Решение №356/27. 10. 2016г на Общински съвет Перник, изм и доп с Решение №510/27. 04. 2017г на Общински съвет Перник глава първастраница1/3
Дата31.12.2017
Размер478.28 Kb.
Размер478.28 Kb.
  1   2   3

Н А Р Е Д Б А № 2

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕРНИК

Приета с Решение № 210/14.06.2016г. на Общински съвет Перник, изм. и доп. с Решение № 356/27.10.2016г. на Общински съвет Перник, изм. и доп. с Решение № 510/27.04.2017г. на Общински съвет Перник

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ І


Определяне на размера на общинските такси и цени на услуги


Чл.1. С тази Наредба се уреждат отношенията, свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяни на физически и юридически лица услуги, реда и срока на тяхното събиране на територията на Община Перник.

Чл.2./1/ На територията на общината се събират следните местни такси:

1. за битови отпадъци;

2. за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна;

3. за ползване на спортни зали, съоръжения, хижи, басейни – общинска собственост;

4. за ползване на детски ясли, детски градини, детски кухни, домове за социални грижи и общежития;

5. За технически услуги;

6. за административни услуги;

7. за откупуване на гробни места и предоставяне на услуги от ОП „Обредни дейности”;

8. за първоначална регистрация на куче и ежегодна такса за притежаване на куче;

9. други местни такси, определени със закон.

/2/ На територията на общината се събират и приходи от други услуги, предоставяни от община Перник и общинските предприятия, извън услугите по ал.1, по цени, които са определени в Приложение № 1 към чл. 16 от Наредбата.

Чл.3. /1/ размерът на местните такси и цени на услуги се определя в български лева. Местните такси са прости и пропорционални и се заплащат безкасово /по банков път/ или в брой.

/2/ Местните такси и цените на услугите се заплащат предварително, с изключение на тези, за които с нормативен акт е предвидено друго.Чл.4. Размерът на местните такси и цени на услуги се определя при спазване на следните принципи:

1.възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата;

2.създаване на условия за разширяване на обхвата/ каталога на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество;

3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси;

4. постигане на ефективност при разпределение и използване на човешките ресурси чрез определяне на съответните такси и цени на услуги;

Чл.5./1/ Пълните разходи на общината по предоставяне на определена услуга включват всички разходи за: работни заплати и осигуровка на персонала; материални, режийни, консултантски; за управление и контрол; по събиране на таксите и други /напр. инвестиционни/ разходи, имащи отношение към формирането на размера на таксата.

/2/ Пълните разходи се определят при спазване изискванията на Закона за счетоводството и актовете по неговото прилагане.Чл.6./1/ Размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на определена услуга, когато Oбщинския съвет реши, че това се налага с оглед защита на обществения интерес.

/2/ В случаите, когато размерът на таксите не възстановява пълния размер на разходите по предоставянето на услугата, разликата между разходите и размера на таксата е за сметка на общинските приходи.Чл.7. Лицата, неползващи услугата през съответната година или през определен период от нея, заплащат само такса за периода на ползване на услугата, по ред, определен с тази наредба.

Чл.8. /1/Общинският съвет може да освобождава отделни категории лица изцяло или частично от заплащане на отделни такси.

/2/ В случаите по ал. 1 разходите са за сметка на общинските приходи;

/3/ Конкретните облекчения са определени в съответните раздели на Наредбата и при необходимост могат да се променят, като промените се съгласуват с общинския бюджет.

Чл.9./1/ Събирането и контрола по събирането на местните такси и цени на услуги се извършва от и за сметка на общината;

/2/ Местните такси се събират от общинската администрация и общинските предприятия, които ги предоставят;

/3/ Приходите по ал.2 постъпват в общинския бюджет.

/4/ Кметът издава разрешение за разсрочване или отсрочване на задължения от местни такси, в размер до 30 000 лв. и при условие, че разсрочването или отсрочването се иска за една година от датата на издаване на разрешението.

/5/ Разрешение за отсрочване или разсрочване на местни такси над 30 000 лв. или за срок по-голям от една година, се издава от Kмета на общината, след решение на Oбщинския съвет.

Чл.10. Промените в размера на местните такси и цените на услугите се извършват по реда на тяхното приемане.

Чл.11. Установяването, обезпечаването и събирането на местните такси по Зaкона за местните данъци и такси се извършва по реда на чл.4, ал.1 - 5 от ЗМДТ.

Чл.12. Когато на звено от общинската администрация е възложено да извършва действие или да издава документ, за което е предвидена държавна такса, събраната такса постъпва в приход на общинския бюджет.

Чл.13./1/ Цените на услугите се формират на основа на пълните разходи, направени от общината по предоставяне на услугите. Пълните разходи включват всички преки и непреки разходи по предоставянето на услуги от общината. Те включват и съответен дял от:

1. преките и непреки разходи за персонал, включително работна заплата и осигуровки;

2. материално, режийни, консултантски и други разходи, включително разходите за материали и доставка, комунални услуги, застраховки, пътни и наеми на сгради и оборудване;

3.разходи за управление и контрол;

4. разходи по прилагане, събиране, научноизследователска дейност, определяне на стандарти и регулиране, включително и за задължителни протоколи за оценка на влиянието върху околната среда;

5. пълните разходи се определят или изчисляват въз основа на данни от съществуващата система за отчетност.

/2/ Цените на услугите са прости и пропорционални.

/3/ Цените на услугите се събират от общинската администрация и приходите от тях постъпват в бюджета на общината.Чл.14. /1/ Услугите, предоставяни от общината могат да бъдат:

а/ Обикновена.

б/ Бърза.

в/ Експресна.

/2/Сроковете за извършване на услугите са, както следва:

а/ Обикновена – в рамките на 30 работни дни.

б/ Бърза – в рамките на 5 работни дни.

в/ Експресна – в рамките на 24 часа.

/3/ Сроковете за извършване на услугите започват да текат от деня на подаване на необходимите документи и заплащане на цената на съответния вид услуга.

/4/ Заплащането се извършва в брой или безкасово по съответната сметка.

/5/ Бързата услуга се заплаща в двоен размер, а експресната – в троен размер.

/6/ Услугата по т. 34, 71, 72, 73 и 74 от Приложение №1 към наредбата се извършва със срок – 14 работни дни. За експресна услуга се прилагат ал. 2 и ал. 5.Чл.15. Необходимите документи за извършване на конкретната услуга или предоставяне на право от общината се утвърждават със заповед на кмета на общината.

Чл.16. Общинският съвет определя цени за услугите, извън регламентираните със ЗМДТ и Наредбата съгласно Приложение №1.

ГЛАВА ВТОРА

МЕСТНИ ТАКСИ

РАЗДЕЛ І

Такса за битови отпадъци

Чл.17. Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Размерът на таксата се определя за всяка услуга по отделно - сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване.

Чл.18./1/ За имоти, намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци, се събира такса за ползване на депо за битови отпадъци и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване.

/2/ Границите на районите и видът на предлаганите услуги по чл.17 от Наредбата в съответния район, както и честотата на сметоизвозване се определят със заповед на Kмета на общината и се обявяват публично до 31 октомври на предходната година.Чл.19. /1/ Таксата се заплаща от лицата по чл.11 от ЗМДТ както следва:

1.Собственикът на имота;

2. Собственикът на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот- за поземления имот;

3. Ползвателят– при учредено право на ползване;

4. Концесионерът – при предоставен недвижим имот на концесия.

5. За имот – държавна или общинска собственост, от лицето, на което имотът е предоставен за управление.

/2/ За наличие на обстоятелствата по ал.1 задължените лица подават декларация по чл.14 от ЗМДТ.

Чл.20. Таксата се определя ежегодно в сроковете за определяне размера на данък недвижими имоти, в годишен размер, за всяко населено място с решение на Oбщинския съвет въз основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите разходи за:

1.осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и други;

2.събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;

3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.60 и 64 от Закона за управление на отпадъците.

4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

Чл.21. Когато до края на предходната година Oбщинският съвет не е определил размер на таксата за битови отпадъци за текущата година, таксата се събира на база действащия размер към 31 декември на предходната година.

Чл.22./1/ Таксата се заплаща на две равни вноски в следните срокове : до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължима.

/2/ На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто от размера на дължимата такса;

/3/ Общината уведомява лицата по чл.19, ал.1 от Наредбата за дължимите от тях такси за текущата година и за сроковете за плащане.

Чл.23./1/ Собственикът на новопридобити имоти дължи такса от началото на месеца, следващ месеца на придобиване на имота.

/2/ Когато ползването е започнало преди окончателното завършване на сградата, таксата се дължи от началото на месеца, следващ месеца, през който ползването е започнало.

/3/ За сгради, подлежащи на събаряне, таксата се дължи включително за месеца, през който е преустановено ползването й.

Чл. 24. Не се допускат изменения в приетите от Oбщинския съвет начин на определяне и размер на таксата за битови отпадъци в течение на годината.

Чл. 25. /1/ Размерът на годишната такса се определя съгласно условията на одобрената и приета с Решение на Общинския съвет, план- сметка към дата 31 декември на предходната година:

а/ за жилищните и вилни имоти на граждани и жилищни имоти на предприятията.

б/ За нежилищни имоти на предприятията и застроени нежилищни имоти на граждани, училища и сгради публична общинска и държавна собственост, включително в случаите по чл.19, ал.1, т.5 от Наредбата.

/2/ За определяне на таксата за сметосъбиране и сметоизвозване според количеството на битовите отпадъци на лицата по чл. 25, ал.1, б.б се подава декларация до кмета общината до 30 ноември на предходната година, съгласно Приложение № 3. За придобитите през годината имоти и след 30 ноември на предходната година декларацията се подава в двумесечен срок от датата на придобиването. Не се допускат изменения в подадените и съгласувани декларации за определяне на такса сметосъбиране и сметоизвозване според количеството битови отпадъци от лицата по чл. 25, ал. 1, б.б.

/3/ Декларацията по ал. 2 се съгласува задължително с отдел „Инвестиции, екология и озеленяване” в Община Перник.

/4/ Когато лицата по чл. 25, ал.1, б.б не са подали декларация по ал.2 в установения срок, те заплащат годишна такса за сметосъбиране и сметоизвозване съгласно условията на одобрената и приета план -сметка към дата 31 декември на предходната година.

/5/ Когато се установи, че декларираните обстоятелства не отговарят на действителните, таксата за сметосъбиране и сметоизвозване се определя върху данъчната оценка на имота. Контролът по декларираните обстоятелства се извършва от упълномощени за целта служители от кмета на Община Перник, за което се съставя констативен протокол. Констативният протокол се предава на дирекция „Местни приходи и такси” за начисляване на такса сметосъбиране и сметоизвозване върху данъчната оценка на имота по чл. 21, ал. 1 от ЗМДТ.

Чл.26 ./1/ Не се събира такса за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за имоти на граждани и предприятия, които няма да се ползват през цялата година и собствениците, респ. ползвателите с учредено вещно право на ползване са подали декларация по образец Приложение № 4 за това обстоятелство в дирекция „Местни приходи и такси” до края на предходната година. Декларацията задължително се попълва и подписва от всички съсобственици или ползватели на имота.

/2/ При промяна на декларираните обстоятелства по ал.1, собствениците, респ. ползвателите с учредено вещно право на ползване, в седем дневен срок от настъпването им уведомяват дирекция „Местни приходи и такси”.

/3/ Декларации по ал.1 не могат да подават собственици или ползватели с учредено право на ползване, за които имотът е деклариран като основно жилище и е отдаден под наем за ползване от други физически лица или предприятия.

/4/ Не се събира такса битови отпадъци на молитвените домове, храмове и манастири, предназначени за богослужебна дейност, заедно с поземлените имоти, върху които са построени – собственост на законно регистрираните вероизповедания в страната, както и молитвените домове, заедно с поземлените имоти, върху които са построени – собственост на законно регистрираните вероизповедания в страната.Чл.27. /1/ Категориите лица по чл. 8, ал. 1 от Наредбата, които се освобождават изцяло или частично от заплащане на такса „битови отпадъци” се определят с решение на Общинския съвет, взето с мнозинство повече от половината от общия брой съветници и трябва да отговарят на следните изисквания:

- да са данъчно задължени лица на делегиран бюджет, в който няма предвидени средства за покриване на таксата „битови отпадъци”;

- да са лица, на които е предоставено за управление или ползване имот -публична общинска или държавна собственост на територията на община Перник, и

- имота по отношение на който са данъчно задължени лица, да се ползва за общественополезна, учебна или научна дейност;

/2/ други лица, когато това е предвидено в закон.


РАЗДЕЛ ІІ

Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади улични платна и терени с друго предназначение

Чл.28. /1/ Таксата се заплаща за ползване на тротоари, площади, улични платна, места, върху които са организирани пазари /открити, покрити/,тържища, панаири, както и за терени с друго предназначение, които са общинска собственост.

/2/ Таксата се заплаща от физическите и юридическите лица, ползващи услугата в зависимост от зоната, в която се намират терените, посочени в ал./1/.

/3/ Зоните по ал.2 са, както следва:

І зона

Района, обхващащ периметъра между улиците:Ул.”Радомир”, ул.”Раковски”, ул.”Железничарска”, ул.”Искър”, ул.”Струма”. Първокласните пътища и магистрали на територията на Община Перник, в т.ч. ул.”Ю.Гагарин”, ул.”Бл. Гебрев” и районите около бензиностанциите.ІІ зона

Района, обхващащ периметъра между улиците: гр. Перник – ул. “Бяла Слатина”, ул.”Св.св.Кирил и Методий”, р. Струма, ул.”Софийско шосе”, ул.”Средец”, р.Струма, Знеполе, Градски парк и ул.”Железничарска” в района на пазара за селскостопанска продукция. Кв.Изток – ул.”Ю.Гагарин”, ул.”К.Маркс”, ул.”Бл. Гебрев” / в участъка й от ул. Ленински проспект до дерето на р. Бучащица/, ул.” Ленински проспект”.ІІІ зона

Гр. Перник – кв.”Клепало”, кв.”Димова махала”, кв. “Хумни дол” Кв.”Могиличе”, кв”Ралица”, кв.”Каменина”, кв.”Селото”, кв.”Драгановец”, кв.”Варош”, кв.”Хр.Ботев-2”, кв.”Левски”, кв.”Байкушева махала”, кв.”Тева” и кв. ”Църква”.


Кв.Изток – района, обхващащ периметъра между улиците: “Мл.Стоянов”, “Ст.Стаменов”, “М.Горки”, “Р.Димитров”,”Бучински път”, Транзитна магистрала, с. Кладница, с. Рударци, с. Драгичево, с. Студена, с. Боснек, с. Чуйпетлово, с. Дивотино и гр. Батановци.

ІV зона

Останалата част на гр. Перник и селата на територията на Община Перник с изключение на посочените в зона III.

/4/ Таксите се определят в лева на кв.м на ден, по зони, съгласно следната таблица:


Зони

Такса за ползване на тротоари, площади, улични платна, пазари, тържища и други

Такса за ползване на терени, на които се организират панаири, събори и др. празнициІ-ва

2,50

4

ІІ-ра

2,30

4

ІІІ-та

2

3

ІV-та

1,50

3

Чл. 29./1/ За продажба от лек автомобил или ремарке- 7 лeва на ден или автомобил с ремарке- такса 10 лева. на ден. За продажба от товарен автомобил или ремарке на товарен автомобил таксата е 15 лева на ден.

/2/ Таксите се плащат при издаване на разрешението за посочения в него период.

/3/ При ползване на мястото повече от месец таксите се плащат месечно, но не по-късно от 3 дни преди започване на месеца.

/4/ При прекратяване на ползването на площите по ал./1/ лицата не заплащат такса за периода от прекратяването до крайния срок на издаване на разрешителното, като се спазва следният ред: търговецът подписва декларация за прекратяване на дейността;


представя оригиналното разрешително в Община Перник за анулиране.

/5/ При промяна в размера на ползваната площ се подава молба и се прилага оригиналното разрешително за отразяване на корекцията.Чл.30. За ползване на пазари с цел търговия от производители, таксата се определя както следва:

-Производител на селскостопанска продукция – 80% от размера на таксата по чл.28/4/.

- Производител на друга продукция- пълен размер на таксата по чл.28/4/.

Чл.31. Таксите, които са под обхвата на компетентността на ОП „Общински пазари“ се намаляват с 50% за едно място (обект) за лица с намалена работоспособност над 50%, удостоверена по надлежния ред със съответните документи и само за лица, които лично осъществяват дейността.

Чл. 32. За ползването на общински терени:

/ 1/ За градинска площ:

а/ /Изм. и доп. с Решение № 510/27.04.2017г. на ОбС/ За разполагане на лятна градинска площ /ЛГП/ - маси и столове, поставени пред съответния обект – кафе, ресторант, сладкарница и др. се издава разрешение за срок от 7 /седем/ месеца от дата 01.04 до 31.10 на текущата година, като таксата е 3.00 /три/ лв. на кв.м. за месец за ЦГЧ /пл.“Кракра“, ул.“Св. Св. Кирил и Методий“, ул.“В. Левски“, ул.“От. Паисий“, ул.“Миньор“, ул.“Р. Даскалов“, ул.“Търговска“, ул.“Батемберг“, ул.“Кракра“, Градски парк, ул.“Радомир“, ул.“Раковски“, ул.“П. Каравелов“, ул.“Брегалница“ и 2.50 /два лева и петдесет ст./ лв. на кв.м. за месец за останалите зони.

б/ таксата за лятна градинска площ се изменя за всяка година с % на инфлацията за страната по индекса на Нси за предходната година.

/2/ За разполагане на тротоарни площи (цветя, сувенири, хладилни витрини, велосипеди, преместваеми рекламни табели, касетки и щайги с плодове и зеленчуци и др., поставени пред съответния магазин, в съответствие с предмета му на дейност), се издава разрешение за срок до 6 (шест) месеца, като таксата е на кв.м./ месец наета площ – общинска собственост, и е в зависимост от местоположението, както следва:

I. Зона

- ул.”Св. св. Кирил и Методий”, ул. “Левски”, ул.”Отец Паисий”, ул.”Райко Даскалов”, ул.”Търговска”, ул.”Ал. Батенберг”, ул. “Кракра” , Дворец на културата, Градски парк, ул.”Радомир”, ул.”Раковски”, ул.”Железничарска”, ЦГЧ.II. Зона

- ул.”Струма”, ул. Искър”, ул.”Бяла Слатина”, ул.”Силистра”, ул.”Софийско шосе”, ул.”Средец”, ул.”Знеполе”, ул.”Янко Сакъзов”, ул.”1-ви май”, ул”Ал. Стамболийски”, ул.”Бл. Гебрев”, ул.”Ленински проспект”, ул.”Ю.Гагарин”, ул.”Кл.Готвалд”, ул.”Карл Маркс”, ул.”Минск”, ул.„Несебър”, ул. „Лом”, „Бучински път”.III. Зона

- кв.”Тева”, кв.”Мошино”- ул.”Мл.Стоянов”, кв.”Клепало”, кв.”Д. махала”, кв.”Могиличе”, кв.”Ралица”, кв.”Каменина”, кв.”Селото”, кв.”Драгановец”, кв.”Църква”- ул.”Д.Благоев”, около завод “Пектин”, кметството, ул.”П.Панчев”, кв.”Изток” /без указаното за II зона/.IV. Зона

Останалата част от Перник.V. Зона

Селата от Община Перник.

Такси за тротоарна площ лв./кв.м. месечно

I. Зона 5,70

II. Зона 4,60

III.Зона 4

IV.Зона 3,50

V. Зона 2,90

Таксата се актуализира всяко тримесечие с % на инфлацията за страната по индекса на НСИ за предходното тримесечие.

/3/ За разполагане на атракционни съоръжения (батут, пързалки, влакчета, картинги и др.), се издава разрешение за срок до 6 (шест) месеца след изготвяне на схема за разполагане от гл. архитект, като таксата е в размер на 1 лева на кв.м. на ден, за дните в които се експлоатират и 0.50 лева на кв.м на ден за дните, в които се изграждат и демонтират атракционните съоръжения.

/4/ За разполагане на маси и шатри за извършване на рекламна дейност на открито, се издава разрешение за срок до 6 (шест) месеца след изготвяне на схема за разполагане от гл. архитект, като таксата е 2 лева на кв.м. на час.

/5/ За снимане на филми на общински терени и помещения се издава разрешение за срок до 6 (шест) месеца, като таксата е 2 лева за снимачен ден и 2 лева на ден за подготовка за снимки, разполагане на декори или демонтирането им.

/6/ За провеждане на събрания на дружества, фирми, организации и др. в зали се издава разрешение, като таксата е 100 лева на час, а за провеждане на концерти, театри и др. културни мероприятия – по договаряне, но не по-малко от 100 лева на час.

/7/ За разполагане на атракционно съоръжение/ цирк/ се издава разрешение за срок до 1/един/ месец след изготвяне на схема за разполагане от главният архитект, като таксата е в размер на 0,50 лева на кв.м на ден.

/8/ За разполагане на маси и павилиони за провеждане на търговски изложения се издава разрешение за срок до 1/един/ месец след изготвяне на схема за разполагане от гл.архитект, като таксата е 5 лева на кв.м на ден.

/9/ За разполагане на маси и столове за Бирен фестивал, Коледни и новогодишни празници, Международен кукерски фестивал, тържества по случай деня на града и други мероприятия от ежегодния календар на Община Перник, се издава разрешение за срок до 1/един/ месец след изготвяне на схема за разполагане от гл.архитект, като таксата е 3 лева на кв.м. /месечно.

/10/ За разполагане на павилиони, каравани, летни и зимни външни барове и други преместваеми съоръжения, се издава разрешение за срок до 1/един/ месец след изготвяне на схема за разполагане от гл.архитект, като таксата е 20 лева на кв.м. /месечно.

Сподели с приятели:
  1   2   3


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница