Рецензия от проф д-р Димитър ВеселиновДата24.04.2017
Размер56.13 Kb.
Размер56.13 Kb.РЕЦЕНЗИЯ

от проф. д-р Димитър Веселинов,

Софийския университет „Св. Климент Охридски“

за дисертационен труд за придобиване на научна степен „доктор на науките“ в научна област 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по английски език), на тема „Проучване на постметодическото състояние на съвременното обучение по английски език. Педагогическа система“ с автор проф. д-р Тодор Крумов Шопов, преподавател във Факултета по класически и нови филологии към Софийския университет „Св. Климент Охридски“
Депозираният труд на проф. д-р Тодор Шопов е изготвен съобразно изискванията на „Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (28.10.2015)” и е съобразен със законовата рамка на съответните нормативни актове (Закона за висшето образование, Закона за развитие на академичния състав в Република България, Правилника за устройството и дейността на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и др.). В този контекст мога да заявя, че представеният дисертационен труд е подготвен самостоятелно от автора и не повтаря темата и съдържанието на труда, за който колегата Тодор Шопов е получил образователната и научна степен „доктор“.

От представената автобиографична справка може да се направи изводът, че настоящият труд на проф. д-р Тодор Шопов се явява закономерен в неговата професионална и творческа кариера. Необходимо е още да се отбележи, че колегата Шопов има редица участия в авторитетни международни конференции и конгреси, член е на престижни организации, като в някои от тях заема ръководни длъжности. Чел е курсове и ръководил семинари в български и в чуждестранни университети. Научен ръководител е на докторанти, успешно защитили образователната и научна степен „доктор“ в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по английски език). В административната си дейност се отличава с експедитивност и коректност. След успешна публична защита през 1992 г. става доктор в професионално направление „Педагогика на обучението по чужди езици“, катовпоследствие последователно придобива академичните длъжности „доцент“ (1996 г.) и „професор“ (2013 г.).

Представеният дисертационен труд на проф. д-р Тодор Шопов на тема „Проучване на постметодическото състояние на съвременното обучение по английски език. Педагогическа система“ съдържа 700 страници, като библиографията се отличава с впечатляващ брой заглавия на съвременни и класически теоретични изследвания. Той е резултат от авторово петгодишно „лонгитудно проучване“ на съвременното състояние на образованието в областта на езиците. Обхваната е лингводидактическата теория и практика в национален и международен план. Важен момент в процеса на изготвяне на дисертационния труд е, че тази разработка обобщава постиженията на автора, представени пред научната публика в редица негови публикации през последните няколко години, като ги надгражда и им придава завършеност на монографично изследване със съответните епистемологични атрибути. Доказателствата за лансираните от автора новаторски виждания и осъществени положителни практики са включени в теоретичната и емпирична част на дисертационния труд.

Депозираният дисертационен труд е структуриран в три части, очертаващи съответните етапи в научноизследователския план на автора. В първата част са изяснени теоретичните основи на педагогиката на обучението по втори език, като авторът умело въвежда концепта „научен интерфейс на педагогиката на езика“.

Във втората частна дисертационния труд е дадено описание на съвременното състояние на обучението по английски като втори език, представено в неговата динамика под формата на „педагогическа спирала“. Анализираниса европейската система „единица-кредит“ за чуждоезиковото обучение за възрастни, комуникативният тип езиково учене, същността и характерът на ранното езиково учене, предизвикателствата пред езиковата политика или политики в областта на професионалната подготовка на учителите по съвременни езици, проучена е проблематиката, отнасяща се до автономността и индивидуалните различия на учениците като лингводидактически въпрос, комуникативната езикова компетентност и речево поведение, като особен акцент е поставен върху анализа на междуезиковото разбиране.

Третата част е посветена на въпроса за теоретико-практическото моделиране на процеса по установяване на реалните учебни постижения и адекватно описание и оценка на равнищата на владеене на английски като втори език. Особен интерес представляват проучванията на проф. Тодор Шопов върху различните теории на езиковия тест в диахронен и синхронен план. Авторът отделя специално място на анализа на надеждността на теста през призмата на съвременната лингводидактика, отчитайки и богатия национален опит и положителни практики в тази област. Етиката на теста по втори език е поредното предизвикателство, умело формулирано от проф. Т. Шопов като стратегическа задача в администрирането и конструирането на този аспект в съвременната образователна дейност. Осигуряването на теста и правилното интерпретиране на тестовите резултати са разгледани като фактори, стимулиращи развитието на лингводидактическото проучване на това актуално направление.

Авторовото виждане за лансиране в съвременната методическата теория на новата лингводидактическа дихотомия „метод – постметод“ е идея с богат потенциал за развитие както в теоретичен, така и в практически план. Бих очертал като важно предизвикателство за методиката на чуждоезиковото обучение разглеждането на „езика в социална среда“ и проучването на езика като „оперативна пространство“. Основен акцент в разработката остава проучването на „постметодическото състояние“ и изграждането на концептуално нова педагогическа система, чиито параметри са логичнои мотивирано представени в настоящия докторат.

В края на работата си Тодор Шопов обобщава приносните моменти в дисертационния труд, като според моето виждане те отговарят на действителното положение.

Критични бележки и препоръки към настоящата разработка на проф. д-р Тодор Шопов нямам. Същевременно не мога да пропусна възможността да пожелая на колегата Шопов да продължи изследванията си в така заявеното епистемологично поле с включване на нови докторанти и магистранти, които да разширят проучванията потемата,разбира се поднеговото вещо ръководство.

Накрая бих посочил, че депозираният за рецензиране труд на проф. д-р Тодор Шопов представя ново направление в научните търсения, като авторът се е справил с нелеката задача едновременно да предложи цялостен поглед и да не прекали с редуцирането на конкретиката, независимо че част от засегнатите въпроси са „пар екселанс“ достойни обекти за самостоятелно проучване. Тази особеност на депозирания труд очертава бъдещи насоки за изследване в динамично развиваща се методика на чуждоезиковото обучение като важна научна парадигма, която все повече появява признаци на интер- и транс-дисциплинарнен потенциал за развитие.

По темата на дисертационния труд има достатъчен брой отпечатанипубликации. Посочените от автора цитирания на някои от тези публикации са коректно документирани.

Авторефератът вярно отразява дисертационния труд, като дава достатъчно обширна информация за същността на изследването, тъй като е разгърнат в рамките на 50 страници. Приносните моменти, посочени в края на дисертационния труд и на автореферата, са коректно формулирани и отговарят на действителното положение.

В заключение ще посоча, че изследването на проф. д-р ТодорКрумов Шопов„Проучване на постметодическото състояние на съвременното обучение по английски език. Педагогическа система“е в синхрон спараметрите за новаторска разработка с обобщаващ характер, поради което считам, че напълно отговаря на изискванията към дисертационен труд за присъждане на научната степен „доктор на науките“ в конкретното научно направление. Рецензираният дисертационен труд е научно съчинение с теоретични обобщения и решения на големи научни или научно-приложни проблеми, които съответстват на съвременните постижения и представляват значителен и оригинален принос в науката.

В заключение предлагам на почитаемото научно жури да присъди научната степен „доктор на науките“ на проф. д-р Тодор Крумов Шопов в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по английски език).София, 11.01.2016 г. проф. д-р Димитър Веселинов
Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница