Решение № / на основание чл. 196, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищно образование. Проект! а н а л и зстраница1/2
Дата01.02.2017
Размер451.17 Kb.
Размер451.17 Kb.
  1   2

Утвърден от Общински съвет - …..

с решение № …../ ….. , на основание

чл. 196, ал. 3 от Закона за предучилищното

и училищно образование.

Проект!
а н а л и з

на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Любимец
(по чл. 196, ал. 1 на Закона за предучилищно и училищно образование)

1. Въведение
Законът за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) определя образованието като национален приоритет, който се гарантира чрез прилагането на основополагащи принципи:


 • ориентираност към интереса и към мотивацията на детето и на ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика;

 • равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки ученик;

 • равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното и училищното образование;

 • запазване и развитие на българската образователна традиция;

 • хуманизъм и толерантност;

 • съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския език;

 • иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите от иновациите;

 • прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на предучилищното и училищното образование;

 • автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и децентрализация;

 • ангажираност на държавата, общините и юридическите лица с нестопанска цел, работодателите, родителите и други заинтересовани страни и диалог между тях по въпросите на образованието.

Законът за предучилищното и училищното образование регламентира приобщаващото образование като неизменна част от правото на образование и въвежда осигуряването на условия за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците- обща и допълнителна.

Подкрепата на личностното развитие в системата на предучилищното и училищното образование, осъществявана от образователните институции (детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие, специализирани обслужващи звена) се основава на самостоятелно разработени и прилагани политики, чиито основни принципи са: • изграждане на позитивен организационен климат чрез създаване на условия за сътрудничество, ефективна комуникация и отношения на загриженост към всички участници в образователния процес;

 • утвърждаване на позитивна дисциплина, върху основата на мерки и подходи, гарантиращи изслушване на детето и ученика, осъзнаване на причините за проблемното му поведение и предоставяне на възможност за усвояване на добри поведенчески модели спрямо себе си и останалите;

 • развитие на училищната общност, съгласно идентифицираните предизвикателства, цели и дейности.

Подкрепата за личностно развитие се предоставя на всяко дете и ученик, като осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията им и е в съответствие с индивидуалните им образователни потребности.

Аналитичният доклад е етап от процеса на създаване на Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Хасково. Изработен е от Оперативен екип, определен със заповед на кмета, в чийто състав участват представители на Общинска администрация, Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, детска градина, училища. Обхваща периода 2015-2016 година.

Оценката на потребностите е важна, за да се очертае актуална картина на нуждите от подкрепа за личностно развитие и на възможностите за предоставянето й.

2. Състояние и предизвикателства
2.1 Обща картина на образователната системa в община Любимец.
2.1.1. Демографско състояние.

По данни от преброяването през 2011 г. населението на община Любимец наброява 10 214 души, от които 5069 мъже и 5145 жени. Общината е една от малките общини по население. 7654 души живеят в градския център- град Любимец, а 2560- в селата. Съотношението между градското и селското население оказва съществено влияние върху развитието на региона и икономическия му потенциал.

От съществено значение е и етническият състав. 16,5% от населението на общината принадлежат към ромската етническа група. Това поставя община Любимец на второ място в областта по процентно съотношение на ромите към българите.

През последните години раждаемостта в община Любимец е намаляла, като следва тенденциите, характерни за цялата област. Безработицата, особено сред младите хора, обедняването и влошаването на жизненото равнище са сред основните причини. Търсенето на работа от младото и трудоспособно население в репродуктивна възраст в големите градове води до намаляване броя на населението в общината.

Естественият прираст в община Любимец е отрицателен и е малко над средното равнище за областта. Върху него влияние оказват както икономическите, така и редица социални фактори, свързани с културата и начина на живот.

По данни от служба ГРАО в Общинска администрация-Любимец, отнасящи се до населението с постоянен адрес в община Любимец, съотношението между раждаемост и смъртност за периода 2015г.-2016г. е следното:Период

Раждаемост

Смъртност

2015г.

107

191

2016г. (към 31.10.2016г.)

100

144

2.1.2. Общинска мрежа от детски градини, училища и обслужващи звена за учебната 2016/2017 година.


На територията на община Любимец функционират една детска градина- ДГ „Рай”, със сгради в административния център и в селата Малко градище и Лозен, и четири училища- три в град Любимец (СУ ”Желязко Терпешев”, НУ ”Христо Ботев” и НУ ”Захари Стоянов”) и едно в село Малко градище (ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий”). Две учебни заведения са средищни (НУ ”Христо Ботев” и ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий”), а едно е и защитено (ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий”- с. Малко градище). В началото на учебната 2016/2017 година броят на децата в ДГ „Рай” е 281. Броят на учениците в учебните заведения е 904.

2.1.3. Детски градиниБрой деца

Брой персонал
ДЕТСКИ ГРАДИНИ

3-4 годишни

5-6 годишни

общ бр.

от тях: бр. деца със СОП

Педагогически специалисти

Непедагогически


общо

от тях: със СОП

общо

от тях: със СОП

деца
учители

Други (по чл. 211,ал.2 от ЗПУО)
1

Детска градина „Рай”

137

0

144

0

281

0

22

0

27,5


2.1.4 Училища


УЧИЛИЩА

Финансиране

(общинско, държавно)


бр. ученици

Брой персоналдневна форма на обучение

Задочна форма на обучение

Индивидуална форма на обучение

комбинирана форма на обучение

общо

в т. ч. със СОППедагогически специалисти

непедагогически

общо


учители


Заети щатове

В т.ч други (по чл. 211,ал.2 от ЗПУО)

персонал

Заети щатове

персонал

Заети щатове

НУ „Христо Ботев”

общинско


213

0

00

213


10

16

160

9

8,525

24,5


НУ „Захари Стоянов”

общинско


181

0

00

181


11

17

170

7

724

24

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”общинско

57

00

0

570

9

90

4

3,513

12,5


СУ „Желязко Терпешев”

общинско


453

0

00

453


18

35

350

14

1449

49


Общо
904

0

0

0

904

39

77

77

0

34

33

111

110


3. Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие
В Закона за предучилищно и училищно образование е отбелязано, че подкрепата за личностно развитие се предоставя на всяко дете и ученик, като осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията им и е в съответствие с индивидуалните им образователни потребности.

Институциите в системата на предучилищното и училищното образование осигуряват подкрепа за личностно развитие на децата и учениците съвместно с местните органи и структури и доставчиците на социални услуги (чл.174, ал.1 от ЗПУО).

Във връзка с проучването е нужно очертаване на целевите групи и анализиране на възможностите за предоставяне на подкрепа за личностно развитие.
3.1.Деца и ученици
3.1.1.Брой ученици с изявени дарби и брой ученици, класирани в национални и международни конкурси, олимпиади и състезания.
През изминалата 2015г. и настоящата 2016г. броят на учениците, участвали в състезания, конкурси, олимпиади на областно, национално, международно ниво расте. Желанието за изява и себедоказване сред децата в начален етап на образование е чувствително по-голямо в сравнение с това на учениците в гимназиален етап. Особеностите на възрастта тук оказват своето съществено влияние. При по-големите вниманието е насочено предимно към спорта, докато при по-малките– към участие в олимпиади и конкурси в областта на науката и изкуствата.

За жалост ученици от община Любимец, класирани на I, II, III място в национални и международни конкурси, олимпиади и състезания през 2015г. и 2016г. (до 31.10.2016г.) няма.

Информацията, подадената от директорите на училищата, ръководителите на спортните клубове, читалищата в община Любимец, за ученици, участвали и класирани на олимпиади, състезания, конкурси е следната:


 • СУ „Ж. Терпешев”:

 • отбор по волейбол момичета (12 състезателки), класиран на II място на областно ниво;

 • 3 ученици, класирани на I и II място на областен етап в конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата”.
 • НУ „Хр. Ботев”:

 • 5 деца, класирани в състезанието „Знам и мога”;

 • 2 ученици с максимален брой точки в националното състезание „Таралеж”, природни науки;

 • 6 ученици с максимален брой точки в националното състезание „Таралеж”, български език и литература;

 • 1 ученик с максимален брой точки в националното състезание „Таралеж”, комбиниран тест;

 • 1 ученик, класиран в Национално онлайн математическо състезание.
 • НУ „З. Стоянов”:

 • 31 ученици, участвали в регионални конкурси и състезания;

 • 65 ученици, участвали в национални конкурси и състезания;

 • 2 ученици, участвали в международни конкурси.
 • ВК „Любимец-2010”:

 • отбор по волейбол, момичета на възраст до 10 години (12 състезателки)- Републикански шампиони по волейбол;

 • отбор по волейбол, момичета на възраст до 12 години (12 състезателки)- V място на областно ниво;

 • отбор по волейбол, момичета на възраст до 15 години (12 състезателки)- V място на областно ниво.
 • НЧ „Братолюбие-1884”:

 • Арт клуб „Креатив”:

 • 1 ученик, класиран на I място в конкурса „Наследници на Дечко Узунов”-Казанлък;

 • 1 ученик, класиран на II място в конкурса „Децата рисуват цветята, морето, света”-Поморие;

 • 1 ученик, класиран на II място, и 2 ученици, класирани на III място, в конкурса „Аз обичам Черно море”-Несебър;

 • 1 грамота за участие в международния конкурс „Винаги зелено, винаги синьо”-Полша;

 • 1 ученик, класиран на I място в конкурса „Баба и внуче заедно в традициите”;

 • 1 ученик, класиран на III място в конкурса „Пчеларството- плодородие и екология”.

От посоченото е видно, че педагозите, треньорите, ръководителите на групи предлагат възможност за изява, личностна подкрепа за децата и учениците. Успехите на подрастващите са популяризирани както в учебните заведение, така и на страницата и информационния бюлетин на Общината. На даровитите деца се отпускат стипендии по Програма за закрила на деца с изявени дарби, приета с постановление на Министерски съвет .

3.1.2. Брой деца и ученици в риск от социално изключване.

/ по данни на училищните ръководства и отдел „Закрила на детето”/


Сериозен проблем както в национален мащаб, така и на местно ниво, е отпадането на ученици от образователната система. През учебната 2015/2016 година от СУ „Ж. Терпешев”-Любимец са отпаднали 6 ученици. За същия период от ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”- с.Малко градище, са отпаднали 3 ученици.

В опит да предотвратят случващото се педагозите от посочените учебни заведения са направили възможното да задържат децата в училище. Консултирали са ги с цел недопускане на нови отсъствия. Посещавали са семействата по домовете им. Многократно са разговаряли с родителите за отговорността, която носят, за правото на децата да получат образование. Всичко това обаче не е довело до желания резултат.

За справяне с проблема Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните също съдейства на училищните ръководства, като консултира децата и техните родители. Обществените възпитатели към комисията се стремят да помогнат и на учениците, и на родителите да осъзнаят, че ограмотяването на подрастващите е от съществено значение за бъдещата им реализация в живота.

По отношение на родителите, които не осигуряват присъствието на децата и учениците, подлежащи на задължително обучение, Община Любимец прилага съответните мерки по ЗПУО.

Проблемът е сериозен и за решаването му са нужни съвместни усилия от всички институции, работещи с деца.

Ако трябва да определим причините, е нужно да посочим незаинтересоваността на родителите, които са предимно от ромски произход, неосъзнатата от тях нужда от ограмотяване на децата, недоброто икономическо състояние.

Проблем за училищата са и зачестилите пътувания на семействата с цел търсене на сезонна работа в страната и в чужбина. Нерядко децата, чиито родители работят в чужбина (макар и за няколко месеца), са поверявани на грижите на бабите и дядавците им. В тези случаи контролът е изключително занижен. Децата престават да ходят на училище. Не знаят как да запълнят свободното си време и извършват противообществени прояви.

От началото на учебната 2016/2017 година броят на децата и учениците в риск от отпадане от образователната система е следният:


Населено място

Институция

Брой деца/ученици в риск от отпадане

(от 15.09.2016г. до 31.10.2016г.)

1

гр. Любимец

СУ „Ж. Терпешев”

3

2

с. Малко градище

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”

0

3

гр. Любимец

НУ „Хр. Ботев”

0

4

гр. Любимец

НУ „З. Стоянов”

0

5

гр. Любимец

ДГ „Рай”

5
Общо
8

В периода 2015г.-2016г. (към 31.10.2016г.) служителите от Дирекциа „Социално подпомагани”-Свиленград са работили с 4 деца в риск от отпадане от училище.

3.1.3. Деца и ученици със СОП.
По данни от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-Хасково (РЦПППО) децата и учениците на ресурсно подпомагане в община Любимец за учебната 2016/2017г. са 39, интегрирани в следните училища и детски градини:
Населено място

Институция

Брой деца/ученици на ресурсно подпомагане към 30.09.2016г.

1

Любимец

НУ „Захари Стоянов”

11

2

Любимец

НУ „Христо Ботев”

10

3

Любимец

СУ „Желязко Терпешев”

18
Общо:
39Сподели с приятели:
  1   2


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница