Решение за обществена поръчка; Обявление за обществена поръчкастраница1/9
Дата16.11.2017
Размер1.52 Mb.
Размер1.52 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
ОБЩИНА БУРГАС


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я
за

участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:


"Изпълнение на СМР на допълнителни обекти по проект „Интегриран проект за обновяване на значими пространства в град Бургас“ по следните обособени позиции:
Обособена позиция 1- "Благоустрояване и паркоустрояване на зони за отдих" в УПИ II, кв.60Б, по плана на жк."Меден Рудник", гр. Бургас“
Обособена позиция 2- „Благоустройство и паркоустройство, Скейтър парк, районен парк Изгрев, УПИ I, гр. Бургас“
Обособена позиция 3- „Реконструкция на спортна площадка в ж.к. „Славейков“, УПИ I, кв. 40, гр. Бургас“
Обособена позиция 4- „Благоустрояване и паркоустрояване  на районен парк "Лазур" –детска площадка и парково обзавеждане - УПИ І, кв.37, к-с“Лазур“, гр. Бургас“

във връзка с реализация на проект „Интегриран проект за обновяване на значими пространства в град Бургас“ съгласно договор ВG161PO001/1.4-09/2012/019 по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007- 2013 Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”. Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:   BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”Бургас, 2014 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Решение за обществена поръчка;

Обявление за обществена поръчка;

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА.

Раздел I УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА.

Раздел ІI. ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА.

Раздел ІІІ. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ
Раздел ІV ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ КЪМ ГАРАНЦИИТЕ ЗА УЧАСТИЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ
Раздел V ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
Раздел VІ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ
Раздел VІІ МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА
Раздел VІІІ КЛАСИРАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
Раздел ІХ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Раздел Х ДРУГИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1 - Списък на документите съдържащи се в офертата

Приложение № 2 – Техническо предложение;

Приложение № 3 – Ценова оферта;Други по образец

Приложения за ОП 1- Технически и работен проект „Благоустрояване и паркоустрояване на зони за отдих" в УПИ II, кв.60Б, по плана на жк."Меден Рудник", гр. Бургас“

Приложение КС за ОП 1
Приложение за ОП 2 -Технически и работен проект „Благоустройство и паркоустройство, Скейтър парк, районен парк Изгрев, УПИ I, гр. Бургас“

Приложение КС за ОП 2
Приложение ОП3- Технически и работен проект „Реконструкция на спортна площадка в ж.к. „Славейков“, УПИ I, кв. 40, гр. Бургас“

Приложение КС за ОП 3
Приложение ОП4 -Технически и работен проект „Благоустрояване и паркоустрояване  на районен парк "Лазур" –детска площадка и парково обзавеждане - УПИ І, кв.37, к-с“Лазур“, гр. Бургас“

ПриложениеКС за ОП 4

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА.

1. Увод
За целите на настоящата поръчка, Община Бургас разполага с разработени технически инвестиционни и работни проекти за обектите, обособени в 4 отделни обособени позиции, както следва:
„Благоустрояване и паркоустрояване на зони за отдих" в УПИ II, кв.60Б, по плана на жк."Меден Рудник", гр. Бургас“„Благоустройство и паркоустройство, Скейтър парк, районен парк Изгрев, УПИ I, гр. Бургас“
„Реконструкция на спортна площадка в ж.к. „Славейков“, УПИ I, кв. 40, гр. Бургас“
„Благоустрояване и паркоустрояване  на районен парк "Лазур" –детска площадка и парково обзавеждане - УПИ І, кв.37, к-с“Лазур“, гр. Бургас“

За обектите има издадени: Положително становище от РИОСВ, Разрешения, становища и предварителни договори за присъединяване със заинтересованите ведомства, както и издадени и влезли в сила разрешения за строеж както следва:
Разрешение за строеж № В-2/07.01. 2013 за обект „Благоустрояване и паркоустрояване на зони за отдих" в УПИ II, кв.60Б, по плана на жк."Меден Рудник", гр. Бургас“

Обектът е четвърта категория, съгласно чл. 8 ал. 4 от Наредба № 1 за Номенклатурата на видовете строежи на МРРБ и чл.137, ал.1, т.4 от ЗУТ.
Разрешение за строеж № И-84/17.12.2012 г. за обект „Благоустройство и паркоустройство, Скейтър парк, районен парк Изгрев, УПИ I, гр. Бургас“

Обектът е пета категория, съгласно чл. 10 ал.1 т.4 от Наредба № 1 за Номенклатурата на видовете строежи на МРРБ и чл.137, ал.1, т.5 от ЗУТ.
Разрешение за строеж № О-142/17.12.2012г. за обект „Реконструкция на спортна площадка в ж.к. „Славейков“, УПИ I, кв. 40, гр. Бургас“

Обектът е пета категория, съгласно чл. 10 ал. 1 т. 4 от Наредба № 1 за Номенклатурата на видовете строежи на МРРБ и чл.137, ал.1, т.5 от ЗУТ.
Разрешение за строеж № 55-„З“/17.12.2012г. за обект „Благоустрояване и паркоустрояване  на районен парк "Лазур" –детска площадка и парково обзавеждане - УПИ І, кв.37, к-с“Лазур“, гр. Бургас“

Обектът е пета категория, съгласно чл. 10 ал. 1 т. 4 от Наредба № 1 за Номенклатурата на видовете строежи на МРРБ и чл.137, ал.1, т.5 от ЗУТ.
Обществената поръчка се реализира в рамките на проект „Интегриран проект за обновяване на значими пространства в град Бургас“ съгласно договор ВG161PO001/1.4-09/2012/019 по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007- 2013 Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”. Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:   BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”. Средставата за СМР, за които Община Бургас е кандидатствала пред Управляващия орган на ОПРР са на обща стойност 1 584 616,80 лв без ДДС от които стойността на БФП /95%/: 1 243 352, 09 лв без ДДС, задължителен собствен принос /5%/ - 65 439,59 лв. и допълнителен собствен финансов принос: 275 825,12 лв без ДДС. Тези средства ще бъдат предоставени на Община Бургас след подписване на анекс между Управляващият орган по ОПРР и бенефициента Община Бургас. Действителните СМР за изпълнение предмета на поръчката започват след подписване на Протокол образец № 2 за откриване на строителна площадка и даване на строителна линия. Подписването на Протокол образец № 2 ще стане след датата на подписване на допълнително споразумение/анекс за финанансиране между Община Бургас и УО на ОПРР или наличие на собствени средства в бюджета на Община Бургас.

2. Предмет на поръчката. Прогнозна стойност:

"Изпълнение на СМР на допълнителни обекти по проект „Интегриран проект за обновяване на значими пространства в град Бургас“ по следните обособени позиции:
Обособена позиция 1- "Благоустрояване и паркоустрояване на зони за отдих" в УПИ II, кв.60Б, по плана на жк."Меден Рудник", гр. Бургас“
Обособена позиция 2- „Благоустройство и паркоустройство, Скейтър парк, районен парк Изгрев, УПИ I, гр. Бургас“
Обособена позиция 3- „Реконструкция на спортна площадка в ж.к. „Славейков“, УПИ I, кв. 40, гр. Бургас“
Обособена позиция 4- „Благоустрояване и паркоустрояване  на районен парк "Лазур" –детска площадка и парково обзавеждане - УПИ І, кв.37, к-с“Лазур“, гр. Бургас“
Обща прогнозна стойност на поръчката1 584 616,80 лв. без ДДС.
Поръчката е разделена на четири обособени позиции по смисъла на ЗОП, в които са разпределени четирите обекта, за които има издадени отделни разрешения за строеж. Участниците имат право да подават самостоятелни оферти само за една от обособените позиции. Обществената поръчка ще завърши с избор на четирима различни изпълнители по четирите обособени позиции.
При изготвянето на ценовите предложения, участниците следва да оферират крайна цена за обособената позиция, за която подават оферта, като сумата не следва да надвишава прогнозните стойности по проекта, а именно:
Прогнозна стойност Обособена позиция 1 - "Благоустрояване и паркоустрояване на зони за отдих" в УПИ II, кв.60Б, по плана на ж.к. "Меден Рудник", гр. Бургас“ -   579 963,91 лв. без вкл. ДДС /петстотин седемдесет и девет хиляди деветстотин шестдесет и три лева и деветдесет и една стотинка/.
Прогнозна стойност Обособена позиция 2 - „Благоустройство и паркоустройство, Скейтър парк, районен парк Изгрев, УПИ I, гр. Бургас“-   449 053,64 лв. без вкл. ДДС /четиристотин четиридесет и девет хиляди петдесет и три лева и шестдесет и четири стотинки/.
Прогнозна стойност Обособена позиция 3 - „Реконструкция на спортна площадка в ж.к. „Славейков“, УПИ I, кв. 40, гр. Бургас“-   127 691,69 лв. без вкл. ДДС /сто двадесет и седем хиляди шестотин деветдесет и един лев и шестдесет и девет стотинки/.
Прогнозна стойност Обособена позиция 4 - „Благоустрояване и паркоустрояване  на районен парк "Лазур" – детска площадка и парково обзавеждане - УПИ І, кв.37, к-с “Лазур“, гр. Бургас“ - 427 907,56 лв без вкл. ДДС /четиристотин двадесет и седем хиляди деветстотин и седем лева и петдесет и шест стотинки/.


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница