Република българия министерство на околната среда и водитестраница1/4
Дата18.11.2017
Размер0.58 Mb.
Размер0.58 Mb.
  1   2   3   4
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С ПРЕДМЕТ:

"Интеркалибриране на методите за анализ на биологичните елементи за качество (БЕК) за типовете повърхностни води на територията на България, съответстващи на определени общи европейски типове в Географските групи за интеркалибрация"

София, 2013 г.


СЪДЪРЖАНИЕ

1. Решение на Главния секретар на Министерството на околната среда и водите за откриване на процедурата


2. Обявление за обществената поръчка
3. Пълно описание на обекта на обществената поръчка
4. Указания за изготвяне и подаване на офертите
5. Съдържание на офертата. Необходими документи
6. Условия по провеждане на процедурата. Оценка на офертите
7. Сключване на договор за възлагане на обществена поръчка
8. Приложения

I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

1. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Предметът на настоящата обществена поръчка е "Интеркалибриране на методите за анализ на биологичните елементи за качество (БЕК) за типовете повърхностни води на територията на България, съответстващи на определени общи европейски типове в Географските групи за интеркалибрация"Поръчката включва: Изпълнение на тригодишната програма за приключване на процеса на интеркалибрация за всички общи с други страни типове повърхностни води. Процесът на интеркалибрация (ИК) се провежда за всички типове повърхностни води, идентифицирани като общи от две или повече държави, прилагащи Рамковата директива за водите (РДВ). За тази цел през 2004 г. Европейската комисия (EК) стартира т.нар. „упражнение по интеркалибрация”, което преминава през 2 фази, които са описани подробно в техническата спецификация към документацията за участие.

2. ПЕРИОД и ЕТАПИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

1. Планираният период за изпълнение на обществената поръчка е три години (тридесет и шест месеца) от подписване на договора за изпълнение между Възложителя и Изпълнителя.

2. Периодът на изпълнение се разделя на 3 основни етапа:

2.1. Първи междинен етап: - Подготовка на програма за разработване и интеркалибрация на методите за анализ на БЕК по категории повърхностни води и прилагане на изискванията за определяне на ДЕП срок 2 (два) месеца от подписването на договора за изпълнение.

2.2. Втори междинен етап: Изпълнение на представената програма за разработване и интеркалибрация на методите за анализ на БЕК - срок 30 (тридесет) месеца от подписването на договора за изпълнение.

2.3. Трети етап (Краен срок за изпълнение): Изпълнение на дейностите по представяне на резултатите от процеса на ИК пред европейските структури (JRC, WGA ECOSTAT), получаване на одобрение и стартиране на процедура за включването им в Решението на ЕК. Подготовка на ръководство и програма за прилагане на изискванията за определяне на ДЕП и изготвяне на окончателен доклад за изпълнението на обществената поръчка - срок 36 (тридесет и шест) месеца от подписването на договора за изпълнение.

3. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Предвидената от възложителя прогнозна стойност за изпълнение на обществената поръчка в пълният й обхват е в размер на 2 491 000 лв. без включен ДДС.4. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Заинтересованите лица могат да закупят документацията за участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в отдел “Канцелария и обслужване на едно гише” на Министерство на околната среда и водите, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22, партер.

Лицата имат право да разгледат документацията преди да я закупят.

Документацията за участие се предоставя на заинтересованото лице след представяне на платежен документ, че документацията е заплатена.

При поискване и след заплащането на документацията за участие от заинтересованото лице, възложителят е длъжен да я изпрати за негова сметка на посочен от него адрес.

Настоящата документация за участие е публикувана в електронен вид в рубриката „Профил на купувача” на официалната интернет страница на Министерство на околната среда и водите – http://www3.moew.government.bg/


5. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

В териториално отношение дейностите ще обхванат цялата територия на Република България.

Цялата документация по изпълнението на договора следва да бъде предоставена в Министерство на околната среда и водите на адрес: гр.София 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза” 22.

II. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

"Интеркалибриране на методите за анализ на биологичните елементи за качество (БЕК) за типовете повърхностни води на територията на България, съответстващи на определени общи европейски типове в Географските групи за интеркалибрация"

А. Съществуваща ситуация към момента.

Анекс V на Рамковата директива за водите 2000/60/ЕС въвежда унифицирана система за оценка на състоянието на повърхностните води, като раздели в две категории – химично и екологично. За да се осигури сравнимост между резултатите от оценките за екологично състояние, които се извършват по национално разработени и утвърдени методики, всяка от страните-членки на ЕС участва в т.нар. процес на „интеркалибрация”, регламентиран в т.1.4.1. Сравнимост на резултатите от биологичния мониторинг от Анекс V на РДВ. Успешното участие на държавите-членки в този процес е гаранция, че оценките за екологично състояние на водните тела по биологичните елементи за качесто (БЕК) притежават необходимата достоверност и са съпоставими с оценките, извършвани в останалите държави-членки. Затова всяка страна-членка на ЕС е задължена да интеркалибрира разработените на национално ниво методи за анализ на БЕК.

Процесът на интеркалибрация (ИК) се провежда за всички типове повърхностни води, идентифицирани като общи от две или повече държави, прилагащи РДВ. За тази цел през 2004 г. Европейската комисия (EК) стартира т.нар. „упражнение по интеркалибрация”, което преминава през 2 фази:

1. Първа фаза (2004-2006 г.), в която са постигнати само частични резултати и затова е взето решение да стартира втора фаза на упражнението по ИК. През първата фаза България не участва в процеса на ИК.

2. Втора фаза (2008-2011 г.), в която България идентифицира общи типове повърхностни води в 4 географски групи за интеркалибрация (ГИГ) и участва активно в две от тях – Източноконтинентална (реки и езера) и Черноморска (заедно с Румъния). До момента България успя да интеркалибрира методите за анализ на 3 биологични елемента за определени типове от категория „река” и използвания метод за анализ на фитопланктон за един тип „крайбрежни води”, които ще бъдат включени в Решението на ЕК за резултатите от процеса на интеркалибрация от 2-та фаза на процеса.

За останалите типове повърхностни води, с които България участва в процеса на ИК или са идентифицирани като общи с други ГИГ, но няма постигнати окончателни резултати, се наблюдава следната ситуация:

Източноконтинентална ГИГ – езера: идентифициран е един общ тип езера с Румъния и Унгария (L-EC1 / L5 Крайречни езера и блата в ЕР12) като в България техният брой е силно ограничен и до момента се извършват анализи на БЕК само в 3 езера: Сребърна, Аркутино и Вельов вир. По тази причина данните за този тип са много малко, което силно затруднява разработването на методите за анализ и участието в процеса на ИК. До този момент се прилагат два метода - за анализ на БЕК Фитопланктон и Макрофити, а за БЕК Макрозообентос и Риби липсват разработени методи.

Източноконтинентална ГИГ – реки: Методът за анализ на БЕК Макрозообентос за два от общите типове реки (R-E3/R7 Големи равнинни реки с фин субстрат В ЕР12 и R-E2/R8 Малки равнинни реки с фин субстрат в ЕР12) не завърши процеса на ИК и дейностите за окончателно интеркалибриране за посочения тип е необходимо да продължат. Интеркалибрация на БЕК Макрофити за тип RE1a не се предвижда, поради липсата на статистическа корелация между данните от различните страни в ГИГ.

Черноморска ГИГ: идентифициран е един общ тип крайбрежни води с Румъния (CW1-BL1). Методите за БЕК Макрозообентос и Макрофити/Морски треви са разработени, но липсват достатъчно данни за БЕК и натиск, поради което резултатите от ИК на тези методи няма да бъдат включени в решението на ЕК. Идентифицирани са мониторинговите пунктове, участващи в упражнението по ИК, на данните за биологичните елементи и натиска са недостатъчни за успешно завършване на процеса.

Кръстосана ГИГ Големи реки: България участва в тази ГИГ заедно със страните от средното и долно течение на р.Дунав (R-L2 / R6 Среден и Долен Дунав). До момента у нас не са разработени методи за анализ на БЕК (които са специфични за тези реки), както и липсват данни за БЕК и натиск, поради което е необходимо процесът на интеркалибрация да стартира от самото начало. Предвижда се дейността да стартира през 2013-2014 г. по проект, финансиран по ОП „Околрна среда”, затова в настоящата обществена поръчка ще се извършат дейности по интеркилабрация след 2014 г. като се продължи с пробонабирането и анализа на данни за БЕК и натиск.

Кръстосана ГИГ за БЕК Риби в реки: България участва като страна от Дунавския басейн заедно с Чехия, Словакия и Румъния. В Чехия и Словакия се прилагат национално разработени методи, а в Румъния – методът за рибна фауна в реки ЕFI+, който поради спецификата на рибната фауна у нас е необходимо да се адаптира. Разработен е и български метод, който е в процес на тестване. Процесът на интеркалибрация в тази ГИГ е приключил, поради което България трябва да ползва общата база-данни и да адаптира приложения нациоанелен метод/методи към постигнатите резултати.

Средиземноморска ГИГ – реки: тази група е идентифицирала общ тип реки, който присъства и на територията на Южна България (Екорегион 7 Източни Балкани) – R-M2 / R14 Суб-Средиземноморски пресъхващи реки. България не участва в дейността на Средиземноморската ГИГ, тъй като общият тип е идентифициран в края на процеса на ИК през 2011 г. Въпреки, че методите за анализ на БЕК в реки (с изключение на Риби) са интеркалибрирани за определени типове от Екорегион 12, е необходимо те да бъдат съпоставени с методите за анализ на БЕК в Средиземноморската ГИГ, тъй като посоченият общ тип е специфичен за Екорегион 7 и страните от Средиземноморската ГИГ.

Работна група за определяне на добър екологичен потенциал (ДЕП): дейността на тази работна група е свързана с прилагане на общ подход на европейско ниво при определяне на ДЕП. Резултатите от нейната работа ще бъдат мултиплицирани при определяне на екологичния потенциал за силномодифицираните водни тела (СМВТ) на територията на страната.

Представената информация определя обхвата на дейностите по интеркалибрация в настоящата обществена поръчка, които България е необходимо да извърши, за да изпълни ангажиментите по прилагане на РДВ в тази област.Б. Период и етапи за извършване на дейностите.

Планираният период за изпълнение на обществената поръчка е 3 години (36 месеца). Периодът на изпълнение се разделя на 3 етапа:

1. Подготовка на програма за разработване и интеркалибрация на методите за анализ на БЕК по категории повърхностни води и прилагане на изискванията за определяне на ДЕП с продължителност 2 месеца от началото на поръчката.

2. Изпълнение на подготвената програма за разработване и интеркалибрация на методите за анализ на БЕК с продължителност 28 месеца от завършване на втория етап (от 3-ти до 30-ти месец вкл. от изпълнението на поръчката).

3. Представяне на резултатите от процеса на ИК пред европейските структури (JRC, WGA ECOSTAT), получаване на одобрение и стартиране на процедура за включването им в Решението на ЕК. Подготовка на ръководство и за прилагане на изискванията за определяне на ДЕП и изготвяне на окончателен доклад за изпълнението на обществената поръчка с продължителност 6 месеца от завършване на третия етап (от 31-ви до 36-ти месец включително от изпълнението на поръчката) .

Поради различия във фазите на разработка на методите за анализ на БЕК за различните категории води се наблюдават и специфики в етапите на изпълнение на обществената поръчка и очакваните резултати от нея. Тези специфики ще бъдат отразени по-детайлно в т. VI. Дейности и задачи.В. Изисквания към участниците

1. Всеки участник в процедурата трябва да предложи екип съставен от не по-малко от 9 (девет) експерти, специалисти в области както следва:

 • експерт биолог, хидробиолог или еколог - алголог, специалист в областта на фитоплантктон (езера, р.Дунав);

 • експерт биолог, хидробиолог или еколог - алголог, специалист в областта на фитобентос в реки, (кремъчни водорасли);

 • експерт биолог, хидробиолог или еколог, специалист в областта на висша водна растителност (макрофити - Анекс V на РДВ);

 • експерт биолог, хидробиолог или еколог, специалист в областта на макроводорасли и морски треви в Черно море;

 • експерт биолог, хидробиолог или еколог, специалист в областта на дънни макробезгръбначни в реки и езера (макрозообентос - Анекс V на РДВ);

 • експерт биолог, хидробиолог или еколог, специалист в областта на макрозообентос в Черно море;

 • експерт биолог, хидробиолог или еколог, специалист в областта на рибна фауна в реки и езера;

 • експерт биолог, хидробиолог или еколог, специалист в областта на типология на водни тела, референтни условия / МЕП и класификационна система за оценка на екологично съсотяние (Анекс II и Анекс V на РДВ);

 • експерт биолог, хидробиолог, еколог, статистик или математик, специалист в статистическата обработка на данни и резултати в процеса на интеркалибрация (Анекс V на РДВ);

В офертата си участника следва да се посочи, кой от горепосочените експерти ще изпълнява функциите на ръководител на екипа.

2. Включените в екипа експерти следва да притежават научни познания и практически опит по отношение на:

а) Разработване и прилагане на методи за анализ на БЕК за категориите повърхностни води „река”, „езеро” и „крайбрежни води, използвани в България в процеса на ИК и при оценката на екологичното състояние на повърхностните водни тела;

б) Прилагане на Типология Система Б, определяне на референтни условия и максимален екологичен потенциал и разработване на класификационна система за оценка на екологичното състояние в България;

в) Постигнати успешни резултати в процеса на интеркалибрация за най-малко 6 типа повърхностни води от всяка от посочените категории „река”, „езеро” и „крайбрежни (морски) води”, определени като общи в географските групи за интеркалибрация на европейско ниво, включително за тези, в които участва България. Успешна интеркалибрация се удостоверява с присъствие на типовете повърхностни води в Анекс 1 на одобрения през 2013 г. окончателен вариант на Решението по интеркалибрация на ЕК. Участието на експертите в успешна дейност по интеркалибрация се удостоверява чрез проверка на Междинните доклади за интеркалибрация (Milestone reports), публикувани в CIRCA, или сключените договори за изпълнение на такава дейност от компетентните органи на съответната държава.

г) Експертът-статистик трябва да притежава постигнати успешни резултати в процеса на интеркалибрация при участието в дейността или ръководството на ГИГ и обработката на данни за БЕК и антропогенен натиск за типове повърхностни води от категория „река”, „езеро” и „крайбрежни води”;

д) Прилагане на следните нормативни и ръководни документи:

 • Директива 2000/60/ЕС/23.10.2000 г. на Европейския парламент на съвета установяваща рамката за действията на Общността в областта на политиката на водите;

 • Ръководство № 3 - анализ на натиска и въздействията;

 • Ръководство № 6 от 2003 г. за реда и начина за създаване на мрежите и дейността на Националната система за интеркалибрация на водите;

 • Ръководство № 10 от 2003 Реки и езера – типология, референтни условия и класификационни системи;

 • Ръководство № 13 от 2003 Общ подход за класифициране на екологично състояние и екологичен потенциал

 • Ръководство № 14 от 2005 г. с указания за процеса на интеркалибриране;

 • Ръководство № 14.2 от 2011 г за процеса на интеркалибрация в периода 2008-2011 г.;

 • Закон за водите;

 • Наредба 1 от 11.04.2011 г. за мониторинг на водите, обн., ДВ, бр. 34 от 29.04.2011 г.

 • Наредба № Н-4 от 14 септември 2012 г. за характеризиране на повърхностните води (ДВ брой: 22, от дата 5.3.2013 г.)

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания.

3. Основание и изисквания при изпълнение на дейностите.

Предлаганата тема има ключово значение за изпълнение на ангажиментите на България във връзка с прилагане на РДВ в областта на интеркалибрацията.

При изготвянето на разработката е необходимо да са съобразени разпоредбите на нормативните документи, посочени в т.2.

Г. Цели на обществената поръчка.

Основната цел на обществената поръчка е изпълнение на ангажиментите на България за участие в процеса на интеркалибрация на методите за анализ на БЕК за типовете води от категориите „река”, „езеро” „крайбрежни води” на територията на страната, съответстващи на определени общи европейски типове в Географските групи за интеркалибрация, както и за определяне на добрия екологичен потенциал за СМВТ.

Междинните цели са свързани с изпълнението на дейностите и постигането на резултатите от трите етапа на поръчката:

1. Създаване на предпоставки за успешна интеркалибрация чрез подготовка на програма за разработване и интеркалибрация на методите за анализ на БЕК

2. Осигуряване на условия за успешна интеркалибрация чрез изпълнение на разработената програма.

3. Осъществяване на успешна интеркалибрация чрез получаване на одобрение за включване на постигнатите резултати в Решениета на ЕК за интеркалибрация.

Д. Основни задачи и дейности. Изисквания за тяхното изпълнение.

Изпълнителят трябва да представи в техническата оферта подробно описание за начина на изпълнение на посочените дейности, подкрепено с количествени и времеви показатели, характеризиращи обема и продължителността на извършваната работа.1. Подготовка на програма за разработване и интеркалибрация на методите за анализ на БЕК по категории повърхностни води и прилагане на изискванията за определяне на ДЕП.

1.1. Анализ за съответствието между националните и общи интеркалибрационни типове повърхностни води, съществуващата информация от провеждания мониторинг на БЕК и данните за натиск и определяне на мониторингови пунктове, честота и продължителност на пробонабиране, подходящи за участие в процеса на интеркалибрация за определените общи европейски типове повърхностни води от категориите „река”, „езеро” и „морски води” на територията на България.

Изисквания за изпълнение на дейността: • Да се извърши анализ на съответствието на определените типове повърхностни води в България със следните общи интеркалибрационни типове:

- в Източноконтиненталната ГИГ - реки: съответствие на типове от категория „река” на територията на България в Екорегион 12 с общите типове R-EX5, R-EX6, R-EX8;

- в Средиземноморската ГИГ – реки: съответствие на тип R14 Суб-Средиземноморски пресъхващи реки с общите типове R-M2 и R-M5. Да се определи необходимостта от разделяне на тип R14 Суб-Средиземноморски пресъхващи реки на два типа в съответствие с характеристиките на общите типове R-M2 и R-M5; • Да се определи необходимият брой пунктове за успешно осъществяване на процеса интеркалибрация за следните типове повърхностни води и БЕК:

- L5 Крайречни езера и блата в ЕР12 (L-EC1) – за всички БЕК в минимум 5 бр. пунктове;

- R14 Суб-Средиземноморски пресъхващи реки (R-M2) – за всички БЕК в минимум 15 бр. пунктове;

- R6 Среден и Долен Дунав (R-L1/R-L2) – за всички БЕК в минимум 10 бр. пунктове;

- R2 Планински реки в ЕР12 (R-E1a/R-E1b) – за БЕК Риби в минимум 15 бр. пунктове;

- R4 Полупланински реки в ЕР12 (R-E1b/R-E4) – за БЕК Риби в минимум 15 бр. пунктове;

- R7 Големи равнинни реки с фин субстрат В ЕР12 (R-E3) – за БЕК Макрозообентос и Риби в минимум 15 бр. пунктове;

- R8 Малки равнинни реки с фин субстрат в ЕР12 (R-E2) – за БЕК Макрозообентос и Риби в минимум 15 бр. пунктове;

- при доказано съответствие на типове реки от Екорегион 12 в България с общите типове R-EX5, R-EX6, R-EX8 в Източноконтиненталната ГИГ - за всички БЕК в минимум 10 бр. пунктове; • Избраните мониторингови пунктове да предоставят необходимата информация за определяне 5-те степени на класификационната система за оценка на екологично състоянето на водните тела (много добро, добро, умерено, лошо, много лошо) за всеки биологичен елемент за качество за определените типове реки и езера;

 • При идентифициране на други типове повърхностни води от категория „езеро” и категория „река, които съответстват на общи интеркалибрационни типове да се определи необходимия брой пунктове за участие в процеса на интеркалибрация;

1.2. Преглед на използваните методи за анализ и данните за БЕК и натиск в ГИГ, в които България е идентифицирала общи типове повърхностни води. Избор на показатели, метрики, методи за анализ на БЕК и натиск, подходящи за прилагане в процеса на интеркалибрация, оценка на екологично състояние и определяне на екологичен потенциал. Оценка на възможностите и сроковете за разработване и интеркалибрация на методите за анализ на БЕК в България.

Изисквания за изпълнение на дейността: • При избора на показатели, метрики и методи за анализ на БЕК да се спазват изискванията на Анекс V на РДВ относно определяне на екологичното състояние;

 • Приоритетно да се разглеждат всички показатели, метрики и методи участвали в процеса на интеркалибрация и предложените показатели, метрики и методи във финалния доклад на обществената поръчка с предмет „Разработване на класификационна система за оценка на екологичното състояние и екологичния потенциал на определените типове понвърхностни води (реки и езера) на територията на Р България (на база на типологията по система Б)”, финансирана по Оперативна програма „Околна среда”:
Биологични показатели/метрики/методи за анализ на повърхностни води

Физикохимични показатели за анализ на повърхностни води

1. БЕК Фитопланктон

Електропроводимост

Водораслов Групов Индекс

рН

Други индекси, използвани в съответните ГИГ

Алкалност

Общ биообем, mm3/l

съдържание на кислород / mg/l

Хлорофил-А, µg/l

Насищане с кислород в %

Прозрачност, m

ХПК-Cr

Cyanobacteria (% от биообема)

БПК5

Цъфтежи (интензивност), степени

Общ фосфор (P-T)

Токсични видове (цъфтежи)

Фосфати като фосфор (PO4-P)


Сподели с приятели:
  1   2   3   4


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница