Пътна карта за енергийния съюзДата16.11.2017
Размер136.22 Kb.
Размер136.22 Kb.Пътна карта за енергийния съюз

Легенда: СД: Сигурност на доставките / ВЕП: Вътрешен енергиен пазар / ЕЕ: Енергийна ефективност / ПГ: Парникови газове / Изсл.&Ин.: Изследователска дейност и иновацииДействия

Отговорна страна

График

СД

ВЕП

ЕЕ

ПГ

Изсл.&Ин.

Инфраструктура


Ефективно изпълнение на целта за 10 % дял на преносния капацитет на междусистемните електроенергийни връзки

Комисията

Държавите членки

Националните регулаторни органи

Операторите на преносни системи2015—2020 г.

Х

Х
Х
Втори списък на проекти от общ интерес (ПОИ), водещ до делегиран акт на Комисията

Комисията

Държавите членки2015 г.

Х

Х
Х
Съобщение относно напредъка в посока на завършване на списъка на най-жизненоважните енергийни инфраструктури и необходимите мерки за постигане до 2030 г. на целта за 15 % дял на преносния капацитет на междусистемните електроенергийни връзки

Комисията

2016 г.

Х

Х


Създаване на форум, посветен на енергийната инфраструктура

Комисията

Държавите членки2015 г.

Х

Х


Електроенергия


Инициатива за организацията на пазара и регионалните пазари за електроенергия и координация на капацитета за гарантиране на сигурността на доставките, укрепване на трансграничната търговия и улесняване интегрирането на енергията от възобновяеми източници

Комисията

2015—2016 г.

Х

Х

Х

Х
Преглед на директивата за мерките за гарантиране сигурността на доставките на електроенергия

Комисията

2016 г.

Х

Х
Х
Търговия на дребно


Нов търговски механизъм за потребителите на енергия: Увеличаване на правата на потребителите, внедряване на оптимизацията на търсенето; използване на интелигентна технология; свързване на пазарите на едро и дребно; постепенно премахване на регулираните цени; съпътстващи мерки за защита на уязвимите потребители

Комисията

Държавите членки2015—2016 г.

Х

Х

Х

Х

Природен газ


Преглед на Регламента за сигурността на доставките на газ

Комисията

2015—2016 г.

Х

Х


Стратегия по отношение на втечнения природен газ и неговото съхранение

Комисията

2015—2016 г.

Х

Регулаторна рамка


Преглед на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) и енергийната регулаторна рамка

Комисията

2015—2016 г.

Х

Х
Х
Възобновяеми енергийни източници


Пакет за енергията от възобновяеми източници: включително нова директива за възобновяемите енергийни източници до 2030 г.; най-добри практики при схемите за лично потребление и подпомагане в областта на възобновяемите енергийни източници политика за устойчиво развито производство на биомасата, използвана за енергийни цели .

Комисията

2015—2017 г.

Х

Х
Х
Съобщение относно производството на енергия от отпадъци

Комисията

2016 г.

ХХ
Действия по климата


Законодателно предложение за преразглеждане на схемата на ЕС за търговия с емисии, 2021—2030 г.

Комисията

2015 г.

Х

Х
Х
Законодателни предложения относно Решение за разпределяне на усилията и включването на земеползването, промените в земеползването и горското стопанство (LULUCF) в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г.

Комисията

2016 г.


Х
Действия в областта на транспорта


Справедливо и ефикасно ценообразуване за устойчив транспорт — преглед на директивата „Евровинетка“ и съответната рамка, с цел насърчаване на европейско електронно таксуване за изминато разстояние по шосетата

Комисията

2016 г.Х

Х
Преглед на правилата за достъп до пазара на автомобилния транспорт, с цел подобряване на енергийната му ефективност

Комисията

2016 г.Х

Х
Генерален план за внедряване на съвместни интелигенти транспортни системи

Комисията

Държавите членкиПромишлеността

2016 г.Х

Х

Х

Преглед на регламентите за определяне на стандарти за емисиите, за да се определят цели за периода след 2020 г. за леките автомобили и микробусите

Комисията

2016—2017 г.Х

Х

Х

Създаване на система за надзор и докладване за тежкотоварни превозни средства (камиони и автобуси) с оглед подобряване на информацията за купувачите

Комисията

2016—2017 г.Х

Х

Х

Преглед на Директивата за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства.

Комисията

2017 г.Х

Х
Съобщение за намаляване на емисиите на транспортния сектор, включително план за действие относно биогоривата от второ и трето поколение и други алтернативни устойчиви горива

Комисията

2017 г.Х

Х

Х

Енергийна ефективност


Преглед на Директивата за енергийната ефективност

Комисията

2016 г.

Х
Х

Х

Х

Преглед на Директивата относно енергийните характеристики на сградите, включително Инициативата за интелигентно финансиране на интелигентни сгради

Комисията

2016 г.

Х
Х

Х

Х

Преглед на рамката за енергийна ефективност на продуктите (Директива за енергийното етикетиране и директиви за екопроектирането)

Комисията

2015 г.

Х
Х

Х

Х

Укрепване на целенасоченото използване на финансовите инструменти за подпомагане на инвестициите в областта на енергийната ефективност

Комисията

2015 г.—Х

Х
Отопление и охлаждане


Стратегия на ЕС за отопление и охлаждане — приносът на отоплението и охлаждането за осъществяване на целите на ЕС в областта на енергетиката и климата

Комисията

2015 г.

Х

Х

Х

Х

Х

Външна политика в областта на енергетиката и климата


Дипломацията на ЕС във връзка с политиката в областта на енергетиката и климата

Комисията

Върховният представител и заместник-председател

Държавите членки


2015 г.

Х

Х
Х

Х

Преглед на Решението относно механизма за обмен на информация във връзка с междуправителствените споразумения между държавите членки и трети държави в областта на енергетиката

Комисията

Върховният представител и заместник-председател2016 г.

Х

Х


Нов и засилен енергиен диалог с държави от значение за енергийната политика на ЕС

Комисията

Върховният представител и заместник-председател2015 г.—

Х

Х

Х

Х

Х

Меморандум за разбирателство относно актуализирано стратегическо партньорство с Украйна

Комисията

Върховният представител и заместник-председател

Европейският парламент

Съветът


2015 г.

Х

Х


Тристранен меморандум за разбирателство относно транскаспийските тръбопроводи с Азербайджан и Туркменистан

Комисията

Върховният представител и заместник-председател

Европейският парламент

Съветът


2015 г.

Х

Х


Инициатива за укрепване на Енергийната общност

Комисията

Договарящите се страни от Енергийната общност

Върховният представител и заместник-председател


2015 г.

Х

Х


Укрепване на сътрудничеството в Евро-средиземноморския регион по отношение на природния газ, електроенергията, енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници

Комисията

Върховният представител и заместник-председател2015—2016 г.

Х

Х


Приемане и подписване на нова международна енергийна харта от името на ЕС и Евратом

Комисията

Върховният представител и заместник-председател2015 г.

Х

Х


Конкурентоспособност на промишлеността


Нов европейски подход за изследователска дейност и иновации в областта на енергетиката, състоящ се от

- интегриран, стратегически план за енергийните технологии- стратегическа програма за изследователска дейност и иновации в областта на транспорта

Комисията

2015—2017 г.

Х

Анализ на енергийните цени и разходи (включително данъци и субсидии)

Комисията

2016 г. и след това на всеки две години
Х


Инициатива за лидерство в световен мащаб в областта на технологиите и иновациите във връзка с енергетиката и климата, за да се даде тласък на създаването на работни места и растежа

Комисията

2015—2016 г.Х

Х

Х

Укрепване на търговската политика, за да се улесни износът на технологии на ЕС

Комисията

2015—2019 г.

Х

ХХ

Междусекторни мерки


Преглед на Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда и за енергетика

Комисията

2017—2019 г.

Х

Х

Х

Х

Х

Доклад относно Европейската стратегия за енергийна сигурност; включително платформа и пътна карта за евро-средиземноморския регион и стратегии за LNG, съхранение на енергия и Южния газов коридор

Комисията

2015—2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х

Данни, анализи и сведения за енергийния съюз: инициатива за обединяване и осигуряване на лесен достъп до всички съответни познания в Комисията и държавите членки

Комисията

2016 г.

Х

Х

Х

Х

Х

Ядрена енергия


Регламент на Съвета за актуализиране на изискванията за информацията, предвидени в член 41 от Договора за Евратом, в контекста на Европейската стратегия за енергийна сигурност

Комисията

2015 г.

Х

Х


Съобщение относно примерна ядрена програма съгласно член 40 от Договора за Евратом

Комисията

2015 г.

ХХ


BG BG


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница