Решение на проблемите на електромагнитните излъчвания 12 Как се създаваше и проверяваше неутроник 15 Въпрос отговор 17Дата18.11.2017
Размер314.81 Kb.
Размер314.81 Kb.

Методическо пособие
Съдържание

Въведение 3

За вредата от излъчванията 4

Водещи учени за електромагнитните излъчвания 9

Решение на проблемите на електромагнитните излъчвания 12

Как се създаваше и проверяваше неутроник 15

Въпрос – отговор 17
Неутроник

Замята като съставна част на Слънчевата система има своите магнитни, гравитационни и други полета, на които се наслагват полетата на цялата Слънчева система. В течение на ХХ век, благодарение на техническия прогрес, Земята стана източник на най мощното излъчване в широкия спектър честоти.

Бурната дейност на човечеството видоизменя електромагнитния фон на цялата Слънчева система поради неконтролируемия растеж на излъчвателите в различни честотни диапазони. В радиодиапазона Земята изглежда много по-ярка от Слънцето. Интензивността на излъчванията в мегахерцовия диапазон ( мобилни телефони, радиотелефони, базови централи, микровълнови печки) над САЩ е 10-14 пъти по-висока от тази над Атлантика.

В градовете с население над 1милион човека електромагнитните излъчвания от технически произход превишават 30-70 хиляди пъти естественото излъчване в природата.

В сравнение с другите фактори на външната среда електромагнитните излъчвания излязоха стремително на първо място по ниво на интензивност, а следователно и по вредност за човека, създавайки опасност за живот ни.

Запомнете!

Повече от 140 милиона мобилни телефони, повече от 50 милиона компютри и телевизори, а също така базовите телевизионни, военни, космически и други станции направиха опасен нашия живот!

Какво да се прави?

Неутроник във всяко семейство! Неутроник ще понижи електромагнитния смог, следователно ще запази вашето здраве.

Доклад на директора на центъра за екологични, научно-технически и социално-културни инициативи „ВАЛКОН” к.т.н. В.Н.Тюняев


Фактическо състояние на физическите фактори на околната среда за последните 15 години

Ниво на физическите фактори

Диаграмата нагледно демонстрира, че за последните 15 години нивото на физическите фактори на околната среда се е увеличило няколко пъти.

Основната роля за увеличението играят нейонизиращите електромагнитни излъчвания с технически произход.

Ниво на електромагнитните излъчвания

Увеличението на електромагнитните излъчвания (ЕМИ) е предизвикано от широкото разпространение на техническите източници на електромагнитни полета като: персонални компютри, базови станции, телевизори, средства за клетъчна връзка и т.н..

В началото на 90-те години на ХХ век в Русия е имало около 100 хиляди ползвателя на персонални компютри (ПК) и около 10 хиляди ползвателя на мобилни телефони.

В края на 1998 г. броят на персоналните ползватели на ПК достига 7 милиона, а през 2003 г. се е увеличил на 50 милиона. Броят на абонатите на мобилни връзки през най 2004 г. достига 43 милиона, а през 2007г. превишава 145 милиона.


Многочислените изследвания, клиничните изпитания проведени в Русия и зад граница, позволиха да се разкрие негативното въздействие на електромагнитните полета (ЕМП) в сравнение с естественото ниво на електромагнитното поле на земята, без да говорим за тези мощни ЕМП, създавани от съвременните технически средства.

Още през 1990 година Европейската икономическа общност издаде директива (90/270/ЕИС от 29 май 1990г.), в който са изложени следните изисквания: ”Оператор, който работи с видеодисплеен терминал (ВДТ), е длъжен да бъде информиран относно мерките за безопасност и запазване на здравето, а също така за мерките, които ще се предприемат за намаляването или отстраняването на всеки риск”. В Германия работата с ВДТ е в списъка на 40-те най вредни и опасни професии. Що се отнася до мобилната връзка ,то „това е реален източник на въздействие с електромагнитно излъчване върху населението на много страни по света”.(Ю.Г.Григоров, председател на Националния комитет за защита от нейонизиращи излъчвания). При продължителното постоянно въздействие на ЕМИ върху човека възникват функционални нарушения в състоянието на организма, които само след 2-3 години ще преминат в патология. Във връзка с интензивността на използването на техническите средства източници на ЕМП за последните 15 години се наблюдава рязко повишаване на заболеваемостта на детското население на страната.

От графиката се вижда, че ако през 1990г. относително здравото детско население е било 40%, то през 2003г този показател е бил само 2%.

Съгласно хигиенните нормативи пределно допустимото ниво на плътността на потока на енергията (ПДН ППЕ) за населението съставляват 100 мкВт/кв.см., по-точно 3 мкВт/кв.см, тъй като измерването се провежда на разстояние 37см. Смята се, че в областта на главата плътността на потока мощност трябва да бъде не повече от 100 мкВт/кв.см, а на работното място 1000 мкВт/кв.см. Във връзка с това, че дейността на човека в съвременния свят е свързана с постоянен контакт с източници на ЕМИ ( компютри, телевизор) нивото на ППЕ за средностатистическия човек се равнява с нивото на ППЕ на работното място, т.е. човек в ежедневието си се подлага на същото негативно въздействие, както на работното място.

В края на 80-те години на ХХ век направената оценка на условията на труд, вземайки под внимание действието на комплекса производствени фактори, а също така изучаването на показателите за напрежение на трудовия процес по степента на интелектуално, емоционално и сензорно натоварване показаха, че условията на труд на ползвателите на ПК се класифицират като вредни условия от първа степен (т.е. условията и характера на труд предизвикват функционални нарушения, които през ранното им проявление и след прекратяване на въздействието имат обратим характер). Сега във връзка с появата на нови поколения компютри и рязкото увеличение на техния брой, условията на труд на ползвателите на ПК се класифицират като вредни от втора степен ( превишаване на допустимото ниво от вредни фактори, които предизвикват функционални изменения, водещи до увеличаване на заболяванията в резултат на производствена дейност ). И това е при условие, че се изпълняват изискванията за санитарни норми и правила, а също така и типовите инструкции за работа с ПК.

Например децата в 1 клас трябва да прекарват пред ПК не повече от 10минути, в 10-11клас – не повече от 30минути през първата половина на деня и 20 минути през втората. Жената може да прекарва пред ПК не повече от 6 часа на ден с 15 минутни прекъсвания на всеки час. На бременните жени и кърмещи майки, а също така и на децата до 18 години, е забранено въобще да работят на компютър(ТОИ Р 01-00-01-96 за работа с ПК). За съжаление, в действителност жените често прекарват пред компютъра пълен работен ден и освен ПК използват и мобилни и радиотелефони. Децата и подрастващите по 3-5 часа на ден ползват компютър и телевизор, а повечето от 50 % от тях говорят по мобилни телефони. Във връзка това се е увеличил класа вредност до нивото 3.4 мкВт/кв.см.( т.е. нивото на вредните фактори предизвиква развитие на тежки форми на професионални заболявания, значителен е ръста на хроничните заболявания и катастрофална загуба на здравето).

Изводи:

1. В 2003 година в Русия влязоха в сила Санитарните правила и норми(СанПиН 2.2.2/2.41340-03-хигиенни изисквания за работа с видиодисплейни терминали на персоналните електронно—изчислителни машини СанПиН2.2.41191-03-„Електромагнитните полета в производствени условия”), Методически указания - МУК 4.3.1676-03 „ Хигиенна оценка на електромагнитните полета, създавани от радиостанциите за сухопътна подвижна връзка, включително абонатните терминали за спътникова връзка”, в които много строго са регламентирани условията на труд, свързани с въздействието на ЕМ излъчвания. Особено място е отделено на атестацията на работните места, режима на работа на децата и студентите, определена е необходимостта от освобождаване на жените при работа с ПК през цялото време на бременността и кърменето ( без да се смятат другите източници на вредни ЕМИ ( средства за клетъчна връзка, телевизор, радиотелефони).Обаче до сега в Русия повече от 90% от предприятията не са атестувани, което нарушава правата на работниците и закона за охрана на труда ( той гласи : „Работодателят е длъжен да осигури безопасни условия на труд и използване на средства за индивидуална защита”).

2. Рязко е влошено здравето на населението.

Какво е необходимо:

1. Провеждане на атестации на работните места.

2.Поставяне на биологични защитни средства ( съвременните защитни устройства позволяват многократно да се понижи негативното въздействие на ПК, мобилните и радиотелефони, базовите станции и телевизори върху човека), т.е. употреба на НЕУТРОНИК.

3. Постоянен контрол за състоянието на околната среда и здравето на населението, особено на децата.

По материалите на откритото заседание на Руския национален комитет за защита от нейонизиращите излъчвания, проведено на 26 февруари 2004г. в Института по биофизика на министерство на здравеопазването на РФ.

Извадки от изказванията:  • В.Н.Никитина, професор( Д.У.Северо-западен научен център за хигиена на общественото здраве РФ, град Санкт Петербург): „ Основавайки се на данните от многогодишните фундаментални изследвания на биоефектите от електромагнитните излъчвания, можем да прогнозираме че ползващите мобилни телефони ще получат не само разстройство на функциите на централната нервна система, а и развитие и на други патологични изменения в организма. У контактуващите с източници на електромагнитни излъчвания по-често се наблюдава заболявания на сърдечносъдовата система, стомашно-чревния тракт, намаляване на имунитета, нарушения на репродуктивната функция”;

  • Н.Б.Рубцова, д.б.н., Ю.П.Палцев, д.м.н. (Научно изследователки институт по медицина на труда на Руската академия на медицинските науки на РФ, град Москва): „Декларацията за съответствие със задграничните изисквания за електромагнитната безопасност автоматично не може да означава съответствие с руските хигиенни изисквания. В РФ действа правило, в съответствие с което безопасно за човека се смята електромагнитно поле с такава интензивност, която даже не довежда до временно нарушение на хомеостаза (включвайки репродуктивната функция), а също така до напрежение на защитните и адаптационно-компенсационните механизми нито в близко, нито в далечното бъдеще. В САЩ и повечето западно европейски страни изхождат от концепцията за топлинния механизъм на действие на електромагнитните полета, основавайки се при това на праговете на вредното действие на така наречените критични органи, които имат най-голяма чувствителност кум повишението на температурата. Освен това сега има принципно различие в методическите подходи при измерването на ЕМП, което се създава при мобилната връзка.

  • А.Ю.Сомов, завеждащ лаборатория за ЕМП ( Саратовски държавен университет):” 80% от нарастването на броя на абонатите става във възрастовата категория до 23 години. Броят на абонатите момичета превишава броя на абонатите момчета с една трета. При проведените в Саратовския Държавен университет измервания на електромагнитните излъчвания 48 абонатни апарата показаха, че нито един от тях не отговаря на хигиенните изисквания. По този повод ръководителят на проекта на Всемирната организация по здравеопазване ” Електромагнитните полета и човекът (WHO International Project) М. Рипачоли ( вестник „Известия” от 27 септември 2002г.) заяви, че в Русия издават сертификати въпреки собствените закони. Третото поколение мобилни телефони е по-опасно от предишните”;

  • О.А.Грогориев ( Институт по биофизика МЗ РФ гр. Москва, център за ЕМ безопасност) : „Първо, на производителя, а също така на доставчика на услугата, които декларират безопасност на продукцията или услугата, се пада задължението за доказателство или потвърждение за безопасността; второ, важна роля играе общественото мнение, което не се доверява на декларациите за безопасност на промишлеността на мобилните връзки”;

  • Ю.Г.Григориев, член на Международния експертен комитет на програмата ВОЗ „Електромагнитни полета и здравето на човека”: „ В Русия не се отделят средства за провеждане на изследвания за безопасността на електромагнитните излъчвания. Ние имаме много големи разминавания с чуждестранните учени”.

Влияние на мобилната връзка върху здравето на населението в съчетание с компютъра и телевизора, индивидуални средства за защита!


В рамките на работата по създаването на система на социално - хигиенен мониторинг в Московска област било проучено влиянието на мобилната връзка върху населението в съчетание с влиянието на компютрите и телевизорите. В изследването взели участие всички възрастови групи. Проучвало се фактическото състояние на физическите фактори на околната среда за последните 15 години.

Основна роля за увеличаването нивото на физическите фактори изиграли нейонизиращите електромагнитни излъчвания от технически произход ( количеството мобилни телефони към септември 2004 г. достигнало 50 млн., количеството на компютрите и телевизорите надвишило 50 млн., на базовите станции ( теле-радио-космически военни станции) -100 хиляди. Във връзка с ръста на използването на технически средства на източниците на ЕМП през периода на изследването се наблюдава рязко покачване на заболеваемостта на населението.

Ако през 1990г. относително здравото население е било около 35%, то към 2003г. този показател се приближава към нулата. Според получените данни компютъра и телевизора се експлоатират повече от 4 часа на ден, повече от 50 % от децата имат лични мобилни телефони ( санитарните норми въобще не препоръчват тяхното използване). Във връзка с това възрастното население (около 80%), а също така децата и подрастващите ( около 100%) ежедневно се намират във вредни условия според класификацията за вредност на ниво 3.4 ( т.е. нивото вредни фактори предизвиква развитие на тежки форми на професионални заболявания, значително повишаване на хроничните заболявания и катастрофална загуба на физическото здраве).
Решение на проблема за електромагнитното замърсяване на работните места
Според заключението на водещи световни и руски научни организации като ВОЗ, Международния комитет за защита от нейонизиращите лъчения, Международния институт по биофизика ( Германия), Научно - изследователския институт по медицина на труда РАМН ( Москва), институт по биофизика РАМН (Москва), Научно - изследователския център „ САМТЕС” (Москва), Центъра за екологични, научно-технически и социално-културни инициативи „ВАЛКОН” и много други, санитарно - епидемиологичната ситуация, свързана с електромагнитното (ЕМ) замърсяване на околната среда, излезе на едно от първите места по своята значимост в сферата на влошаване здравето на абсолютното болшинство от населението на планетата. Според експертните оценки на изредените организации, причината за възникването на 30% от различните заболявания е електромагнитното замърсяване. А общосветовния информационен бум увеличава степента на риска от възникване на епидемии, в това число вирусни, против които няма ваксини. Профилактичните мерки, които предприемат едни или други предприятия за намаляване влиянието на ЕМП, могат съществено да понижат заболеваемостта сред работниците до 25%, което на свой ред ще се отрази на производителността на труда, а така също и на доходността на предприятието. Но най-важното за всеки ръководител трябва да бъде здравия колектив, както във физически, така и в психологически план - това е залогът за процъфтяване и благополучие.

Сега съществува устройство, което позволява съществено (1.5-3 пъти ) да се намали електромагнитното замърсяване на работното място на оператора на ПК, а също така да се отстрани негативното влияние на ЕМП върху организма на човека. Това е устройството НЕУТРОНИК клас „пълна защита „ ( Патент 2192056)


Заключения от отчетите на научни, държавни и медицински организации и учреждения:
ФЦГСЕН МЗ РФ:

1. Санитарно - епидемиологично заключение 77 ФЦ.19.426.Т.000327.08.02 от 15 август 2002г.: „Холографския знак от вида „Неутрализатор на излъчванията НЕУТРОНИК. ТУ 426350-03-18524656- 02 съответства на държавните санитарно -епидемиологични правила и норми”.

2. Санитарно - епидемиологично заключение 77 ФЦ.19.426.П.000302.08.02 от 15 август 2002 г.: „ Холографският знак от вида „Неутрализатор на излъчвания НЕУТРОНИК. ТУ 426350-03-18524656-02 съответства на държавните санитарно - епидемиологични правила и норми и нормативите при производство, използване и реализация”.

Главен държавен санитарен лекар Е.Н.Беляев
Държавен стандарт ВНИИС:

Устройството НЕУТРОНИК за неутрализация на излъчванията от телевизорите ,ПК, клетъчните и радиотелефони е отнесен според общоруския класификатор на продукцията ОК 005-93 към следната позиция: „Разни пиезоелектрически уреди ( апарати)” Код ОКП 632900. Заключение 101-КС/1747 от 06.08.02Заместник-директор на института Г.В.Панкина
НИИ МТ РАМН

Експертно заключение за защитното устройство НЕУТРОНИК:

„ В резултат на проведените измервания е установено, че устройството НЕУТРОНИК не е източник на електромагнитни полета и в следствие на това не оказва неблагоприятно въздействие на организма на човека. Анализът на представената документация и резултатите от изпитанията свидетелстват за това, че устройството НЕУТРОНИК осигурява понижение на плътността на потока енергия на ЕМП , което се създава от преносимите апарати с клетъчна връзка , с 1,8 пъти” .

Главен научен сътрудник , доктор на медицинските науки ,

Професор Ю.П.Палцев,

водещ научен сътрудник , доктор на биологичните науки Н.Б.Рубцова
Федерален център за държавен санитарно -епидемиологичен надзор, отдел за хигиена на нейонизиращите излъчвания с лаборатория:

Протоколи: 19/19 от 16.05.2002 г., 20/19 от 17.05.2002 г., 21/19

от 18.05.2002 г.; 22/19 от 20.05.2002 г.; 23/19 от 21.05.2002 г.; 24/19

от 22.05.2002 г.; 25/19 от 24.05.2002 г.; 26/19 от 26.05.2002 г.


Заключение: „ Получените резултати свидетелстват, че след поставяне на защитното устройство НЕУТРОНИК на телевизора, нивото на електрическото поле в диапазона 5-200 Хц се понижава 2-3 пъти”.

Ръководител на отдела и лабораторията А.В.Стерликов

Научно- изпитателен център „САМТЕС”:

ГСЭН. RU. ЦОА.207 от 07.09.00 г. Протокол 02-1-ИС/02 от 04 април

2002 г.


Заключение: Според резултатите на изпитанията за времето на измерванията се забелязва значително намаление на електростатичния потенциал на екрана на мониторите с използване на НЕУТРОНИК.

Решение на проблемите на електромагнитното замърсяване с контролния образец : SAMSUNG – намаление 2.9 пъти, при монитора НР- намаление 4 пъти, при контролния монитор NEC – 1.5 пъти.Началник на лабораторията А. А. Елистратов

Заместник началник на лабораторията: В.В.Барабанов
Латвийска републиканска асоциация за нетрадиционна медицина и акупунктура:
Акт на клинична апробация на устройството НЕУТРОНИК: две клинични групи по 20 анкетирани се използваха при въздействие на мобилни телефони и компютри. Заключение: „ При използване на НЕУТРОНИК нито в една точка не е било регистрирано намаление на нивото на електропроводимостта, както беше отбелязано в случай на отсъствие на НЕУТРОНИКА. Устройството НЕУТРОНИК предотвратява реакцията стрес – адаптация при човека. Устройството е полезно, ефективно и перспективно за профилактично приложение както в производствени условия, така и в бита”.

Президент на асоциацията, професор Н.Николаев,

Експерти: доктор по физика, професор В.Попов;

Доктор по медицина, професор И.Детлавс

Латвийски държавен инспектор по електровръзките И.Екабсон
Департамент за държавен санитарно – епидемиологичен надзор на Министерството на здравеопазването на република Узбекистан:

Заключение:

Устройството НЕУТРОНИК позволява съществено да се намали излъчването на електромагнитното и електростатичното поле от компютъра и телевизора, а също така ППЕ СВ на клетъчния телефон”.

Заместник главен държавен санитарен лекар на

Република Узбекистан Н.С.Атабеков
Министерство на труда на Република Беларус:

Заключение:

,,Неутроник предотвратява вредното въздействие на излъчванията върху организма на човека. Непосредствено върху човека НЕУТРОНИК не оказва влияние.”

Заместник министър И.И.Селедевски
Директор на Центъра за екологични , научно-технически и социално-културни инициативи ,,ВАЛКОН” , кандидат на техническите науки , изобретател , лауреат на ВВЦ РФ В.Н.Тюняев.

Как се създаваше и проверяваше НЕУТРОНИК


Разработка на защитните средства от типа НЕУТРОНИК
Повечето учени не разглеждат обкръжаващия ги свят като цялостна система. Съществуването на Тънкия (фин) Свят до сега се поставя под съмнение. Няма единна терминология и единици за измерване на информационните взаимодействия.

При все това експерименталните данни потвърждават наличието на фини полеви взаимодействия и интуитивни канали за връзка. В екологичния център ,,ВАЛКОН” е използвана методика за получаване на информация чрез интуитивни канали. Достоверността е проверена с експеримент.

Методиката позволява с помощта на символи да се внесе информация в пространствените структури (архитектурни съоръжения , самолети , автомобили, уреди и устройства ). Дадената информация е насочена за изпълнение на строго определена функция. Например, за изменение свойствата на електромагнитното излъчване с висока честота в мобилния телефон с цел отслабване влиянието на дадено излъчване върху човека, е направена медна антена , където в плоскостта са нанесени символи , задаващи изпълнението на дадена функция. После рисунката е изпълнена във формата на холограма. В експеримента работата на холограмата е проверена с използването на стандартен уред, регистриращ плътността на потока енергия. В качеството на индикатор е използван анализатор на спектъра HP 8591EM с логопериодична антена HP 11956A-93146 в режима на пиковия детектор с време на натрупване 5 минути. В резултат на изпитанията са получени резултати , които свидетелствуват за това , че устройството под названието НЕУТРОНИК намалява плътността на потока на енергията не по-малко с 30 % . В резултат на по-нататъшните експерименти , които се провеждат в различни лаборатории ( НИИ за трудова медицина , САМТЕС , Институт по биофизика ) , е показана стабилна повтаряемост на резултатите.

Проведени са експерименти върху мишки (Институт по биофизика , Москва) , където също е потвърдена първичната формулировка за отслабване въздействието на излъчването върху биообект. Голям експеримент е направен в латвийската телевизия в присъствието на водещи учени и експерти. С метода за биорезонансна диагностика е проверено функционалното състояние на група от 40 ползватели на мобилни телефони и компютри. Контролната група също по избор се е състояла от същото число оператори. Едната група използвала телефон с устройството НЕУТРОНИК , а другата- без устройство. Резултатите показали , че устройството НЕУТРОНИК намалява въздействието на излъчванията върху човека.


НЕУТРОНИК- това е средство за индивидуална защита (използва се за персонални компютри , телевизори , радио и мобилни телефони ). То представлява халографска матрица , позволяваща с 30% и повече да се намали потока на излъчване , намаляйки електромагнитната и информационна съставяща на общия поток на излъчване, намаля магнитното натоварване върху организма на човека , намаля и статическия потенциал на уреда с повече от 50%.

Основните преимущества на НЕЪТРОНИК са :

1.) Въздействие не върху човека, а върху потока на излъчване и това, следователно , е безопасно за ползвателя и околната среда.

2.) Наличие на метрологични характеристики с количествена оценка на ефективността на защитата.

3.) Наличие на хигиенни сертификати и патентна защита ( Санитарно -епидемиологично заключение 77.МУ.02.426.П.000389.03.07. от 14.03.2007г.- НЕУТРОНИК МГ-04, санитарно -епидемиологично заключение 77.МУ.02.426.П.000389.03.07. от 14.03.2007г.- НЕУТРОНИК МГ-03 , издадени от Главния санитарен лекар на санитарно - епидемиологичната служба на Р.Ф.

Ефективността на работата на НЕУТРОНИК е потвърдена чрез следните изпитания :

● клинични изпитания върху доброволци ;

● лабораторни тествания и наблюдения на опитни животни ;

● метод на газоразрядната визуализация на Коротков ;

● диагностика по Фол ( Германия ) или биорезонансна диагностика ;

● метод на информационното изчисляване ;

● инструментален контрол :

- измерване статическия потенциал с прибора СТ-01 или на стенд за измерване на електростатичния потенциал ;

- измерване плътността на потока на енергия с прибора ПЗ-30 ; ЕМП-200 с АП от типа 8 и АП от типа 9 ( Narda STS , ФРГ ), с анализатора на спектъра HP ( Hewlett Packard ) 8591 EM с логопериодична антена Hp 11956A-93146 ; с измерителя на нивото на електромагнитните полета EMP-200.

Внимание :

Забранено е да се монтира НЕУТРОНИК от вътрешната страна на капака. Много внимателно следете при монтажа къде е горе и къде- долу . В центъра на НЕУТРОНИК , в четириъгълника са изобразени 3 знака. Триъгълникът трябва да гледа надолу по отношение на антената на телефона. При компютъра и телевизора в левия долен ъгъл на панела на монитора триъгълникът също гледа надолу.
Как се създаваше и проверяваше НЕУТРОНИК

Можем ли „да се скрием” от излъчванията?

1. На пазара се появиха устройства за защита от излъчванията на телевизорите, ПК и мобилните средства за връзка. Нужна ли е защита от сертифицирана техника, отговаряща на европейските норми за безопасност?

Европейските нормативи за безопасно използване на телевизорите (ТВ), персоналните компютри (ПК) и мобилните средства за връзка (МСВ) не съответстват на резултатите от научните изследвания и са , по мнение на много учени ,смъртно опасни, т.е. представляват сериозна опасност за здравето и живота на хората.

Тези нормативи предвиждат ограничаване плътността на потока на електромагнитното излъчване (ЕМИ) на 200-100 мкВт/кв.см., когато според изследванията 0.02 мкВт/кв.см. вече нанася вреда на организма.

Освен това съществуващите стандарти отчитат само това по какъв начин излъчената честота влияя на способността на организма да поглъща енергия от излъчването и съответно да се нагрява. Негативните въздействия от нетермичните ефекти ( в частност, енергоинформационносъставляващи, а това е 60% от потока), които притежават нелинейна природа и не се измерват със съществуващите уреди, по нормативи не се отчитат. Затова за степента на влияние на излъчванията върху организма на човека или, по-точно, степента на защитеност на човека от излъчванията ( в това число като се вземат под внимание допълнителните защитни устройства), може да се съди на даден етап само с помощта на биологическото тестване, а това се препоръчва в заключителното изследване на Европарламента ( Люксембург. Март 2001г.).

2. Наистина ли излъчванията от битовите уреди са така опасни? Телевизорът вече десетки години е неотменна част от нашия бит, а никой не говори за неговата сериозна опасност за човека.

Оглеждайки се в огледалото, опитайте се да видите как растат вашите коси. Обаче никой няма да твърди, че те не растат.

Ако вие много години гледате телевизор и смятате, че здравето ви е добро, то това означава, че родителите ви са ви дали добро здраве и че човешкия организъм има голям здравен запас, но не безграничен. Това не означава, че такова здраве вие ще дадете на своите деца, а те – на своите.

Освен субективните усещания ( навика да не се забелязва бързата уморяемост, неразположението, отслабването на паметта, нарушенията на съня) има обективни показатели за влошаване на здравето, които точно се виждат по резултатите от научните изследвания. Научната статистика показва, че у тези групи хора, които значително повече се подлагат на въздействието на електромагнитното поле, разбира се, не само от телевизор, състоянието на здравето е значително по- лошо.

У тези хора се ражда слабо и непълноценно потомство, което на свой ред не може да роди здрави деца. Тоест далечните последствия ( ако не се предприемат кардинални мерки) ще бъдат катастрофални и ще настъпят така или иначе, макар и незабележимо.

Незабележимо за човека. Плъховете чувстват въздействието на излъчванията. Грижливите родители – хора отпъждат своите малчугани от екраните на телевизорите. Същото правят и родителите плъхове. В една от американските лаборатории специално поставили обикновен телевизор. Въпреки, че плъховете се намирали оттатък стената, в съседно помещение, те рязко намалили темпа на размножаване. Ако без телевизора самката раждала средно по 12 плъх чета, то при включен апарат се раждали само две плъхчета, които загивали („Знание - сила”,1997, 12, сър.161)

Хората от по- възрастното поколение започнали да гледат телевизор, когато били на двадесет години. В това време е нямало персонални компютри, микровълнови печки, електрически влакове, мощни радиолокационни станции, възлови връзки, мобилни средства за връзка. Земята не е била оплетена с такава мощна мрежа от високоволтови линии.

3. Как действат излъчванията върху организма на човека?

Незабележимо. Научните изследвания за въздействието на излъчванията върху организма на човека вече се изчисляват на стотици. Учените бият камбаната, обаче са малко тези, които чуват. В заключителното изследване за

Европарламента, проведено от немски и английски учени, се казва: „ Създаденият от човека „ електросмог” – това е главната съвременна заплаха за здравето на обществото. Това нейонизиращо електромагнитно заразяване от техногенен произход е твърде коварно, тъй като остава незабелязано от органите на чувствата- обстоятелство, което способствува за безгрижното отношение към индивидуалната защита”.

Ако можеше електромагнитните излъчвания да станат видими и да покажат как те пронизват всяка клетка на организма и изменят функционалното състояние на всички органи и системи, то работещите в съвременните учреждения и офиси биха се ужасили и биха отказали да ходят на работа. И биха били прави.

Човешкият организъм сам се явява като електромагнитен уред и има естествена честота на вибрации на вътрешните органи. Външните въздействия при сходство на колебанията предизвикват нанасящи вреда препятствия или нежелателно високо резонансно усилване на ендогенната биологична активност. И едното и другото водят до функционално разстройство на вътрешните органи, а при продължително въздействие - до патология. И някъде има праг, зад който процесът на разрушаване на организма става необратим.

4. Какви конкретни проблеми със здравето могат да се свържат с излъчванията?

Излъчванията влияят негативно на целия организъм, но най силно страдат централната нервна система, имунитета, главния мозък.

Изследванията показват, че за постоянните ползватели на компютрите са характерни умората, раздразнителността, болката в главата, намаление на паметта, проблемите в половата сфера, дефектите на главния мозък при новородените,
НЕУТРОНИК във всяко семейство
увеличаване на риска от помятане до 80 % и риска от онкологични заболявания до 10-15 пъти, увеличаването размера на щитовидната жлеза и т.н.. Жените се оплакват, че се прибират вкъщи напълно изстискани и нищо вече не могат да правят. До началото на следващия работен ден организмът не успява да се възстанови. ( да се оправи от електромагнитния удар от предния ден) и не се справя с увеличаващото се натоварване.

Особено опасни са излъчванията за растящия организъм. Дори и безобидните на пръв поглед видео игри повишават вероятността да се заболее от левкемия.

Мобилните средства за връзка действат разрушително на главния мозък. Изследванията показват, че „електромагнитните вълни, излъчени от поднесения към ухото мобилен телефон, предизвикват в невроните на ЦНС на човешкия организъм резонанс, който многократно усилва стреса. Собственика на телефона, ползвайки го постоянно се намира в много силно напрежение. Клетките на неговия мозък умират няколко пъти по-бързо, отколкото у тези, които нямат мобилен телефон. Оттук следва намаление на паметта, понижение на познавателните способности и в някои случаи... операции. Всичко това е потвърдено статистически и тези проблеми се приближават незабелязано.

За единица време телевизорът в най-малка степен влияя на организма на човека, отколкото компютъра, за сметка на разстоянието до екрана. Обаче времето прекарано ежедневно от вас и вашите деца пред телевизора, изравнява това влияние. Увеличава количеството на вашите заболявания и риска от раждане на отслабено и непълноценно потомство.

Физическите проблеми със здравето не трябва да се отделят от моралното състояние на човека, който чувства, че неговото здраве се влошава. Това е не само осъзнаване, че се съкращава продължителността на живота. Това е влошаване на неговото качество. Вместо неговите радости – страх. Това са разходи за опити частично да се възстанови здравето, многократно превишаващи стойността на защитата от излъчванията.

5. Само излъчванията ли са виновни за влошаване здравето на населението?

Разбира се, не. На земята не е останал нито един литър чист въздух. Пречистената вода ние купуваме в магазините или получаваме чрез филтриране. Земята е отровена от химия и радионуклеиди. Качеството на хранителните продукти – има много да желаем. Битовите проблеми също не способстват за здравето на нациите. И всички тези проблеми се виждат от всички, и правителствата на страните се стремят някак си да ги решат. Проблемът с електромагнитното замърсяване е по-различен.

Първо, това са 29% от причините за всички заболявания и този проблем е на първо място. Излъчванията отслабват имунитета на организма.

Второ, засега ние говорим основно за защитата от излъчванията на персоналния компютър , персоналния мобилен телефон. А какво да правим с електрическия влак, предаващата телевизионна антена, с цялата бързо растяща маса от излъчващи устройства, които увеличават общата плътност на електромагнитната енергия?

Ако в научните изследвания е доказано негативното влияние на излъчването върху репродуктивната функция на организма, то някога ще настъпи период на рязко влошаване здравето на нацията и увеличаване на броя на децата с вродени уродства. Никой не може точно да предскаже далечните последствия на безумния стремеж на човека към удобство и обогатяване. Затова проблема на електросмога трябва да се решава на правителствено ниво и във всемирен мащаб. И такава възможност сега има. Разработената технология от учените на екологичния център „ВАЛКОН”, която е подходяща не само за битовата техника, но и за по-мощни излъчващи устройства, позволява това да става. Тя основно променя нашето отношение към природата и е едно от най-важните направления за хармонизация на средата за обитаване от човека.

6. Много хора вече знаят за съществуването на защитните устройства. Какво е отношението към възможностите да защитиш себе си и своето семейство?
Тук можем да обособим три категории хора според тяхното отношение към своята безопасност: тези, които след като са се запознали с проблема и резултатите от научните изследвания веднага го купуват; тези, които се съмняват ( това е друга тема); и тези, които отказват даже да се запознаят с информацията и документите. С тази категория и ще започнем. Знаменитият хирург Амосов е казал: „ Всичко е добре, когато е с мярка, даже грижата за здравето”.

Има хора, които живеят само с грижат а за своето драгоценно здраве и само за това говорят. Такива хора отравят собствения си живот и са неприятни за обкръжаващите ги. Но има и друга крайност, за която е уместно да се каже: „Най-скъпата вещ на света е глупостта”.

Характерен пример от практиката:

-Девойко, вземете информация за вашия мобифон.

- Не ми трябва, звънила съм и пак ще звъня.

Приятно е да чувстваш себе си рязък и да показваш пренебрежение към своето здраве. Но какво ще говорите, когато родите непълноценно дете? Ще молите: „Докторе, помогнете!” Пренебрежението към здравето е тази глупост, която рано или късно, но непременно


ще ви лиши от радостите на живота.

Има информация за изследване с участието на 11 хил. Жители на Ирландия, за която споделя професор Джеймс Стейси: ” Тези хора, които използват мобилни телефони не повече от 2 мин. на ден, ми се оплакват от дискомфорт и други болезнени симптоми. А у тези пациенти, които използват мобилните средства за връзка редовно, възникват чести болки в главата, главозамайвания, а също така проблеми с концентрацията на вниманието. При това честотата на възникване на тези заболявания е право пропорционална на продължителността на телефонните разговори”.

Направете своите залози, Господа! Защита от излъчванията или „докторе помогнете!” Няма къде да се скриеш!
7. Всички вече привикнаха към това, че човек върви на улицата и разговаря по телефона. Не влияят ли излъчването на мобифона на обкръжаващите?

При използването на клетъчния телефон обкръжаващите също се подлагат на действието на излъчването. Вън от дома на разстояние няколко десетки метра нивото на ЕМП вече е повече от 0.5 мкВт/кв.см.. Когато клетъчния телефон се използва в апартамент, то на разстояние 3 метра нивото на излъчване е 400 мкВт/кв.см ( при това не е важно пред стена ли сте или не). Правителството трябва да обърне внимание на това. Както не трябва да се пуши на обществените места, така не трябва да се използват излъчващи устройства, които нямат защита и нанасят вреда на здравето на обкръжаващите.

8. Защита, разбира се, е нужна .Но е нужна увереност, че предлаганото устройство действително защитава и не нанася вреда.

Сега на пазара има няколко устройства, предназначени за защита от излъчванията. Това са устройства, въздействащи на имунитета на човека ( това непременно ще доведе до негативни последствия) , екраниращи го ( това е опасно), и устройството НЕУТРОНИК, което взаимодейства с излъчвателя и не влияя на човека. Това е най приемливия вариант.

9. Какво представлява НЕУТРОНИК?

Известно е , че всяка антена направена от токопроводящ материал и имаща специална конфигурация преобразува външния сигнал. Колективът от учени от екологичния център „ВАЛКОН” си е поставил задача да преобразува излъчванията на телевизора, компютъра, мобилния телефон по такъв начин, че без да влошава първоначалните характеристики на електронната техника, да отстрани вредното влияние на излъчванията върху организма на човека. В началния си вид НЕУТРОНИК беше обемна фигура с размер 200/200мм. После в процеса на експериментиране, беше доказано, че при преноса на материалния обект в холографско изображение се запазва честотния спектър и съответно свойствата на антената.

Неутроник е едно от последните постижения на микроелектрониката. Той представлява нанесена на тънка прозрачна основа ( 0.6х30х30мм.) с помощта на лазер специална шарка от токопроводим материал, имащ вътрешна кристална структура. Ноу-хау пространствено разположените линии проектирани върху плоскост от обемни фигури. Шарката съединява няколко десетки зашифровани знака и представлява кристална решетка, притежаваща свойствата на кристала да поглъща и преобразува електромагнитната енергия.

Разполагайте НЕУТРОНИК върху плоскост без гънки, съблюдавайки положението „ горе-долу”.

НЕУТРОНИК премахва напълно вредното въздействие на излъчвателя върху човека. След монтирането той веднага премахва енергоинформационното въздействие в продължение на 30-35 дни довежда до естествения фон смутеното от излъчвателя магнитно поле на земята ( хармонизира пространството около излъчвателя).

По данни на СЕС на Република Узбекистан, НЕУТРОНИК понижава дозата на низкоенергийното рентгеново излъчване от персоналния компютър до нивото на естествения радиационен фон.

Според наблюденията в Минск, НЕУТРОНИК намалява електостатичното поле на телевизора и персоналния компютър до такава степен, че то не с усеща. НЕУТРОНИК притежава и редица други свойства, които правят излъчванията безопасни за човека.

10. И все пак много хора се съмняват във възможностите на НЕУТРОНИК. Какви са мотивите им?

Ние често се сблъскваме с недоверието към НЕУТРОНИК даже от страна на доста грамотни хора, в това число физици, които имат научни степени.

Действително , външно НЕУТРОНИК изглежда като обикновена рисунка. Някои се учудват:” Как може той да защитава от излъчванията, без да се намира на пътя на електромагнитния поток?”( НЕУТРОНИК се залепва на левия долен ъгъл на телевизора компютъра и на задната стена на мобилния и радиотелефона, на радиостанциите. Това е някаква мистика. Това не може да бъде!

Притежаващите такава гледна точка не могат да бъдат убедени чрез резултатите от научните изследвания: „Може всичко да се напише!”

11. Може всичко да се напише?

Това е едно от трудно обяснимите качества на човека. За да се убедят в правотата на доказаното в научните експерименти ,специалистите трябва да положат много усилия и въпреки това ще се съмняват. На някакъв дилетант или този, комуто дадения проект пречи да пробутва на пазара опасна за здравето продукция, говори или пише в солиден вестник:” А, това са глупости!”. И такова „мнение” се приема без никакви доказателства.

Не приемайте нищо без доказателства.

Пазарът – това е скрита от вас борба на производителите, между които не малко са тези, за които най важното в живота са парите. Анализирайте и не повтаряйте глупости.

Съпоставяйте и мислете. Проблемът за въздействието на електромагнитните излъчвания върху човешкия организъм е толкова сериозен, че трябва да се хващаме даже за сламката и още повече да не отблъскваме спасителния пояс.

Струва си да поговорим и за „мистиката”. На земята има процеси, които науката може да обясни въз основа на законите, считани за непоклатими. Има процеси, които науката не може да обясни, но се стреми да направи това. Но има процеси, които не се вписват в установения мироглед и не се поддават на изучаване с помощта на съществуващото оборудване.

Психологически трудно е да се откажеш от привичните догми. По-просто е да пренебрегнеш новото, да го обявиш за свръхестествено, мистично, такова, което” не може да бъде”.

И сега е време да повторим:” И все пак тя се върти!” Има все още непознат, в голяма степен непризнат, невидим, но реален свят на фините материи. Науката не може да обясни ефектите на постоянния магнит, гравитацията, египетските пирамиди, пирамидата на Александър Холод и много други.

Не може засега науката да обясни феномена НЕУТРОНИК.

За разработването на НЕУТРОНИК група учени от Екологическия център „Валкон” проучи няколко стотици фундаментални работи за влиянието на излъчванията върху организма на човека. Те изследваха древни ръкописи, намерили в тях интересна информация, която им помогнала за разработването на НЕУТРОНИК. НЕУТРОНИК е създаден по експериментален път.

12.как сам се убедих в ефективността на НЕУТРОНИК.

Първата ми реакция беше както при много други –съмнение. Но материалите от изследванията, проведени в държавните

учреждения на Русия, Латвия, Узбекистан ме убедиха. Висока оценка дадоха на НЕУТРОНИК учените, лекарите, специалистите и хората, които са го монтирали на своята апаратура.

НЕУТРОНИК получи златен и сребърен медал на изложбите в Москва на ВВЦ и на Нижградския панаир през 2000г.

Въз основа на материала по създаването на НЕУТРОНИК директорът на центъра „ВАЛКОН” В.Н.Тюнаев защити научна дисертация. Той е член на Комитета по енергоинформационно благополучие на населението на РФ.

Убеди ме и позицията на учените на центъра. Те си поставиха задачата за физическото и нравственото оздравяване на човечеството, оздравяване на средата за обитаване. Учените направиха извода, че без нравственото оздравяване излекуваната болест се възвръща.

Хората , които имат такава висока морална позиция, не могат да бъдат излъгани.

Най мощното изследване е проведено в Латвия. В него взеха участие на 200 човека- работници от Латвийската телевизия, редица банки, учебни заведения, търговски, държавни и други предприятия. Резултатите ( с които можете подробно да се запознаете в центъра за нови технологии, град Рига), убедително потвърждават ефективността на НЕУТРОНИК ( www.neitronics.lv).

Лиценз за НЕУТРОНИК получиха: прибалтийските републики, Узбекистан, Северозападния и централен регион на РФ. Водят се преговори с други държави. Всичко това е невъзможно да постигнеш без наличието на научно потвърдени факти.

В Узбекистан НЕУТРОНИК е включен в държавна програма и

от бюджета са осигурени средства за неговото закупуване.

В изпитателната лаборатория ЗАО на Научно –изпитателния център ”САМТЕС” в Москва е потвърдено понижението на електростатичния потенциал на екрана на видеомонитора с 3-4 пъти.

Аналогични резултати по-рано аз получих на своя телевизор, на който след поставянето на НЕУТРОНИК зоната на статичното електричество намаля и след 10 дни практически изчезна. Това говори, че НЕУТРОНИК не е прекъсвач. Това потвърждава, че НЕУТРОНИК взаимодействува с излъчвателя, осигурява разтегнат във времето процес, който смело може да се нарече хармонизация на пространството около излъчвателя, т.е. привеждане на пространството смутено от излъчвателя към първоначалното му състояние, към естественото фоново ниво. И е глупаво да не се възползваме от такава възможност.

Проведени са тестове и в Минск, в едно от тях аз взех участие.
Човек е живял милиони години в естествена природна среда ( както и всичко живо) и рязкото изменение на това състояние в исторически много кратък промеждутък от време (практически мигновено) организмът на човека не може да издържи.

Ако ръководителите на държавите не разбират това и не се възползват от възможността да оправят положението ( още повече, че това не струва скъпо) , стремително нарастващата мощност на електромагнитното поле ще превиши критическото значение, което ще се отрази на генетиката на хората.

13. Стойността на НЕУТРОНИК не е ли препятствие за неговото предвижване на пазара?

Не е препятствие. НЕУТРОНИК не е сувенир. Това е вашата безопасност. Това е икономия на не малко средства за лекарства. Това е веднъж завинаги решен проблем. Това е подобряване качеството на живот. Ако разделите стойността на НЕУТРОНИК само за 10 години ( в работата си той няма ограничения), то вие ще се убедите, че вашата безопасност за всяка година струва по –евтино от видеокасети.

Пояснения.

1. какво е енергоинформационна съставляваща на потока на енергията?

Това е модулация на носещата честота, която съдържа в себе си информация. Именно тази съставляваща оказва най-голямо влияние на биологичния обект, на неговите междуклетъчни връзки и води до тяхното разбалансиране.

2. какво означава нелинеен характер на въздействие на ЕМИ върху организма на човека?

В пряк смисъл означава, че няма пряка зависимост между мощността на излъчвателя и нивото на нанесената вреда на организма. Въздействието в голяма степен зависи от наситеността на сигнала с информация, т.е. от влиянието на енергоинформационната съставляваща на сигнала върху организма. Затова нивото на нанесената вреда се определя само с биологически тестове или клинични изпитания върху човека, а също и върху животни. Само такива изследвания достоверно показват резултат от въздействието на целия спектър излъчвания върху човека.

Освен това характерът на въздействие зависи и от състоянието на организма на всеки човек в момента на въздействие . Това е също както един може да вдигне 200 кг., а друг не може и 20 кг.

3. Как може да се представи влиянието на НЕУТРОНИК върху излъчвателя?

НЕУТРОНИК е антена. Той се възбужда от полето на излъчвателя и създава свое поле в посока съответстваща на разположението на нанесените на него линии. Взаимодействието на двете полета ,очевидно, позволява по определен начин да се преобразува сигнала на излъчвателя, правейки го безопасен за човека. При това не се влошава качеството на изображението на монитора и не намалява далечината на действие на мобилните средства за връзка.

Неутроник хармонизира пространството, т.е. прави потока на енергията ( ако може да се сравни с течна или въздушна среда) от турбулентен на ламинарен, т.е. от бурен на плавен, подреден, аеродинамичен, не разрушаващ и запазващ заложените в него свойства.

4. Какво е биологично тестване?

Биологичното тестване – това е сравнение на състоянието на органите, системите и поведението на човека до и след въздействието на излъчвателя върху човека ( животните).Това е биорезонанс , електроенцефалограма, анализ на кръвта, метод на д-р Р.Фол и др.

Многочислените изследвания показали, че съвременните телевизори, компютри, клетъчни телефони, вместени в европейските нормативи много бързо и съществено влошават функционалните показатели на всички органи и системи у човека.

Показателите за състояние на човека без влиянието на излъчвателя и при неговото влияние с поставен на него НЕУТРОНИК са практически еднакви. Това означава, че НЕУТРОНИК практически пълно и веднага премахва въздействието на излъчвателя върху човека.

При използване на НЕУТРОНИК работното натоварване на организма не преминава в патология и 2-3 часа след завършване на работата организмът на човека се възстановява без остатъчни явления, а това съответствува на нормалния работен режим без излъчватели.

5. Най- простия начин да убедиш себе си и скептиците в ефективността на НЕУТРОНИК.

Най-добре е да се убеждавате чрез лични усещания. На телевизорите( освен на последните модели) се усеща електростатичното поле. Трябва бавно да прокарвате ръката встрани от екрана на разстояние примерно 0.05 м. И

и да я спрете когато почувствате въздействието на полето върху ръката. Запомнете това разстояние. Предложете и други да направят същото. Сега допрете ( без разединяване от
подложката ) НЕУТРОНИК към левия долен ъгъл на панела и прокарайте още веднъж ръката към екрана. Вие ще усетите полето на разстояние от екрана два пъти по-малко. НЕУТРОНИК прави това мигновено. Остатъчното електростатично поле НЕУТРОНИК ще отстрани за 7-10 дни.

6. По какви критерии са избрани местата за поставяне на НЕУТРОНИК?

Мястото на НЕУТРОНИК съответствува на направлението на създаваното от него поле. За монитора и телевизора полето е насочено по диагонала отдясно нагоре ( действа до 2 метра) и НЕУТРОНИК се закрепва съответно в левия долен ъгъл на панела или екрана.

За мобилните средства за връзка полето е насочено нагоре и НЕУТРОНИК се закрепва по-ниско от антената: на задната стена ( при наличие на калъф) или под капака на батерията. В последния случай може да се постави без да се отделя от подложката.

7. Може ли да се пренася НЕУТРОНИК от един излъчвател на друг?

Въздействието на излъчвателя върху човека се прекратява веднага, а смутеното от уреда поле на Земята се успокоява едва след 30-35 дни. Затова не се препоръчва пренасянето на НЕУТРОНИК. Ако вие сте залепили НЕУТРОНИКА, то той не трябва да се откъсва, тъй като са неизбежни деформациите.

8. Съществуват ли фалшификати на НЕУТРОНИК и работят ли те?

Изглеждащата простота на НЕУТРОНИК и актуалността на проблема за електромагнитното замърсяване съблазнява любителите на лесната печалба. Но НЕУТРОНИК има своите тайни. Фалшификатите, изработени в нарушение на технологията, не работят. Това показва проведеното тестване. Не трябва да се съблазнявате от занижената цена. НЕУТРОНИК трябва да се купува само от официалните представители на Екологичния център „ВАЛКОН”.Пълномощен представител на Екологичния център „ВАЛКОН”

Е.Г.Райко

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница