Република българия министерство на земеделието и хранитестраница1/8
Дата02.03.2017
Размер1.91 Mb.
Размер1.91 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието и храните


Областна дирекция “Земеделие”- гр. Бургас
З А П О В Е Д

РД 11 –44/27.02.2015г.гр. Бургас
На основание чл. 75а, ал.1, т.1, във вр. с чл. 72в, ал.3, т.1 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Доклад на комисията, назначена със заповед № РД 11-100/05.08.2014г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр. Бургас и изготвено разпределение по реда на чл.72а от ППЗСПЗЗ, във вр. с §14 и §16 към ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ,
О П Р Е Д Е Л Я М:

І. Масивите за ползване за землището на гр. Несебър, ЕКАТТЕ 51500, общ. Несебър, област Бургас, изготвено разпределение за стопанската 2014/2015г., както следва:

1. АГРАР - 90 ЕООД

Площ на имоти, ползвани на правно основание: 0.000 дка

Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: 34.790 дка

Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта:3, 434, общо площ: 34.790 дка2. ЗПК НЕСЕБЪР

Площ на имоти, ползвани на правно основание: 5363.599 дка

Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: 512.169 дка

Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта:2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, , , , , 185, 196, 199, 200, 207, 213, 225, 254, 255, 256, 278, 334, 368, 369, 370, 399, 402, 404, 410, 420, 421, 422, общо площ: 5875.836 дка


ІІ. Описът на масивите и имотите по ползватели е представен в Приложение 1 – окончателен регистър по реда на чл.74 във вр. с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 ЗСПЗЗ за землището на гр. Несебър, общ. Несебър и е неразделна част от заповедта.

Средногодишното рентно плащане е определено съгласно § 2е от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ и е в размер на 25,01 лева/декар.

Изплащането на сумите за имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ на собствениците започва след като изтече срока за обжалване на заповедта.

Заповедта в едно с окончателния регистър и карта на разпределението на ползването по масиви да се обяви в сградата на общинска администрация гр. Несебър и в сградата на Общинска служба по земеделие –Несебър.

Заповедта да се публикува на интернет-страницата на ОД„Земеделие” Бургас.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана по реда на Административно-процесуалния кодекс – в 14-дневен срок от обявяването, като обжалването не спира изпълнението и.


ЛИДИЯ СТАНКОВА

  ДИРЕКТОР ОД ”ЗЕМЕДЕЛИЕ” БургасПРИЛОЖЕНИЕ
ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ

за стопанската 2014/2015 година

за землището на гр. Несебър, ЕКАТТЕ 51500, община Несебър, област Бургас.Ползвател

Масив №

Имот с регистрирано правно основание

Имот по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ

СобственикПлощ дкаПлощ дка

Дължимо рентно плащане в лв.

АГРАР - 90 ЕООД

374.19

4.398

109.99

ЛИМБИЯ ТОМОВА ШАНТЕВА

АГРАР - 90 ЕООД

374.20

4.092

102.34

ЗДРАВКА ВАСИЛЕВА ПОПОВА

АГРАР - 90 ЕООД

374.18

3.497

87.47

НАДЕЖДА ГЕНОВА ЙОРДАНОВА и др.

АГРАР - 90 ЕООД

374.17

3.496

87.44

НАУМ ХРИСТОВ ДИМИТРОВ

АГРАР - 90 ЕООД

374.15

3.040

76.04

Иванка Траева Грозева и др.

АГРАР - 90 ЕООД

374.16

2.990

74.78

КОСТАДИН ИВАНОВ ПЕТМЕЗОВ и др.

АГРАР - 90 ЕООД

374.8

2.850

71.27

МИЛКА АТАНАСОВА ЯНЕВА

АГРАР - 90 ЕООД

374.25

2.398

59.96

ИЛИЯ КОСТОВ НЕНОВ

АГРАР - 90 ЕООД

374.24

2.314

57.87

ФИЛИП ПАНДОВ ФИЛИПОВ

АГРАР - 90 ЕООД

374.7

0.849

21.24

НИКОЛА СТОЯНОВ НИЧЕВ

АГРАР - 90 ЕООД

374.9

0.809

20.23

НИКОЛА СТОЯНОВ НИЧЕВ

АГРАР - 90 ЕООД

43474.22

4.057

101.47

ЯНКО КОСТОВ АЙТОВ

ОБЩО за ползвателя (дка)0.000
34.790

870.109
ЗПК НЕСЕБЪР

2

54.19

17.574


Костадин Атанасов Яръмов и др.

ЗПК НЕСЕБЪР

2

54.23

14.879


РОЗА ГРИГОРОВА ЙОРДАНОВА и др.

ЗПК НЕСЕБЪР

254.33

14.875

372.02

МЛАДЕН МЛАДЕНОВ ПЕТКОВ и др.

ЗПК НЕСЕБЪР

2

54.18

14.875


СОФИЯ АНАСТАСОВА ИВАНОВА и др.

ЗПК НЕСЕБЪР

2

54.11

14.874


НИКОЛА ВАНГЕЛОВ КАЛОЯНОВ

ЗПК НЕСЕБЪР

2

54.25

14.871


ЕВДОКИЯ ВАНГЕЛОВА ДРАМЧЕВА и др.

ЗПК НЕСЕБЪР

2

54.12

14.871


ФАНКА ГРИГОРОВА ПЕТКОВА и др.

ЗПК НЕСЕБЪР

254.27

14.870

371.89

ССУ БЪЛГАРИЯ ООД

ЗПК НЕСЕБЪР

2

54.21

14.870


АТАНАС ГЕОРГИЕВ КОДЖАБАШЕВ

ЗПК НЕСЕБЪР

2

54.26

14.869


ХРИСТО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

ЗПК НЕСЕБЪР

254.29

14.867

371.82

"ЕКО ПРОПЪРТИС" ЕООД

ЗПК НЕСЕБЪР

2

54.20

14.866


ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЦВЕТКОВ

ЗПК НЕСЕБЪР

2

54.14

14.865


ПОМОРИЕ СИЙ ВЮ РИАЛ ЕСТЕЙТ - БЪЛГАРИЯ ООД

ЗПК НЕСЕБЪР

2

54.8

14.865


НИКОЛА ПЕТРОВ ВЕЛЕДИНОВ

ЗПК НЕСЕБЪР

2

54.35

14.863


КЕЙ ЕЙ РИАЛ ЕСТЕЙТ БЪЛГАРИЯ ООД

ЗПК НЕСЕБЪР

2

54.24

14.859


ДОСЮ СТОЯНОВ ПОПОВ

ЗПК НЕСЕБЪР

2

54.34

14.710


ХРИСТО КИРОВ ЖЕГЛЕВ и др.

ЗПК НЕСЕБЪР

2

54.17

14.309


ХРИСТО ВАСИЛЕВ СТОЛЕВ и др.

ЗПК НЕСЕБЪР

2

54.28

13.290


ГЕОРГИ ТРАЙКОВ ЯНАКИЕВ

ЗПК НЕСЕБЪР

2

54.6

10.400


ДИМО КОСТОВ ТЪРТЕВ

ЗПК НЕСЕБЪР

2

54.53

7.433


МИЛКА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА

ЗПК НЕСЕБЪР

254.54

7.431

185.86

ГИНКА НИКОЛОВА КАРАМАНОВА

ЗПК НЕСЕБЪР

2

54.78

7.371


ПОМОРИЕ СИЙ ВЮ РИАЛ ЕСТЕЙТ - БЪЛГАРИЯ ООД

ЗПК НЕСЕБЪР

2

54.38

6.316


ЕКАТЕРИНА АТАНАСОВА КОЛАРОВА

ЗПК НЕСЕБЪР

2

54.39

6.316


ЛЮБЕН АТАНАСОВ НАКОВ

ЗПК НЕСЕБЪР

2

54.50

4.957


ПЕТРАНКА ВЛАДИМИРОВА БОЯНСКА

ЗПК НЕСЕБЪР

2

54.51

4.957


ИВАНКА ВЛАДИМИРОВА ЙОРДАНОВА

ЗПК НЕСЕБЪР

254.52

4.956

123.95

ПАЛМ ТРИЙ ИНВЕСТМЪНТ ООД

ЗПК НЕСЕБЪР

254.40

4.747

118.71

Петър Василев Терзиев

ЗПК НЕСЕБЪР

254.44

4.248

106.23

МАЛТЕХАГРО ООД

ЗПК НЕСЕБЪР

254.45

4.246

106.20

МАЛТЕХАГРО ООД

ЗПК НЕСЕБЪР

254.81

4.241

106.07

ГУГУТКА СТОЯНОВА СТОИМЕНОВА-ГЮЗЕЛЕВА

ЗПК НЕСЕБЪР

254.80

3.997

99.97

ФАЛКОН ИНВЕСТМЪНТС ЕООД

ЗПК НЕСЕБЪР

254.79

3.497

87.46

ЕМ ЕНД ДЖИ ЕНТЪРПРАЙСИЗ ЕООД

ЗПК НЕСЕБЪР

254.43

3.115

77.90

МАЛТЕХАГРО ООД

ЗПК НЕСЕБЪР

254.46

3.114

77.89

МАЛТЕХАГРО ООД

ЗПК НЕСЕБЪР

254.3

3.098

77.49

"ДЖЕНИФЪР ИНВЕСТМЪНТС" ЕООД

ЗПК НЕСЕБЪР

2

54.4

3.098


СУЛТАНА ДИМИТРОВА КОЛЕВА и др.

ЗПК НЕСЕБЪР

254.82

2.998

74.98

ЧАВДАР СТОЯНОВ СТОИМЕНОВ

ЗПК НЕСЕБЪР

2

54.5

2.499


Пламен Панайотов Кехайов и др.

ЗПК НЕСЕБЪР

254.77

0.700

17.50

Христо Атанасов Сотиров и др.

ЗПК НЕСЕБЪР

5

2.2

17.141


ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ и др.

ЗПК НЕСЕБЪР

5

2.9

17.052


АТАНАС ДОНЧЕВ СТОИЛОВ

ЗПК НЕСЕБЪР

5

2.16

16.588


ТРАЙКО ДИМИТРОВ СТОЛЕВ

ЗПК НЕСЕБЪР

5

2.17

16.558


Величка Костадинова Шимова и др.

ЗПК НЕСЕБЪР

5

2.18

16.388


БОЖИН ТОДОРОВ ТАЛЬОКОВ

ЗПК НЕСЕБЪР

5

2.14

16.386


ЛИЛЯНА АТАНАСОВА УЗУНОВА и др.

ЗПК НЕСЕБЪР

5

2.15

16.358


КОСТАДИН ЛАЗАРОВ ЯНЧЕВ

ЗПК НЕСЕБЪР

5

2.20

16.288


ПЕНКА АПОСТОЛОВА ГЕОРГИЕВА и др.

ЗПК НЕСЕБЪР

5

2.12

16.161


БОЖИН АНДОНОВ ВАРДАЛИЕВ

ЗПК НЕСЕБЪР

5

2.10

15.968


СОФИЯ ГЕОРГИЕВА КЕХАЙОВА и др.


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница