Регламент ес 1907/2006 Дата на издаване: 05. 05. 2015 Дата на последните измененияДата18.11.2017
Размер144.47 Kb.
Размер144.47 Kb.ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

В съответствие с Европейския регламент ЕС 1907/2006

Дата на издаване: 05.05.2015 Дата на последните изменения:


Наименование на продукта: Х Е Н Д И С Е П Т
Идентификационен №: Г10684 Издание: 3 Страници: 6

1.НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕПАРАТА И ФИРМАТА

Име на препарата: “ ХЕНДИСЕПТ”

Употреба: за дезинфекция на ръце и повърхности

Наименование и адрес на лицето, което пуска на пазара

химичното вещество/препарата:

Индустриална Химия ЕООД

България; област Софийска; 2137 с.Долно Камарци

ИД №: 131179 972

Телефони : +359 071503 / 266; +359 0887 592 190

Факс : +359 071503 / 796; 798

Е-майл: info@himia.bg www. himia.bg

Телефони за връзка в случай на спешност:

- на лицето, което пуска на пазара: +359 0887 592 190

- Клиника по токсикология на МБАЛСМ „ Н.И.Пирогов” +359 02 915 44 09


2.ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ:

2.1. Класифициране в съответствие с Регламент 1272/2008:
Flam.Liq 2, H225.

Eye Irrit. 2, H319.

STOT SE 3, H336.
2.2. Елементи на етикета:

ОПАСНО
H225 Силно запалими течност и пари.

H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж.
P210 Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.

P233 Съдът да се съхранява плътно затворен.

P280 Използвайте предпазни очила/предпазна маска за лице.

P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.

P403 + P235 Да се съхранява на добре проветриво място. Да се съхранява на хладно.

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба.


Съдържа d-Лимонен. Може да причини алергична реакция.
- Опасности за човешкото здраве:

При вдишване: При вдишване на пари или аерозол с високи концентрации и в помещения с лоша

вентилация може да причини дразнене на носа, гърлото, главоболие, гадене,

сънливост и слабо упойващо действие.

При поглъщане: може да предизвика стомашно-чревни раздразвания, гадене, повръщане и

подобни на алкохолно отравяне .При контакт с кожата: не се очаква да предизвика обриви при кратки контакти. Продължителен/често

повтарящ се контакт с кожата може да доведе до нейното обезмазняване,

изсушаване и напукване.Може да предизвика алергични кожни реакции.

При контакт с очите: причинява раздразване и леко зачервяване.
- Рискове за

околната среда: При използване по прякото му предназначение, препаратът не представлява

опасност за околната среда.Продуктът е напълно разтворим във вода и се счита

че е малко вероятно да окаже вредно влияние върху флората и фауната.3. СЪСТАВ /ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ:

Препарат ( продуктът се определя и регулира като препарат (смес) съгласно Регламент №1907/2006

Класифицирани вещества:


Вещество

CAS / EC №

Относителен дял в препарата

(%)

Класифициране

67/548

Класифициране

1272/2008

Пропан-2-ол

67-63-0/

200-661-768

F, R11

Xi, R36


R67

Flam. Liq. 2, H225

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H3364.МЕРКИ ПРИ ПЪРВА ПОМОЩ

При вдишване:

При вдишване на пари да се осигури чист въздух.Консултирайте се с лекар при всякакъв род затруднения

при дишане.

При поглъщане:

Да не се предизвиква принудително повръщане.Да се изплакне устата с вода.

Потърсете медицинска помощ, по възможност да се покаже етикета на продукта..При контакт с кожата:

Отстранете замърсените дрехи .Измийте обилно с чиста вода и сапун.

В случай на раздразнение потърсете медицинска помощ.

При контакт с очите:

Промийте обилно, при отворен клепач, с течаща вода в продължение на най-малко 15 минути.

Незабавно потърсете медицинска помощ .

5.МЕРКИ ПРИ ПОЖАР

Запалимост / горимост

Продуктът спада към лесно запалимите продукти и се означава с рискова фраза R 11.

Парите му могат да се запалят бързо при излагане на топлина, искри, открит огън и др.източници на

запалване.Експлозивност: Парите на продукта при смесване с въздуха и излагане на въздействието на топлинен

източник могат да горят в отворени пространства или да експлоадират в затворени такива.Начин на гасене на възникнали пожари:

Малки пожари:

Подходящи са всички пожарогасители от клас „В” сух, химически, водоразпръскващи,

пожарогасителна пяна и др.

Големи пожари:

Пожарогасителна пяна, инертни газове и пожарогасителен прах.Водата се използва за

охлаждане на намиращите се в близост и необхванати от пожара контейнери.

Големите пожари изискват спиране на притока на горяща течност.


Пожарите при големи резервоари изискват специално обучен персонал.Да се осигурява винаги път за

изтегляне.Специална информация:

При възникване на голям пожар да се носи комплект пожарникарско защитно облекло, защитни ръкавици и

апарат за дишане с цялостна лицева маска.
6.МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНИ РАЗЛИВАНИЯ6.1. Лични предпазни мерки:

6.1.1. Отстраняване на източниците на запалване и искрене.

6.1.2. Осигуряване на достатъчна вентилация.

6.1.3. Предпазване от контакт с очите и вдишване на пари - лично защитно облекло, съгласно т.8.6.2. Мерки за опазване на околната среда:

6.2.1. Предпазване от попадане в канализационната мрежа.

6.2.2. Предпазване от замърсяване на повърхностни и подпочвени води и почва.

6.3. Средства за почистване:

6.3.1. Използване на абсорбиращ материал /напр. пясък, земя/.

6.3.2. Ако е възможно се събира и се поставя в съответния контейнер за рециклиране или депониране. Да се

има пред вид, че в контейнера могат да се натрупат пари.

6.3.3. При големи разливи да се уведомят съответните власти и почистването да се осъществи от

оторизирани лица.

7.РАБОТА С ПРОДУКТА И СЪХРАНЕНИЕ

7.1. Работа с продукта

Да се спазват всички предупреждения и предпазни мерки, касаещи

работа с химически и запалими вещества и съхранението им.Да се избягва контакт с очите и кожата.Да се

работи в добре вентилирани помещения, далеч от източници на искрене и запалване.

Д а се работи с лично защитно облекло, съгласно т.8. .

Да не се яде, пие и пуши на работното място.7.2. Съхранение

Да се държи в затворени контейнери, съхранявани в сухи и вентилирани помещения при температура до

20˚С, далеч от хранителни продукти, напитки, силни оксиданти, директна слънчева светлина, източници на

запалване и искрене.7.3. Специфична употреба

8.КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА


8.1. Граница за експозиция:

Няма установенаДопустими граници на експозиция:

Пропан-2-ол:

980 mg/m3 - 8 часова експозиция.

1225 mg/m3 - 15 минутна експозиция
8.2. Контрол на експозиция:

8.2.1.Контрол при експозиция в работната среда

Да се спазват правилата за хигиена на работното място.Да не се допуска контакт с очите.

Замърсените и напоени дрехи се събличат веднага.Преди почивка и в края на работния ден да се измиват

Ръцете с вода и сапун.

Да се използва подходяща вентилация, за да се поддържа концентрацията на парите на продукта под

граничните стойности на запалване и на излагане здравето на риск от професионално заболяване.Лична защита:Защита на дихателната система:

При нормални условия не се изискват лични предпазни средства.Да се избягва вдишването на аерозоли.Защита на ръцете:

Не се изисква носенето на защитни средстваЗащита на очите:

При възможност за изплискване да се носят плътно прилепващи предпазни очила.Защита на тялото:

Подходящо работно облекло и обувки.

Редовно изпиране на работното облекло.

8.2.2.Контрол на въздействие на продукта върху околната среда:

Да не се допуска попадане на продукта в почвата, подпочвените и повърхностните води и в канализацията.

При попадане на продукта в канализационната мрежа да се уведомят съответните органи.
9.ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

Почистващ препарат за ръце представлява композиция от изопропилов алкохол, пропиленгликол и

вода .


9.1. Обща информация

Външен вид: безцветна прозрачна течност

Мирис: специфичен на спирт (съответно с мириса на добавения аромат)

9.2. Важна информация за безопасността и околната среда.

рН-стойност: 6-8

Разтворимост във вода: разтворим

Плътност при 20˚С: 0,865 – 0,870 g/cм³

Пламна температура, в ˚С: не по-ниска от 21,5С

Интервал на кипене: 83 - 100 С

Термично разлагане: не настъпва, ако продуктът се използва според указанията.Може

да настъпи над температурата на кипене.

10.СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ

Стабилност:

Стабилен при определените условия на използване и съхранение.Опасни продукти при горене:

Въглероден оксид /СО/ и въглероден диоксид /СО2/Вещества, които е желателно да не бъдат в контакт с продукта:

няма


Условия, които да се избягват:

Високи температури, открит огън, искри, заваряване, пушене и др.източници на запалване

11.ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Информация за продукта: токсикологичната класификация на продукта е направена на база

на калкулативния метод на Директива 1999/45/ЕС.

При контакт с очите: раздразване

При контакт с кожата: не се очакват вредни ефекти

При вдишване: ако се вдишат пари може да се получи раздразване на дихателната система

Канцерогенност: няма данни

Мутагенност: няма данни

Информация за компонентите:

à изопропилов алкохолОстра токсичност

LD50 орална, плъх >2000 мg/kg – ниска

LD50 кожна, заек >2000 мg/kg– ниска

LС50 инхалационна > 20 мg/kg /8 часа плъх – ниска

Високите концентрации могат да причинят депресия на ЦНС, която да доведе до главоболие, виене на

свят и гадене.Продължителното вдишване може да доведе до изпадане в безсъзнание и смърт.ефекти на дразнене:

На кожата: няма дразнене

Продължителен повтарящ се контакт може да причини обезмазняване на кожата, което води до дерматитНа очите: раздразване

На дихателната система: вдишването на пари или мъгла може да причини раздразване.

Сенсибилизация: не е кожен сенситизатор

Мутагенност: няма мутагенна активност

Канцерогенност: не е канциноген

Допълнителна информация: експозицията може да повиши токсичността на други материали.


12.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

Информация за компонентите:

Информация за компонентите:

à изопропилов алкохолБиоразградимост:

Лесно се разгражда по биологичен път и отговаря на критерия за 10-дневния времеви интервал.Екотоксичност:

Ниска токсичност за риби, водни безгръбначни, водорасли и микроорганизми.Не е опасен за озона.Подвижност: ако попадне в почвата ще бъде с висока подвижност и може да замърси

подпочвените води.Разтваря се във вода.Биоакумулиране: не се очаква значителна биоакумулация.

Информация за продукта:

класификацията на продукта е направена на база изчисленията по калкулативния метод на

Директива 1999/45/ЕС.

Подвижност: течност, адсорбираща се от почвата и има висока мобилност.

Информация за продукта:

класификацията на продукта е направена на база на калкулативния метод на Директива 1999/45/ЕС.

Подвижност: течност, адсорбираща се от почвата и има висока мобилност.Разтваря се

във водата. Летливи органични компоненти (VOC) :65%Биологично разграждане: разгражда лесно по биологичен път над 60% за 28 дни.

Биоакумулиране: няма потенциал за биоакумулиране

Екотоксичност: Продуктът не е класифициран като рисков за водните биологични видове

Други нежелани въздействия: при пожар или взрив може да нанесе големи щети на околната среда13.ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Третиране на отпадъците и опаковките: Изхвърляйте опаковките само в определените за целта места.

Контактувайте с местните екологични и здравни власти за уточняване депонирането на този материал.

  1. Код на отпадъка: 07 04 01* - промивни води и матерни луги.

15 01 10 –опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества


14.ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ

Продуктът се транспортира в съответствие с международните правила за транспорт.Може да бъде

транспортиран с всички видове транспорт, като се спазват изискванията за превоз на запалими и опасни

вещества.

Правилно техническо име: воден разтвор на изопропанол

ADR- Клас 3,3b

Опасност номер: 33

Група на опаковане: II

UN номер : 1219

Етикет:

Други данни: Правилата за транспортиране включват специални текстове за опасни вещества опаковани в

ограничени количества

15.ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА

Нормативни документи:

Ръководство за съставяне на ИЛБ, съгласно РИЙЧ изд.Министерство на околната среда и водите-

България, София, 2008 г.Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати( изм. ДВ, бр. 114/2003, изм.бр.110/2008).

Наредба за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси,

( изм. ДВ бр.66/2004 г., изм.бр.51/2008 г.).Наредба №13 от 30 декември 2003 г. За защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа ( обн. ДВ бр.8/2004, изм. Бр.67/2007 г).

Закон за управление на отпадъците (обн. ДВ бр.86/2003, изм. Бр.105/2008).

Наредба №3 за класификация на отпадъците( обн. ДВ бр.44/2004).

Техническо ръководство за идентифициране и наименование на химичните вещества съгласно РИЙЧ.Ръководство за потребителите надолу по веригата, България, София, 2008 г.

Регламент ЕК 648/2004, Директива 67/548/ЕЕС за класифициране и етикетиране на опасни химични

вещества, Директива 1999/45/ЕС за препаратите , Регламент 1907/2006.
16.ДРУГА ИНФОРМАЦИЯРазпространение на Листа за безопасност:

Този ИЛБ отменя и заменя всички предшестващи издания.

Издание:2- Изменение и преструктуриране на информацията.

Информацията в този документ трябва да бъде предоставена на всеки, който има контакт с продукта.ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА: Тази информация се базира на степента на сегашното състояние на нашите знания и опит за продукта и не е изчерпваща.Затова тя не може да се приема като гаранция, за което и да било специфично свойство на продукта. В тази връзка потребителят не се освобождава от спазване на всички законни административни наредби и процедури, отнасящи се до продукта, личната хигиена и опазването на човешкото здраве.

R11 Лесно запалим.

R36 Дразни очите.

R67 Парите могат да предизвикат сънливост и световъртеж.


H225 Силно запалими течност и пари.

H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж.

/6

17.11.2017
Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница