Решение №100/14. 04. 2000 г на Общински съвет Плевен, изм и доп с Решение №913/ 25. 05. 2006 г., Решение №1340/31. 05. 2007 г., Решениестраница1/3
Дата09.01.2018
Размер360.33 Kb.
Размер360.33 Kb.
  1   2   3О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П Л Е В Е Н

___________________________________________________________


Н А Р Е Д Б А

№ 3


за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Плевен

(приета с Решение № 100/14.04.2000 г. на Общински съвет – Плевен, изм. и доп. с Решение № 913/ 25.05.2006 г., Решение № 1340/31.05.2007 г., Решение

147/24.04.2008 г., Решение № 1396/31.08.2011 г., Решение № 292/05.09.2012 г., Решение № 446/31.01.2013 г., № 1120/26.06.2014 г., Решение

1282/27.11.2014 г., Решение № 1339/29.01.2015 г.,Решение №423/22.12.2016г., Решение №671/31.08.2017 г.)


гр. Плевен, август 2017 г.


Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯЧл.1. Тази наредба урежда въпросите за местните изисквания, ограничения и забрани, свързани с движението на превозните средства в местата за общо ползуване в Общината.

Чл.2. Територията на гр.Плевен по отношение организацията на движението и транспортното обслужване се разделя на зони както следва:

  1. Зона “Ц”.

Централна градска част с граници улиците: “Данаил Попов”, “Димитър Константинов”, “Стоян Заимов”, “Дойран”, “Васил Левски”, “Асен Халачев” и “Гренадерска”.

2. Пешеходна зона:

Обхваща ул.”Васил Левски”, площадите “Св.Николай”, “Свободата” и “Възраждане”, Градската градина, бул.”Скобелев” и всички паркове в града.3. Зона “Градска”

Включва останалата част от града.Чл.3. Забранява се умишленото затрудняване на движението на превозни средства от граждани, освен в случаите предвидени в нормативните актове.

Чл.4. /изм. Решение № 1396/31.08.2011 г./ Допуска се въвеждане на временни ограничения на движението и паркирането на превозни средства по улиците и площадите, по усмотрение на компетентните общински органи, съгласувано със сектор “Пътна полиция – КАТ” при Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи - Плевен. Ограниченията се сигнализират по съответния начин.

Чл.5. /изм. Решение № 423/22.12.2016 г./ Принципните схеми за организация на движението на пътни превозни средства и пешеходци по улиците на територията на гр. Плевен се приемат от ЕСУТ след съгласуване с ОД на МВР и ПК „Стопанска политика и транспорт” към Общински съвет-Плевен и се одобряват от Главния архитект на гр. Плевен.Чл.6. /изм. Решение № 1396/31.08.2011 г./ Подробни планове за организация на движението по улиците и пътищата извън Републиканската пътна мрежа се приемат от Общинската администрация, съгласувано с Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи.
Глава втора

ЕКОЛОГИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОМОБИЛИТЕ

Чл.7. (1) Не се допуска движението на автомобили на територията на Общината с ниво на вредните емисии над допустимите стойности. Собствениците на моторни превозни средства са длъжни да ги представят за проверка на нивото на вредните емисии.

(2) Периодичността на проверяване нивото на вредните емисии въглероден окис и димност в отработените газове на автомобилите които се движат на територията на Общината, е най-много 12 месеца.

(3) Изискванията по този член не се отнасят за автомобили с каталитичен доизгорител за отработените газове.

(4) Не се допуска нарушаване на спокойствието на гражданите от умишлено включване на алармени инсталации и от употребата на неизправни алармени инсталации, монтирани в пътните превозни средства за тяхната охрана.

Чл.8. (1) Не се допуска спирането за престой и паркиране в териториите за общо ползване в Общината на МПС с неугледен външен вид и с технически неизправности, замърсяващи околната среда от значимо изтичащи горивосмазочни материали.

(2) Смяната на масло се извършва на определените от АГ-комисия на Община Плевен за целта автосервизи на територията на общината.

Чл.9. Забранява се движението на състезателни автомобили и мотоциклети с форсирани двигатели на самостоятелен ход на територията на Общината, с изключение на предварително утвърдени трасета и определен срок от Общината и РДВР.

Чл.10./изм. с Решение №423/22.12.2016 г./ (1) Забранява се разполагането по уличните платна, тротоарите, парковете, алеите, детските площадки и зелените площи на спрени от движение автомобили.

(2) Забранява се разполагането в местата за общо ползване на територията на Общината на разкомплектовани и негодни за експлоатация автомобили или детайли и възли от тях.

(3) За всяко установено нарушение по ал.1 и 2 се съставя констативен протокол по образец за техническото състояние на автомобила, като собствениците се задължават чрез писмено известие в определен срок да ги преместят.

(4) Собствениците или ползвателите на негодни за експлоатация автомобили са длъжни да ги предават за вторични суровини. Ако те искат да ги задържат трябва да ги паркират /разполагат/ в собствен имот или в чужд, но със съгласието на собственика.

(5) При неизпълнение на преходните алинеи негодните за експлоатация автомобили или детайли и възли от тях се отстраняват принудително, като се получават обратно от собствениците или ползвателите след заплащане разходите по тяхното транспортиране и съхранение.
Глава трета

ГАРАНТИРАНЕ ДВИЖЕНИЕТО ПО УЛИЧНИТЕ ПЛАТНА И ТРОТОАРИТЕ

Чл.11./изм. с Решение №423/22.12.2016 г./ (1) За извършване на строителни, ремонтни и други работи, на прилежащите към улиците сгради, се разрешава заемането само на прилежащата тротоарна ивица. В този случай в проекта задължително се предвижда осигуряване на пешеходен тунел или лента за движение на пешеходците, обезопасени срещу падащи предмети, върху ширината на целия тротоар.

(2) В изключителни случаи за целите по ал.1 може да се заеме до половината от уличното платно. В проекта за Временна организация и безопасност на автомобилното и пешеходното движение (ВОБД) се предвижда задължително размера на заетата площ от пътното платно и /или тротоара, както и срокът за извършване на работите.

Чл.12. ./изм. с Решение №423/22.12.2016 г./ Извършването на строителни, ремонтни и други работи по уличните платна, тротоарите, разделителните ивици на улиците и междублоковите пространства, се извършва по реда на Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на Община Плевен.(4) Лицата които работят върху платното на улицата, трябва да са облечени със сигнални работни костюми. През нощта тези облекла трябва да имат светлоотразяващи елементи.

Чл.13. (1) Забранява се поставянето на контейнери, кофи за смет и на всякакви други предмети на платното за движение на улицата.

(2) Забранява се извършването на търговска дейност на уличните платна за движение с изключение на превозна и паркингова дейност.

(3) Изключение от забраната по ал.1 се допуска при поставяне на подвижни пътни знаци.

Чл.14. (1) Забранява се разполагането на съоръжения за търговска дейност в т.ч. маси и столове пред търговски обекти, сергии, щандове, саксии, върху тротоарите ако заемат повече от половината на ширината им или ако не е осигурена ширина за свободно преминаване на пешеходците по тротоара най-малко 2 метра от към уличното платно. Разполагането на съоръженията се извършва по ред, определен с отделна наредба на Общинския съвет.

(2) Забранява се поставянето върху тротоарите на рекламни табели, пана и всякакви предмети, създаващи затруднения за движението на пешеходците, освен ако има за това специално разрешение от компетентните власти.

Чл.15. ./изм. с Решение №423/22.12.2016 г./ (1) Забранява се движението на мотоциклети, мотопеди и велосипеди в пешеходната зона и площите за обществено ползване, предназначени за движение само на пешеходци.

(2) Движението на велосипедисти в пешеходната зона се разрешава само в изградената велоалея, обозначена по съответния начин.

Чл.16. Пешеходците и велосипедистите са задължени с поведението си да не създават затруднения или опасности за движението на моторните превозни средства и пешеходците.

Чл.17. Забранява се замърсяване на уличните платна при излизане на автомобили от строителни обекти или пътища без настилка.
Глава четвърта

ОПАЗВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА, ОБСЛУЖВАЩИ ДВИЖЕНИЕТО

Чл.18. ./изм. с Решение №423/22.12.2016 г./ (1) Забранява се умишленото повреждане, поставяне или отстраняване на пътни знаци, допълнителни табели, маркировки, парапети, светофарни уредби, улично осветление, настилки, разделителни ивици, спиркови знаци намиращи се по улиците, площадите, паркингите и други територии за общо ползване.

(2) Забранява се поставянето, отстраняването или преместването на съоръженията по пред ходните алинеи без разрешение от стопанисващите ги организации и без съгласуване с Организация на движението при отдел “СТИ” при Общината и сектор “Пътна полиция” при Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи.

Чл.19. (1) Забранява се използването в реклами, плакати и агитационни материали поставяни по улиците на мигащи светлини, символи и буквени шрифтове прилагани за пътни знаци.

(2) ./изм. с Решение №423/22.12.2016 г./ Допуска се поставянето на рекламни плакати и агитационни материали в обхвата на улиците /тротоари, платна, разделителни ивици, откоси/ така, че да не се затруднява възприемането на пътните знаци и светофарните уредби от шофьорите на превозните средства и да не се отклонява вниманието им.
Глава пета

ОБЩЕСТВЕН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ И ТАКСИМЕТРОВИ ПРЕВОЗИ

Чл.20. (1) Забранява се спирането, паркирането и тръгването на автобуси, извършващи обществен превоз на пътници извън определените от Общината местостоянки, спирки и автогари.

(2) Спирането на автобуси и тролейбуси за качване и слизане на пътници става само плътно до бордюра на тротоара или в специалните уширения ако има такива.

Чл.21. (1) Забранява се спирането на превозни средства за обществен градски транспорт във втори ред и от лявата страна на улиците по посока на движението за слизане и качване на пътници.

(2) Забраната по ал.1 се отнася и за таксиметровите автомобили и за микробуси, превозващи пътници.

Чл.22. (1) Таксиметровите автомобили изчакват клиентите само на означените за това места.

(2) Местата по преходната алинея се определят със заповед на Кмета на Общината.

(3) Леките таксиметрови автомобили могат да спират за престой и паркиране за изчакване на пътници на всички паркинги, като заемат местата за паркиране без зоните за движение и маневриране и на всички улици в града, на които няма наложена забрана за престой или паркиране. При спиране за престой и паркиране в платените паркинги или в “синя зона” шофьорите на таксиметрови автомобили не се освобождават от заплащане на установената такса.

Глава пета А

ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА С ЖИВОТИНСКА ТЯГА

./нова, с Решение №423/22.12.2016 г./

„Чл.22а. Водачите на превозни средства със животинска тяга могат да се движат по пътищата на Община Плевен, само с пътни превозни средства /ППС с животинска тяга, оборудвани съгласно изискванията на Закона за движение по пътищата и регистрирани по тази Наредба.

Раздел І

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА С ЖИВОТИНСКА ТЯГА

Чл.22б. Собствениците на ППС с животинска тяга са длъжни да оборудват ППС, както следва:

Да осигурят оборудване съгласно изискванията на чл.15 от Правилника за прилагане на Закона за движение по пътищата. Дървената част на ППС да бъде боядисана в жълт цвят.

На двете страни на каруцата и задната част на ППС да бъдат изписани наименованието на населеното място по местоживеене на собственика и регистрационен номер от регистър на ППС с животинска тяга по чл.22г., съгласно Приложение №2.

Поставено зад животното платнище за животински отпадъци.

Чл.22в. (1) Собствениците на ППС с животинска тяга са длъжни в едномесечен срок след придобиване на ППС с животинска тяга да го представят за извършване на регистрация в кметството по местоживеене.

(2) При продажба или бракуване на ППС с животинска тяга собствениците са длъжни в тридневен срок да декларират тези обстоятелства в кметството по местоживеене.

Раздел ІІ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА С ЖИВОТИНСКА ТЯГА

Чл.22г. (1) Пътните превозни средства с животинска тяга се регистрират от кметовете на кметства или кметските наместници в населените места на територията на Община Плевен.

(2) кметовете на кметства или кметските наместници създават и поддържат регистър на ППС с животинска тяга на територията на населеното място.

(3) Регистърът съдържа пореден номер на ППС, трите имена на собственика, ЕГН, постоянен адрес, вид на превозното средство, вид на животинската тяга, дата на първоначална регистрация. В регистъра се отразяват и промените в регистрацията на ППС. След извършване на регистрацията се издава талон на ППС по утвърден от Общински съвет образец, съгласно Приложение №1.

(4) Регистърът по ал. 3 се актуализира текущо от кмета на кметството/ /кметския наместник на населеното място или определено от него със заповед длъжностно лице. Копие от Регистъра се изпраща в края на всяко тримесечие в съответното РУП, обслужващо населеното място.

Чл.22д. (1) Ежегодно във всяко населено място на територията на Община Плевен се извършва преглед на ППС с животинска тяга, за установяване на съответствията с изискванията от Комисия, определена са заповед на кмета на кметството. Заповедта се обявява на информационното табло на кметството и други подходящи места 14 дни преди прегледа.

(2) По преценка на кмета на кметството / кметския наместник преглед може да се извършва и повече от веднъж годишно.

(3) Всеки извършен преглед по ал.1 и ал.2 се отразява на гърба на регистрационния талон чрез записване на датата на преглед и подпис на председателя на комисията, извършила прегледа.

Чл.22е. Кметовете на кметства могат със заповед да определят маршрути за движение на ППС с животинска тяга в регулация и в землищата на населените места, както и да забраняват преминаването по определени улици, площади, обществени терени, полски и горски пътища.”
Глава шеста

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Чл.23. /изм.Решение № 423/22.12.2016 г./ (1) Забранява се:

А. Движението, спирането за престой и паркирането на пътни превозни средства в парковете, градините, улиците и площадите на пешеходната зона.

Б. Движението и паркирането на моторни превозни средства:

а/ По ул.”Сан Стефано” между пл.”Възраждане” и ул.”Мусала”

б/ По ул.”Цар Симеон” между пл.”Свободата” и ул.”Димитър Константинов”

в/ По ул.”Цанко Церковски” между ул.”Васил Левски” и ул.”Освобождение”

г/ По ул.”Тетевен”

д/ По ул.”Гладстон” между ул.”Св.св.Кирил и Методий” и ул.”Ангел Кънчев”

В. Движението на товарни автомобили с обща маса с товара над 3.5 тона:

а/ По ул.”Данаил Попов” между ул.”Гренадерска” и ул.”Димитър Константинов”

б/ По ул.”Димитър Константинов” между ул.”Данаил Попов” и ул.”Сан Стефано”

в/ По ул.”Сан Стефано” между пл.”Възраждане” и бул.”Христо Ботев”

г/ По улиците от зона “Ц” с изключение на ул.”Стоян Заимов”, бул.”Дойран”, ул.”Васил Левски” /между улиците “Дойран” и “Асен Халачев”/ и ул.”Гренадерска”

Г. Въвежда се еднопосочно движение по ул.”Освобождение” и ул.”Иван Вазов” в участъка между ул.”Цанко Церковски” и ул.”Димитър Константинов” с посока на движение към ул.”Димитър Константинов”, и еднопосочно движение по ул. „Иван Вазов“ в посока от ул. „Тодор Каблешков“ към ул. „Г.С.Раковски“ и по ул. „Стефан Караджа“ в посока от ул. „Цар Самуил“ към ул.“Хаджи Димитър”.Д. /изм.Решение № 1120/26.06.2014 г./ Движението на пътни превозни средства с животинска тяга в строителните граници на град Плевен.

Е./изм, Решение № 423/2016 г./ 1. Движението на ППС с животинска тяга през тъмната част на денонощието в регулацията и землищата на населените места, както следва:

- от 01.04. до 01.09. от 21.00. до 7.00 часа;

- от 01.09. до 31.03. – от 19.00 до 8.00 часа;

2. Движението на ППС с животинска тяга, управлявани от лица под 18г. възраст и лица в нетрезво състояние.

Ж. /изм, Решение № 423/22.12.2016 г./ Движението на ППС с животинска тяга без регистрационен номер и талон.“

З. ./нов, с Решение №423/22.12.2016 г./ Забранява се търговия от и на превозни средства в местата, разрешени за престой и паркиране, и платната за движение.

И. /нов, с Решение №423/22.12.2016 г./ Забранява се оставянето/разполагането на неизправни, катастрофирали и спрени от движение превозни средства и/или част/и от тях на местата, разрешени за престой и паркиране.

К. /нов, с Решение №423/22.12.2016 г./ Забранява се домуването на товарни автомобили от категория N2 и N3, автоцистерни, автобуси, ремаркета и полуремаркета, строителни машини и техника по улици, площади и в близост до жилищни сгради на територията на град Плевен.

(2) /нова, с Решение №423/22.12.2016 г./ За намаляване на скоростта на МПС по пътните ленти се допуска изграждането на напречни неравности, след изготвяне на проект на основание Наредба № РД-02-20-10 от 05.07.2012г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях, съгласуван с ОД на МВР.

(3) нова, с Решение №423/22.12.2016 г./ За предотвратяване на неправилното пресичане на улиците от пешеходците, за ограничаване достъпа на ППС до пешеходните пространства и за обезопасяване и насочване на пешеходното движение, върху тротоарите или разделителните ивици на улиците могат да се поставят предпазни ограждения (верижен или тръбно-решетъчен парапет или ограничителни колчета).

(4) нова, с Решение №423/22.12.2016 г./ Върху тротоари пред имоти, в които влизат и излизат ППС, се допуска поставянето на подвижни антипаркингови елементи, осигуряващи свободния достъп до имотите с ППС, само след разрешение на Кмета на Община Плевен.
Глава седмаСподели с приятели:
  1   2   3


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница