Решение № / на основание чл. 196, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищно образование. Проект! а н а л и зстраница2/2
Дата01.02.2017
Размер451.17 Kb.
Размер451.17 Kb.
1   2

С цел подкрепа на процеса на приобщаващо образование с интегрираните деца и ученици в училищата работят петима специалисти от РЦПППО-Хасково (трима ресурсни учители, един психолог и един логопед). Съответните учебни заведения, посочени в справката, са създали благоприятни условия за работа на специалистите. Обособени са кабинети, отговарящи на потребностите на децата и учиниците.


По данни от ДСП-Свиленград броят на децата и учениците с увреждания в община Любимец към 31.10.2016г. е следният:


Увреждания

Брой деца/ ученици в община Любимец (към 31.10.2016г)

Физически увреждания

37

Множествени увреждания

2

Умствена изостаналост

10

Общо

49

3.1.4. Ученици, извършили противообществени прояви


От допълнително внимание и грижи се нуждаят и учениците, извършили противообщестевни прояви. Направената справка с описната книга на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в община Любимец показва намаляване броя на извършителите на противообществени прояви. През 2015г. МКБППМН-Любимец е разгледала поведението и е наложила възпитателни мерки по Закона за борба срещу противообщестевните прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН) на 18 деца. Към 31 октомври 2016г. тяхният брой е чувствително по-млък: 8.

Трябва да се има предвид, че значителна част от противоправните деяния, извършени от деца, са в резултат на липса или недостатъчно внимание от страна на родителите. Контролът е изключително занижен. Подрастващите са попаднали в лоша за тях „приятелска” среда. Не чувстват разбиране, подкрепа, дори и укор, когато не постъпват правилно. Липсва реакция, която да им покаже, че това, което възнамеряват да направят или правят, е грашно. Често пъти те бягат от училище и през достатъчното свободно време извършват противоправни деяния.

Понякога, след проявата, при разглеждане на възпитателно дело, родителите укоряват децата, че не са занесли част от откраднатото у дома, а са го продали. В този случай по никакъв начин децата не могат да усетят, да проумеят, че постъпката им е лоша, че е престъпление. Тук е наложителна намесата на специалистите от МКБППМН. Възлага се работа на обществен възпитател с детето за определен период. Проследява се поведението му. Оказва му се помощ то да проумее същността на извършеното деяние, да пожелае да подобри поведението си. Съдейства се за продължаване на образованието. Консултират се и родителите за справяне с трудности в образованието и отглеждането на децата, за осъществяване на родителски контрол.

Работата с обществен възпитател се определя не само като възпитателна мярка, но и като мярка за закрила по отношетие на детето. Има случаи, когато самите родители търсят съдействие от комисията за оказване на помощ (при възникнал конфликт в семейството, при бягство на детето от дома, при странно поведение на подрастващия и др.)

През 2015г. обществените възпитатели към МКБППМН-Любимец са работили със 6 малолетни и непълнолетни и с техните семейства. През 2016г.- с 9 подрастващи и с техните родители.

3.1.5. Деца, жертви на насилие. Деца, жертви на трафик.


Не трябва да остават без внимание децата, жертви на насилие, както и децата, жертви на трафик. По данни от Дирекция „Социално подпомагане”-Свиленград през 2015г. и 2016г. (към 31.10.2016г.) децата, жертви на насилие, в община Любимец са 4.

За същия период деца, жертви на трафик, в община Любимец- няма.

С децата, жертви на насилие, работят специалистите от отдел „Закрила на дедето” към Дирекция „Социално подпомагане”-Свиленград. При случай на дете, жертва на насилие или в риск от насилие, и при кризисна ситуация се задейства Мултидисциплинарният екип на местно ниво. Всички институции, представени в екипа (отдел „Закрила на детето”, полиция, Община, МКБППМН), предприемат мерки за оказване помощ на пострадалия.

При кризисна интервения на деца РДСП-Хасково разполага с двама психолози за областта, които да помагат на пострадалите подрастващи.А. Подкрепа за личностно развитие, осъществявана в учебните заведения и детската градина на територията на община Любимец


 • Средно училище „Желязко Терпешев”

В най-голямото учебно заведение на територията на община Любимец- СУ „Желязко Терпешев”, учат 453 ученици, от които 18 на ресурсно подпомагане. Обучават се 368 ученици в общообразователни паралелки и 85- в четири паралелки с професионална насоченост- автотранспортна техника. По отношение на всички тях училището осъществява подкрепящо образование с реализирането на разнообразни дейности, като: • Ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения.

От учебната 2016/2017 година СУ „Ж. Терпешев” участва в проект „Твоят час“. В резултат на извършено проучване за желанията и интересите на учениците са формирани следните дейности по интереси:

 1. „Да съхраним българското“;

 2. „Приятели на здравето“;

 3. „Магията на числата“.

И дейности по обучителни затруднения:

 1. „Подготвени за матурата. Български език и литература”- 12 клас;

 2. „Подготвени за националното външно оценяване. Български език и литература”- 2 групи от ученици в 7 клас;

 3. „Знам и мога. Български език и литература”- 8 клас;

 4. „Подготвени за националното външно оценяване. Математика”- 2 групи от ученици в 7 клас;

 5. „Заедно учим математика”- 8 клас;

 6. „Полезна математика”- 2 групи от ученици в 6 клас;

 7. „Питагорци”- 9 клас.
 • Кариерно ориентиране на ученици от СУ „Ж. Терпешев”. Проведени анкети от Център за кариерно ориентиране – Хасково.

 • Консултации по учебни предмети.

 • Участие в различни инициативи: „Да изчистим България за един ден“, „Ден на таланта”, „Ден на ученическото самоуправление”, „Чети с мен“, „Маратон на четенето“.

 • Отбелязване на Национална седмица на четенето (10.10.2016-14.10.2016г.) с мероприятия по класове и групи.

 • Организиране на благотворителни базари за Коледа и Великден, по инициатива на ръководството на СУ „Ж. Терпешев” и НЧ „Братолюбие-1884”-Любимец.

 • Подпомагане дейността на класните ръководители относно превенция и противодействие на различните форми на зависимости: наркомания, алкохол, тютюнопушене, секти, чрез осигуряване на необходимата информация.

 • Индивидуални разговори-беседи с проявилите се проблемни ученици, с цел изясняване на причините за постъпките им.

 • Насочване на децата или семействата към служби, предлагащи психологично консултиране.

 • Уведомяване на отдел „Закрила на детето” към Дирекцията за социално подпомагане при получаване на информация за деца, подложени на различно по вид насилие или за родители/настойници, които трайно не полагат грижи при отглеждането на децата.

 • Насочване на проблемните ученици към участие в различни форми на извънкласна и извънучилищна дейност, спорт, читалищна дейност – като форми за самоизява и изява на таланти и способности.

 • Продължаване дейността на Ученически училищен съвет.

 • Продължаване дейността на клуб „Младежка група за превенция” /7 - 11 кл./ за осъществяване на превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, с реализиране на обучения на теми:

 • Равнопоставени връзки сред младежите;

 • Превенция на СПИН;

 • Международен ден за борба с тормоза;

 • Превенция на насилието и агресията;

 • Превенция на употребата на наркотични вещества.

 • „Спортът срещу агресията” – занимателни игри с учениците от V-VІІІ кл.

 • Провеждане на срещи-разговори, обучителни сесии, презентации с цел превенция на насилието – децата и насилието по телевизията, трафик на деца, безопасна работа на деца в интернет.

 • Продължаване на инициативата „Гореща кутия“ в училище за приемане на сигнали за насилие и тормоз, упражняван върху учениците.

 • Отбелязване на Световния ден за борба с тормоза в училище:

  • изложба на плакати и рисунки, посветена на Световния ден за борба с тормоза в училище, представяне на стихове, песни и танци;

  • „Ден на розовата фланелка“;

  • презентация за насилието и тормоза в някои от класовете или филм на тема „Не на насилието“.

 • Обучение „Превенция на насилие над деца” с учениците от V, VІ, VII клас, с обучители секретарят на МКБППМН и педагози от СУ „Ж. Терпешев”.

 • Лекция, беседа-разговор с учениците от горен курс на тема: ”Да предпазим детето от престъпление“ и „Превенция на насилието. Справяне с гнева и агресията“.

 • Анкета с учениците от VІ и VIII клас на същата тема, със съдействието на УК за превенция и МКБППМН.

 • Продължаване на сътрудничеството със Сдружение „Шанс и закрила“-Хасково по теми, касаещи здравето и безопасността на децата.

 • Провеждане на здравни беседи и лекции на здравна тематика, с участието на медицинската сестра в СУ „Ж. Терпешев”.

Допълнителната подкрепа за личностно развитие се реализира в няколко посоки: • Осигурена достъпна архитектурна среда, обща подкрепяща среда.

 • Кабинет за работа на ресурсните учители, психолози и логопеди от РЦПППО-Хасково с децата със специални образователни потребности (СОП).

 • Допълнителна подкрепа от ресурсните учители и преподавателите в СУ „Ж. Терпешев” за децата със СОП. Вниманието е насочено не само към усвояване на учебното съдържание, но и към личностна изява. Благодарение на общите усилия, разбиране, вяра във възможностите на децата, ресурсните учители в учебното заведение успяха да мотивират ученичка със СОП от 11 клас да участва в конкурс „1000 стипендии”. Написаното от нея есе на тема: „Защото каква полза за човека, ако придобие цял свят, а повреди душата си?” е удобрено на първи етап от конкурса. Този факт се оказа достатъчен стимул за момичето в стремежа й да докаже своите възможности.

 • Оценка на индивидуалните потребности, извършена от екип за подкрепа за личностно развитие в училището.

 • Работа с ученик по конкретен случай.

 • Осигурен свободен достъп на всички ученици до училищната библиотека, спортния салон, кабинета с компютри.

 • Възможност за изява на всички ученици в инициативите, организирани от учебното заведение.

 • Възможност за участие на деца с изявени дарби в извънкласни дейности, предлагани от СУ „Ж. Терпешев”, читалища, спортни клубове.

Предизвикателства: • Осигуряване на логопед и други специалисти, съобразно идентифицираните потребности на учениците. • Начално училище „Христо Ботев”

НУ „Христо Ботев” е средищно училище, разположено в град Любимец. В началото на учебната 2016/2017г. в него се обучават 213 деца, като десет от тях са със специални образователни потребности (СОП). Реализирането на дейности за обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в учебното заведение позволява реализирането на основополагащи принципи в образователната подкрепа като равен достъп до качествено образование, приобщаване на всяко дете и ученик, равнопоставеност и недопускане на дискриминация. Сградният фон е в отлично състояние и се явява допълнителен стимул за децата и техните родители при избора на учебно заведение и при посещаване на учебните занятия. Училището е реновирано. Физкултурният сълон е изцяло обновен. Обособена е стая за терапия и отдих на децата. Учениците имат възможност да ползват компютри, интерактивни методи в своето обучение.

Дейностите за личностна подкрепа, реализирани от учебното заведение, могат да бъдат обобщени по следния начин:


 • Квалифицирани учители, възможности за организиране на допълнителна работа и график за консултации.

 • Интерактивни методи на обучение, използване на ИКТ за активно включване и диференциран подход.

 • Сформиране на групи за занимания по интереси, съобразени с нуждите и потребностите на учениците по проект „ Твоят час“, както и групи за преодоляване на обучителни трудности:

 • „Художници в действие”;

 • „Приказен свят”;

 • „Танцова въртележка”;

 • „Сръчни ръце”;

 • „Магията на сцената”;

 • „Езикът лесен и забавен”;

 • „Книгата забавна”;

 • „Родолюбче”.

 • Възможности за изява. Приобщаване на застрашените ученици към всички училищни инициативи.

 • Създаване на приятелска среда.

 • Организиране на тренинги, съвместно с МКБППМН.

 • Наличие на много добра материална база.

 • Работа по проекти и програми на МОН.

 • Безплатни закуски I-IV клас. Схема „ Училищен плод“, схема „Училищно мляко“.

 • Поевтиняване на обяди и обхващане в целодневна организация на учебния ден на повече ученици.

 • Безплатни учебници I-IV клас.

 • Извършване на дейности по превенция на отпадането на деца и ученици със СОП- добре оборудван ресурсен кабинет, координатор за приобщаващото образование на ученици и ресурсен учител.

 • Организиране на съвместни дейности с НЧ „Братолюбие-1884“-Любимец.

Предизвикателства: • Недостатъчно ефективна връзка училище-родители на застрашени от отпадане ученици.

 • Липса на превантивна психологическа подкрепа.

 • За осигуряване и реализиране на общата и допълнителна подкрепа, училището не може да си позволи щатни психолог, логопед и други специалисти, според идентифицираните потребности на децата и учениците.


 • Начално училище „Захари Стоянов”


НУ “Захари Стоянов“ е разположено в административния център на общината- град Любимец. През учебната 2016/2017 година в него се обучават 181 ученици, от които 11 със специални образователни потребности. Вниманието на ръководството и на целия педагогически състав е насочено към създаване на благоприятна и приветлива за децата обстановка, в която усвояването на учебния материал става по достъпен и забавен начин. Грижата за всеки ученик е водеща.

Обща подкрепа за личностно развитие се реализира чрез дейности, като: • Разработване и реализиране през учебната година на следните програми :

 • Здравно възпитание;

 • Предоставяне на равни възможности и приобщаване на учениците от уязвими групи;

 • Превенция на ранното напускане на училище;

 • Извънкласни дейности.

 • Сформиране на екипи за всяко дете със СОП за изготвяне на годишна програма.

 • Участие на учениците в клубове, сформирани по проект „Твоят час“:

 • „ Сръчни ръчички“ ;

 • „Аз съм творец“;

 • „Да творим заедно“;

 • „Аз обичам България“;

 • „Магията на числата“;

 • „Арт работилничка за начинаещи“;

 • „Моят приказен свят“.

 • Реализиран проект „Еко кът- учебна дейност под открито небе“ по Национална програма „Да опазим природата 2016“– официално откриване- месец октомври 2016г.

 • Насочване на учениците към извънучилищни групи по народни танци и спорт.

 • Работа с родителите- включване в различни мероприятия и дейности през учебната година; участие в Обществения съвет на училището.

 • Реализиране на проекти, обучения и мероприятия с неправителствените организации „Шанс и закрила“-Хасково и с „Амалипе“, с НЧ „Братолюбие-1884“, със спортните клубове по шах, волейбол и футбол.

 • Взаимодействие с институциите, пряко свързани с децата– Общинска администрация, полиция, противопожарна отбрана, отдел „Закрила на детето“.

Допълнителна подкрепа:

Вниманието на персонала е насочено и към децата, срещащи затруднения в обучението. Към тях са ориентирани следните дейности:

- провеждане на допълнителни часове и консултации по български език и литература за ученици, чийто майчин език не е български и за тези, които срещат трудности в овладяването на граматическите особености на родния език;

- сформирани са две групи за ученици с обучителни трудности по новия проект „Твоят час“:    • „Искам да знам“;

    • „Чета, пиша и се забавлявам“.

Предизвикантелства пред колектива на НУ „З. Стоянов”- Любимец в процеса на осигуряване на пълноценна подкрепа за децата и учениците: • Подобряване на материално-техническата база;

 • Невъзможност за откриване на щатни бройки за логопед и други специалисти, съобразно идентифицираните потребности на децата


 • Основно училище „Свети Свети Кирил и Методий”

ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий”- Малко градище е средищно и защитено училище, което събира деца от четири съседни села. То е единственото защитена учебно заведение в община Любимец. През учебната 2016/2017 година в него се обучават 57 ученици от различни етнически групи- българи, роми и турци. Няма деца със специални образователни потребности.Основен проблем тук е ниската мотивация за учене поради фактори, като:

 • често пътуване на родителите на учениците от едно работно място в друго за осигуряване прехрана на семейството;

 • нисък икономически и социален статус на родителите и незаинтересованост от тяхна страна за образователните постижения на децата им;

 • слети паралелки;

 • липса на алтернатива за разнообразяване на свободното време в малкото населено място.

За преодоляване на този основен проблем и факторите, които го пораждат, учителите от учебното заведение са разработили и вече поредна година прилагат мерки и дейности за повишаване образователната интеграция на учениците, за приобщаването им към учебната среда:

 • Създаден е клуб „Етнически общности” с конкретни изяви:

 • събиране на различни предмети и елементи от фолклора, културата и бита на ромите и българите в с. Малко градище и обогатяването на етнографската сбирка с нови експонати;

 • организиране на седмица на етносите, в която се изнасят беседи за най-съществените етнокултурни традиции на всеки етнос (ромски, български и турски), организиране на изложби на автентични носии, кулинарни изложби, представяне на календарни празници и обичаи (Коледа, Банго Васил, Курбан байрам, Лазаруване, Великден).

 • Клуб „Природата и ние”, създаден с цел изграждане на отговорно отношение към околната среда и нейното опазване.

 • Провеждане на акция по краезнание „Опознай родния край”

 • Клуб „Аз мога да бъда певец, танцьор и актьор”

 • Реализиране на проект „Детска полицейска академия” на Сдружение „Шанс и закрила”-Хасково, съвместно с инспектор ДПС при РУ-Свиленград и МКБППМН-Любимец

 • Изяви на учениците от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” в чествания на значими събития, част от празничния календар на община Любимец

 • От началото на учебната 2016/2017 година училището участва в проект „Твоят час”. В резултат на извършеното проучване нагласите на подрастващите, в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” са сформирани следните дейности и клубове:

 • „Преодоляване на обучителните затруднения по български език и литература”;

 • „Преодоляване на обучителните затруднения по математика”;

 • Клуб „Природата и аз”;

 • Клуб „Млад пътешественик”

 • Прилагане на билингвистични технологии за изучаване и овладяване на българския език, който се явява втори език, различен от майчиния.

 • Сформирани работни групи за диагностициране проблемите и пропуските на учениците в учебната подготовка.

 • Осигурена целодневна организация на обучението за всички ученици.

 • Осигурен безплатен транспорт.

 • Осигурени безплатни познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване от учениците от I до VII клас, включително.

Въпреки реализираните разнообразни дейности в учебното заведение броят на учениците непрекъснато варира. Посещаемостта на занятията е в тясна зависимост от сезонните пътувания на семействата на децата с цел намиране на работа. Недостатъчната образованост на част от родителите, тяхната безотговорност, неупражняването на родителски контрол са другата страна на проблема. Това от своя страна налага полагането на още по-големи усилия от колектива на учебното заведение за задържане на децата. Специални грижи трябва да бъдат положени за привличане вниманието и интереса на самите родители.


Предизвикателства:

 • Намаляване броя на учениците, поради чести пътувания на семействата им с цел осигуряване на прехрана.

 • Невъзможност за откриване на щатни бройки към училището за психолог, логопед.


 • Детска градина „Рай”

ДГ „Рай”е детско заведение, в което са включени две сгради на територията на гр.Любимец и две- в селата Лозен и Малко градище. Сградите в гр.Любимец и с.Лозен са строени по типов проект, а тази в с.Малко градище е приспособена за детска градина.

Дворовете са обширни със засадени дървета и храсти. Спазени са функционалните и хигиенно-педагогическите изисквания при оформяне на дворното пространство. За всяка група има площадка, но спортните съоръжения са стари и недостатъчни.

Занималните, спалните, санитарните възли са в добро състояние, естетически и функционално подредени, осигуряващи физически и емоционален комфорт на децата.

В ДГ „Рай” се приемат деца на възраст 3–7 години, по желание на родителите , като групите се сформират по възрастов признак и според правилата за прием в детска градина. Не се допуска подбор по пол, етническа, религиозна и социална принадлежност или по друг диференциращ признак. Зачитат се Конвенцията за правата на детето, Законът за закрила на детето и Конституцията на Република България.

ДГ „Рай” функционинира с 10 групи. През учебната 2016-2017г. са приети 281 деца.

Подкрепата за личностно развитие на децата в ДГ „Рай” може да бъде представена по следния начин: • Създадени условия за „равен старт“ на всички деца.

 • Програмна система на детската градина и тематично разпределение за всяка възрастова група.

 • Популяризиране, изява и презентиране на творчеството на децата – изложби, концерти, базари и др.

 • Приобщаване на децата към националните ценности и традиции.

 • Гъвкав дневен режим, осигуряващ равностойност на трите основни дейности: игра–обучение–труд.

 • Утвърждаване на личностно ориентиран и позитивен подход на възпитание.

 • Здравно обслужване и здравна профилактика на децата.

 • Прилагане на модули за допълнително изучаване на български език.

 • Включване на родителите в прекия образователно-възпитателен процес.

 • Установени традиции в приемствеността с училищата.

 • Създадени ползотворни връзки с обществени организации и институции- читалища.

 • Създадени трайни връзки за обмяна на опит с водещи детски градини в системата.

 • Добра връзка с местните медии за популяризиране дейността на детската градина.

Предизвикателствата пред екипа на детска градина „Рай” за осъществяване подкрепа за личностно развитие на децата могат да бъдат обобщени по следния начин: • Недостатъчна квалификация на учителите по отношение интегрирането на деца със специални образователни потребности и корекция на т.нар. „трудни“ деца.

 • Недостатъчни умения на екипа за работа по европейски проекти.

 • За осигуряване и реализиране на общата и допълнителна подкрепа ДГ „Рай” не може да си позволи щатни психолог, логопед и други специалисти според идентифицираните потребности.

 • Недостатъчно собствени средства за извършване на основни ремонти, за реконструкция на двора, за енергийна ефективност на сградите в с. Лозен и с. Малко градище.


Б. Подкрепа за личностно развитие, осъществявана от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община Любимец
На територията на община Любимец няма Център за подкрепа за личностно развитие.

Социално-превантивната дейност се организира и координира от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в община Любимец

Целите, които комисията си поставя и се стреми да постигне, са:


 1. Предотвратяване и противодействие на извършването на противообществени прояви.

 2. Осъществяване превенция на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

 3. Ограничаване и стремеж към преодоляване на причините за негативното поведение и противообществените прояви на подрастващите.

 4. Приобщаване на “децата в риск” към училищната среда.

 5. Оказване помощ на родителите, срещащи затруднения при възпитанието на своите децата.

За реализирането на тези цели МКБППМН-Любимец работи съвместно с ръководствата на всички учебни заведения на територията на общината, с Училищните комисии за превенция на противообществените прояви на учениците, с педагогическите съветници, с класните ръководители, с инспектор “Детска педагогическа стая” при РУ-Свиленград, с отдел “Закрила на детето” при ДСП-Свиленград, със Сдружение “Шанс и закрила”-Хасково. Провежда беседи с ученици във връзка с агресията и тормоза в училище, с употребата на наркотични вещества, с правата на детето, с трафика на хора, със спазването на вечерния час, с дейността на МКБППМН. Осъществява обучения на ученици на теми: “Превенция на насилие над деца”, “Детска полицейска академия”; занятия на инспектор ДПС: “Да играем безопасно”, “Опасните непознати”, “Пътна безопасност”, “Наркотиците и законът”, “Престъпление и наказание”, “Права и отговорности”, “Хулиганство и вандализъм”, „Зависимости- интернет”.

Във връзка с обхващане на подлежащите на задължително образование деца и тяхното неотпадане от училище, МКБППМН-Любимец консултира семейства, чиито деца не посещават редовно учебните занятия, за необходимостта от ограмотяване на подрастващите. Оказва помощ на родители за осъзнаване на техните отговорности. Помага в процеса на възпитание на децата им.

Дейности, реализирани от МКБППМН-Любимец: • Обучение на тема: “Превенция на насилие над деца”, организирано и осъществявано от МКБППМН-Любимец със съдействието на Училищните комисии за превенция на противообществените прояви на учениците. Обучението се предлага от Местната комисия от 2009 година и среща голям интерес от страна на деца, родители, учители.

 • Цели на обучението: да даде възможност на децата да се научат да откриват и ценят доброто и красивото у себе си и другите; да се научат да разпознават и преодоляват както собствените си агресивни импулси, така и тези, които са отправени към тях от социалната среда; да се запознаят с правата на детето; да получат насоки за безопасно използване на интернет.

 • “Детска полицейска академия”- обучение, съвместно със Сдружение “Шанс и закрила”- Хасково и инспектор ДПС при РУ-Свиленград, на ученици от НУ “Хр. Ботев, НУ “З. Стоянов”, ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”.

 • Обучение във връзка с безопасността на децата на пътя, осъществено от участниците в “Детска полицейска академия”.

 • Състезание “Детска полицейска академия”.

 • Информационна кампания на МКБППМН-Любимец „Да запазим децата на пътя”

 • Занятия на инспектор „Детска педагогическа стая” (ИДПС) с ученици на теми: “Да играем безопасно”, “Опасните непознати”, “Пътна безопасност”, “Наркотиците и законът”, “Престъпление и наказание”, “Права и отговорности”, “Хулиганство и вандализъм”, „Зависимости- интернет”.

 • Информационна кампания във връзка с дейността на МКБППМН-Любимец.

 • Разговори с класните ръководители за овладяване на агресията сред децата.

 • Беседи с ученици от трети, четвърти, пети, шести клас за правата на детето. Запознаване с основните закони, защитаващи правата на детето, с това, кога и как да потърсят помощ.

 • Сесии с ученици за преодоляване на гняв и агресивно поведение.

 • С цел обхващане и задържане на децата в училище, МКБППМН-Любимец организира срещи с родители на деца, застрашени от отпадане. Имената на същите са подадени от директорите на съответните учебни заведения.

 • Консултиране на родители, срещащи затруднения в процеса на възпитание на децата.

 • Беседи с деца от ромски произход и с техните родители за опасността от ранните бракове.

 • Беседи с ученици на тема: „Трафик на хора”.

 • Обучение на ученици на тема: „Безопасен интернет”.

 • Беседи с ученици от различни възрастови групи за вредата от употребата на наркотични вещества.

 • МКБППМН съдейства на “Младежка група за превенция” при СУ “Ж. Терпешев” за реализиране на дейности по важни теми, свързани с превенция на насилие, агресивно поведение, трафик на хора, наркотици, здравословни и нездравословни връзки, СПИН, успешни на пазара на труда, толерантни в общуването.

 • Великденско тържество, организирано от МКБППМН-Любимец и НЧ „Братолюбие-1884”- боядисване на яйца, провеждане на състезателни игри за деца.

 • Отбелязване на 1-ви юни- Ден на детето.

 • Организиране на занимателни игри за малки и пораснали деца във връзка с празника на град Любимец.

 • Отбелязване на 1-ви ноември- Ден на народните будители

 • Работа на обществените възпитатели с деца, извършили противообществени прояви, с деца, чийто престой във ВУИ е прекратен, с техните родители с цел оказване на помощ за по-лесна социализация, за решаване на възникнали трудности в общуването, във възпитанието.

От посоченото по-горе е видно, че детската градина и училищата, намиращи се на територията на община Любимец, са набелязали и реално прилагат дейности за подкепа за личностно развитие на децата и учениците, съобразени с възрастта и индивидуалните особености. Вниманието е насочено към превръщане на училището в място, привлекателно за подрастващите, към въвеждане на разнообразни интерактивни методи в преподаването, към предлагане на внимание и грежа за всеки ученик, към създаване на възможности за изява на самите деца.

В по-голямата си част мерките за реализиране на обща подкрепа за личностно развитие не затрудняват колективите на детските и учебните заведения. Осигурена е екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти, допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните учебни часове, занимания по интереси, грижа за здравето, дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение (част от дейностите се реализират съвместно с МКБППМН, полиция, неправителствени организации), възможност за изява на подрастващите, популяризиране на техните дарби. Педагогическите колективи са набелязали мерки за подкрепа, разработили са план за прилагането им. На практика те реално осъществяват общата подкрепа.

Всички училища на територията на община Любимец, както и ДГ „Рай”, са общински и са на делегиран бюджет. Средствата за тяхната издръжка са целеви, като Общината се явява първостепенен разпоредител на бюджет.

Материално-техническата база и сградния фонд на учебните заведения са в добро състояние. Създадени са благоприятни условия за обучението на децата. Детската градина и три от училищата разполагат със специално изградени рампи за ученици с двигателни затруднения. Едно от учебните заведения няма, поради особености на архитектурата на постройката.

Сградите на училищата и детската градина не разполагат с други помощни средства, с асансьори, което би било проблем за деца с увреждания. Поставянето на подобни съоръжения обаче е трудна и скъпа инвестиция за всички педагогически колективи в общината. Осъществяването й би могло да се случи, ако архитектурата на сградата позволява, и при финансиране чрез европейски проекти.

Училищата имат обособени ресурсни кабинети, където децата със специални образователни потребности да могат да се срещат и контактуват със специалистите от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-Хасково, да се обучават с тяхна помощ.

ДГ „Рай”, НУ „Хр. Ботев”, НУ „З. Стоянов”, СУ „Ж. Терпешев” разполагат с медицински сестри, които осигуряват здравното обслужване на децата по време на престоя им в училище и детска градина. Специалистите също така изнасят беседи по значими за подрастващите въпроси. Следят и за изпълнение на имунизационния календар на децата.

Едно от училищата- ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, не разполага с медицинска сестра. Използва услугите на общопрактикуващия лекар в селото.

От четирите учебни заведения в община Любимец само две (СУ „Ж. Терпешев” и НУ „Хр. Ботев”) имат физкултурен салон и децата в тях могат да спортуват и през зимния сезон. Изграждането на такъв се оказва непосилна задача за останалите учебни заведения (НУ „З. Стоянов”, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”). Справянето с това предизвикателство би могло да се случи с разработване и кандидатстване по европейски проекти.

В сградата на най-голямото учебно заведение- СУ „Ж. Терпешев”, има училищна библиотека. Учениците от останалите училища могат да ползват услугите на градската библиотека в НЧ „Братолюбие-1884”. Там те имат свободен достъп до книгите и до модерните компютри, с които е обзаведена читалнята.

На територията на община Любимец няма общежитие. За пътуващите ученици е осигурен безплатен превоз до учебните заведения.

Също така са осигурени за безвъзмездно ползване познавателни книжки, учебници и учебни комплекти на децата от задължителното предучилищно образование и за учениците от първи до седми клас.

Училищата не разполагат със свои консултанти за кариерно ориентиране на учениците. За тази цел ползват услугите на специалисти от Център за кариерно ориентиране-Хасково.

По същия начин стои въпросът и с ресурсното подпомагане. Директорите на учебните заведения заявяват, че не могат да си позволят щатни психолог, логопед и други специалисти, според идентифицираните потребности на децата и учениците. За осъщестяване на допълнителна подкрепа училищата ползват услугите на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-Хасково (РЦПППО).

В началото на учебната 2016/2017 година (към 30.09.2016г.) броят на децата и учениците на ресурсно подпомагане, интегрирани в НУ „З. Стоянов”, НУ „Хр. Ботев”, СУ „Ж. Терпешев”, е 39. С тях работят 3 ресурсни учители, 1 психолог и 1 логопед.

Нуждата от психолог се усеща и в ежедневната работа с децата и учениците. Не е за пренебрегване фактът, че в общуването помежду си подрастващите понякога показват агресия, прибягват до сила в отстояване на позицията си. Присъствието именно на такъв специалист в учебното заведение би помогнало за по-успешно разрешаване на възникнали трудности в комуникацията, за мотивиране на децата да посещават редовно учебните заняния, за разрешаване на проблема с отпадането от училище поради една или друга причина. Психологът би бил от полза и за самите колективи.

Отдавна педагозите са осъзнали важната роля на семейството в процеса на възпитание на децата. Ето защо детските градини и училищата все по-често обръщат поглед към родителите и търсят тяхното разбиране и съдействие в нелекия път на образоване, на изграждане на ценности. Значителна част от дейностите за приобщаващо образование се осъществяват именно с участието на родителите. Тогава планираните мероприятия се случват много по-лесно и оказват по-силно въздействия върху децата.

За съжаление доста по-активни и отзивчиви са родителите на учениците в ранна възраст. При по-големите деца съвсем не е така. Забелязва се незаинтересованост на част от родителите към живота в учебното заведение. Някои дори неглижират самия процес на възпитание, а това води след себе си сериозни проблеми в образованието. Все по-често най-старата форма на контакт- родитело-учителската среща, не постига търсения резултат. Отсъстват родителите на учениците с т. нар. проблемно поведение. Връзката учител-родител не може да се осъществи. Ето защо се налага да бъдат потърсени други пътища за общуване между двата важни стълба на образованието- учители и родители.

Училищното настоятелство е една от формите, която се предоставя на родителите, да следят случващото се в училището и да подкрепят своите деца и учителите им. За жалост настоятелство има регистрирано само в едно учебно заведение на територията на община Любимец- СУ „Желязко Терпешев”.

От началото на учебната 2016/2017 година обаче във всички детски градини и училища се създават Обществени съвети. В тях представени ще бъдат и родителите. Така те ще имат възможност още по-активно да участват в живота на учебните заведения, да изказват своето мнение и да взимат отношение по въпроси, касаещи здравето и сигурността на децата, самия образователен процес.

Допълнителната подкрепа за личностно развитие е насочена към деца и ученици със специални образователни потребности (СОП), в риск, с изявени дарби, с хронични заболявания. Тя включва: • работа с дете и ученик по конкретен случай;

  • психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически увреждания;

  • осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща среда, технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали, методики и специалисти;

 • предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за учениците със сензорни увреждания;

 • ресурсно подпомагане.

Детската градина и учебните заведения на територията на община Любимец осигуряват в по-голямата си част достъпна архитектурна среда. Имат изградени рампи, което улеснява влизането и излизането на деца със СОП, с физически увреждания в учебната сграда. Изключение представлява само НУ „З. Стоянов”, в което няма такова съоръжение. Причината за това е архитектурата на старата сграда на училището.

В детската градина и в училищата има създадени екипи за подкрепа за личностно развитие, които идентифицират силните страни на детето или ученика, затрудненията, свързани с развитието, обучението му, както и причините за тяхното възникване; извършват оценка на индивидуалните потребности на подрастващия; изготвят и реализират план за подкрепа; извършват наблюдение и оценка за развитие на всеки конкретен случай.

Истинско предизвикателство за директорите обаче се оказва изискването на ЗПУО за предоставянето на различни видове рехабилитация, специализирана подкрепяща среда, предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за учениците със сензорни увреждания, специалисти за ресурсно подпомагане. Всички тези дейности се оказват невъзможни за реализиране само от учебното заведение. Училищата на територията на община Любимец ползват услугите на специалистите от РЦПППО-Хасково.

Относно рехабилитацията на децата и учениците с увреждания е уместно да се спомене подкрепата, която подрастващите и техните семейства получават от „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация-Любимец” ЕООД. Отличната материална база, екипът от специалисти, работещ в здравното заведение, превръщат болницата в един от модерните рехабилитационни центрове в Южна България. Пример за допълнителна подкрепа, която Общината и болницата предоставят на децата и възрастните с увреждания.

В настоящия момент Общинска администрация-Любимец реализира проект „Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги”. Потребител е същата рискова група, а именно хора с увреждания. В продължение на 18 месеца децата могат да ползват услугите на личен асистент, домашен помощник, социален и здравен асистент, както и психологическа подкрепа.

Образованието на децата и учениците е един от основните приоритети за Община Любимец. Изхождайки от своите отговорности в рамките на правомощията, с които разполага, Общината следи за приема на учениците в училищата, обхвата на децата, подлежащи на задължително образование. Предприема мерки спрямо родителите с цел недопускане отпадане на подрастващи от образавателната система. Разпределя целевите средства. Създава подходящи условия за развитие на способностите и интересите на децата.

Благодарение на съвместната работа на Общинска администрация и училищата в община Любимец са реализирани проекти, с които чувствително е подобрена материално-техническата база на детските и учебните заведения. Ремонтирани са покриви, отоплителни системи, поставени са сградни изолации, сменена е дограмата, обновен е физкултурен салон.

Към настоящия момент е разработен проект на Община Любимец за ремонт на сгради и дворно пространство на ДГ „Рай” (в град Любимец и в селата Лозен и Малко градище). Очаква се удобрението му.

Водена от грижа за подрастващите, оценяйки важната роля на спорта в процеса на възпитание, Община Любимец изгради две големи спортни зали и пет спортни площадки. За най-малките- детски площадки. Достъпът до тези съоръжения е свободен, без ограничения по пол, етнос, религия.

Модерната спортна база отговаря напълно на потребностите на децата и младежите в Любимец. Създадени са и се развиват успешно спортни клубове по волейбол (ВК „Любимец-2010”), по борба („Спортен клуб по борба”), по тенис на маса (СКТМ „Любимец 13”), по футбол (ФК „Любимец 2007”), където деца и младежи в различни възрастови групи, под ръководството на опитни треньори, усвояват тънкостите на съответния спорт, укрепват, учат се да водят здравословен живот, да бъдат упорити и целенасочени.

Достойни за похвала са постиженията на отборите по волейбол. Най-малките момичета, възрастова група до 10 години, успяха да преборят всичките си съпернички и да спечелят златен медал на Републиканското състезания по волейбол през настоящата 2016г.

По-големите от тях- момичета до 12 години и момичета до 15 години, също се класираха успешно- на 5 място на областвия кръг на състезанието.

От 2015/2016 учебна година в град Любимец е сформиран още един отбор по волейбол- момичета до 8 години. Те все още се подготвят. Участията им в състезания предстоят.

Подкрепа за личностна изява децата получават и от читалищата в община Любимец- седем на брой (НЧ „Братолюбие-1884”- гр. Любимец, НЧ „Просвета-1928”- с. Белица, НЧ „Просвета-1925”- с. Лозен, НЧ „Родолюбие-2009”- с. Лозен, НЧ „Св. Св. Кирил и Методий-1912”- с. Малко градище, НЧ „Просвета-1928”- с. Вълче поле, НЧ „Просвета-1949”- с. Оряхово). Всички те работят в посока развитие и обогатяване на културния живот в общината, чрез: • съхраняване, укрепване и развитие на традициите на българския народ;

 • възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание и културна идентичност;

 • обмен на културни ценности между различните етноси;

 • осигуряване на достъп до информация и разнообразен книжовен фонд;

 • музейна дейност.

Срещу символична месечна такса децата могат да участват в предпочитана от тях група или състав към читалищата. Най-многобройни възможности за изява предлага НЧ „Братолюбие-1884” в град Любимец:

 • Детски танцов състав „Сакарче”;

 • Модерен балет „Ейнджъл”;

 • Мажоретен състав;

 • Школа по народно пеене;

 • Театрална студия „Стойчо Мазгалов”;

 • Арт клуб „Креатив”;

 • Клас пиано.

През 2015г. броят на децата, участвали в съставите към НЧ „Братолюбие-1884” е 120 , през 2016г.- 115. Интересът наистина е голям. Голямо е и удоблетворението от постигнатите резултати, от признанието, получено при многобройните изяви.

В осъществяването на общата подкрепа за личностно развитие на децата и учениците училищата търсят и получават съдействие от Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН), полиция, инспектор „Детска педагогическа стая” (ИДПС), неправителствени организации (сдружение „Шанс и закрила”-Хасково, „Амалипе” и др.).

Част от работата на МКБППМН е насочена към планиране и осъществяване на превантивната дейност на територията на община Любимец. Инициативите на комисията, осъществявани съвместно с училищата, могат да бъдат групирани в няколко направления:


 • агресията и тормозът сред децата;

 • насилието над/сред подрастващите;

 • правата на детето;

 • законът и детето;

 • безопасността в интернет;

 • пътна безопасност;

 • алкохол, цигари, наркотици;

 • консултации на деца, застрашени от отпадане от училище, и на родителите им;

 • толерантност и равнопоставеност.

Богатият опит на комисията не само в превенцията, но и в противодействието на детската престъпност може да бъде само от полза за учебните заведения. Още повече, че в състава на МКБППМН участват председателите на Училищните комисии за превенция, педагози от самите учебни заведения, инспектор „Детска педагогическа стая”, полицаи, юристи, представители на отдел „Закрила на детето”. Обществените възпитатели към комисията са също педагози.

За поредна (десета) година в община Любимец се реализира обучението „Детска полицейска академия” на сдружение „Шанс и закрила”-Хасково. То се осъществява под ръководството на ИДПС и със съдействието на МКБППМН, обществените възпитатели към комисията, ръководствата на НУ „Хр. Ботев”, НУ „З. Стоянов”, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”.

Проектите на сдружение „Шанс и закрила”-Хасково са многобройни и разнообразни, насочени към актуални за подрастващите теми:


 • „Детска полицейска академия”;

 • „Силни без насилие”;

 • „Толерантни и равнопоставени”;

 • „Равнопоставени в любовта”;

 • „Стоп трафик”;

 • „Сладкодумко”;

 • „Успешни на пазара на труда”.

Разбира се не трябва да пропускаме работата на инспектор „Детска педагогическа стая” с учениците. Срещите са съобразени с възрастта на подрастващите и са по теми за личната и пътната безопасност, за агресията, за престъпленията и наказанията, за наркотиците и закона, за правата и отговорностите на децата.

Отдел „Закрила на детето” също оказва съдействие на педагозите. При констатирани рискове за дете, при допуснат голям брой неизвинени отсъствия, след подаден сигнал, специалистите от отдела проучват случая и започват работа с детето и неговото семейство.
4. Обобщениe и изводи от анализа.
Анализът на потребностите от личностно развитие на децата и учениците в община Любимец, изготвен съвместно от представители на Общинска администрация, Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН), училища, детска градина, очертава реалната картина на образователната система в община Любимец. Посочва случващото се и трудностите в осъществяването на личностна подкрепа за децата и учениците в отделните институции.

Без съществени затруднения колективите на учебните заведение и детската градина реализират успешно значителна част от общата подкрепа за личностно развитие, като: • екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти;

 • допълнително обучение по учебни предмети;

 • допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните учебни часове;

 • консултации по учебни предмети;

 • занимания по интереси;

 • информационно обслужване;

 • грижа за здравето;

 • ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения.

При осъществяването на дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение педагозите търсят и получават подкрепа от МКБППМН, читалищата, спортните клубове, полицията, отдел „Закрила на детето”.

Истинско предизвикателство обаче се оказва реализирането на следните дейностите от общата подкрепа за личностно развитие: • кариерно ориентиране на учениците;

 • осигуряване на общежитие;

 • библиотечно-информационно обслужване;

 • логопедична работа.

Училищата в община Любимец не разполагат със специалисти за кариерно ориентиране и използват услугите на Център за кариерно ориентиране-Хасково.

Така стои въпросът и с логопедичната работа. През 2016/2017 учебна година един логопед от РЦПППО-Хасково работи по график с децата на ресурсно подпомагане в СУ „Ж. Терпешев”, НУ „Хр. Ботев”, НУ „З.Стоянов”. За жалост такива специалисти няма на територията на община Любимец, за да бъде оказана помощ на учебните заведения.

Общежитие на територията на община Любимец няма. Учениците, които пътуват, ползват безплатен превоз до учебното заведение.

Относно библиотечно-информационното обслужване- само едно от учебните заведения (СУ „Ж. Терпешев”) има собствена библиотека. Това обаче не е сериозен проблем, тъй като учениците от всички училища могат свободно да ползват библиотечно-информационната база в НЧ „Братолюбие-1884”-Любимец. Там децата откриват не само разнообразна литература, но и модерни компютри, с които да работят.

Не така лесно изглежда осигуряването на допълнителна подкрепа за децата и учениците в община Любимец. Някои от дейностите не могат да се извършат самостоятелно от всяко училище, а изискват координирана общинска политика. Предизвикателствата могат да бъдат обобщени по следния начин:


 • психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически увреждания;

 • осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща среда, технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали, методики и специалисти;

 • ресурсно подпомагане.

Сериозен проблем за училищата, детската градина и Общината е осигуряването на база и специалисти за психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна рехабилитация. Към настоящия момент такава възможност няма.

Относно рехабилитацията на децата с увреждания, подрастващите и техните семейства могат да ползват услугите на общинската „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация-Любимец” ЕООД. Отличната материална база, екипът от специалисти, работещ в здравното заведение, предлаганите манипулации предоставят истинска подкрепа за пациентите.

Осигуряването на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща среда също изисква съвместни усилия от екипите на училищата, детската градина и Общината. За да не затрудняват детските и учебните заведения придвижването на децата с увреждания, са нужни много средства. Възможност за справяне с този проблем е кандидатстването по европейски проекти и тяхното реализиране.

Предизвикателство за училищата и детската градина е осигуряването на психолог, логопед, ресурсни учители за децата със специални потребности. Такива специалисти няма на територията на община Любимец. Няма и център за подкрепа за личностно развитие. Учебните заведения ползват услугите на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-Хасково.Възможен изход от трудната ситуация би бил Център за подкрепа за личностно развитие. На този етап обаче Община Любимец не разполага с материално-техническа база, с човешки и финансови ресурси за откриване на такъв център.


5. Заключение.
Законът за предучилищното и училищното образование регламентира подкрепата за личностно развитие като неизменна част от правото на образование. Очертава и посоките на осигуряване на тази подкрепа. Така се поставя началота на промяна на цялата ни образователна система. Училищата, детските градини, Общините се натоварват с нови задължения с цел насочване вниманието към всяко едно детете и ученик, към предоставяне на възможност не само за обучение, но и за личностно развитие. Предоставя се подкрепа, за чието осигуряване всички институции, имащи отношение към образованието, трябва да си подадат ръка и да работят заедно за защита интереса на детето.
Сподели с приятели:
1   2


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница