Регламент се прилагат следните определения: „помощ ad hoc " e помощ, която не е предоставена по схема за помощ; „селскостопански продукт"Дата18.11.2017
Размер309.83 Kb.
Размер309.83 Kb.

BG

ПРИЛОЖЕНИЕ I
Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:  1. „помощ ad hoc“ e помощ, която не е предоставена по схема за помощ;

1.„селскостопански продукт“ са продуктите, изброени в приложение I към Договора, с изключение на продуктите от риболов и аквакултури, изброени в приложение I към Регламент (EС) № [COM(2011)416] относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури;

2.„помощ“ е всяка мярка, която изпълнява всички критерии, посочени в член 107, параграф 1 от Договора;

3.„интензитет на помощ“ е брутният размер на помощта, изразен като процент от допустимите разходи преди приспадането на данъци или други такси;

4.„схема за помощ“ е всеки акт, въз основа на който и без да се изискват допълнителни мерки за привеждане в действие, може да се предостави индивидуална помощ на предприятията, определени в акта по общ и абстрактен начин и всеки акт, въз основа на който помощ, която не е свързана с конкретен проект, може да бъде предоставена на едно или няколко предприятия за неопределен период от време и/или в неопределен размер;

5.„въглища“ са висококалорични, среднокалорични и слабокалорични въглища от категория А и В по смисъла на Международната система за кодификация на въглищата, определена от Икономическата комисия на ООН за Европа1;

6.Списъкът на Комитета за подпомагане на развитието към ОИСР включва всички държави и територии, които отговарят на условията за получаване на официална помощ за развитие и които са включени в списъка, изготвен от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

7.„дата на присъждане на помощта“ е датата, на която законовото право за получаване на помощта е предоставено на бенефициера съгласно приложимото национално законодателство;

8.„трудни аудио-визуални произведения“ са произведенията, определени като такива от държавите членки въз основа на предварително установени критерии при създаването на схеми или отпускането на помощи. Такива произведения могат да са филми, чиято единствена оригинална версия е на официален език на държава членка с ограничена територия, население или езикова област, късометражни филми, премиерните и вторите филми на режисьорите, документалните филми или произведенията с малки бюджети или други произведения с трудна търговска реализация.

9.„работещ в неравностойно положение“ е лице, което:

a) не е било на редовна платена работа през последните 6 месеца; или

б) е на възраст между 15 и 24 години; или

в) не е завършило горната степен на общообразователен курс или професионална квалификация (ISCED 3) или което през двете години след завършването на пълния курс на обучение още не е намерило редовна платена работа; или

г) е на възраст над 50 години; или

д) живее само и издържа едно или повече лица; или

е) работи в сектор или професия в държава членка, където неравновесието между половете е поне с 25 % по-високо от средното неравновесие между половете за всички икономически сектори в съответната държава членка, и принадлежи към пола, който е по-слабо представен; или

ж) е представител на етническо малцинство в държава членка, и което се нуждае от повишаване на своята езикова или професионална квалификация или от обогатяване на трудовия си опит, за да се подобрят перспективите му за получаване на достъп до трайна заетост;

10.„заетост, пряко създадена от инвестиционен проект“ е заетост в дейността, за която се отнася инвестицията, включително заетостта, създадена в резултат на увеличение на процента на използване на създадения от инвестицията капацитет;

11.„последваща фискална схема“ е схема под формата на данъчни предимства, която представлява изменена версия на вече съществуваща фискална схема под формата на данъчно предимство и която я заменя;

12.„редовно образование“ е задължителното образование преди намирането на първата работа на пазара на труда;

13.„брутен еквивалент на безвъзмездна помощ“ (БЕБП) е сконтираната стойност на помощта, изразена като процент от сконтираната стойност на допустимите разходи, изчислени към датата на отпускане на помощта въз основа на приложимия референтен процент2;

14.„индивидуална помощ“ е:

а) помощ ad hoc и

б) предоставяния на помощ по схема за помощ, подлежащи на уведомяване;

15.„нематериални активи“ са активи, придобити чрез трансфер на технологии като патентни права, лицензи, ноу-хау или друга интелектуална собственост;

16.„големи предприятия“ са предприятия, които не изпълняват критериите, определени в приложение I;

17.„търговия със селскостопански продукти“ е притежаване или излагане с цел продажба, предлагане за продажба, доставяне или изобщо пускане на пазара по какъвто и да е друг начин, с изключение на първата продажба от първичния производител на прекупвачи или преработватели, както и всяка дейност по подготвяне на продукта за такава първа продажба; продажбата от първичен производител на крайни потребители се счита за търговия, ако се осъществява в самостоятелни помещения, предвидени за тази цел;

18.„нетно увеличение на числеността на персонала“ е нетното увеличение на броя на служителите в засегнатото предприятие в сравнение със средната стойност за даден период от време; следователно всички закрити работни места през този период трябва да се извадят и броят на лицата, назначени на пълен работен ден, на непълен работен ден и на сезонна работа, се отчитат пропорционално на техните единици труд за година;

19.„обичайно пребиваване“ е мястото, където едно лице живее в продължение на не по-малко от 185 дни за всяка календарна година поради лични и професионални връзки; Когато професионалните връзки на едно лице са на различно място от личните му връзки и то живее в две или повече държави членки, за място на обичайно пребиваване се счита мястото на личните му връзки, при условие че лицето се връща редовно на това място; когато лицето живее в държава членка, за да извършва задача с определен срок, за негово място на обичайно пребиваване продължава да се счита мястото на личните му връзки, независимо дали то се завръща там в хода на тази дейност; посещаването на университет или училище в друга държава членка не представлява прехвърляне на мястото на обичайно пребиваване;

20.„най-отдалечени региони“ са регионите, посочени в член 349 от Договора. В съответствие с Решение (2010/718/ЕО) на Европейския съвет от 29 октомври 2010 г. за изменение на статута по отношение на Европейския съюз на остров Сен Бартелеми (ОВ L 325, 9.12.2010 г., стр. 4) от 1 януари 2012 г., Сен Бартелеми престана да бъде най-отдалечен регион. В съответствие с Решение на Европейския съвет (2012/419/ЕО) от 11 юли 2012 г. за изменение на статута на Майот по отношение на Европейския съюз (ОВ L 204, 31.7.2012 г., стр. 131), на 1 януари 2014 г. Майот стана най-отдалечен регион.

21.„преработка на селскостопански продукти“ е обработката на селскостопански продукт, в резултат на която се получава друг селскостопански продукт, с изключение на дейностите, извършвани в стопанството, нужни за приготвяне на животински или растителен продукт за първа продажба;

22.„професионален спорт“ е практикуването на спорт в качеството му на платена професионална дейност или платена услуга, независимо от това дали е сключен официален трудов договор между професионалния спортист и съответната спортна организация, и когато възнаграждението надхвърля разходите за участие и представлява значителна част от дохода на атлета. За целите на настоящия регламент разходите за път и настаняване при участие в спортни събития не се считат за възнаграждение;

23.„отдалечени региони“ са най-отдалечените региони, Малта, Кипър, островите, които са част от територията на държава членка, и слабо населените региони;

24.„възстановяем аванс“ e заем за проект, който се изплаща на една или повече части, като условията за погасяване зависят от изхода на проекта;

25.„работещ в силно неравностойно положение“ е лице, което:

а) не е било на редовна платена работа от поне 24 месеца или

б) не е било на редовна платена работа поне 12 месеца и принадлежи към една от категориите в букви б)—ж), посочени в определението за „работещ в неравностойно положение“;

26.„защитени работни места“ означава трудова заетост в предприятие, в което поне 30 % от работещите са с увреждания;

27.„малки и средни предприятия“ или „МСП“ са предприятия, които изпълняват критериите, определени в приложение II;

28.„започване на работа“ е започване на строителните работи, свързани с инвестицията, или поемане на първия правнообвързващ ангажимент за поръчка на оборудване или всеки друг ангажимент, който прави инвестицията необратима, в зависимост от това кое от двете събития настъпва по-рано, с изключение на подготвителните работи; купуването на земя и подготвителните дейности като получаването на разрешителни и провеждането на проучвания за осъществимост не се считат за започване на работа. При поглъщания на предприятия „започване на работа“ е моментът на придобиване на активите, пряко свързани с придобитото предприятие;

29.„материални активи“ са активите, състоящи се от земя, сгради и съоръжения, машини и оборудване;

30.„задължения за териториалност на разходите“ са задължения, наложени на бенефициерите от органа, отпускащ помощта, да изразходват минимална сума и/или да извършват минимална производствена дейност в определена територия;

31.„предприятие в затруднено положение“ е предприятие, което изпълнява следните условия :

[точни „строги критерии“, както са посочени в параграф 10 от Насоките на Общността за държавните помощи за оздравяване и преструктуриране на дружества в затруднение, или както е предвидено в новите насоки за помощи за оздравяване и преструктуриране];

32.„разходите за заплати“ е общата сума, действително платима от бенефициера на помощта за съответните работни места, обхващаща брутната заплата преди данъчно облагане и задължителни отчисления, като социални осигуровки, разходи за грижи за деца и за родители през определен период от време.

33.„работещ с увреждания“ е лице, което:

а) е признато за работещ с увреждания съгласно националното законодателство или

б) има трайна физическа, психическа, интелектуална и сетивна недостатъчност, която при взаимодействие с различни пречки би могла да възпрепятства неговото пълноценно и ефективно участие в работна среда, наравно с останалите работещи;

Определения за регионална помощ

34.„коригиран размер на помощта“ е позволеният максимален размер на помощ за голям инвестиционен проект, изчислен по следната формула:

максимален размер на помощта = R × (50 + 0,50 × B + 0 × С),

където: R е максималният интензитет на помощ, приложим в съответния регион, включен в одобрена карта на регионалните помощи, която е в сила към датата на отпускане на помощта, с изключение на увеличения интензитет на помощ за МСП; B е частта от допустимите разходи между 50 и 100 милиона EUR. C е частта от допустимите разходи над 100 милиона EUR;

35.„региони, отговарящи на изискванията за оперативна помощ“ са най-отдалечените региони, посочени в член 349 от Договора, или слабо населените региони, определен в одобрената карта за регионални помощи за съответната държава членка за периода 1.7.2014—31.12.2020 г.;

36.„подпомагани региони“ са регионите, определени в одобрена карта за регионална помощ за съответната държава членка за периода 2014—2020 г. в изпълнение на член 107, параграф 3, букви а) и в) от Договора;

37.„справедлива норма на възвращаемост (СНВ)“ е очакваната норма на възвръщаемост, равняваща се на коригиран спрямо риска сконтов процент, който отразява равнището на риска, свързан с проект за градско развитие, както и естеството и количеството на капитала, който частни инвеститори планират да инвестират;

38.„първоначална инвестиция“ е :

инвестиция в материални и нематериални активи, свързани със създаването на нов стопански обект, разширяването на капацитета на съществуващ стопански обект, диверсификацията на продукцията на стопански обект с продукти, които той не е произвеждал до момента, или основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект; или

придобиване на активи, принадлежащи на стопански обект, който е закрит или е щял да бъде закрит без това придобиване, и е закупен от инвеститор, който не е свързан с продавача, и изключва простото изкупуване на акциите/дяловете на дадения стопански обект;

39.„първоначална инвестиция в полза на нова стопанска дейност“ е:  • инвестиция в материални и нематериални активи, свързани със създаването на нов стопански обект, или с диверсификацията на дейността на стопански обект, при условие че новата дейност не е същата или подобна на дейността, упражнявана от стопанския обект в миналото;

закупуване на активите, принадлежащи на стопански обект, който е закрит или е щял да бъде закрит без това придобиване, и е закупен от инвеститор, който не е свързан с продавача, при условие че новата дейност, упражнявана с придобитите активи, не е същата или подобна на дейността, упражнявана от стопанския обект преди закупуването;

40.„принос в натура“ е приносът на земя или недвижими имоти, когато земята или недвижимият имот са част от проект за градско развитие;

41.„интегриран подход за устойчиво градско развитие“ e официално предложена стратегия, сертифициранa от орган или ведомство в публичния сектор, компетентни на местно равнище, определена за конкретна градска географска зона и даден период в съответствие с член 87, параграф 3 от Регламента за общоприложимите разпоредби;

42.„инвестиционна помощ“ е регионална помощ, отпусната за първоначална инвестиция или първоначална инвестиция в полза на нова икономическа дейност;

43.„пробег“ е движението на стоки от мястото на произход до мястото на местоназначение, включително междинните части или етапи в рамките съответната държава членка или извън нея, извършено чрез използването на едно или повече транспортни средства;

44.„голям инвестиционен проект“ е първоначална инвестиция с допустими разходи над 50 млн. EUR, изчислени по цени и обменни курсове към датата на отпускане на помощта;

45.„транспортно средство“ е железопътен транспорт, автомобилен товарен транспорт, транспорт по вътрешни водни пътища, морски транспорт, въздушен транспорт, интермодален транспорт;

46.„място на местоназначение“ е мястото, където стоките се разтоварват;

47.„място на произход“ е мястото, където стоките се натоварват с цел превоз;

48.„регионална оперативна помощ“ е помощ за намаляване на текущите разходи на дадено предприятие, която не е свързана с първоначална инвестиция. Тя включва категории разходи като разходи за персонал, материали, услуги, възложени на подизпълнители, комуникации, електроенергия, поддръжка, наем, администрация и др., но изключва амортизационните отчисления и разходите за финансиране, ако те са включени в допустимите разходи при предоставянето на инвестиционната помощ;

49.„същата или подобна дейност“ са дейности, попадащи в една и съща категория (четирицифров код (клас)) от статистическата класификация на икономическите дейности3 NACE Rev. 2;

50.„схема, предназначена за специфични сектори на стопанска дейност“ е схема, която обхваща само една или ограничен брой дейности от производството или услугите;

51.„слабо населени региони“ са регионите, приети от Комисията като такива в индивидуалните решения относно карти на регионалните помощи за периода 1.7.2014—31.12.2020 г.

52.„стоманодобивен сектор“ са всички дейности, свързани с производството на един или повече от следните продукти:

а) чугун на блокове и феросплави:

чугун за производство на стомана, леярски чугун и друг чугун за производство на стомана, шпигелайзен (желязноманганови сплави) и високовъглеродни желязноманганови сплави, без да се включват други феросплави;

б) суровини и полуготови продукти от желязо, обикновена стомана или специална стомана:

лята стомана, на блокове или не, включително блокове за коване на полуготови изделия: блуми, пръти и сляби; листове и листове покалаена ламарина; горещо валцувани коилси, с изключение на производство на лята стомана за леене от малки и средни леярни;

в) готови продукти след гореща обработка на желязо, обикновена стомана или специална стомана:

релси, траверси, сглобяеми плоскости, единични плоскости, профили, тежки секции с дебелина 80 mm и по-голяма, валцувани плоскости, профили и секции с дебелина по-малко от 80 mm и плоскости по-тънки от 150 mm, тел, тръби с кръгло сечение и други профили, горещо валцувани вериги и ленти (включително ленти за тръби), плосковалцовани продукти и листове с дебелина 3 mm или повече, плосковалцовани продукти с универсално предназначение с дебелина 150 mm или повече, с изключение на тел и продукти от тел, полирани пръти и железни отливки;

г) готови продукти след студена обработка на желязо:

покалаена ламарина, матова ламарина, черна ламарина, галванизирани или с други видове покритие листове ламарина, студено валцувани листове, електролитни листове, ленти за покалаена ламарина, студено валцувани плоскости, във форма на коилси или ленти;

д) тръби:

всички безшевни стоманени тръби, запоени стоманени тръби с диаметър, превишаващ 406,4 mm;

53.„сектор за производство на синтетични влакна“ е:

а) екструдиране/текстуриране на всички основни видове влакна и прежди на база полиестер, полиамид, акрил или пропилен независимо от предназначението им, или

б) полимеризация (включително поликондензация), когато е интегрирана в процеса на екструдиране предвид използваното оборудване, или

в) всички спомагателни процеси, които са свързани с едновременното инсталиране на мощности за екструдиране/текстуриране от потенциалния бенефициер или от друго дружество, принадлежащо към същата група, и които при конкретния вид стопанска дейност обикновено са интегрирани в тези мощности предвид използваното оборудване;

54.„туристическа дейност“ са следните дейности по NACE Rev. 2:

а) NACE 55: Хотелиерство;

б) NACE 56: Ресторантьорство;

в) NACE 79: Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации;

г) NACE 90: Артистична и творческа дейност;

д) NACE 91: Библиотеки, архиви, музеи и други дейности в областта на културата;

е) NACE 93: Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих;

55.„транспортни разходи“ са разходите за транспорт за чужда сметка или срещу възнаграждение, които действително са били платени от бенефициерите за всеки пробег, като те включват:

а) спедиторски такси, разходи за обработка и временно складиране, доколкото тези разходи са свързани с пробега;

б) разходи за застраховане, приложени към товара;

в) данъци, мита или налози, приложени към товара и, ако е приложимо, към дедуейта, на мястото на произход и мястото на местоназначение;

г) разходи за безопасност и контрол на сигурността, допълнителни такси, свързани с по-големи разходи за гориво;

56.„транспорт“ е превоз на пътници с въздухоплавателни апарати, морски, сухопътен, железопътен транспорт и транспорт по вътрешни водни пътища или услугите по товарен превоз за чужда сметка или срещу възнаграждение, както и свързаната с него инфраструктура;

57.„вид на стоките“ са стоките, категоризирани в съответствие с Регламент (ЕО) № 1304/2007 на Комисията от 7 ноември 2007 г. за изменение на Директива 95/64/ЕО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1172/98 на Съвета, Регламент (ЕО) № 91/2003 и Регламент (ЕО) № 1365/2006 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на създаването на NST 2007 като единна класификация на превозваните товари с някои видове транспорт4;

58.„фонд за градско развитие (ФГР)“ е специализиран инвестиционен инструмент, създаден за целите на инвестирането в проекти за градско развитие съгласно мярка за помощ за градско развитие. ФГР се управляват от управител на фонд за градско развитие;

59.„управител на фонд за градско развитие“ е професионално управленско дружество с правосубектност, което подбира и инвестира в допустими ФГР;

60.„проект за градско развитие (ПГР)“ е инвестиционен проект, който има потенциала да подкрепя изпълнението на намеси, предвидени в интегриран подход за устойчиво градско развитие, и да допринесе за постигането на целите, определени в него, включително проекти с вътрешна норма на възвръщаемост (ВНВ), която може да е недостатъчна за привличането на финансиране на чисто търговска основа. Проект за градско развитие може да бъде организиран като отделно финансиране в рамките на правните структури на бенефициера — частен инвеститор или като отделно юридическо лице, напр. предприятие със специално предназначение;

Определения за помощ за МСП

61.„алтернативна платформа за търговия“ е многостранна търговска система в съответствие с член 4, параграф 1, точка 15 от Директива 2004/39/ЕО, на която финансовите инструменти, допуснати до търговия, са издадени от предприятия, които са допустими МСП към момента на първата инвестиция;

62.„консултантски услуги в областта на сътрудничеството“ са консултиране, помощ и обучение за обмена на знания и опит и за подобряване на сътрудничеството;

63.„помощни услуги в областта на сътрудничеството“ са предоставянето на офис пространство, уебсайтове, бази данни, библиотеки, пазарни проучвания, наръчници, работни документи и образци на документи;

64.„упълномощен субект“ е Европейската инвестиционна банка и Европейският инвестиционен фонд, международна финансова институция, в която държавата членка е акционер, или финансови институции, установени в държава членка, чиято задача е постигането на цели от обществен интерес под контрола на публичната власт, орган на публичното или орган на частното право с мисия за обществена услуга, подбран съгласно приложимите национални правила и правилата на ЕС, и упълномощен от държава членка да изпълнява мярка за рисково финансиране. Упълномощеният субект може да бъде назначен пряко, ако това назначение отговаря на условията на [член 11 от директивата, заместваща Директивата 2004/18/EC5];

65.„капиталова инвестиция“ е предоставянето на капитал в предприятие, инвестиран пряко или непряко срещу частична собственост в него, благодарение на което капиталовият инвеститор може да споделя печалбите на предприятието;

66.„стратегия за излизане“ е стратегия за ликвидация на вложения от дружество с инвестиционна цел или от друг инвеститор в съответствие с план за постигане на максимална възвръщаемост, който включва търговска продажба, счетоводни отписвания на дълг, възстановяване на привилегировани акции/заеми, продажба на друго дружество с инвестиционна цел или на друг инвеститор, продажба на финансова институция и продажба чрез публично предлагане, включително първоначално публично предлагане;

67.„финансова дотация“ е възстановима публична инвестиция във финансов посредник с цел извършване на инвестиции по мярка за рисково финансиране, всички постъпления от която отиват за публичния инвеститор;

68.„финансов посредник“ е всяка финансова институция, независимо от нейната форма и собственост, включително фондовете, инвестиращи в други фондове, фондовете за частни капиталови инвестиции, публичните инвестиционни фондове, банките, институциите за микрофинансиране и гаранционните фондове;

69.„първа търговска продажба“ е първата продажба, извършена от дружество на пазара на продукти или услуги, с изключение на ограничени продажби с цел пазарно проучване;

70.„последваща инвестиция“ е допълнителна инвестиция за рисково финансиране, направена в дружество след един или повече предишни инвестиционни кръгове за рисково финансиране;

71.„гаранция“ е писмен ангажимент за поемане на отговорност за всички или за част от новите сделки на трета страна по заеми или квазикапиталови сделки, с изключение на съществуващите заеми. За целите на член 20, терминът гаранция включва и насрещни гаранции, издадени в полза на финансови посредници;

72.„размер на гаранцията“ е процентното покритие на загубите по всяка сделка на гарантирания портфейл;

73.„независим частен инвеститор“ e частен инвеститор, който, по времето на първата инвестиция за рисково финансиране, е независим от МСП, в което инвестира. Това включва финансовите посредници, доколкото те поемат целия риск, свързан с техните инвестиции. При учредяването на ново дружество се счита, че частните инвеститори са независими от него. Инвестиции, направени от публични финансови посредници, се считат за независими частни инвестиции, ако държавата не упражнява de jure или de facto контрол върху тези посредници;

74.„иновационно предприятие“ е предприятие, което:

i) може да докаже чрез оценка, извършена от външен експерт, че в обозримото бъдеще ще разработи продукти, услуги или процеси, които са нови или със съществени подобрения в сравнение с технологичното равнище в неговия отрасъл и които носят риск от технологичен или промишлен провал, или

ii) неговите разходи за научноизследователска и развойна дейност представляват поне 10 % от общия размер на неговите оперативни разходи през най-малко една от трите години, предшестващи предоставянето на помощта, а в случай на стартиращо предприятие без финансови сведения за изминали периоди — съгласно одита на текущия му фискален период, заверен от външен одитор;

75.„инструмент за заем“ е споразумение, което задължава заемодателя да предостави на заемополучателя договорена сума пари за договорен срок, според което заемополучателят е длъжен да изплати обратно тази сума в договорения срок. Дълговите инструменти могат да бъдат под формата на заеми и други инструменти за финансиране, включително лизинг, чиято преобладаваща характеристика е да осигуряват на заемодателя/инвеститора минимална доходност. Рефинансирането на съществуващите заеми не е допустим заем;

76.„физическо лице“ за целите на членове 19 и 21 е лице, което не е предприятие по смисъла на член 107, параграф 1 от Договора;

77.„организационно сътрудничество“ е разработването на съвместни търговски стратегии или управленски структури, предоставянето на съвместни услуги или услуги за улесняване на сътрудничеството, координирани дейности, като например научни изследвания или търговска реализация, подкрепата за мрежи и клъстери, подобрението на достъпността и комуникацията, използването на съвместни инструменти за насърчаване на предприемачеството и търговията с МСП;

78.„квазикапиталови инвестиции“ е вид финансиране, нареждащо се между собствения капитал и дълга. To e с по-голям риск от първостепенния дълг и с по-малък риск от базовия собствен капитал. Тяхната рентабилност за притежателя им зависи главно от печалбите или загубите на целевото предприятие, в което са направени, и те не са обезпечени в случай на неизпълнение на задълженията. Квазикапиталовите инвестиции могат да бъдат структурирани като необезпечен и подчинен дълг, включително дълг „мецанин“, а в някои случаи и конвертируем в собствен капитал, или като привилегирован собствен капитал;

79.„заместващ капитал“ е закупуването на съществуващи акции в дадено дружество от предишен инвеститор или предишен акционер;

80.„инвестиция за рисково финансиране“ са капиталови и квазикапиталови инвестиции, заеми, гаранции, включително лизинг, или комбинация от тези инструменти в допустими предприятия с цел извършване на нови инвестиции;

81.„пълно финансиране“ е една или повече инвестиции за рисково финансиране в допустимо МСП, включително последващи инвестиции по член 21, параграф 6 от настоящия регламент;

82.„нерегистрирано на фондова борса МСП“ е МСП, което не фигурира в официалния списък на фондова борса. За целите на настоящия регламент МСП, регистрирано на алтернативна платформа за търговия, специализирана в областта на МСП, се счита за нерегистрирано на фондовата борса.

Определения за помощ за научноизследователска и развойна дейност и иновации

83.„сделка между несвързани лица“ са условията на сделка между договарящи се страни, които не се различават от условията, които биха били договорени между независими предприятия, и които не съдържат елемент на колюзия. Счита се, че сделка чрез отворена, прозрачна и безусловна тръжна процедура отговаря на принципа за „сделка между несвързани лица“;

84.„ефективно сътрудничество“ е сътрудничество за обмен на знания или технологии или за постигане на обща цел, основано на разделение на труда, при което страните определят съвместно обхвата на проекта, по който си сътрудничат, и споделят неговите рискове и резултати; Подизпълнението не се счита за ефективно сътрудничество.

85.„експериментално развитие“ е придобиване, съчетаване, оформяне и използване на съществуващи научни, технологични, стопански и други важни знания и умения, с цел разработване на нови или усъвършенствани продукти, процеси или услуги. То може да включва например дейности, имащи за цел дефинирането на концепция, планирането и документирането на нови продукти, процеси или услуги.

Експерименталното развитие може да включва разработването на прототипи, демонстрацията, разработването на пилотни проекти, изпитването и валидирането на нови или усъвършенствани продукти, процеси и услуги в среда, която е представителна за оперативните условия в реалния живот, когато главната цел е по-нататъшното техническо подобряване на продукти, процеси и услуги, които по същество не са в окончателния си вид. То може да включва разработването на използваеми от търговска гледна точка прототипи и пилотни проекти, които по необходимост са и крайният търговски продукт и чието производство е твърде скъпо, за да бъдат използвани само за демонстрации и валидиране.

Експерименталното развитие не включва рутинните или периодични изменения, въвеждани в съществуващи продукти, производствени линии, производствени процеси, услуги или други операции в процес на изпълнение, дори ако такива изменения могат да представляват подобрения;

86.„проучване за осъществимост“ е оценката и анализът на потенциала на даден проект, чиято цел е да улеснят процеса на вземане на решения, като разкриват обективно и рационално неговите силни и слаби страни, възможности и заплахи и като определят необходимите ресурси за изпълнението му и в крайна сметка на перспективите му за успех;

87.„фундаментални научни изследвания“ са експериментална или теоретична работа, предприета основно с цел придобиване на нови знания за причините в основата на явленията или наблюдаемите факти без стремеж към пряко търговско приложение или използване;

88.„висококвалифициран персонал“ е персонал с висше образование и поне 5 години подходящ трудов стаж, който може да включва и обучение по докторски програми;

89.„индустриални научни изследвания“ са планирани научни изследвания или проучвания от изключително значение, предназначени за придобиването на нови знания и умения за разработване на нови продукти, процеси или услуги, или за съществени подобрения на съществуващи продукти, процеси или услуги. Те обхващат създаването на компоненти от сложни системи и може да включват конструирането на прототипи в лабораторна среда или среда със симулирани интерфейси на съществуващи системи, както и създаването на маломащабни пилотни линии за изпитването и валидирането на резултатите от производствения метод, когато това е необходимо за индустриалните научни изследвания, по-специално за валидиране на технологии с широко приложение;

90.„консултантски услуги в областта на иновациите“ са консултиране, подпомагане и обучение в областта на трансфера на знания, придобиване, защита и експлоатация на нематериални активи, използване на стандарти и на правилата, които ги уреждат;

91.„иновационни клъстери“ са структури или организирани групи от независими предприятия (като например иновационни стартиращи предприятия, малки, средни и големи предприятия, както и организации за научни изследвания и разпространение на знания, организации с нестопанска цел и други сходни икономически субекти), предназначени да стимулират иновационните дейности чрез насърчаване на съвместното използване на съоръжения и обмен на познания и опит и чрез ефективен принос за трансфера на знания, изграждането на мрежи, разпространението на информация и сътрудничеството между предприятията и други организации в клъстера;

92.„услуги в подкрепа на иновациите“ са осигуряването на офис пространство, бази данни, библиотеки, пазарни проучвания, лаборатории, етикети за качество, изпитване и сертифициране с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги;

93.„организационна иновация“ е внедряването на нов организационен метод в стопанската практика, организацията на работното място или външните отношения на предприятието и не включва промени в стопанската практика на предприятието, организацията на работното място или външните отношения, които се основават на организационни методи, които вече се използват в предприятието, промени в управленската стратегия, сливания и придобивания, прекратяване на използването на даден процес, обикновена замяна или разширяване на капитал, промени, предизвикани единствено от движението на цените на производствените фактори, персонализирано производство, адаптиране към местния пазар, редовни сезонни и други циклични промени и търговия с нови или съществено усъвършенствани продукти;

94.„разходи за персонал“ са разходите за изследователи, технически персонал и друг помощен персонал, доколкото те са наети за научноизследователския проект или дейност;

95.„иновация на процеси“ е внедряването на нов или усъвършенстван в значителна степен метод на производство или доставка (включително съществени промени в техника, оборудване и/или софтуер), но не включва малки промени или подобрения, повишаване на капацитет за производство или обслужване, получено посредством добавяне на производствени или логистични системи, които са много сходни с вече използваните, прекратяване на използването на даден процес, обикновена замяна или разширяване на капитал, промени, предизвикани единствено от движението на цените на производствените фактори, персонализирано производство, адаптиране към местния пазар, редовни сезонни и други циклични промени и търговия с нови или съществено усъвършенствани продукти;

96.„организация за научни изследвания и разпространение на знания“ е субект (например университети и научноизследователски институти, агенции за технологичен трансфер, иновационни посредници, ориентирани към изследователската дейност физически или виртуални организации за сътрудничество), независимо от неговия правен статут (учреден съгласно публичното или частното право) или начин на финансиране, чиято основна цел е да извършва независими фундаментални научни изследвания, индустриални научни изследвания или експериментално развитие или да разпространява резултатите от тези дейности посредством преподаване, публикации или трансфер на знания. Когато такъв субект упражнява също стопански дейности, финансирането, разходите и приходите от тези стопански дейности трябва да се отчитат отделно. Предприятия, които могат да упражняват влияние върху такъв субект, в качеството им например на акционери или съдружници, не могат да се ползват с правото на преференциален достъп до неговия научноизследователски капацитет или до постигнатите от него резултати;

97.„научноизследователска инфраструктура“ са съоръжения, ресурси и свързани с тях услуги, използвани от научната общност за провеждане на научни изследвания в съответните области, и обхваща важно научно оборудване или набори от инструменти, ресурси, основани на знанието, като колекции, архиви или структурирана научна информация, помощни инфраструктури, основаващи се на информационни и телекомуникационни технологии от типа GRID, компютърна техника, софтуер и средства за комуникация, както и всички останали средства с уникален характер, позволяващ провеждането на научни изследвания. Тези инфраструктури могат да бъдат съсредоточени на едно място или „разпръснати“ (организирана мрежа от ресурси)6;

98.„командироване“ e временно наемане на персонал от бенефициера с право да се върне при предишния работодател.

Определения за помощ за опазване на околната среда

99.„биогориво“ са произведени от биомаса течни или газообразни горива, използвани за транспортни цели;

100.„биомаса“ е биоразградимата част на продукти, отпадъци и остатъци от селското стопанство (включително растителни и животински вещества), горското стопанство и свързаните с него промишлености, както и биоразградимата част на промишлените и битовите отпадъци;

101.„комбинирано производство (когенерация)“ или комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия е едновременното производство в един процес на термична енергия и на електрическа и/или механична енергия;

102.„замърсена зона“ e обект, където има потвърдено, причинено от човека наличие на опасни вещества в концентрации, излагащи човешкото здраве или околната среда на значителен риск, като се има предвид настоящото и одобреното бъдещо използване на земята (включително на горски земи). Въпросните екологични щети могат да са нанесени на качеството на почвата или на повърхностните или подпочвени води.

103.„механизъм за сътрудничество“ е механизъм, които изпълнява условията по членове 6, 7 или 8 от Директива (ЕО) 2009/28 на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници7;

104.„опазване на околната среда“ е всяко действие, предназначено за възстановяване или предотвратяване на щетите върху физическата среда или природните ресурси, причинени от дейностите на бенефициера, за намаляването на риска от подобни щети или за осигуряването на по-ефикасно използване на природните ресурси, включително мерки за икономии на енергия и използване на възобновяеми енергийни източници;

105.„фонд за енергийна ефективност“ е специализиран инвестиционен инструмент, създаден с цел инвестиране в мерки за енергийна ефективност, предназначени за подобряване на енергийната ефективност на сградите, както в жилищния сектор, така и извън него. ФГР се управляват от управител на фонд за енергийната ефективност;

106.„управител на фонд за енергийната ефективност“ е професионално управленско дружество с правосубектност, което подбира и инвестира в допустими проекти за енергийна ефективност;

107.„проект за енергийна ефективност“ е инвестиционен проект, който повишава енергийната ефективност на сграда;

108.„икономии на енергия“ е количеството спестена енергия, определено чрез измерване и/или приблизителна оценка за потреблението преди и след прилагането на мярка за повишаване на енергийната ефективност, като същевременно се осигурява нормализиране на външните условия, които оказват въздействие върху потреблението на енергия;

109.„енергийноефективно централно отопление и охлаждане“ е мрежа за централно отопление и охлаждане, която отговаря на определението за ефективна централна отоплителна и охладителна система в член 2, параграфи 41 и 42 от Директива 2012/27/ЕС8;

110.„енергия от възобновяеми енергийни източници“ е енергия, произведена от централи, използващи само възобновяеми енергийни източници, както и дела на енергията, изразен в калории, произведена от възобновяеми енергийни източници в хибридните централи, които използват и традиционни енергийни източници, което включва възобновяемата електроенергия, използвана за запълване на системите за съхранение, с изключение на електроенергията, произведена от тези системи;

111.„екологичен данък“ e данък, чиято специфична данъчна основа има ясен отрицателен ефект върху околната среда или чието предназначение е да бъдат обложени определени дейности, стоки или услуги, така че разходите за опазване на околната среда да могат да бъдат включени в тяхната цена и/или на производителите и потребителите да се даде възможност да се насочат към дейности, които опазват по-добре околната среда;

112.„преференциална премия“ е премия, платена в допълнение към пазарната цена, която позволява на производителите на енергия от възобновяеми източници да бъдат подложени на пазарните цени;

113.„страна, отговорна за баланса“ (СОБ) е участник на пазара или избраният от него представител, отговорен за дисбалансите;

114.„отговорности за балансиране“ е отговорността за отклоненията между производството, потреблението и пазарните сделки (във всички периоди — пазарните сделки включват продажби и покупки на организирани пазари или между СОБ), сключени от СОБ през определен период за коригиране на дисбаланси.

115.„стандартни отговорности за балансиране“ са недискриминационни отговорности за балансиране между технологиите, които не освобождават производителите от тези отговорности;

116.„дисбаланси“ са отклоненията между производството, потреблението и пазарните сделки (във всички периоди — пазарните сделки включват продажби и покупки на организирани пазари или между СОБ).

117.„общо средни разходи за производство на енергия“ е изчислението на разходите за производство на електроенергия в точката на свързване до мястото за натоварване или електроенергийната мрежа. В тях попадат началният капитал, процентът на отстъпка, както и разходите за непрекъсната експлоатация, гориво и поддръжка.

118.„високоефективно комбинирано производство на енергия“ е комбинирано производство, което отговаря на определението за високоефективно комбинирано производство, съдържащо се в член 2, параграф 34 от Директива 2012/27/ЕС9;

119.„принцип „замърсителят плаща“ означава, че разходите за мерките за отстраняване на замърсяването следва да се поемат от замърсителя, който го е причинил, освен ако лицето, отговорно за замърсяването, не може да бъде установено или подведено под отговорност в съответствие със законодателството на Съюза или националното законодателство, или не може да бъде задължено да поеме разходите за санирането. Замърсяване в този контекст е вредата, причинена от замърсителя чрез прякото или непрякото увреждане на околната среда или чрез създаването на условия, водещи до такова увреждане10 на заобикалящата физическа среда или на природни ресурси;

120.„възобновяеми енергийни източници“ са следните възобновяеми неизкопаеми енергийни източници: вятърна, слънчева, аеротермална, геотермална, хидротермална и океанска енергия, водноелектрическа енергия, биомаса, сметищен газ, газ от пречиствателни инсталации за отпадни води и биогазове;

121.„устойчиво биогориво“ е биогориво, което изпълнява критериите за устойчивост, посочени в член 17 от Директива (ЕО) 2009/28 на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници11;

122.„стандарт на Съюза“ е:

a) задължителен стандарт на Съюза, определящ равнищата на опазване на околната среда, които трябва да бъдат достигнати от отделните предприятия, или

б) задължението, предвидено в Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета12 да се прилагат най-добрите налични техники, посочени в последно публикуваната съответна информация от Комисията съгласно член 13, параграф 6 от тази директива;

123.„минимално равнище на облагане в Съюза“ е минималното равнище на облагане, предвидено в законодателството на Съюза. За енергийните продукти и електричеството минималното равнище на облагане в Съюза е минималното равнище на облагане, определено в приложение I към Директива 2003/96/ЕО13;

Определения за помощ за широколентови инфраструктури

124.„Основен широколентов достъп“, „основни широколентови мрежи“ са мрежи с основни функционални изисквания, които се основават на технологични платформи, например асиметрични цифрови абонатни линии (до ADSL2 + мрежи), кабелни мрежи от предишно поколение (например Docsis 2.0), мобилни мрежи от трето поколение (UMTS) и сателитни системи;

125.„гражданско строителство, свързано с широколентов достъп“ е гражданско строителство, което е необходимо за разгръщането на широколентова мрежа, например прокарване на път с цел поставяне на (широколентови) проводи;

126.„проводи“ са подземни тръби или канали, които се използват за полагане на (оптични, медни или коаксиални) кабели от мрежа за широколентов достъп;

127.„физически необвързан достъп“ дава достъп до връзката с линията на крайния потребител и позволява на системите на конкурентите за пренос да предават пряко по тази връзка;

128.„пасивна широколентова инфраструктура“ е широколентова мрежа без никакъв активен компонент; Тя обикновено се състои от строителна инфраструктура, проводи и резервни оптични нишки и улични кутии;

129.„мрежи за достъп от следващо поколение“ са модерни мрежи, които имат поне следните характеристики: а) доставят на абоната по надежден начин услуги с много висока скорост чрез оптически (или еквивалентна технология) пренос (backhaul), достатъчно близо до помещенията на ползвателя, за да се гарантира действителното доставяне на много висока скорост; б) поддържат разнообразни модерни цифрови услуги, включително конвергентни услуги, изцяло основани на IP, и в) предлагат значително по-високи скорости на качване (в сравнение с класическите широколентови мрежи). На сегашния етап на развитие на пазара и на технологиите мрежите за ДСП са: а) оптични кабелни мрежи за достъп (FTTх), б) модерни актуализирани кабелни мрежи и в) някои модерни безжични мрежи за достъп, способни да доставят надеждни високоскоростни връзки на абоната.130.„достъп на едро“ е достъп, който дава възможност на даден оператор да използва съоръженията на друг оператор. На основата на настоящите технологични развития възможно най-широкият достъп, който се предоставя по съответната мрежа, включва поне следните продукти за достъп: за мрежите FTTH/FTTB: достъп до проводи, достъп до резервни оптични нишки, необвързан достъп до абонатната линия и битстрийм достъп; за кабелни мрежи: достъп до проводи и битстрийм достъп; за FTTC мрежи: достъп до проводи, необвързан достъп до абонатната подлиния и битстрийм достъп; за пасивна мрежова инфраструктура: достъп до проводи, достъп до резервни оптични нишки и/или необвързан достъп до абонатната линия; за широколентови мрежи, основани на ADSL: необвързан достъп до абонатната линия, битстрийм достъп; за мобилни или безжични мрежи: битстрийм, споделяне на физически антенни мачти и достъп до мрежите за пренос (backhaul); за сателитни платформи: битстрийм достъп.

1 Решение на Съвета от 10 декември 2010 г. относно държавната помощ за улесняване на закриването на неконкурентоспособни въглищни мини, ОВ L 336, 21.12.2010 г., стр. 24, член 1, буква а).

2 Съобщение на Комисията относно преразглеждане на метода за определяне на референтните и сконтови лихвени проценти, ОВ С 14, 19.1.2008 г, стр. 6.

3 Според разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за установяване на статистическа класификация на икономическите дейности NACE Rev. 2 и за изменение на Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета, както и на някои ЕО регламенти относно специфичните статистически области (OВ L 393, 30.12.2006 г., стр. 1). Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 973/2007 на Комисията от 20 август 2007 г. за изменение на някои регламенти на ЕО относно специфични статистически области, прилагащи статистическата класификация на икономическите дейности NACE Revision 2 (OВ L 216, 21.8.2007 г., стр. 10).

4 ОВ L 290, 8.11.2007 г., стр. 14.

5 Директива 2004/18/ЕО относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки, ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 114.

6 В съответствие с член 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 723/2009 на Съвета от 25.6.2009 г. относно правната рамка на Общността за консорциум за европейска научноизследователска инфраструктура (ERIC), ОВ L 206, 8.8.2009 г., стр. 1.

7 OВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 16.

8 ОВ L 315/1, 14.11.2012 г.

9 ОВ L 315/1, 14.11.2012 г.

10 Препоръка на Съвета от 3 март 1975 г., свързана с разпределянето на разходите и действията на държавните власти в областта на екологията (ОВ L 194, 25.7.1975 г., стр. 1).

11 OВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 16.

12 ОВ L 24, 29.1.2008 г., стр. 8.

13 ОВ L 283, 31.10.2003 г., стр. 51.Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница