Решение №4530-нс от 17. 03. 2017 г. Оперативен план за организацията на работата в цик в деня на изборите заДата19.12.2017
Размер244.7 Kb.
Размер244.7 Kb.


Приложение към

Решение № 4530-НС от 17.03.2017 г.ОПЕРАТИВЕН ПЛАН

за организацията на работата в ЦИК в деня на изборите за

народни представители на 26 март 2017 г. и приемането от РИК на изборните книжа и материали относно резултатите от изборите,

както и на данните от гласуването в секциите извън страната


1. Централната избирателна комисия (ЦИК) работи в сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър I“ № 1 – мецанин.

Предоставените на ЦИК помещения в северното крило (мецанин), включително помещенията на партерния етаж и на първия етаж в източно крило са изолирани от останалата част на сградата с отделен самостоятелен достъп, охрана и комуникации.2. За осъществяване на правомощията си съгласно Изборния кодекс ЦИК създава ОПЕРАТИВНО БЮРО в състав:

Севинч Солакова

Мария Мусорлиева

Росица Матева

Иванка Грозева

Йорданка Ганчева

Емануил Христов

Румен Цачев

Румяна Сидерова

Камелия Нейкова

Александър Андреев

Цветозар Томов


2.1. Оперативното бюро има следните функции:

– в деня на изборите получава и обобщава получената информация от РИК и информира ЦИК за хода на произвеждането на изборите в страната;

– координира организационно-техническата работа за приемане и отчитане на данните от гласуването в изборите, изработва график за дежурства на членовете на ЦИК и др.;

– изработва график за дежурства на допълнително привлечените сътрудници към ЦИК за техническа помощ при приемането в изборния ден на информацията от РИК, книжата и материалите от РИК, както и за други дейности по предложение на членовете на ЦИК.3. Кметовете на общини в срок до 20,00 ч. на 24 март 2017 г. изпращат по електронната поща на областните управители и на РИК едновременно информация за броя на избирателите по общини.

- областните управители до 13,00 ч. на 25 март 2017 г. обобщават информацията по изборни райони и по общини и изпращат информацията едновременно на РИК и на ЦИК.4. В изборния ден общинските администрации събират информация от СИК за избирателната активност, като посочват броя на гласувалите избиратели. Информацията се събира от определено със заповед на кмета на общината лице, което обобщава събраната информация за общината и я изпраща едновременно на съответната областна администрация и на РИК. Областните администрации обобщават справката за изборния район и я изпращат по електронен път/факс/телефон на РИК, ЦИК и Администрацията на Министерския съвет едновременно.
5. Информацията се изпраща, както следва:

– към 10,00 ч., 13,00 ч. и 17,00 ч. – броя на гласувалите избиратели. Информацията се изпраща съответно до 10,30 ч., 13,30 ч. и 17,30 ч.;

– до 20,30 ч. – информация за приключване на гласуването в изборния ден и за секциите, в които гласуването продължава след 20,00 ч.

РИК изпраща на ЦИК информация както следва:

– незабавно след откриване на изборния ден, но не по-късно от 8,00 ч. – открити ли са всички избирателни секции, работят ли нормално, имат ли възникнали проблеми, както и информация за секциите, в които не са се явили всички членове, като се посочва общият брой на членовете в съответната СИК и броят на неявилите се членове;

Веднага след приемане на решения за назначаване на членове на СИК на мястото на неявилите се членове РИК изпраща в ЦИК информация за приетите решения.

В ЦИК информацията се приема на е-mail адрес: aktivnost@cik.bg или cik@cik.bg от Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Александър Андреев, докладва се на заседание на ЦИК и информацията за броя на гласувалите избиратели се предава своевременно на представители на „Информационно обслужване“ АД. Информацията може да бъде изпратена и по факс № 0889166004, стая № 25.
6. За обработка и отговор на получените жалби, сигнали и предложения се създава групаЖалби в състав:

Мария Бойкинова

Георги Баханов

Метин Сюлейман

Ивайло Ивков

Владимир Пенев

Йорданка Ганчева

Катя Иванова

Мартин Райков

Бойчо Арнаудов

Румяна Сидерова

Групата работи в стая № 76А – мецанин.


7. Информацията по този оперативен план от и чрез РИК до ЦИК се получава на следните телефони и факсове:
от област Благоевград, Кюстендил и Перник на тел./факс:

стая № 74 тел. 02/939-37-29, факс  02/988-19-89

от област Бургас, Сливен и Ямбол на тел./факс:

стая № 66 тел. 02/939-37-11, факс 0889 155 400


от област Варна, Добрич и Шумен на тел./факс:

стая № 72 тел. 02/939-37-25, факс 0889 188 610

от област Велико Търново, Габрово и Ловеч на тел./факс:

стая № 50 тел. 02/939-37-18, факс 0889 188 330


от област Видин, Враца и Монтана на тел./факс:

стая № 25 тел. 02/939-37-15, факс 0889 166 004


от област Кърджали и Хасково на тел./факс:

стая № 62 тел. 02/939-37-12, факс 0889 166 080


от област Пазарджик на тел./факс:

стая № 76 тел. 02/939-37-03; факс 02/986-25-41


от област Пловдив и Смолян на тел./факс:

стая № 54 тел. 02/939-37-21, факс 0889 188 022


от област Плевен, Русе и Стара Загора на тел./факс:

стая № 58 тел. 02/939-37-14, факс 0889 188 280


от област Разград, Силистра и Търговище на тел./факс:

стая № 52 тел. 02/939-37-17, факс 0889 133 020


от област София и Софийска на тел./факс:

стая № 48 тел. 02/939-37-20, факс 0889 188 660


Сигналът или жалбата може да бъде в писмена или устна форма.

Всички сигнали и жалби, получени на горепосочените телефони и факсове (e-mail) или в общото деловодство, се въвеждат в нарочен регистър и се разпределят на членовете на групата по жалбите.

На телефонни или постъпили по факс запитвания, получени от сътрудници, отговаря най-близко намиращият се свободен член на ЦИК.
8. Група за връзки с наблюдатели и застъпници, представители на партии, коалиции и инициативни комитети в състав:

Таня Цанева

Румен Цачев

Ивайло Ивков

Георги Баханов

Владимир Пенев

Румяна Сидерова

Групата работи в стая № 48 – мецанин, тел. 02/939-37-77; факс 0889 133 055.9. Оперативното бюро разработва схема за достъп и пропускателен режим в помещенията на ЦИК от 24 март 2017 г. до приключване на изборите и обработката на данните от гласуването, съобразена с настоящия оперативен план, съгласно приложението (не се публикува).

Промяната на пропускателния режим се извършва с решение на ЦИК по предложение на оперативното бюро.10. Документите от РИК се приемат от членове на ЦИК, разпределени по групи в състав не по-малко от двама.

11. При необходимост се извършва разместване на групите по този план.

Разпределението на членовете на ЦИК по групи е от организационно-технически характер. Всеки член от ЦИК се включва за съдействие към всяка една от групите.12. Приемането на изборните книжа и материали в ЦИК започва от 26 март 2017 г.

Незабавно след изготвяне на протокола на РИК и подготовка на книжата за предаване председателят/секретарят на РИК уведомява ЦИК за датата и вероятния час на пристигане на телефон 0882 548 778.

Изборните книжа и материали на РИК се приемат от ЦИК във фоайето на официалния вход, източно крило на пл. „Княз Александър I” № 1. Книжата и материалите се носят от председателя/зам.-председател, секретар и член на РИК, предложени от различни партии и коалиции.

След пристигането си членовете на РИК изчакват реда си във фоайето на официалния вход, източно крило на пл. „Княз Александър I” № 1.
13. Районните избирателни комисии не по-късно от 48 часа след получаване на последния секционен протокол предават на ЦИК протоколите и книжата съгласно чл. 296, ал. 1 и 2 от ИК и Методическите указания за РИК.

Не по-късно от 48 часа от получаване на протоколите на секционните избирателни комисии РИК е длъжна да подреди в посочения по-долу ред (по възможност обособени в отделни папки/кашони) и предаде в ЦИК следните документи:

а) протоколите на РИК за определяне на резултатите от гласуването – Приложение № 88-НС-х от изборните книжа. Протоколът е в два екземпляра и се предава НЕРАЗПЛАСТЕН;

б) първите (белите) екземпляри от протоколите на СИК за установяване на резултатите от гласуването в изборите за народни представители, предназначени за ЦИК (разпластен) – Приложение № 87-НС-х;

в) приемо-предавателната/ите разписка/и, издадена от РИК на СИК, съдържаща/и числовите данни от протокола на всяка СИК, подредени по секции по възходящ ред на номера на секцията;

г) копие на компютърната разпечатка на данните за протокола на РИК, предоставена от Изчислителния пункт;

д) два броя технически носители с числовите данни от обработката на протоколите на СИК от изборите за народни представители.

След установяване наличието на изброените по-горе документи и материали ЦИК и РИК подписват протокол – Приложение № 86-НС от изборните книжа.При подреждането на документите към протокола на РИК се прилагат протоколите и решенията на СИК, както и решенията на РИК по сигналите и жалбите, постъпили в изборния ден.


14. Група за връзка и обработка на данните от гласуването извън страната в състав:

Йорданка Ганчева

Мария Бойкинова

Георги Баханов

Ерхан Чаушев

Метин Сюлейман

Росица Матева

Таня Цанева

Иванка Грозева

Мария Мусорлиева

Владимир Пенев

Катя Иванова

Мартин Райков

Бойчо Арнаудов

Ивайло Ивков

Цветозар Томов


Всеки член от ЦИК може да се включи или да бъде привлечен за съдействие към групата.

Групата работи във фоайето до зала 126.

Сканираните екземпляри от подписаните протоколи на СИК (Приложение № 87-НС-ч от изборните книжа), на файл в pdf-формат и сканираните екземпляри от списъците за гласуване извън страната на файл в pdf-формат се съхраняват от работната група отделно от изборните книжа за страната. След получаването на цялата информация за гласуването извън страната материалите се комплектуват, след което се предават за съхраняване в архива на ЦИК. Всички сведения се предават на оперативното бюро.
15. Група за контролни проверки и връзки с преброителя в състав:

Емануил Христов

Иванка Грозева

Ерхан Чаушев

Метин Сюлейман

Росица Матева

Владимир Пенев

Румен Цачев

Катя Иванова

Мартин Райков

Бойчо Арнаудов

Румяна Сидерова

Камелия Нейкова

Цветозар Томов

Александър Андреев

Групата работи в зала № 1, източно крило.

Групата поддържа връзка и при необходимост или сигнал извършва контролни проверки на изчисленията на преброителя в ЦИК на база оригинални или ксерокопия от секционни протоколи, описи, разписки и дискети, предоставени от преброителя.

При поискване от член на групата/ЦИК преброителят предава поисканата информация от въведените протоколи на СИК за контролни справки и проверка.


16. Група за контрол на визуализацията на сайта на ЦИК и връзки с преброителя в състав:

Ерхан Чаушев

Емануил Христов

Росица Матева

Румен Цачев

Таня Цанева

Метин Сюлейман

Александър Андреев


Групата отговаря за публикуването на интернет страницата на ЦИК на следната информация:

а) междинните обобщени резултати от въведените до момента протоколи на СИК;

б) междинните числови данни от въведените до момента протоколи на СИК, които се публикуват на всеки един час на страниците на районните избирателни комисии и на интернет страницата на ЦИК по секции и населени места по общини;

в) окончателните обобщени резултати, съответстващи на точките от протокола на РИК – предложение за протокол и решение на РИК.

Публикуването на информацията по букви „а“ и „б“ се извършва с подписите на членовете на групата по тази точка, но не по-малко от подписите на поне трима членове.

17. В транспортните средства, с които РИК пристига до ЦИК за предаване на изборните книжа и материали от изборите, могат дa пътуват само членове на РИК и водачът на МПС.

Органите на МВР съпровождат транспортните средства на РИК до ЦИК за предаване на книжата и материалите от изборите в отделни МПС на МВР.


17. За паркиране на транспортните средства на РИК и съпровождащите ги МПС на МВР се определят следните места:

– пред официалния вход „Източно крило“;

– пред входа откъм източното крило – паркинга между сградата на Народното събрание и Националната художествена галерия.
18. Към ЦИК (официален вход източно крило) се организират:

– приемна – партер зала № 1;

– изчислителен пункт с компютърни екипи – партер зала № 1;

– анализаторен екип наИнформационно обслужванеАД – партер, фоайето пред зала № 3;

– основен компютърен център наИнформационно обслужване“ АД – партер зала № 3 и зала № 4”;

– изчислителен пункт за междинни резултати – партер зала № К 1;

– зала 126, етаж 1- за получаване на сканирани екземпляри от протоколите на СИК и от списъците за гласуване извън страната.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница