Република българия софийски градски съдстраница1/4
Дата22.11.2017
Размер0.62 Mb.
Размер0.62 Mb.
  1   2   3   4


gerb

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД

1000 София, бул. ”Витоша” № 2, тел. централа: /02/ 9219 88; факс /02/ 981 37 40;

e-mail: adm.sgs@scc.bg

Изх. № ВСС-677/2015 г.

22.01.2016 г. ДО

Г-Н ДИМИТЪР УЗУНОВ -

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ВИСШИЯ

СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УЛ. «ЕКЗАРХ ЙОСИФ» № 12

ГР. СОФИЯ


Относно: Ваше писмо с изх. № 11-06-1649 от 22.12.2015 г. и решение на ВСС по протокол № 62, д. т. 60 от дневния ред на проведеното на 16.12.2015 г. заседание,
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

В изпълнение на дадените в Доклад на Временната комисия от членове на ВСС, формирана съгласно решение на ВСС по протокол № 1/08.01.2015 г., препоръки бяха положени усилия и от временното, и от настоящото ръководство на Софийски градски съд за отстраняване на констатираните пропуски и недобри практики в организацията на работата на съда. Към момента са предприети мерки за нормалното функциониране на СГС с оглед кадровото му обезпечаване, както и такива за осъществяване на ефективно и пълноценно административно управление на най-големия окръжен съд в страната, както следва:


По т. 1 от препоръките: ръководството на СГС да създаде ред/правила, които да са оповестени на съдиите относно:

    1. Откриване на нови състави в отделенията на съда, който ред да е еднообразен на различните отделения на съда.

На проведеното на 07.10.2015 г. Общо събрание на съдиите от Софийски градски съд /протокол, от което прилагаме/ са обсъдени въпроси от различно естество и са взети решения, свързани със създаването на работни групи, които да изготвят правила за разпределяне и образуване на делата в различните отделения на съда, които правила да включват и регулиране на случаите на заместване на отсъстващ съдия, разкриването и натоварването на нови състави, начин за разпределение на съдебните помощници по отделения и такъв за избор на докладчици и комисии, които ще изготвят проекто-становища по образувани тълкувателни дела на ВКС и ще извършат проверка на дейността на съдиите от СРС.

По т. 6 от дневния ред на Събранието е взето решение да бъде създадена работна група, която да изготви Вътрешни правила на съда за сформиране на нови съдебни състави и такива, свързани с преместването на съдии от едно отделение в друго. Със заповед № 3795 от 30.10.2015 г. на председателя на СГС /която прилагаме/ са определени членовете на работната група за Гражданско отделение и Търговско отделение при СГС, които да предложат регламент за сформиране на нови състави и ред за преместване на съдии от едно отделение в друго. С друга заповед № 3664 от 27.10.2015 г. /която прилагаме/ е определен съставът на работната група, на която са възложени същите задачи, но за Наказателно отделение при СГС, като към момента правилата за сформиране на нови състави и преместването на магистрати от едно отделение в друго са в процес на изготвяне. След това същите ще бъдат поставени на обсъждане пред Общото събрание на съдиите от съответните отделения.

До настоящия момент възможност за откриване на нови съдебни състави не е имало, като ограниченията произтичат от липсата на възможност за обезпечаването им със съдия и съдебни служители /деловодител и секретар/ и физическото обособяване на място в деловодството за такъв състав. Най-големият окръжен съд в страната е в състояние на непрекъснат недостиг на магистрати с оглед повишаването в длъжност и командироване на съдии от СГС в горни инстанции.
1.2. Заместване, включително и на продължително отсъстващи съдии, като се следи равномерното натоварване на съдиите от съда при заместването.

При спазване Правилника за администрацията в съдилищата и утвърдената от ВСС Единна методика за случайно разпределение на делата във връзка с образуването на дела и определянето на докладчик, разпределението на делата се осъществява от зам.-председател/ръководител на съответното отделение, а в случаите на негово отсъствие - от друг съдия, определен със заповед на председателя за всяко от отделенията поотделно. Частните граждански дела се разпределят измежду всички съдии от Гражданско отделние – първоинстанционни и брачни състави, Гражданско отделение – Въззивни състави и Търговско отделение общо от ръководителите на тези отделения, които се редуват, а при тяхно отсъствие от съдии, определени с нарочна заповед на председателя на съда.

Формира се екип от системни администратори, който да подпомага дейността на ръководителите на отделения по разпределянето на дела. Преди това системните администратори в СГС не са имали достъп до системата и не са познавали принципите й на работа.

Преустановена е практиката да се преразпределят дела при създаване на нов състав или при възлагане на вакантен състав на новопостъпил или командирован съдия.

Възлагането на състав на конкретен съдия се осъществява със заповед на председателя на съда или на неговите заместници, с който се определя натовареността му.

Поради наличието на множество издадени в предходен период актове за определяне на състави за произнасяне по частни жалби от съдии от Гражданско отделение – първоинстанционни състави и Търговско отделение без конкретен принцип и логика и с оглед яснота относно начина на формиране на съставите, бяха отменени всички предходни разпореждания и заповеди. Със заповед № 3330 от 25.09.2015 г. на председателя на СГС /която прилагаме/ са определени съдебни състави, като принципът, използван при формирането им, е спазване на поредността на съставите.

В изпълнение на решения на Общото събрание на съдиите от Наказателно отделение при Софийски градски съд, проведено на 29.04.2015 г., е издадена заповед № 1465 от 21.05.2015 г. на и.ф. зам.-председател на СГС Евелина Папазян /която прилагаме/, с която е регламентиран редът при заместване при продължително отсъствие на съдия или на член-съдия от състава по дела, разглеждани в закрито заседание. С този акт е определен и начинът за преразпределение на дела измежду съдиите в Наказателно отделение, в случаите на отсъствие на съдия за повече от 2 месеца. Смяната на докладчика по делото без Централизираната система за случайно разпределение се извършва при прекратяване командироването на съответния докладчик, респективно командироването му в друг съд, при дългосрочно отсъствие и др. подобни, като със заповед се определя новия съдия-председател на съдебния състав, който следва да разгледа разпределените дела на съответния състав, по които не е даден ход на съдебното следствие. При невъзможност своевременно да се определи нов титуляр на съдебния състав, делата се преразпределят чрез Централизираната система за случайно разпределение. Делата, по които е даден ход на съдебното следствие и не могат да бъдат довършени от отсъстващия съдия, се преразпределят чрез Централизираната система за случайно разпределение.

При отсъствие на член на въззивен състав в Наказателно отделение и Гражданско отделение – въззивни състави, определянето на заместващ съдия не може да бъде извършено чрез Централизираната система за случайно разпределение, която е създадена единствено за определяне на докладчик при разпределението на дела. В тази връзка от ръководството на СГС е въведена практика в Наказателно отделение, основана на заповед № 1465 от 21.05.2015 г. на и.ф.зам.-председател на СГС, в определени случаи изборът на заместващ член-съдия да се извършва между дежурните съдии за съответния ден. В Гражданско отделение – въззивни състави избор на заместващ член-съдия за участие в открити съдебни заседания се извършва между всички съдии в отделението. За целта се издават нарочни разпореждания от ръководителя на отделението – разпореждане № 3403 от 30.09.2015 г., разпореждане № 3684 от 28.10.2015 г. и разпореждане № 4484 от 25.11.2015 г. /които прилагаме/. В тези случаи изборът се осъществява по електронен път, като се използва LAWCHOICE.

В случаите на състав без титуляр или отсъствие на съдия в Търговско отделение от ръководителя на Търговско отделение се изготвят разпореждания за одобряване на графици за заместване в закрити заседания, а за открити заседания разпределението става чрез LAWCHOICE, като се съобразява продължителността на заместването в закрити заседания и броя на откритите заседания и разглежданите в тях дела, осъществени през годината.

В случаите на състав без титуляр в Гражданско отделение – първоинстанционни състави заместването става по предварително изготвен график, като се следва поредност на съдиите при заместване и се съобразява броят замествания. Води се пълна отчетност за броя замествания, датите на заместване в открито съдебно заседание на всеки съдия в отделението.

Отделно от това, във връзка с решение на Общото събрание на съдиите от Софийски градски съд от 07.10.2015 г. по т. 2 от дневния ред със заповед № 3655 от 26.10.2015 г. на председателя на съда /която прилагаме/ е определена работна група, в която са включени съдии от Гражданско отделение – първоинстанционни състави, Гражданско отделение – брачни състави, Гражданско отделение – въззивни състави и Търговско отделение на СГС, която следва да изработи правила за разпределяне и образуване на граждански и търговски дела и правила за заместване при отсъствие на съдия.

С оглед решение на Общото събрание, но по т. 3 от дневния ред, е издадена заповед № 3662 от 27.10.2015 г. на председателя на СГС /която прилагаме/, с която е определен съставът на работна група, която следва да изработи правила за образуване и разпределение на наказателни дела и правила за заместване при отсъствие на съдия от Наказателно отделение при СГС. Горните правила са в процес на изработване.

До приемането на правила за разпределение на делата и за заместване със заповед № 137 от 14.01.2016 г. на председателя на СГС /която прилагаме/ е определен регламент за случаите на ползване на платен годишен отпуск от съдия във времето извън съдебната ваканция.

Изготвят се графици за дежурства по чл. 536 ГПК в Търговско отделение и такива за разглеждане на молби за обезпечаване на бъдещи искове в Гражданско отделение – въззивни състави, както и графици на дежурства в Наказателно отделение. В случай на обективна невъзможност за изпълнение на графика неговото изменение се осъществява по разпореждане на съответния зам.-председател/ръководител на отделение и със съгласие на съответните съдии.

С оглед регулиране натовареността на магистратите в съответните отделения и отчитане на реалното им натоварване в системата за случайно разпределение на дела от и.ф. председател на СГС Владимир Йорданов са издадени заповед № 1238 от 30.04.2015 г. и заповед № 1311 от 07.05.2015 г. /които прилагаме/, с които са създадени правила за преразпределение на делата при отвод на съдия и при допусната грешка – съответно да се приспада бройката на делото, от което се е отвел в съответната група.

Със заповед № 1222 от 29.04.2015 год. на и.ф. председател на СГС /която прилагаме/ е регламентирано изравняване на натовареността на съдиите в Гражданско отделение – въззивни състави, отнасяща се до случаите, при които е била констатирана необяснима разлика в броя на разпределените между съдиите дела, при възлагане на вакантен състав, който през определен период от време е бил спрян от разпределение и при създаване на нов съдебен състав. В Търговско отделение не е извършвано подобно изравняване на натоварването, както от временното, така и от настоящото ръководство на съда. Равномерността на разпределянето е осигурявана чрез системата за случайно разпределение.

В изпълнение на решение на Общото събрание на съдиите в Търговско отделение на СГС, проведено на 21.03.2015 г., и решение на работната група от съдии от Търговско отделение относно регулиране на натоварването чрез разпределение на дела с относително еднаква сложност е издадена заповед № 1262 от 04.05.2015 г. на и.ф. председател на СГС /която прилагаме/, с която са обособени нови групи дела в Търговско отделение, а именно: търговски – застраховки; търговски – СМР, превоз, спедиция; търговски – ЗОП, фондове, концесии, търговска несъстоятелност – длъжник. След 07.07.2015 г. не е определян намален процент на натовареност на съдии от СГС.

В изпълнение на решение на Общо събрание на Гражданско отделение – първоинстанционни и брачни състави е издадено разпореждане № 1898 от 22.06.2015 г. на и.ф. зам.-председател на СГС /което прилагаме/, с което са обособени в системата за случайно разпределение на дела нови групи дела в Гражданско отделение, а именно: граждански първоинстанционни дела – вещни; граждански първоинстанционни дела – ЗОДОВ и екзекватура; граждански първоинстанционни дела - дела, свързани със застраховки; граждански първоинстанционни дела – облигации; граждански първоинстанционни дела – колективни искове, еврофондове, комисия „Кушлев“; граждански първоинстанционни дела – всички други установителни искове, както и осъдителни искове на банки срещу длъжник. С разпореждане № 2026 от 29.06.2015 г. на и.ф. зам.-председател на СГС /което прилагаме/ в системата за случайно разпределение на дела са обособени нови групи дела в Гражданско отделение – брачни състави, а именно:първоинстанционни брачни дела – осиновявания, Хагска конвенция, запрещения, произход, разкриване на тайна на осиновяване и прекратяване на осиновяване, екзекватури; въззивни брачни дела – имуществени, Закон за домашно насилие, издръжки, Закон за защита на детето, охранителни производства, родителски права, заместващо съгласие и развод.

На Общото събрание на съдиите в Гражданско отделение – въззивни състави, проведено на 18.03.2015 г., единодушно магистратите и младши съдиите приемат нови групи дела за разпределяне на въззивните граждански дела.

1.3. Равномерното разпределение на младшите съдии във въззивните състави и съставите по разглеждане на частните жалби и жалбите срещу действия на съдебните изпълнители.

Разпределението на младши съдиите във въззивните състави в Гражданско отделение и Наказателно отделение на СГС се осъществява чрез актове на председателя на съда, като е възприет принципът на ротация измежду отделните отделения, както и в самите отделения с оглед пълноценната им подготовка за бъдещото им назначение в СРС. На проведено Общо събрание на съдиите от Гражданско отделение – въззивни състави е взето решение натовареността на младши съдиите по въззивни граждански дела да бъде намалена на 80 %, а по частни граждански дела да остане 100 %. Същото е обективирано в издадената от и.ф. председател на СГС съдия Владимир Йорданов заповед № 795 от 30.03.2015 г./която прилагаме/.

Новият момент с оглед натовареността на младши съдиите при участието им в разглеждането на наказателни дела идва с издадената от зам.-председателя на СГС съдия Евелина Папазян заповед № 4452 от 20.11.2015 г. /която прилагаме/, с която е преустановена практиката на младшите съдии да не се разпределят конкретни дела при образуването им, а да им се възлага в открито съдебно заседание изготвяне на актове по дела, които първоначално са разпределени на старшите съдии. По този начин младши магистратите са включени в Централизираната система за разпределение на дела на случаен принцип, като докладчици по въззивни наказателни дела.

1.4. Разпределението на съдебните помощници по отделения.

Настоящото ръководство на съда предприе необходимите мерки за по-ефективно разпределение на съдебните помощници между съдиите, включително и на тези от тях, които до месец март 2015 г. са били ангажирани с разпределението на делата, като със заповед № 2933 от 21.08.2015 г. на председателя на СГС /която прилагаме/ дейностите, свързани с ръководството и разпределението на съдебните помощници е възложено на конкретен съдия.

На проведеното на 07.10.2015 г. Общо събрание на магистратите от СГС по т. 7 от дневния ред е взето решение относно разпределението на помощниците по отделения и начина на отчитането им пред съдиите. Предоставена е възможност на всички съдии изрично да заявят желаят или не да работят със съдебен помощник, като това искане е удостоверено от тях лично срещу подпис. Със заповед № 3683 от 28.10.2015 г. на председателя на СГС /която прилагаме/ е определена норма на максимална месечна натовареност на съдебните помощници в различните отделения, така че да се осигури равномерност на натоварването им, респективно и на това на съдиите. С тази заповед се регламентира начинът на отчитане дейността на съдебните помощници, атестирането им от съдиите на всеки три месеца, както и обстоятелствата, при които не се допуска смяна на съдебен помощник.

Въз основа на заявеното от магистратите желание съдебните помощници са разпределени измежду съдиите в отделенията с разпореждане № 3745 от 29.10.2015 г. на техния ръководител /което прилагаме/, като е отчетено и желанието на помощниците за работа по съответната материя – граждански, търговски и наказателни дела.

С оглед проверка степента на подготвеност за изпълнение на възложената на съдебните помощници работа и необходимостта от обучение със заповед № 5017 от 17.12.2015 г. на председателя на СГС /която прилагаме/ е проведен тест на съдебните помощници, чиито резултати са обективирани в протокол от 23.12.2015 г. /който прилагаме/.
По т. 2 от препоръките: Да се провеждат Общи събрания в случаите, предвидени в закона и при необходимост, на които да се уеднаквява, както практиката на съда, така и да се разглеждат важни за работата на съда въпроси, включително и събрания с администрацията, ако трябва по колегии.
С оглед необходимостта от разрешаване на текущи за работата на съда въпроси са проведени Общи събрания по отделения.

На 27.01.2015 г., 20.03.2015 г., 29.04.2015 г., 18.06.2015 г., 18.09.2015 г. и на 17.12.2015 г. са проведени Общи събрания на съдиите от Наказателно отделение /протоколи, от които прилагаме/, на които са обсъждани организационни въпроси във връзка с дейността на отделението, въпроси, свързани с правораздавателната дейност, както и такива по повод изготвени становища от определени със заповед съдии по тълкувателни дела пред ВКС.

Общи събрания на съдиите и на младши съдиите от Гражданско отделение – въззивни състави са проведени на 22.01.2015 г., 18.03.2015 г. и на 04.05.2015 г. /протоколи, от които прилагаме/. Обсъдени са редица въпроси, свързани с изравняване натовареността на съдиите, намаляване на 80 % на натовареността на младши съдиите по въззивни дела, с начина на разпределението на делата и по-специално постъпващите искания за обезпечения на бъдещ иск. Макар Докладът на Временната комисия от членове на ВСС да е публикуван във вътрешния сайт на съда, магистратите са информирани от и.ф. председател на СГС Владимир Йорданов за препоръките в него. След проведено обсъждане съдиите от Гражданско отделение – въззивни състави вземат решение да се излъчи комисия с участието на съдии от всички отделения, които разглеждат частни жалби, която да изготви правила и да даде предложение за въвеждане на индекси при разпределението на видовете частни дела. От и.ф. председател на СГС е поставен въпросът за упражняването на контрол от ръководството върху насрочването на заседанията, предвид това, че до голяма степен огромната висящност се дължи на намаления брой съдебни заседания.

На проведените на 22.01.2015 г., 21.03.2015 г. и на 30.04.2015 г. Общи събрания на съдиите от Търговско отделение /протоколи, от които прилагаме/ са обсъждани въпросите относно формиране на групи дела, чрез които при извършването на компютърното разпределение на делата да се отчита сложността и спецификата им. Изготвено е предложение до Общото събрание на съдиите в СГС, което е свързано със случаите на инцидентно или трайно отсъствие на магистрат и необходимостта същият да бъде заместван, като е възприета идеята при заместване да се води отчетност в писмен вид за броя замествания на всеки съдия, датите на заместване, броя на разгледаните и решени дела. С оглед констатираните противоречия в практиката на магистратите от Търговско отделение на СГС по въпроси, свързани с търговската несъстоятелност и постановените по реда на чл. 536 ГПК определения, са взети решения, с които се уеднаквява практиката. След проведено разискване е взето решение за организирането на два отделни семинара, посветени на въпроси от материята „търговска несъстоятелност“. На Общото събрание на съдиите в Търговско отделение от 21.03.2015 г. е поставен въпросът, обект на обсъждане и от Общите събрания на съдиите от другите колегии, за излъчването на трима представители от отделение за участие в работна група, която да прецизира критерии и изготви правила за командироване на съдии в Софийски градски съд.

Текущи организационни въпроси, както и такива, свързани с изготвяне на правила за заместване при отсъствие на съдия-докладчик, определяне на индекси на групи дела според тяхната сложност и специфика, които да бъдат заложени преди извършване на компютърното разпределение в съответствие с приетата от ВСС Методика за случайно разпределение са обсъдени от магистратите от Гражданско отделение – първоинстанционни и брачни състави по време на организираното на 22.01.2015 г. Общо събрание на отделението /протокол, от което прилагаме/. Дискутирана е високата натовареност на първоинстанционните граждански състави и необходимостта от разкриването на нови състави. На проведените Общи събрания на съдиите от Гражданско отделение – първоинстанционни и брачни състави на 17.03.2015 г., 21.04.2015 г. и 28.05.2015 г. е взето решение, с което са определени представители на отделението за участие в работната група за изготвяне на правила за командироване на съдии в СГС. Обсъдена е необходимостта от по-гъвкаво разпределение на съдебните помощници предвид изразеното от голяма част от съдиите желание да ползват помощта им.

На проведеното на 24.03.2015 г. Годишно общо отчетно събрание на съдиите от СГС за 2014 г. е приет Общият доклад на съда за 2014 г. По време на същия форум, с оглед оптимизиране работата на съдебните състави в СГС и повишаване ефективността на правораздавателната дейност, е взето с единодушие важно решение, а именно: да бъде закрито административно отделение, като трите тричленни състава, които го формират, да преминат в състава на Гражданско отделение – въззивни състави.

Със заповед № 3382 от 28.09.2015 г. на председателя на СГС /която прилагаме/ на 07.10.2015 г. е свикано Общо събрание на съдиите от СГС /протокол, от което прилагаме/ с дневен ред, в който са включени въпроси, свързани с избор на работни групи за изготвяне на правила за разпределяне и образуване на граждански, търговски и наказателни дела и на правила за заместване при отсъствие на съдия.

Както вече подробно се спряхме по-горе в изложението ни, съобразно изпълнението на препоръка № 1, от Общото събрание на съдиите е взето решение за сформирането на работни групи за Гражданско и Търговско отделение и отделно за Наказателно отделение, които да направят предложение за начина на сформиране на нови състави и да изготвят правила за преместването на съдии от едно отделение в друго, както и такова за създаване на регистър на отводите във връзка с решение на ВСС по протокол № 42, т. 70.3 от заседание, проведено на 23.07.2015 г. Обсъдени са начинът на разпределение на съдебните помощници измежду съдиите по отделения и отчитането на дейността им – въпроси, на които се спряхме подробно по-горе.

Общото събрание на магистратите в СГС взе решение за сформирането на две Комисии, които на всеки шест месеца да извършват проверка на дейността на съдиите от Гражданските отделения и от Наказателно отделение на СРС. Съставът на Комисиите, които на всеки шест месеца ще извършват проверка в Гражданските отделения и в Наказателно отделение на СРС, е определен със заповед № 4435 от 19.11.2015 г. и заповед № 3663 от 27.10.2015 г. на председателя на СГС Калоян Топалов /които прилагаме/. С други актове на председателя на съда № 20 от 05.01.2016 г. и № 22 от 05.01.2016 г. /които прилагаме/ са конкретизирани задачите и срока, в който следва да се извърши проверката.

В изпълнение на взетите от Общото събрание на съдиите в СГС решения със заповеди № № 3654 от 26.10.2015 г., 3808, 3809 и 3810 от 30.10.2015 г. на председателя на съда, 4455, 4457 от 23.11.2015 г. на зам.-председателя на СГС Евелина Папазян и № 4809 от 14.12.2015 г. на председателя на СГС /които прилагаме/ са определени комисии от съдии, които да изготвят становища във връзка с образувани тълкувателни дела пред ВКС, които становища подлежат на обсъждане от съответните Общи събрания на съдиите по отделения.

Отделно от това, във връзка с постъпили писма от зам.-председателя на ВКС относно образувани тълкувателни дела по описа на ОСНК на ВКС със заповед № 1628 от 03.06.2015 г. и заповед № 2405 от 23.07.2015 г. на и.ф. зам.-председател на СГС /които прилагаме/ са определени съдии-докладчици от Наказателно отделение за изготвяне на становище. Становищата са обсъдени от Общото събрание на съдиите от отделението и са изпратени на ВКС.

Проведени са събрания на ръководството на съда със секретарите и деловодителите с оглед противоречивата по отношение на Правилника за администрация в съдилищата практика за разпределението и изпълнението на функциите им в съда. В този смисъл е и издадената заповед № 3513 от 13.10.2015 г. /която прилагаме/ на председателя на съда, свързана с подготовката на съдебните заседания от съдебните секретари и изготвянето от същите на изпълнителни листове по арбитражни решения по предварително уточнен график за дежурства.Сподели с приятели:
  1   2   3   4


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница