Публични финансиДата17.11.2017
Размер31.37 Kb.
Размер31.37 Kb.

Публични финанси

Румен Брусарски – „Теория на публичните финанси“, издателство Стопанство, 2007 г.

БВП – 81 лмрд. Лв. за 2013 г. – 100%

Публични разходи – 31,7 млрд. Лв. – разходи в Публичен сектор – 39%

Частен сектор – 61%Тема 1: Икономика на благосъстоянието

 1. Акценти:

А) ефективност – оптимално използване на оскъдните ресурси и постигане на максимални резултати (парето ефективност – предлните ползи=пределните разходи, никакво преразполагане на блага не е в състояние да увеличи благосъстоянието на единия индивид и да запази благосъстоянието на другия или също да го повиши)

- анализ на частичното равновесие

- анализ на общото равновесие

Б) пазарни провали – провал при постигане на ефективност

В) спаведливост

2. Критерий за ефективност.

3. Условия за парето ефективност:

А) ефективност в размяната

Б) ефективност в производството

В) ефективност във връзката между размяната и производството

4. Стандартен модел на общо равновесие

- 2 души


- 2 фактора на прозиводството

- 2 блага

5. Граница на възможната полезност:

Абсциса – индивидуално благосъстояние на един субект

Ордината - индивидуално благосъстояние на друг субект

Отвъд границата, описана от кривата, са представени невъзможните състояния на икономиката.

6. Пазарни провали:

А) пазарни провали, които детерминират алокативната функция на държавата (тя се свързва с пазара)

- несъвършена конкуренция – монопол (парето неефиктивен пазар), функцията на пределния приход е винаги вътрешна за (вътршна крива на пределния приход), пределни приходи и предлени раходи се изравняват в т. В, пределните обществени ползи и пределните обществени разходи се изравняват в т. Ее

- външни ефекти (разходи и ползи) – некомпенсирани разходи, загуби или ползи върху трети страни • Външни разходи - например 3 ст. над цената за квт/ч допълнително разходи за вреда върху околната среда при производството на електроенерия

 • Външна полза – полза за трети страни, която не намира отражение на пазара, пазарът доставя по-малко, отоколкото при парето ефективност, триъгълника показва загубата, такъв пазар например е пазарът на ваксини – ползата от ваксина е не само за ваксинирания, но и за неваксинирания, тъй като намалява вериотността от заразяване, такъв пазар е и образователният, при който също има обществена полза

- публични блага - блага, чиито ползи се разпоростират над широк кръг потребители едновременно, това са краен вариант на благо, генератор на частни ползи

- несъвършена информация – резултира в непълни пазари • Асиметричност на информацията – най-често породена от производителите, но има такава информация, която производителите не успяват да получат от потребителите

 • Неблагоприятен избор

 • Морален хазарт – промяна в поведението на застрахования поради наличието на застраховка

Б) пазарни провали, които детерминират стабилиационната функция на държавата – макроикономическа нестабилност

7. Справедливост

А) функция на общественото благосъстояние

W=W (Ua; Ub)

W – функция на общественото благосъстояние

Ua – благосъстояние на индивид А

Ub – благосъстояние на индивид B

Карта на общественото безразличие, криви на индеферентност, към които обществото е безразлично, функцията на общественото благосъстояние е константа

Б) обществен оптимум – модела на общественото безразличие се налага на модела на границата на възможната полезност

т. Z – границата на възможната полезност се допира на най-високата възможна точка на общестено благосъстояние (парето ефективно)

В) преразпределителна функция на държавата

Тема 2: Публични блага


 1. Акценти

 2. Икономическа природа на публичното благо:

А) основни икономически характеристики на частното благо

- конкуретност в потреблението – благото носи полза само на един индивид, конкуренцията се изразява в потребление на ограничени ресурси, включването в потреблението на още един индивид означава, че благото намалява с единица

- възможност за изключване от ползите на благото – от потреблението може да бъде отблъснат онзи, който не желае да плаща, това е механизъм за отблъскване

Б) основни икономически характеристики на публичното благо

- неконкуретност в потреблението – пределните разходи на потребителя след първия са 0, а за първия това са разходите по доставянето на една конкретна единица от благото

- невъзможност за изключване от ползите на благото • Изклюването е технически невъзможно или много трудно

 • Изключването е много скъпо – т.нар. трансакционни разходи са забранително високи

 1. Класификация

А) чисти публични блага

Б) чисти частни благаВ)смесени блага – имат характеристики на публични и частни блага

Примери – 1ви-4ти квадрант

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница