Ремонт на един брой маломаслен прекъсвач пълно описание на обекта на поръчкатастраница1/7
Дата10.04.2017
Размер1.06 Mb.
Размер1.06 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

ПРИЛОЖЕНИЯ

към публична покана за подаване на оферта

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

РЕМОНТ НА ЕДИН БРОЙ маломаслен ПРЕКЪСВАЧ
1. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА.

В преносната мрежа на страната има значителен брой прекъсвачи на 110 кV тип ММО – 20кА, производство на АББ Авангард АД – гр. Севлиево. В резултат на дългогодишната им употреба (30-35 години) значителен брой от тях се нуждаят от ремонт, свързан с подмяната на контактни системи, уплътнения и други части. В момента в преносната мрежа на МЕР София област няма резервни прекъсвачи 110 kV, тип ММО и при авария на действащ прекъсвач ще бъде нарушена сигурността на електроснабдяването. За 2013 година ЕСО ЕАД - МЕР София област , предвижда ремонт на 1 брой прекъсвач 110 кV тип ММО 110/1250/20Y1. с заводски № 1192/1978


2 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА:ОСНОВЕН РЕМОНТ НА МАЛОМАСЛЕН ПРЕКЪСВАЧ ТИП ММО 110/1250/20Y1

При изпълнение на ремонта да се извършат следните видове работи в заводски условия от квалифициран персонал, много добре запознат с производството и ремонта на ММО прекъсвачи. Работите ще се изпълняват на два етапа


1. Първи етап - Дефектовка на ММО прекъсвача.

 • Маломасленият прекъсвач тип ММО 110кV 20кА, предвиден за ремонт ще бъде доставен от Възложителя до ремонтната база на Изпълнителя, като се осигури подходяща опаковка за времето на транспорта.

 • Доставения прекъсвач ще бъде приет с приемателен протокол подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя.

 • За определяне на точния обем и видовете ремонтни работи на прекъсвача да се извърши технически оглед на всички възли и детайли за тяхното функционално състояние.

 • Проверката на състоянието на прекъсвача да се извърши в производствената база на Изпълнителя, в присъствието на представител на Възложителя.

 • След завършване работите на този етап, за прекъсвач да се състави дефектовъчен протокол, подписан от Изпълнителя и Възложителя.

 • Дефектовъчния протокол и ценовата оферта за извършване на ремонта на прекъсвача ще се съгласува от ЕСО ЕАД, относно целесъобразността на предвидените работи и след разрешение от Възложителя се пристъпва към втория етап.

2. Втори етап - Ремонт на ММО прекъсвач.

При ремонта да се използуват нови и оригинални възли и детайли, изработени по оригиналната конструктивна и технологична документация и придружени от сертификат за качество на завода производител. Материалите и резервните части, които се предлага да бъдат използвани при ремонта на прекъсвача, трябва да са с доказано качество, да съответстват на международните стандарти и да са с напълно съвместими технически и функционални характеристики с тези, подлежащи на подмяна.

На прекъсвача да се отстранят откритите неизправности, съгласно дефектовъчния протокол, като ремонтът да включва и следните операции: • Замяна на износените детайли по контактната система: горен контакт, долен контакт и подвижен контакт с нови;

 • Замяна на дъгогасителните устройства с нови;

 • Проверка състоянието на изолационните валове и при необходимост подмяната им с нови;

 • Замяна на маслото в разривите и изолационните задвижващи колони;

 • Замяна на всички уплътнители с нови;

 • Проверка състоянието на изолаторите на разрива и на изолационната задвижваща колона и при необходимост подмяната им;

 • Проверка състоянието на манометрите;

 • Профилактика на задвижващия механизъм, подмяна на износените детайли и възли с нови и регулиране на същия;

 • Смазване на всички движещи се части след почистване и подсушаване.

След приключване на ремонта, Изпълнителят да състави протокол за действително извършените работи и подменените детайли и възли.

3. Контрол на техническото състояние на прекъсвача.

След приключване на ремонтните работи да се извършат заводски изпитания съгласно IEC62271-100, включващи замерване на параметрите, регулиране и настройка на прекъсвача. За целта да се проверят механичните им характеристики както следва:


 • ход на подвижните контакти ;

 • скорост на включване и изключване на подвижните контакти – удостоверено с осцилограма ;

 • едновременност на включване и изключване – удостоверено с осцилограма;

 • собствено време на включване и изключване - удостоверено с осцилограма;

 • проверка на регулируемите характеристики на задвижването и всички блокировки

За оценка на техническото състояние да се проверят и електрическите характеристики в следния обем:

 • измерване на изолационното съпротивление;

 • измерване съпротивлението на тоководещите вериги;

 • измерване диелектричната якост на маслото;

 • проверка напрежението на задействане на задвижването;

 • изпитание на маломасления прекъсвач с високо напрежение 250кV / 5 min

След приключване на изпитанията за прекъсвача ММО 110кV да се издаде протокол с резултатите от проведените изпитания и сертификат за качество.
4. Гаранционен срок

Изпълнителят се задължава да осигури гаранционен срок за прекъсвача, както следва – минимум 24 месеца след въвеждане в експлоатация и не повече от 36 месеца след извършване на ремонта.


5. Срок за изпълнение на поръчката

Срокът за изпълнение на поръчката е до 5работни дни за извършване на дефектовка и до 20работни дни за ремонт .ІІ. МАТЕРИАЛИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, ПРЕДВИДЕНИ ДА БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ РЕМОНТА НА ПРЕКЪСВАЧА ТИП ММО 110/1250/20

Таблица № 1
МАТЕРИАЛИ1

Уплътнител 50х5 - 0911

2

Уплътнител - 1210

3

Уплътнител - 0914

4

Уплътнител 272х8 - 1605

5

Уплътнител 260х240х4 - 1606

6

Уплътнител 20х5 - 1717

7

Уплътнител 26х20х5 - 2407

8

Уплътнител 50196.2409

9

Уплътнител 50х3 - 1303

10

Уплътнител 22х5 - 2211

11

Уплътнител 34х5 - 2208

12

Уплътнител 60х50х5 - 1721

13

Уплътнител 265х205х4 - 0618

14

Салник 45/65/10

15

Уплътнител 50196.0638

16

Уплътнител - 0640

17

Уплътнител - 0652

18

Уплътнител - 0653

19

Уплътнител - 0904

20

Пружина изключвателна 20 kA - 1200

21

Кран за масло БДС 3295-751/2

22

Манометър

23

Изолатор Н 72,5 разрив - 1609

24

Изолатор Н 123 - 0615

25

Газоотводен клапан - 2500

26

Щанга - 0700

27

Ябълка - 0803

28

Стъкло за масл.колонка - 0905

29

Стъкло за маслопоказател - 2405

30

Палец /20 кА/ - 2500
с пружина - 2405

31

Подвижен контакт /жило/ 20 кА - 1702

32

Подвижен контакт /възел/ 20 кА

33

Дъгогасителна камера 20 кА - 2100

34

Изолационен вал - 1000

35

Маслопоказател - 2400

36

Лагер 6210

37

Наставка 20kA – 1800

38

Изолационен диск – 2116

39

Предпазен пръстен 20kA – 4300

40

Шайба – 0804

41

Пръстен – 0806

42

Изолационен цилиндър – 2113

43

Курбел – 1714

44

Курбел – 2000

45

Курбел двоен – 0800

46

Курбел – 0801

47

Курбел ъглов – 1400

48

Щанга – 0700

49

Горен контакт /розетка/ 20 кА

50

Долен контакт /розетка/ 20 кА

51

Основа – 1707

52

Шайба подложна /за вентил/

53

Гайка – 2406

54

Гайка – 2402

55

Тяло горно – 2404

56

Тяло долно – 2408

57

Пръстен – 0908

58

Тапа – 2410

59

Разширителна камера – 2200

60

Цилиндър – 1607

61

Капак – 0010

62

Странична капачка – 0017

63

Шайба – 0603

64

Картер – 1712

65

Изолационна задвижваща колона – 0600

66

Тръба разпорна (компл) – 0100

67

Щанга съединителна – 0200

68

Щанга предна – 0300

69

Щанга задна – 0400

70

Тръба разпорна - 0500

71

Долен картер (на колоната) - 1500

72

Картер (шапката) – 0913

73

Картер (на разрива) – 0900

74

Капак – 0011

75

Уплътнител – 0914

76

Шайба (изолационен диск) – 2114, 2116

77

Уплътнител – 1210

78

Уплътнител – 2524

79

Уплътнител 10х16х1,5 - 2502

80

Уплътнител 103х90х1,5 - 2503

81

Уплътнител мембрана – 2512

82

Чаша – 2807

83

Капачка – 0903

84

Капачка – 1746

85

Ос – 0001

86

Екран вътрешен - 0658

87

Екран външен – 0659

88

Полупръстен – 0660

89

Полупръстен - 0663

90

Ос – 0802

91

Основа на розетката – 2105

92

Шайба – 1710

93

Водач – 1713

94

Водач – 1724

95

Ос – 1726

96

Осичка – 1723

97

Ролка – 1722

98

Ролка – 1727

99

Вал – 1730

100

Посребряване 50196.1604 - 1 бр.

101

Извод горен – 1604

102

Шпилка – 2802

103

Шайба – 0633

104

Дистанционен пръстен – 2115

105

Семерина 50/70/10

106

Основа /препосребряване/ - 1707

107

Уплътнител – 1732

108

Ос – 2313

109

Салник 45/65/10

110

Пружина – 25161

Пружина включвателна – 1810

2

Пружина – 0818

3

Пружина – 0287

4

Пружина – 2226

5

Пружина – 2304

6

Пружина -2618

7

Пружина - 1606

8

Пружина – 2223

9

Пружина -1622

10

Пружина -0303

11

Пружина -0816

12

Пружина -2204

13

Пружина -2236

14

Пружина -2502

15

Пружина -0209

16

Пружина – 0301

17

Пружина - 4208

18

Пружина - 2620

19

Пружина - 0827

20

Палец вкл - 0820

21

Лост – 0833

22

Ел.двигател

23

Ремък 13/8/5/800

24

Клема редова 2,5 мм2 - клеморед

25

Термостат ТС

26

Нагревател 125 W

27

Нагревател 300 W

28

Нагревател 500 W

29

Контактор 11 П

30

КБР 10

31

Двойна верига

32

Лагер ВК 15/16

33

Лагер ВК 20/20

34

Ел.магнит вкл. – 1000

35

Ел.магнит изкл. – 4200

36

Бобина за електромагнит

37

Капак на буфер – 4400

38

Лост – 2208

39

Изключващо устройство – 2200

40

Сигнално устройство – 1200

41

Ролка – 2602

42

Маслен буфер – 2600

43

Капак на буфер – 0044

44

Палец – 2301

45

Лост – 0028

46

Лост включв. – 0500

47

Ролка ф56х24хф20 – 2309

48

Ос ф18 – 2313

49

Ос – 2229

50

Ос – 2310

51

Носач на двигателя – 0018

52

Брояч – 0200

53

Картер за изкл.устр-во – 2203

54

Уплътнител за шкаф – 2712

55

Уплътнител за врати – 3202

56

Ролка – 2231

57

Щанга – 4201

58

Щифт пружинен 4х26

59

Лост задържащ – 0029

60

Лост междинен с лагер ВК 15/16

61

Включв.силово устр-во – 2100

62

Стержен команден – 6000

63

Редуктор – 1800

64

Винт червячен – 1825

65

Жабка – 1805

66

Гърбица – 2504

67

Гърбица за вкл.механизъм – 0304

68

Лост – 1700

69

Шайба ремъчна – 0019

70

Шайба ремъчна – 1900

71

Лост – 0117

72

Стойка – 1620

73

Ос – 1621

74

Палец – 1625

75

Зегерка за вал /пръстен осигурителен/

76

Гърбица и маховик /комплект/ - 2500

77

Лост главен – 2307

78

Ключ /ММО/

79

Болт М 20х70, М16х50, М14х30, М14х40

80

Болт М 10х40, М10х70, М10х80, М12х60

81

Болт М 12х10, М6х25

82

КБР 11

83

КБ 11

84

Палец – 0002

85

Ролка – 0501

86

Стержен – 0514

87

Болт – 2306

88

Включвателен механизъм – 0800

89

Палец изключвателен – 2237

90

Лост Al – 1611

91

Ос – 2315

92

Ос – 2227

93

Вилка – 0102

94

Палец с лагер 15/16

95

Ролка – 2233

96

Уплътнител – 2608

97

Уплътнител – 2612

98

Изключващо устр-во /корпус/ - 0200

99

Лост – 0611

100

Палец – 1616

101

Лост – 1617

102

Колело верижно – 5309

103

Зъбно колело – 5000

104

Зъбно пластмасово колело – 4803

105

Тяло – 2621

106

Бутало за буфер – 2616

107

Предпазител (щит) – 3900

108

Лост – 1701

109

Глава на стержен – 6001

110

Ос – 2224

111

Лост междинен – 2225

112

Ос – 0318

113

Ос – 1612

114

Ос – 1608

115

Ролка – 1609

116

Лагер ВК 18/16

117

Шайба ф11х21х0,5

118

Шайба ф8х16х1

119

Гайка – 2715

120

Щифт пружинен 4х40

121

Щифт пружинен 4х28, 4x26

122

Планка – 1640

123

Носач – 0039

124

Скоба – 0065

125

Дървен плот

126

Индикатор за състоянието на пружината – 4802

127

Болт специален – 4802

128

Контакт монофазен /Шуко/

129

Ел табло – 1100

130

Гайка М 20

131

Гайка М 10

132

Винт 3х18

133

Винт фрезенк 6х20

134

Болт М 6х16

135

Болт М6х30

136

Болт М6х35

137

Болт М8х25

138

Болт М12х25

139

Федер шайба М10

140

Федер шайба М12

141

Федер шайба М16

142

Федер шайба М20

143

Разредител

144

Боя

145

Трансформаторно масло

146

Носач /препосребряване/ - 2101

147

Шайба подложна за вентил

148

Винт фрезенк 3х18

149

Винт 4х30

150

Ролка – 0025

151

Щанга – 0107

152

Указател – 0600

153

Лост – 2601

154

Ос – 2606

155

Ос – 2603

156

Ролка – 2602

157

Лост – 0900

158

Шайба пружинна – 2127


Раздел ІII. Указания към участниците

1. Общи указания:

  1. Участник в настоящата обществената поръчка може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице или тяхно обединение, което отговаря на предварително обявените условия.

  2. Всеки от участниците се представлява от лицето, което го представлява по закон или от упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно лице.

  3. В обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

  4. Всеки участник има право да представи само една оферта.

  5. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

  6. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

  7. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертата, са за сметка на участника. Възложителят при никакви условия няма да участва в тези разходи, независимо от начина на провеждане или изхода от обществената поръчка.

  8. Офертата се представя, в един екземпляр – в запечатан непрозрачен плик, от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика трябва да бъде написано: наименование на поръчката; име на участника; адрес за кореспонденция; телефон и по възможност факс и електронен адрес и следния текст: „Да не се отваря преди........” (попълват се датата и часа за подаване на офертата - посочени в поканата за участие). Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан плик.

  9. При приемане на офертата върху плика по т. 1.8. се отбелязват поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

  10. Възложителят не приема за участие в обществената поръчка и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по т.1.9.

1.11. При противоречие в записите на отделните документи от документацията за участие валидни са записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната низходяща последователност:

   1. Публична покана.

   2. Пълно описание на обекта на поръчката.

   3. Технически спецификации.

   4. Проект на договор за изпълнение на поръчката.

   5. Указания към участниците.

   6. Образци за участие в обществената поръчка.

1.12. За всички неуредени въпроси в настоящата документация се прилагат разпоредбите на действащата нормативна уредба в Р България.
2. Указания за подготовка на офертата.

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. Офертите се изготвят по приложените в документацията образци. Условията в образците от документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях.

В офертата се попълват данните на участника, посочени в образеца, които са необходими за кореспонденция по време на провеждане на обществената поръчка.

Посочват се подизпълнителите, ако участникът предвижда такива.2.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата (съгласно приложения образец на оферта):

2.1.1. копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. (заверено от участника копие).

Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците – юридически лица или еднолични търговци представят удостоверение за актуално състояние, издадено през последните 6 месеца преди датата за подаване на офертата. чуждестранните юридически лица представят в официален превод* на български език съответните еквивалентни документи на съдебен или административен орган в държавата, в която са установени.2.1.2. Декларация, че е спазено изискването за минимална цена на труда. (оригинал).

2.1.3. копие от документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият, ако участникът в обществената поръчка е обединение. (заверено от участника копие).

В документа (договора) за създаване на обединението се посочва задължително разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предмет на поръчката.2.1.4. Декларация за съгласие от подизпълнителите, ако участникът предвижда такива при изпълнението на поръчката. (оригинал).

Представя се декларация, която се изготвя по приложения образец от името на всеки от подизпълнителите, като се посочват вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие (в проценти).2.1.5. декларация за приемане на условията в проекта на договор. (оригинал).

2.1.6. Техническо предложение (оригинал).

Изготвя се по приложения образец от настоящата документация.2.1.7. Ценово предложение (оригинал).

Изготвя се по приложения образец от настоящата документация.2.2. Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се представят чрез „заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа представляващия участника постави собственоръчен подпис със син цвят под заверката „Вярно с оригинала” и свеж печат на участника.

2.3. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т. 2.1.1 и т. 2.1.2 и по т.т. 2.1.4 – 2.1.11 от настоящите указания се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

2.4. Когато участникът в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице:

2.4.1. документът по т. 2.1.1 се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

2.4.2.документите по т.т. 2.1.5. – 2.1.11. се представят само за участниците, чрез които обединението участник доказва съответствието си с критериите за подбор, включващи минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние, техническите възможности и квалификация. Критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него.

2.4.3.Декларациията по т. 2.1.2 се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство.2.5. Когато участник в поръчката е чуждестранно физическо или юридическо лице или техните обединения, офертата се подава на български език, документът по т. 2.1.1. се представя в официален превод*, а останалите документи, които са на чужд език се представят и в превод.
*официален превод е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.
3. Указания за сключване на договор.

3.1. При сключване на договор определеният за изпълнител представя следните документи:

3.1.1. Документ за гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от стойността на договора, без ДДС.

3.1.3. Документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки.

3.1.4. Декларации за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП.

3.2. Възложителят си запазва правото да проведе преговори с класирания на първо място участник.


ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА

І. Образец на оферта

(Попълва се на фирмена бланка на участника)
ДО

ЕСО” ЕАД, МЕР СОФИЯ ОБЛАСТбул. „ЕВРОПА ” №2

София

О Ф Е Р Т А
за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

РЕМОНТ НА ЕДИН БРОЙ маломаслен ПРЕКЪСВАЧ”


От “.....(фирма)....................................................................” .............,

със седалище и адрес на управление: ......(улица, град, община) ...............................,

телефон, факс, email, лице за контакти ............................................................................

..............................................................................................................................................,

адрес за съобщения ............................................................................................................

регистрирано по ф.д. № ........./........ г. по описа на ...........съд, пор.№ ..., том ..., стр.....,

данъчен № ..................................... , ЕИК ..................................................

дата и място на регистрация по ЗДДС ..........................................................................

банкова сметка № ........................................................................................................

ВІС: ................................................................................................................................

при банка .......................................................................................................................

представлявано от ............... (име/длъжност) ...........................................................


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ и ГОСПОДА,
След като се запознахме с документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „РЕМОНТ НА ЕДИН БРОЙ маломаслен ПРЕКЪСВАЧ”, ние предлагаме да изпълним поръчката при следните условия:

 • Цена на поръчката – съгласно ценовата част на офертата.

 • Организация за изпълнение на поръчката - съгласно частта Техническо предложение от офертата.

 • Срок за изпълнение на поръчката: ............ работни дни за дефектовка и ...................... работни дни за ремонт .

 • Гаранционен срок при изпълнение от наша страна на поръчката е ............... месеца след въвеждане в експлоатация и не повече от ............. месеца след извършване на ремонта.

 • Запознати сме и приемаме условията на проекта за договор. Ако бъдем определени за изпълнител, ще подпишем договор в определения срок.

Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 90 /деветдесет/ календарни дни от крайния срок за подаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като то може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.
В случай, че нашата оферта бъде приета, при подписване на договор ще представим:

- гаранция за изпълнение на поръчката в размер на 3% от стойността на договора;

- Документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1 т.1, от Закона за обществените поръчки.

- Декларации за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП


Неразделна част от нашата оферта са следните документите:

.

 1. Удостоверение за актуално състояние на кандидата;

 2. Декларация за подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, и дела на тяхното участие, (ако Кандидатът предвижда подизпълнители);

 3. Техническо предложение;

 4. Плик – „Предлагана цена”


Дата: ................. Участник: ................

/подпис, печат/


ІІ. ОБРАЗЕЦ НА ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

…..............................................................................................................................(наименование на Кандидата)


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница