Районен съд гр. Несебър справка за свършените дела за периода от 16. 07. 2009г до 23. 07. 2009гДата15.03.2017
Размер241.46 Kb.
Размер241.46 Kb.

РАЙОНЕН СЪД - ГР.НЕСЕБЪР
Справка за свършените дела
за периода от 16.07.2009г. до 23.07.2009г.


No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 1402/2007

Облиг. искове за неповолено увреждане

ИНФОРМАТ ООД СТАРА ЗАГОРА

М.А.Г.,
П.Г.Г.

Докладчик: А.А.А. 

Определение от 16.07.2009г.
Предвид направеното от ищцовото дружество оттегляне на иска, на основание чл.119, ал.1 от ГПК /отм./, ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
 

2

Гражданско дело No 411/2009

Дела по Закона срещу домашното насилие

М.П.П.

К.И.Л.

Докладчик: М.А.И. 

Определение от 16.07.2009г.
Предвид депозираната молба и на осн.чл.232 ГПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
 

3

ЧГД No 446/2009

Заявление по чл.417 от ГПК

ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД

ЕСКАЛИБЪР ГРУП ЕООД,
ТИТ 76 ЕООД

Докладчик: М.А.И. 

Заповед за изпълнение от 16.07.2009г.
Заповед № 333/16.07.2009 г.- уважава
 

4

ЧГД No 446/2009

Заявление по чл.417 от ГПК

ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД

ЕСКАЛИБЪР ГРУП ЕООД,
ТИТ 76 ЕООД

Докладчик: М.А.И. 

Разпореждане от 16.07.2009г.
Длъжникът "Ескалибур Груп" ЕООД, ЕИК 147082795,
адрес гр.Несебър,ж.к. "Младост" №37, ет.4, ап.12
представляван от А.Б.К., ЕГН **********
и длъжникът "ТИТ 76", ЕООД, ЕИК 147017630
адрес гр.Несебър,ж.к. "Младост" №37, ет.4, ап.12
представляван от А.Б.К., ЕГН **********
Длъжникът А.Б.К., ЕГН **********,***
да заплатят солидарно на
кредитора "Юробанк и Еф Джи България" АД, ЕИК 000694749
адрес София, бул. "Цар Освободител" № 14,
представляван от Асен Василев Ягодин и Петя Н.С.
чрез адв. М.Н.С., тел. 0887872775, 056/813501

сумата 50 000лв. (петдесет хиляди лева),


просрочена главница по договор за банков кредит, продукт "Бизнес револвираща линия" № BL 5805/06.03.2007г. , сключен между "Юробанк и Еф Джи България" АД от една страна и"Ескалибур Груп" ЕООД, длъжникът "ТИТ 76", ЕООД като съдлъжник и обезпечен с договор за поръчителство от А.Б.К. от друга.
Ведно със сумата от 1 643.01 лв. (хиляда шестстоин и четиридесет и три лева и 01 ст.),
Представляваща лихва за забава от 03.06.2009г. до 09.07.2009 г.
и законната лихва от 09.07.2009 г. до изплащане на вземането,
както и сумата 1999.29лева разноски по делото, от които 1032.86 държавна такса.

 


5

ЧГД No 467/2009

Заявление по чл.417 от ГПК

ЕЙЧ ВИ БИ АУТО ЛИЗИНГ ЕООД

РАКТУР-ГЕОРГИ ДАМЕНЛИЕВ ЕТ,
Г.Д.Д.

Докладчик: А.А.А. 

Заповед за изпълнение от 16.07.2009г.
Заповед № 334/16.07.2009 г, - уважава
 

6

ЧГД No 467/2009

Заявление по чл.417 от ГПК

ЕЙЧ ВИ БИ АУТО ЛИЗИНГ ЕООД

РАКТУР-ГЕОРГИ ДАМЕНЛИЕВ ЕТ,
Г.Д.Д.

Докладчик: А.А.А. 

Разпореждане от 16.07.2009г.
ОСЪЖДА ЕТ "РАКТУР- Г.Д." със седалище и адрес на управление гр. Несебър, ул. "Д. Шишманидов" №30, ЕИК 030046441, представляван от управителя Г.Д.Д. и Г.Д.Д. с ЕГН **********,***, солидарно да заплатят на "ЕЙЧ ВИ БИ АУТО ЛИЗИНГ" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 40, представлявано от всеки двама от управителите: Пламен Йорданов Минев, Кориолан Север Филип и Валтер Пенклер, действащи заедно, сумата от 11 805.72 евро (единадесет хиляди осемстотин и пет евро и седемдесет и два евроцента), представляваща задължение по запис на заповед от 06.12.2005 г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 14.07.2009 г. до окончателното й изплащане, както и сумата от 1372.20 лева (хиляда триста седемдесет и два лева и двадесет ст.), представляваща разноски по делото.
 

7

ЧГД No 470/2009

Заявление по чл.417 от ГПК

АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД

Р.М.И.

Докладчик: М.А.И. 

Заповед за изпълнение от 17.07.2009г.
Заповед № 335/17.07.2009 г. - уважава
 

8

ЧГД No 470/2009

Заявление по чл.417 от ГПК

АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД

Р.М.И.

Докладчик: М.А.И. 

Разпореждане от 17.07.2009г.
Р.М.И., ЕГН **********,***
да заплати на
кредитора "Алианц Банк България" АД, ЕИК 128001319
адрес гр.София, район Възраждане, бул. "Мария Луиза" №79
представляван от Светослав Велеславов Гаврийски и Галя Димитрова Димитрова-изп. Директори
Пълномощник: Янко Георгиев Янков-Директор на Бизнес център Бургас
Чрез адв. К.Д.К. от АК-Бургас

сумата от 990.06 лв. (деветстотин и деветдесет лева и 06ст.)


неиздължена главница по договор от 22.01.2007г. за издаване и използване на ЕПИ международна револвираща кредитна банкова карта VISA Classic
както и сумата от 34.56лв. текуща лихва от 13.05.2009 г. до 14.07.2009 г.вкл.
както и сумата от 42.20лв просрочена лихва от 13.05.2009 г. до 14.07.2009 г.вкл.
ведно със законната лихва от 16.07.2009г. до изплащане на вземането,
както и сумата от 7.14лв. представляваща неустойка, дължима от 13.05.2009 г. до 14.07.2009 г. вкл.
Както и сумата от 25лв. разноски по делото.

 


9

ЧГД No 490/2009

Заявление по чл.417 от ГПК

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД

М.Г.И.

Докладчик: М.А.И. 

Заповед за изпълнение от 21.07.2009г.
Заповед № 336/2009 г. - уважава
 

10

ЧГД No 490/2009

Заявление по чл.417 от ГПК

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД

М.Г.И.

Докладчик: М.А.И. 

Разпореждане от 21.07.2009г.
Длъжникът М.Г.И., ЕГН *************
да заплати на
Кредитора "Обединена Българска Банка" АД, ЕИК/код по БУЛСТАТ:000694959,
адрес: гр. София 1000, район Възраждане, ул."Света София" № 5,
представляван от Стилиян Петков Вътев ЕГН - ********** и Радка Иванова Тончева с ЕГН - ********** - изпълнителни директори,
представляван от пълномощника адв. Стоян Стефанов Чаталбашев от АК-София,
адрес: гр.София, ул."Витоша" № 18, ет.4,
тел. 02/9816618, факс ............….., ел.поща:.......................................
сумата 512.44лв. (петстотин и дванадесет лева и 44ст.),
дължима по договор за издаване на кредитна карта "MASTERCARD" от 28.04.2008г.
както и сумата от 63.75лв. договорна лихва от 28.04.2008г. до 30.05.2009г.
както и сумата от 3.01лв. наказателна лихва от 28.04.2008г. до 30.05.2009г.
ведно със законната лихва от 20.07.2009г. до окончателното изплащане на вземането
както и сумата 325 лева разноски по делото, от които 25лв. държавна такса и 300лв. адвокатско възнаграждение.

 


11

НАХД No 4167/2008

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР

Х.И.А.

Председател и докладчик: М.А.И. 

Определение от 22.07.2009г.
ДОПУСКА ТЪЛКУВАНЕ на Решение № 398 от 24.09.2008г., постановено по НАХД №167/2008 г. по описа на НРС като на лист първи ред последен вместо Цвяткова да се чете Цветкова, на лист трети ред първи от горе на долу вместо Светлана да се чете Ирена, на лист трети ред дванадесети от горе на долу вместо св.Цветанов да се чете Цветков, на лист четвърти ред дванадесети от долу на горе вместо Цвяткова да се чете Цветкова, на лист шести от решението ред първи отгоре вместо Цвяткова да се чете Цветкова.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в седмдневен срок от съобщението пред БОС.

 


12

НАХД No 81/2009

По ЗД по пътищата

П.Г.С.

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР

Председател и докладчик: Й.Г.М. 

Решение от 23.07.2009г.
НП-потвърдено ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 3903/08г. от 05.09.2008г. на началник РПУ - Несебър, с което на П.Г.С., ЕГН ********** *** 15 на основание чл. 174, ал.3, пр.1 ЗДВП е наложено наказание глоба в размер на 800 лева и лишаване от право на управление за срок от 15 месеца
ОСЪЖДА П.Г.С., ЕГН ********** *** 15 да заплати по сметката на Районен съд- Несебър сумата от 10.00 ( десет) лева, представляваща разноски по делото
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 


13

НАХД No 166/2009

По ЗА, ЗДДС и ДПК

ИСС-ИЛИЯН СТОЯНОВ ЕТ

ТД НА НАП ГР.БУРГАС,
Д.П.Д.

Председател и докладчик: М.А.И. 

Решение от 20.07.2009г.
НП-отменено ОТМЕНЯ наказателно постановление № 264 от 28.01.2008г. на директор на ТД на НАП-гр.Бургас, с което на ЕТ " ИСС-Илиян Стоянов", гр.Бургас, ж.к. "Изгрев",бл. 57, вх.2, ет.4, представляван от Илиян Стоянов Стоянов, ЕГН ********** на основание чл. 18, ал.3 от Валутния закон за нарушение на чл.2 от Наредба 4 от 08.08.2003г. му е наложена имуществена санкция в размер на 4000лв.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 


14

НОХД No 201/2009

Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР

А.С.А.

Председател и докладчик: Й.Г.М. 

Присъда от 20.07.2009г.
ПРИЗНАВА А.С.А.,***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, разведен, неосъждан, работи като пазач към "Комфорт Ес" ЕООД - Несебър, с ЕГН-********** за ВИНОВЕН в това, че за периода месец юли 2007г. - месец октомври 2008г. в гр.Свети Влас, след като е бил осъден да издържа свой низходящ - сина си А.А.А. с ЕГН-**********, съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно 16 /шестнадесет/ месечни вноски по 40.00лв./четиридесет/ лева на месец или общо дължимите вноски, без ликхвите са на стойност 640.00лв./шестстотин и четиридесет/ лева., поради което и на основание чл.183, ал.1, вр.чл.54 от НК го ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ".
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42а, ал.1, ал.2, т.1,2 и 6, вр.ал.3, т.1 и 3 от НК следните пробационни мерки:
- "Задължителна регистрация по настоящ адрес" за период 6 /шест/ месеца при периодичност два пъти седмично.
- "Задължителни периодични срещи с пробационен служител" за период от 6 /шест/ месеца.
- "Безвъзмезден труд в полза на обществото" в размер на 150/сто и петсесет/ часа за период от една календарна година.
ПРИЗНАВА А.С.А., роден на 07.02.1962 г. в гр. Шумен, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, разведен неосъждан, работи като пазач към "Комфорт Ес" ЕООД - Несебър, с ЕГН ********** за НЕВИНОВЕН в това, че за периода месец април до месец юни 2007г. в гр. Свети Влас, след като е бил осъден да издържа свой низходящ - сина си А.А.А. с ЕГН **********, съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски по 40.00лв./четиридесет/ лева на месец, поради което и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по тази част от повдигнатото му обвинение по чл.183, ал.1 от НК.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия А.С.А. със снета по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 95.00лв./деветдесет и пет/лева.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд-Бургас в 15-дневен срок от днес.


А.С.А.
 

15

НАХД No 217/2009

По Закона за защита на потребителите (ЗЗП)

СИРОКО ЕООД

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ,
М.С.Г.

Председател и докладчик: М.А.И. 

Решение от 21.07.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 6349/01.09.2008г. на директора на РД - Бургас на КЗП, с което на "Сироко" ЕООД със седалище и адрес на управление гр.София, район "Възраждане", бул. "Мария Луиза"9-11,ет.5,офис 2А представлявано от управителя Боян Георгиев Бонев е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева за нарушение на чл.46а, т.2 от Закона за туризма.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 


16

НАХД No 222/2009

По ЗД по пътищата

М.С.И.

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
С.М.Ж.

Председател и докладчик: М.А.И. 

Решение от 21.07.2009г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1166/09г. от 20.03.2009г. на началник РПУ - Несебър, с което на М.С.И. *** на основание чл. 179, ал.2 ЗДВП вр. с чл. 179,ал.1, т.5,пр.7 ЗДвП за виновно нарушение на чл. 42, ал.1,т.1 ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 200 лева.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 


17

НАХД No 223/2009

По ЗД по пътищата

Е.Т.А.

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
С.М.Ж.

Председател и докладчик: М.А.И. 

Решение от 21.07.2009г.
НП-отменено ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1283/09г. от 26.03.2009г. на началник РПУ - Несебър, с което на Е.Т.А., ЕГН ********** *** на основание чл. 174, ал.2 ЗДВП за виновно нарушение на чл. 5, ал.2, т.3, пр.1 ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 1000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 


18

НАХД No 225/2009

Административни дела

З.М.С.

ОБЩИНА НЕСЕБЪР,
Я.М.Я.

Председател и докладчик: М.А.И. 

Решение от 17.07.2009г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 6 от 27.04.2009г. на кмета на Община Несебър, с което на З.М.С., ЕГН ********** *** на основание чл. 233 ЗУТ за нарушение на чл. 137, ал.3 ЗУТ, чл. 184, ал.1 ЗУТ във връзка с чл.154, ал.2, т.1 ЗУТ е наложена глоба в размер на 500 лв.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 


19

НАХД No 230/2009

По ЗД по пътищата

С.Ч.Н.

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
З.О.Ч.

Председател и докладчик: М.А.И. 

Решение от 21.07.2009г.
НП-потвърдено
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1075/09г. от 17.03.2009г. на началник РПУ - Несебър, с което на С.Ч.Н.,*** на основание чл. 179, ал.2 ЗДВП вр. с чл. 179,ал.1, т.5,пр.7 ЗДвП за виновно нарушение на чл. 42, ал.1,т.2 ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 100 лева.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 


20

НАХД No 238/2009

Административни дела

П.Д.Г.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА,
Д.С.Д.

Председател и докладчик: М.А.И. 

Решение от 17.07.2009г.
НП-изменено ОТМЕНЯ Наказателно постановление № РД-И-003/19.01.2009г., издадено от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по лекарствата в частта, с която на П.Д.Г., ЕГН **********, със съдебен адрес к.к. Слънчев бряг, хотел Роял Централ, аптека "Спектър-Фарм" е наложено наказание глоба в размер на 1000 лева на основание чл. 294 ЗЛХМ за виновно нарушение на чл. 220,ал.1 и ал.3 ЗЛХМ във връзка с чл. 233 ЗЛХМ
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № РД-И-003/19.01.2009г., издадено от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по лекарствата в частта, с която на П.Д.Г., ЕГН **********, със съдебен адрес к.к. Слънчев бряг, хотел Роял Централ, аптека "Спектър-Фарм" е наложено наказание глоба в размер на 1000 лева на основание чл. 294 ЗЛХМ за виновно нарушение на чл. 22,ал.2 от Наредба №8 на МЗ от 2000г. (чл.27,ал.2 от Наредба №28 на МЗ от 2008г.).
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 


21

НАХД No 284/2009

По ЗД по пътищата

Н.С.К.

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР,
Г.Г.Х.

Председател и докладчик: Й.Г.М. 

Решение от 23.07.2009г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2189/09г. от 18.05.2009г. на началник РПУ - Несебър, с което Н.С.К., ЕГН********** *** на основание чл. 177, ал.1, т.2, пр.2 ЗДВП е наложено наказание глоба в размер на 300 лева.
Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 


22

ЧНД No 393/2009

Други дела

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА"

А.Д.Г.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР

Председател и докладчик: Й.Г.М. 

Определение от 20.07.2009г.
ОСТАВЯ без уважение искането на ОЗ "Изпълнение на наказанията"-Бургас, сектор "Пробация" на основание чл. 414, ал 1, т. 1 от НПК съдът да даде тълкуване, относно периодичността на явяване на осъдения А.Д.Г. привеждане и изпълнение на пробационната мярка "Регистрация по настоящ адрес" за срок от 1 година.
Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок пред ОС Бургас.

 


23

НОХД No 396/2009

Гл.XI. В транспорта -

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР

Г.А.Т.

Председател и докладчик: Й.Г.М. 

Присъда от 16.07.2009г.
ПРИЗНАВА Г.А.Т. - роден на 29.06.1980 г. в гр. Ямбол, живущ ***, ж. К. "Златен рог" бл. 13, вх. Д, ет. 5, ап. 108, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, ЕГН-********** за ВИНОВЕН в това, че на 25.06.2009г. около 04,35ч. в КК"Слънчев бряг", общ.Несебър на централна алея в близост до х-л"Свежест" управлявал МПС - л.а."БМВ 645" с ДК № 437Н626с с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,40 на хиляда, установени по надлежния ред, поради което и на основание чл.343Б, ал.1, във вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА на осн.чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното на Г.А.Т. наказание от четири месеца лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1 т.7 от НК Г.А.Т. със снета по делото самоличност от право да управлява МПС за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА
ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 3 от НК времето, през което Г.А.Т. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 25.06.2009г.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд-Бургас в 7-дневен срок от днес.


Г.А.Т.
Мотиви от 16.07.2009г.
 

24

НОХД No 419/2009

ГЛ.IX. ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР

С.Д.П.

Председател и докладчик: А.А.А. 

Споразумение от 22.07.2009г., в законна сила от 22.07.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 419/2009г. по описа на РС- гр. Несебър, а именно: Анна Пантелеева- прокурор в РП-гр.Несебър, обвиняемата С.Д.П. и нейния защитник адвокат А.Ж. ***, съгласно което С.Д.П., родена на 29.03.1967г. в гр.Бургас, с постоянен и настоящ адрес:***, българка, българска гражданка, разведена, осъждана, със средно образование, сервитьор в ресторант "Хонолулу"- гр.Несебър, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за виновна в това, че:
На 05.02.2007 г. в гр.Несебър пред нотариус Стоян Ангелов, с район на действие РС- Несебър, при изповядване на сделка за учредяване на договорна ипотека, оформена с нотариален акт № 9, том ІІ, рег. № 807, нот.дело № 197/05.02.2007 г. по описа на нотариуса, съзнателно се е ползвала от неистински официални документи, с неавтентичност на подписа и печата на нотариус Ангел Николов, с район на действие РС-гр.Бургас, както следва:
- нотариално удостоверяване верността на препис рег. № 133 от 10.01.2007г. на нотариус Ангел Николов с район на действие РС- Бургас върху пълномощно от името на Димитър И. Киров.
- нотариално удостоверяване верността на препис рег. № 134 от 10.01.2007г. на нотариус Ангел Николов с район на действие РС- Бургас за получаване на кредит и учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот, представляващ еднофамилна жилищна сграда, върху пълномощно от името на Димитър И. Киров.
- нотариално удостоверяване верността на препис рег.№ 135 от 10.01.2007г. на нотариус Ангел Николов с район на действие РС- гр. Бургас върху декларация за гражданство и гражданско състояние по чл.25 ал.7 от ЗННД от името на Димитър И. Киров.
- нотариално удостоверяване верността на препис рег.№ 136 от 10.01.2007г. на нотариус Ангел Николов с район на действие РС- Бургас върху декларация по чл.264, ал.1 от ДОПК от името на Димитър И. Киров,
като от нея за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност, поради което и на основание чл.316, вр.чл.308, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК я ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ".
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1, 2 и 6 вр. с ал.3, т.1 и 3 вр. ал.4 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 14 /четиринадесет/ месеца,
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 14 /четиринадесет/ месеца,
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 320 /триста и двадесет/ часа за една календарна година;
На 05.02.2007 г. в гр.Несебър пред нотариус Стоян Ангелов, с район на действие РС- гр.Несебър, при изповядване на сделка за учредяване на договорна ипотека, оформена с нотариален акт № 9, том ІІ, рег. № 807, нот.дело № 197/05.02.2007 г. по описа на нотариуса, съзнателно се е ползвала от неистински частни документи, с неавтентичност на подписа на Димитър И. Киров, както следва:
- Пълномощно от името на Димитър И. Киров, нотариално заверено с рег. № 133 от 10.01.2007г. на нотариус Ангел Николов с район на действие РС- гр.Бургас.
- Пълномощно на името на Димитър И. Киров, нотариално заверено с рег. № 134 от 10.01.2007г. на нотариус Ангел Николов с район на действие РС- гр.Бургас за получаване на кредит и учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот, представляващ еднофамилна жилищна сграда.
- Декларация за гражданство и гражданско състояние по чл.25 ал.7 от ЗННД от името на Димитър И. Киров, нотариално заверена с рег.№ 135 от 10.01.2007г. на нотариус Ангел Николов с район на действие РС- гр.Бургас.
- Декларация по чл.264, ал.1 от ДОПК от името на Димитър И. Киров, нотариално заверена с рег. № 136 от 10.01.2007г. на нотариус Ангел Николов с район на действие РС- Бургас,
като от нея за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност, поради което и на основание чл.316, вр. чл.309, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК я ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ".
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42 а, ал.1, вр. ал.2, т.1, 2 и 6, вр. ал.3, т.1 и 3, вр. ал.4 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 12 /дванадесет/ месеца,
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 12 /дванадесет/ месеца,
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 240 /двеста и четиридесет/ часа за една календарна година.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.23, ал.1 от НК на обвиняемата С.Д.П. общо наказание в размер на най-тежкото от така наложените наказания, а именно "ПРОБАЦИЯ" със следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 14 /четиринадесет/ месеца,
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 14 /четиринадесет/ месеца,
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 320 /триста и двадесет/ часа за една календарна година.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемата С.Д.П. да заплати по сметка на Държавата сумата от 340 (триста и четиридесет) лева, представляваща разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 419/2009г. по описа на РС- Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.


С.Д.П.
 

25

НОХД No 420/2009

Гл.XI. В транспорта -

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР

Е.Г.П.

Председател и докладчик: М.А.И. 

Споразумение от 16.07.2009г., в законна сила от 16.07.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 420 /2009 година по описа на РС-гр.Несебър споразумение, а именно: Георги Русев - прокурор в Районна прокуратура - гр.Несебър и адв.Ж.И. ***, надлежно упълномощена за защитник на подсъдимата Е.П. със снета по делото самоличност, съгласно което: ПРИЗНАВА Е.Г.П. - родена на 24.08.1973 год. в гр.Стамболийски, обл.Пазарджик, живуща ***, българка, българска гражданка, омъжена, неосъждана, висше образование, безработна, ЕГН ********** за ВИНОВНА в това, че на 14.07.2009 год. около 02.29 часа в гр.Св.Влас, общ.Несебър по улица "Цар Симеон" управлява моторно превозно средство - лек автомобил марка " Мерцедес А170" с ДК№ РВ 2008 МА, с концентрация на алкохол в кръвта над 01.2 промили, а именно 1.21 /едно цяло двадесет и едно / промила, установено по надлежния ред /с техническо средство Алкотест Дрегер 7410+, с № 0106, поради което и на основание чл. 343б, ал. 2, във вр. ал.1, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. "б" от НК я ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ".
ОПРЕДЕЛЯ. на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1,2 , вр. с ал.3 т.1, вр. с ал.4 от НК следните пробационни мерки:
" задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца, с явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител два пъти седмично
" задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца
ЛИШАВА на основание чл.343г, във вр. с чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК подсъдимата П. от право да управлява МПС" за срок от три месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.3 от НК времето, през което за същото деяние подсъдимата е била лишена по административен ред от възможността да управлява моторно превозно средство, считано от 14.07.2009г.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 420 /2009г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.


Е.Г.П.
 

26

ЧНД No 421/2009

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГР.НЕСЕБЪР

 

Председател и докладчик: М.А.И. 

Определение от 17.07.2009г., в законна сила от 17.07.2009г.
Разпит проведен.
 

27

НОХД No 424/2009

Гл.XI. В транспорта -

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР

А.М.Ч.

Председател и докладчик: Й.Г.М. 

Споразумение от 17.07.2009г., в законна сила от 17.07.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Г. Русев - прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър с подсъдимия А.М.Ч. със снета по делото самоличност и адв. Г.К. *** защитник на подсъдимия Ч., съгласно което:
ПРИЗНАВА А.М.Ч. - роден на 01.02.1981 год. в гр.София, обл. София, живущ ***, българин, български гражданин, неженен, не осъждан, висше образование, ЕГН:********** за ВИНОВЕН в това, че на 23.05.2009 год. около 03.50 часа в к.к. "Сл.бряг", общ.Несебър в близост до бензиностанция "Дамянов" управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка " Нисан Навара" с ДК№ СА 7010 МР, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промили, а именно 1.59 /едно цяло двадесет и едно / промила, установено по надлежния ред /с техническо средство Алкотест Дрегер 7410+, с № 0325, поради което и на основание чл.343Б, ал.1, вр.чл.55, ал.1,т.2, б."б" от НК го ОСЪЖДА на "Пробация".
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 42а, ал. 2, т.1, 2 и 6, вр. ал. 3, т. 1 и 3 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес, при периодичност два пъти седмично за срок от 6 (шест) месеца.
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 (шест) месеца.
ЛИШАВА на основание чл.343г, вр.с чл.37, т.7 от НК А.М.Ч. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 3 /три / месеца.
ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК времето през което А.М.Ч. е бил лишен по административен ред от право да управлява МПС считано от 23.05.2009год.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 424/2009г. по описа на РС-гр.Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

А.М.Ч.
 

28

НОХД No 425/2009

ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР

Н.Й.А.,
Н.Г.П.,
Ж.В.Р.

Председател и докладчик: М.А.И. 

Споразумение от 23.07.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатите споразумения по НОХД №425/2009г. между Анна Пантелеева - прокурор в Районна прокуратура-гр.Несебър с подсъдимите Н.Г.П., Н.Й.А. и Ж. Вълков Р. със снети по делото самоличности и адв. Ц.В. *** защитник на подсъдимите П., А. и Р., съгласно което:
ПРИЗНАВА Н.Г.П. - роден на 11.09.1963 год. в с. Бояново, общ.Елхово, с постоянен адрес,***, настоящ адрес,***, българин, български гражданин, женен, осъждан - амнистиран, със средно образование, строител, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 28.08.08год. около 20.30ч. в с.Тънково, общ.Несебър, след предварителен сговор и в съучастие като съизвършител с лицата Н.Й.А. и Ж. Вълков Р., чрез нанасянето на удари в областта на долен, десен крайник причинил средна телесна повреда на лицето Константин Николаев Павлов от с.Тънково, общ.Несебър, изразяваща се в във фрактура на фалангата на палеца на десния крак, довела до трайно затруднение на движението на долен, десен крайник за срок от около 1,5 до 2месеца при обичайно протичане на оздравителния процес, поради което и на основание чл.129, ал.2, предл.трето, вр. с ал.1, вр. с чл.55, ал.1, б."б", вр. с чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6, вр. с ал.3, т.1 и 3 от НК го ОСЪЖДА на "Пробация".
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 42а, ал. 2, т.1, 2 и 5, вр. ал. 3, т. 1 и 3 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес, два пъти седмично за срок от 8 (осем) месеца.
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 (осем) месеца.
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 ч. за срок от 1 календарна година.

ПРИЗНАВА Н.Й.А. - род. на 10.08.1979год. в гр.Елхово, постоянен адрес,***, с настоящ адрес,***, десен, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, строител, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че нана 28.08.08год. около 20.30ч. в с.Тънково, общ.Несебър, след предварителен сговор и в съучастие като съизвършител с лицата Н.Г.П. и Ж. Вълков Р., чрез нанасянето на удари в областта на долен, десен крайник причинил средна телесна повреда на лицето Константин Николаев Павлов от с.Тънково, общ.Несебър, изразяваща се в във фрактура на фалангата на палеца на десния крак, довела до трайно затруднение на движението на долен, десен крайник за срок от около 1,5 до 2месеца при обичайно протичане на оздравителния процес, поради което и на основание чл.129, ал.2, предл.трето, вр. с ал.1, вр. с чл.55, ал.1, б."б", вр. с чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6, вр. с ал.3, т.1 и 3 от НК го ОСЪЖДА на "Пробация".


ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 42а, ал. 2, т.1, 2 и 5, вр. ал. 3, т. 1 и 3 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес, два пъти седмично за срок от 12(дванадесет) месеца.
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 12 (дванадесет) месеца.
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 ч. за срок от 1 календарна година.
ПРИЗНАВА Ж. ВЪЛКОВ Р. - род. на 09.06.1973год. в гр.Елхово, с постоянен адрес,***, настоящ адрес,***, българин, български гражданин, женен, осъждан, с основно образование, строител, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на на 28.08.08год. около 20.30ч. в с.Тънково, общ.Несебър, при условията на опасен рецидив, след предварителен сговор и в съучастие като съизвършител с лицата Н.Й.А. и Н.Г.П., чрез нанасянето на удари в областта на долен, десен крайник причинил средна телесна повреда на лицето Константин Николаев Павлов от с.Тънково, общ.Несебър, изразяваща се в във фрактура на фалангата на палеца на десния крак, довела до трайно затруднение на движението на долен, десен крайник за срок от около 1,5 до 2месеца при обичайно протичане на оздравителния процес, поради което и на основание чл.131а, ал.1, вр. с чл.129, ал.2, предл.трето, вр. с ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл.29, ал.1, б."б" , вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на "Лишаване от свобода" за срок от 5 месеца.
ОПРЕДЕЛЯ на осн. чл. 61, т.2 от ЗИНСЗС първоначален "строг" режим за изтърпяване на така наложеното наказание на подсъдимият Р. "Лишаване от свобода.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС така наложеното наказание "Лишаване от свобода" да бъде изтърпяно в затворническо общежитие от закрит тип - затвор.
ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите Н.П., Н.А. и Ж.Р. да заплатят солидарно по сметка на Държавата направените по делото съдебно-деловодни разноски за съдебно медицинска експертиза в размер на 30,00 /тридесет/ лева.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 425/2009г. по описа на РС-гр.Несебър.


ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

Н.Й.А.
Н.Г.П.
Ж.В.Р.
 

29

НОХД No 434/2009

Гл.XI. В транспорта -

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НЕСЕБЪР

В.К.И.

Председател и докладчик: А.А.А. 

Споразумение от 21.07.2009г., в законна сила от 21.07.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 434/2009 г. по описа на РС- гр.Несебър, а именно: Севдалина Станева - прокурор в РП- гр.Несебър, адвокат А.Ж. *** и обвиняемия В.К.И., съгласно което: В.К.И.,***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, безработен, с ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 31.01.2009 г. около 09.30 часа на главен път І-9 на кръстовището на с. Равда, общ. Несебър е управлявал моторно превозно средство- л.а. "Афла Ромео" с ДК№ Н 9232 АК в срока на изтърпяване на наказанието лишаване от право да управлява моторно превозно средство, след като е наказан за същото деяние по административен ред- с НП № 6637/23.11.2007г. на Началника сектор ПП-КАТ при ОД на МВР-Шумен, поради което и на основание чл. 343в, ал. 1, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. "б" от НК го ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ".
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.42 а, ал.1, вр. с ал.2, т.1,2 и 6, вр. с ал.3 т.1 и 3, вр. с ал.4, чл. 42б, ал. 1 от НК следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година, с периодичност два пъти седмично;
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година;
- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 часа в рамките на една календарна година.
ЛИШАВА на основание чл.343г, във вр. с чл. 343в, ал. 1, във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК обвиняемия В.К.И. от право да управлява моторно превозно средство за срок от една година.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 434/2009г. по описа на РС - Несебър.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.


В.К.И.
 


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница