ал. 7.

(7) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма издава правилници за организацията и дейността на комисиите по ал. 1.

(8) Поименният състав на комисиите по ал. 1 се определя със заповед на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, след постъпване на предложения от съответните ръководители на сдруженията или ведомствата по ал. 3, 5 и 6.


Чл. 10. (1) Образува се Държавно предприятие „Български туризъм” със статут по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон.

(2) Държавно предприятие „Български туризъм” е юридическо лице със седалище София.


Чл. 11. Предметът на дейност на ДП „Български туризъм” е:

1. разработване, изпълнение и отчитане на годишната програма за национална туристическа реклама;

2. разработване и изпълнение на национална маркетингова стратегия в съответствие с националната стратегия за устойчиво развитие на туризма и стратегиите за развитие на отделните видове туризъм;

3. осъществяване на ваимодействие с организациите за управление на туристическите райони при реализацията на националната маркетингова стратегия и разработването на маркетинговите стратегии на туристическите райони;

4. организиране извършването на маркетингови проучвания на основни и перспективни пазари за българския туристически продукт, както и проучвания в сферата на туристическата реклама и анализи на ефективността;

5. организиране участието на Република България в международни туристически изложения, панаири и прояви, свързани с туризма;

6. събиране на такси от лицата, извършващи туристическа дейност за участието им на национални и информационни щандове на страната на международни туристически изложения и панаири и на национални борси, в размер, определен от Министерския съвет, по предложение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма;

7. организиране на опознавателни пътувания на чуждестранни журналисти и посещения на чужди туроператори и туристически агенти в страната;

8. изработване и разпространение на рекламни и информационни материали;

9. набиране, обработване и анализиране на статистически данни за развитието на търсенето и предлагането в страни - основни пазари за националния туристически продукт;

10. изготвяне, поддържане, актуализиране и популяризиране на официалната страница на българския туризъм в интернет;

11. разработване и осъществяване на комуникационни кампании на вътрешния и чуждестранни пазари;

12. осигуряване дейността на Националния туристически информационен център;

13. участие в разработването и изпълнението на стратегии за развитието на българския туризъм;

14. участие в международни организации със сходен предмет на дейност.
Чл. 12. (1) ДП „Български туризъм” може да извършва дейности и да сключва сделки само във връзка с осъществяването на предмета му на дейност по чл. 11.

(2) ДП „Български туризъм” не може да участва в търговски или граждански дружества.

(3) ДП „Български туризъм” няма право да сключва договори за кредити с търговски банки и други финансови институции, освен ако за това има изрично решение на Министерския съвет.
Чл. 13. (1) ДП „Български туризъм” стопанисва и управлява предоставеното му имущество - публична и частна държавна собственост.

(2) За осъществяване предмета на дейност на ДП „Български туризъм”, Министерският съвет с решение може да предоставя на предприятието за стопанисване и управление недвижими и движими вещи - публична или частна държавна собственост.


Чл. 14. Органи на управление на ДП „Български туризъм” са:

1. министърът на икономиката, енергетиката и туризма;

2. управителният съвет;

3. изпълнителният директор.


Чл. 15. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма провежда държавната политика в областта на туризма и осъществява дадените му с този закон правомощия, свързани с дейността на ДП „Български туризъм”.
Чл. 16. (1) Управителният съвет се състои от 3 членове, включително изпълнителния директор, които се назначават от министъра на икономиката, енергетиката и туризма за срок до 5 години.

(2) Министърът икономиката, енергетиката и туризма на сключва договор за управление с всеки от членовете на управителния съвет.

(3) Членовете на управителния съвет не могат да извършват от свое или от чуждо име конкурентна дейност, да бъдат в договорни отношения с други предприятия, дружества и сдружения със сходен предмет на дейност.

(4) Не може да бъде член на управителния съвет лице, което е осъждано за престъпление от общ характер или е съпруг или роднина по права или по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до трета степен включително с друг член на органите на управление на ДП „Български туризъм”.


Чл. 17. (1) Управителният съвет заседава най-малко веднъж на 2 месеца.

(2) Заседанията на управителния съвет са редовни, ако на тях присъстват най-малко две трети от членовете.

(3) Решенията се приемат с явно гласуване и с обикновено мнозинство.
Чл. 18. (1) Управителният съвет:

1. изработва и предлага на министъра на икономиката, енергетиката и туризма за утвърждаване правила за устройството и дейността на НТО;

2. изработва и предлага на министъра на икономиката, енергетиката и туризма за утвърждаване правила за работата на управителния съвет;

3. приема проектите за годишна, тригодишна и дългосрочна програма за дейността и бюджета на ДП „Български туризъм” по предложение на изпълнителния директор;

4. одобрява структурата и числеността на персонала по предложение на изпълнителния директор;

5. определя регистриран одитор за независим финансов одит на ДП „Български туризъм” и приема годишния счетоводен отчет;

6. предлага на министъра на икономиката, енергетиката и туризма да разрешава за всеки отделен случай участието на ДП „Български туризъм” в международни организации;

7. представя на министъра на икономиката, енергетиката и туризма ежегодно до 31 март на следващата година отчет за дейността на ДП „Български туризъм” през предходната година;

8. взема решения за продажба или за ликвидация на дълготрайни материални активи, за учредяване на вещни права и за отдаване под наем на движими или недвижими вещи;

9. изпълнява други функции, свързани с осъществяването на националния туристически маркетинг и реклама, в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство.

(2) Проектите на програмите и бюджета на ДП „Български туризъм” по ал. 1, т. 3 се одобряват от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

(3) Председателят на управителния съвет организира и ръководи заседанията на управителния съвет и контролира изпълнението на неговите решения.


Чл. 19. (1) Договорът за управление на член на управителния съвет може да бъде прекратен преди изтичането на срока му от министъра на икономиката, енергетиката и туризма:

1. когато лицето не отговаря на изискванията по чл. 16, ал. 3 и 4;

2. при нарушаване разпоредбите на закона и/или на договора за управление;

3. при осъждане на лишаване от свобода за престъпление от общ характер;

4. при обективна невъзможност да изпълнява задълженията си за срок по-дълъг от шест месеца;

5. по негово заявление;

6. при смърт или поставяне под запрещение.

(2) В случаите по ал. 1 министърът на икономиката, енергетиката и туризма сключва договор за управление с нов член за срок до края на първоначалния мандат на освободения член.Чл. 20. Членовете на управителния съвет са длъжни да пазят търговската и служебната тайна на предприятието при изпълнение на задълженията си по договора за управление.
Чл. 21. (1) Към управителния съвет се създава експертен съвет със съвещателни функции.

(2) Членове на експертния съвет са представители на браншови и продуктови туристически сдружения и на организациите за управление на туристическите райони.

(3) Съставът, числеността и организацията на работа на експертния съвет се уреждат с правилника по чл. 6, т. 4.
Чл. 22. (1) Изпълнителният директор:

1. организира и ръководи дейността на ДП „Български туризъм” в съответствие с одобрените програми и бюджет;

2. сключва и прекратява трудовите договори с работниците и служителите в предприятието и упражнява правата на работодателя съгласно Кодекса на труда;

3. сключва договори с трети лица с оглед осъществяването на дейността на ДП „Български туризъм”;

4. представлява ДП „Български туризъм” пред съдилищата, пред държавните органи и пред трети лица в страната и в чужбина;

5. одобрява вътрешните правила и процедури на предприятието за функциониране и управление на дейностите;

6. отчита се за своята дейност пред управителния съвет и пред министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

(2) Изпълнителният директор може да делегира някои от правомощията си по ал. 1, т. 2 - 4 на други длъжностни лица от предприятието в съответствие с приетия правилник за устройството и дейността на организацията.

(3) При отсъствие на изпълнителния директор ДП „Български туризъм” се представлява от един от членовете на управителния съвет.
Чл. 23. Приходите на ДП „Български туризъм” се формират от:

1. средства по чл. 57, ал. 1, т. 1, определяни ежегодно със закона за държавния бюджет за съответната година;

2. 10 % от туристическия данък, събран по Закона за местните данъци и такси;

3. 50% от приходите от глоби и имуществени санкции, наложени по този закон, с изключение на приходите от наложените глоби и имуществени санкции от кметовете на общини;

4. приходи от такси за участие на национални и информационни щандове на България на международни туристически борси, изложения, панаири и прояви, свързани с туризма;

5. дарения;

6. приходи от собствена дейност;

7. други приходи.Чл. 24. (1) Областният управител провежда държавната политика в туризма на територията на областта, като:

1. организира съвместно със съответната организация за управление на туристическия район разработването на стратегия и програми за развитието на туризма и координира тяхното изпълнение; стратегията и програмите се интегрират в областната стратегия за регионално развитие и се съставят на основата на националните приоритети за развитие на туризма, маркетинговата стратегия на туристическия район, и съобразно местните и регионалните туристически ресурси и потребности;

2. съдейства на министъра на икономиката, енергетиката и туризма при реализацията на дейностите по чл. 6.;

3. членува в съответната организация за управление на туристическия район.

(2) Областният съвет за регионално развитие по Закона за регионалното развитие подпомага областния управител в изпълнението на функциите му по този закон.
Чл. 25. (1) Общинският съвет приема годишна програма за развитие на туризма на територията на общината в съответствие с приоритетите на областната стратегия, маркетинговата стратегия на туристическия район и съобразно местните туристически ресурси и потребности.

(2) Програмата за развитие на туризма предвижда мероприятия за:

1. изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма, която е в компетенциите на общината, включително местните пътища до туристически обекти;

2. изграждане на туристически информационни центрове и организация на информационното обслужване на туристите;

3. изграждане и поддържане на туристически обекти, които са общинска собственост или за които правото за ползване и управление е предоставено на общината;

4. организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, които допринасят за развитието на туризма;

5. провеждане на проучвания, анализи и прогнози за развитието на туризма в общината;

6. реклама на туристическия продукт на общината, включително участие на туристически борси и изложения;

7. взаимодействие и членство на общината в туристически сдружения и в съответната организация за управление на туристическия район;

8. подобряване качеството на услугите, предлагани в общинските туристически обекти.


Чл. 26. Кметът на общината:

1. разработва и изпълнява годишната програма по чл. 25, ал. 1;

2. създава и ръководи консултативен съвет по въпросите на туризма;

3. създава Общинска експертна комисия по категоризация на туристически обекти (ОЕККТО) и издава правилник за дейността й;

4. определя категорията на туристически обекти, в предвидените по този закон случаи;

5. създава и поддържа Общински регистър на категоризираните по т. 4 туристически обекти на територията на общината;

6. ежемесечно изпраща информацията от регистъра по т. 5, включително и на електронен носител на министъра на икономиката, енергетиката и туризма;

7. събира статистическа информация и създава и поддържа информационна база дани за туризма на територията на общината, съгласно наредбата по чл. ............., ал. 2;

8. контролира воденето и заверява регистрите за настанените туристи и за броя на реализираните нощувки на лицата, извършващи туристическа дейност хотелиерство на територията на общината;

9. разработва и изпълнява програми и проекти в областта на туризма, финансирани от Европейския съюз и от международни организации;

10. сътрудничи и подпомага инициативи на държавните органи, организацията за управление на туристическия район и на туристическите сдружения за развитие на туризма на територията на общината, както и в изпълнение на националната политика в областта на туризма;

11. осъществява контролни функции в предвидените в този закон случаи.


Чл. 27. (1) Кметът на всяка община, на чиято територия има изградени и функциониращи места за настаняване, създава консултативен съвет по въпросите на туризма.

(2) Председател на консултативния съвет по въпросите на туризма е кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице.

(3) В състава на консултативния съвет по въпросите на туризма участват представители на местната администрация, на туристическите сдружения и на други физически и юридически лица, имащи отношение към развитието на туризма, както и сдружения на местния бизнес и на потребителите.

(4) Кметът на общината определя броя и поименния състав на членовете на консултативния съвет, съгласно ал. 3, като броят на представителите на местната администрация не може да надхвърля броя на останалите членове в консултативния съвет.

(5) Консултативният съвет по въпросите на туризма:

1. обсъжда и предлага на общинския съвет за приемане програмата по чл. 25, ал. 1 и отчета за нейното изпълнение;

2. прави предложения и дава становища по въпроси, свързани с развитието на туризма на територията на общината, включително за размера и разходването на туристическия данък и членството на общината в съответната организация за управление на туристическия район.

(6) Кметът на общината издава правилник за организацията и дейността на Консултативния съвет по въпросите на туризма.


Чл. 28. (1) Към кмета на общината се създава Общинска експертна комисия по категоризация на туристически обекти.

(2) Председател на комисията по ал. 1 е оправомощено от кмета на общината длъжностно лице.

(3) В състава на ОЕККТО се включват представители на местните и регионалните туристически сдружения и организацията за управление на съответния туристически район, като броят на представителите на местната администрация в комисията не може да надхвърля броя на останалите членове.

(4) Кметът на общината издава правилник за организацията и дейността на ОЕККТО.

(5) Кметът на общината със заповед определя числеността и поименния състав на ОЕККТО.
Глава трета

Туристически райониСподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница