Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчкастраница1/13
Дата03.04.2017
Размер2.01 Mb.
Размер2.01 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

ОДОБРЯВАМ:
_____________________

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ГЛАВЕН КОМИСАР

НИКОЛАЙ СЛАВЕВ НИКОЛОВ

ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ

„ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” - МВР
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ


С ПРЕДМЕТ:
Доставка на помпени станции и моторни помпи”

по обособени позиции, както следва:


Обособена позиция № 1


“Доставка на хидромоторни помпи - контейнерен тип”;


Обособена позиция № 2


“Доставка на моторни помпи - контейнерен тип”;


Обособена позиция № 3


“Доставка на моторни помпи за отпадни води”;


Обособена позиция № 4

“Доставка на плаващи моторни помпи за отводняване”.по проект: „Повишаване капацитета на териториалните структури на ГДПБЗН – МВР за реакция при наводнения”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”

Одобрена с Решение № ОП-РЕ-12/25.02.2013 г.


СЪДЪРЖАНИЕ:
I. Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка;

II. Обявление за обществената поръчка;

ІІІ. Пълно описание на обекта на поръчката;

IV. Условия за изпълнение на поръчката и изисквания към участниците и офертите;

V. Показатели относителната им тежест и методика за определяне на оценката;

VІ.Технически спецификации;

VІІ. Образец на оферта за участие съдържаща: административни сведения, срок на валидност на офертата и списък на документите, подписан от участника – Образец № 1;

VIII. Декларация за регистрация по Закона за търговския регистър - Образец № 2;

  1. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. “а”, „б”, „в”, „г” и “д”, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП - Образец № 3;

  2. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП - Образец № 4;

ХI. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.93, б. „б” и б. „е” от Регламент /ЕО, ЕВРАТОМ/ № 1605/2002 г., изменен с Регламент 1995/2006 на Съвета, относно финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности - Образец № 5;

XII. Доказателства за икономическо и финансово състояние на участника - Образец № 6;

XIII. Доказателства за техническите възможности на участника - Образец № 7;

ХІV. Декларация за подизпълнители, които ще участват при изпълнението на поръчката и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда такива - Образец № 8;

ХV. Декларация за съгласие на подизпълнителите - Образец № 9;

ХVI. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договора – Образец № 10;

ХVII. Образец на техническо предложение - Образец № 11 А, Б, В и Г;

ХVIII. Образец на ценово предложение и указания за неговата подготовкаОбразец № 12 А, Б, В и Г;

ХІX. Проект на договор - Образец № 13 А, Б, В и Г.
III. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА
Доставка на помпени станции и моторни помпи”

по проект: „Повишаване капацитета на териториалните структури на ГДПБЗН – МВР за реакция при наводнения”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”

1. Количество

Обект на процедурата за възлагане на обществена поръчка е доставка на помпени станции и моторни помпи, по обособени позиции и количества, както следва:


Обособена позиция

Наименование

Количество

1.

Обособена позиция № 1

“Доставка на хидромоторни помпи - контейнерен тип”;

12 комплекта

2.

Обособена позиция № 2

“Доставка на моторни помпи - контейнерен тип”;

6 комплекта

3.

Обособена позиция № 3

“Доставка на моторни помпи за отпадни води”;

30 комплекта

4.

Обособена позиция № 4

“Доставка на плаващи моторни помпи за отводняване”.

30 комплекта


2. Стойност на поръчката

Стойността на поръчката се определя в български лева.

Обща прогнозна стойност в лева 14 987 500 лв. (четиринадесет милиона деветстотин осемдесет и седем хиляди и петстотин лева) без вкл. ДДС или 17 985 000 лв. (седемнадесет милиона деветстотин осемдесет и пет хиляди лева) с вкл. ДДС.

Разпределена по обособени позиции, прогнозната стойност е както следва:


Обособена позиция

Наименование

Прогнозна стойност в лева, без включен ДДС

Прогнозна стойност в лева, с ДДС

1.

Обособена позиция № 1

“Доставка на хидромоторни помпи - контейнерен тип”;

11 100 000

13 320 000

2.

Обособена позиция № 2

“Доставка на моторни помпи - контейнерен тип”;

3 750 000

4 500 000

3.

Обособена позиция № 3

“Доставка на моторни помпи за отпадни води”;

87 500

105 000

4.

Обособена позиция № 4

“Доставка на плаващи моторни помпи за отводняване”.

50 000

60 0003. Място на доставка

Мястото на доставка на посочените моторни помпи е: Централна складова база на ГДПБЗН-МВР, с. Локорско.

Изпълнителят уведомява писмено в срок до 14 дни предварително, за конкретната дата и час, на която ще осъществи доставката.
4. Срок за изпълнение на доставката

Крайният срок за изпълнение на доставката, считано от датата на сключване на договора е по предложение на участника, но не по-дълъг /за всяка конкретна обособена позиция/ от:


Обособена позиция

Наименование

Краен срок за доставка

1.

Обособена позиция № 1

“Доставка на хидромоторни помпи - контейнерен тип”;

до 360 календарни дни

2.

Обособена позиция № 2

“Доставка на моторни помпи - контейнерен тип”;

до 360 календарни дни

3.

Обособена позиция № 3

“Доставка на моторни помпи за отпадни води”;

до 360 календарни дни

4.

Обособена позиция № 4

“Доставка на плаващи моторни помпи за отводняване”.

до 360 календарни дни


*Забележка: Предложеният от участниците срок за изпълнение на доставката по всяка обособена позиция не може да бъдe по-дълъг от 360 календарни дни. В случай, че участник предложи срок за изпълнение на доставката по-дълъг от 360 календарни дни, същият ще бъде отстранен.
5. Предлагана цена

Предложената от участника цена без включен ДДС задължително трябва да включва всички разходи за изпълнение на доставката, в т.ч. митни сборове, транспортни разходи до мястото посочено за доставка и други.*Забележка: Митни сборове се калкулират, когато участникът предлага изделия (стока) подлежащи на митническо облагане, съгласно действащото законодателство в Р. България.
6. Начин и срок на плащане

Договорът/ите ще се сключи след осигуряване на финансови средства по проекта.

Заплащането на цената на договорът/ите ще се осъществява по един от следните начини – с авансово плащане или без авансово плащане.

6.1. Схема с авансово плащане.

- Авансовото плащане е в размер - до 20 % от цената на договора. Срещу авансовото плащане участникът представя оригинална банкова гаранция, равна на сумата на авансовото плащане и оригинална фактура. Точния размер на авансовото плащане, в случай че иска такова, участникът посочва в ценовото си предложение. Авансовото плащане ще се осъществява в срок до 45 (четиридесет и пет) календарни дни, след представяне на оригинална банкова гаранция и оригинална фактура, като Изпълнителят съгласува текста на фактурата с Възложителя.

Банковата гаранция за авансовото плащане трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя, или упълномощено от него длъжностно лице. Срокът на валидност на банковата гаранция е срока на изпълнение на договора плюс 45 (четиридесет и пет) календарни дни.

Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на изпълнителя. Разходите по евентуалното й усвояване са за сметка на възложителя. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът й да не бъде по-малък от размера на авансовото плащане.

- Окончателното плащане е в размер, представляващ разликата между авансовото плащане и остатъка от цената на договора. Окончателното плащане Възложителят прави в срок до 45 (четиридесет и пет) календарни дни, считано от датата на подписване на приемателно – предавателен протокол, като Изпълнителят съгласува текста на фактурата с Възложителя по едни от следните начини:


  • по банков път - на посочена от Изпълнителя банкова сметка след представяне на следните документи:

- оригинална фактура;

- приемателно – предавателен протокол, подписан от страните по договора.  • чрез разкриване на неотменяем, документарен, делим, непрехвърляем акредитив, открит в полза на Изпълнителя. Срокът на валидност на разкрития акредитив е срока на изпълнение на договора плюс 45 (четиридесет и пет) календарни дни. Акредитивът е усвоим срещу представяне на двустранно подписан приемателно – предавателен протокол и надлежно оформена оригинална фактура.

Всяка от страните поема за своя сметка банковите разноски на обслужващата банка.

Възложителят сам избира по какъв начин ще осъществи окончателното плащане.

6.2. Схема без авансово плащане.

Цялата дължима по договора цена се заплаща еднократно по реда предвиден за окончателното плащане в схемата с авансово плащане.

Изпълнителят декларира в ценовото си предложение по коя от посочените схеми иска да получи плащането и % на авансово плащане.

7. Документацията за участие, както Решението и Обявлението по настоящата процедура са публикувани на електронен адрес: http://www.nspbzn.mvr.bg/ в раздел Общeствени поръчки – профил на купувача.

Документацията участниците могат да получат или на хартиен носител или да я изтеглят от интернет адреса на Възложителя. Пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата е предоставен на следния интернет адрес: http://www.nspbzn.mvr.bg/. На хартиен носител документацията може да бъде получена в сградата на ГДПБЗН, находяща се в гр. София, ул. „Н. Габровски” 30 след предварителна заявка на тел. 02/96010291 или 02/96010341.

В срока, определен в чл. 29, ал. 1 във връзка с чл. 29, ал. 3 от ЗОП и посочен в т. IV.3.3 от Обявлението, заинтересованите лица следва да посочат данни и адрес за кореспонденция на тел. 02/96010291 или 02/96010341, във връзка с изпращане на разясненията.

При постъпване на въпроси /искане за разяснения/ по настоящата процедура, разясненията се публикуват на електронен адрес: http://www.nspbzn.mvr.bg/ в раздел Общeствени поръчки – профил на купувача.IV. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И ОФЕРТИТЕ
1. Изискуеми документи към офертата:

А/ Обществената поръчка се възлага на основание чл.16, ал.8 от ЗОП и ще се проведе по реда на глава пета от ЗОП. Участниците в процедурата следва да представят следните документи, които съгласно изискванията на чл. 57, ал.2 от ЗОП, трябва да са поставени в три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, които се поставят в един общ запечатан, непрозрачен и надписан плик:

Съдържание

І.

Съдържание на плик № 1 с надпис „Документи за подбор”

за Обособена позиция № .........
1.

Копие на документ за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Когато не е посочен ЕИК се представя удостоверение за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Ако участникът е регистриран или пререгистриран след 01.01.2008 г. по реда на Закона за търговския регистър (ЗТР) е достатъчно да се попълни и приложи декларация за регистрация по ЗТР, попълнена по образец съгласно Образец № 2 към документацията (не се отнася за чуждестранни юридически лица). Когато участникът в процедурата е чуждестранно юридическо лице или техни обединения, документът за регистрация се представя в официален превод, а документите по т. 4, 5 ,7 и 8 се представят и в превод. Когато участника е чуждестранно физическо лице, документът за самоличност се представя в официален превод, а документите по т. 4, 5 ,7 и 8 се представят и в превод.

2.

Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация).

3.

Когато участникът в процедурата е обединение се представят следните документи:

- Копие на акта за създаване на обединение или друг подписан от участниците в обединението документ, в който задължително се посочва представляващият;

- Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по т. 1, 4, 5 и 6 се представят за всяко физическо или юридическо лице включено в обединението.


4.

Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. “а”, „б”, „в”, „г” и “д”, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП - Образец № 3.

5.

Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП - Образец № 4.

6.

Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.93, б. „б” и б. „е” от Регламент /ЕО, ЕВРАТОМ/ № 1605/2002 г., изменен с Регламент 1995/2006 на Съвета, относно финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности - Образец № 5.

7.

Доказателства за икономическото и финансово състояние на участника:

7.1

Заверени копия на баланса и отчета за приходите и разходите за предходните три години (2010, 2011 и 2012 г.), когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. В случаите когато по обективни причини липсва заверен баланс и отчет за приходите и разходите за 2012 г., обстоятелствата за 2012 г. се доказват с декларацията по чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП- образец № 6.

За физическите лица: подписана от участника декларация, удостоверяваща дохода на физическото лице за всяка от последните три приключени финансови години. Тази декларация се зачита за подходящ документ по смисъла на чл. 50, ал. 2 от ЗОП.Прилагането на баланси и отчети за приходите и разходите не се изисква, когато същите са вписани в Търговския регистър (не се отнася за чуждестранните юридически лица).

7.2

Декларация – Образец № 6, съдържаща информация за общия оборот за последните три години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

* Участникът следва да е реализирал общ оборот за последните три години, в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си на стойност по обособени позиции, както следва:

За участие в обособена позиция № 1 - общ оборот в размер на 9 000 000 без ДДС;

За участие в обособена позиция № 2 - общ оборот в размер на 3 000 000 без ДДС;

За участие в обособена позиция № 3 - общ оборот в размер на 85 000 без ДДС;

За участие в обособена позиция № 4 - общ оборот в размер на 50 000лв. без ДДС.

* Забележка: Участникът да посочи общ оборот само за обособената позиция, за която участва.

8.

Доказателства за техническите възможности и квалификация на участника:

8.1

Декларация – Образец № 7, съдържаща списък на основните договори с предмет сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата в настоящата процедура, включително стойностите, датите и получателите, придружени от препоръки за добро изпълнение, в съответствие с всяка една от обособените позиции, за които участва:

Обособена позиция № 1 – изпълнени доставки по договори за пожарна техника и/ или помпени агрегати на стойност не по-малко от 9 000 000 без ДДС;

Обособена позиция № 2 – изпълнени доставки по договори за пожарна техника и/ или помпени агрегати на стойност не по-малко от 3 000 000 без ДДС

Обособена позиция № 3 – изпълнени доставки по договори за пожарна техника и/ или помпени агрегати на стойност не по-малко от 85 000 без ДДС
Обособена позиция № 4 – изпълнени доставки по договори за пожарна техника и/ или помпени агрегати на стойност не по-малко от 50 000лв. без ДДС

8.2

Описание и фотографски снимки/каталози (без ценови листи) на предложените технически средства, които ще се доставят по конкретната обособена позиция.

8.3

Копие на валидни сертификати за управление на качеството в съответствие с ISO 9001:2008 на производителите на:

по Обособена позиция № 1 –хидромоторни помпи - контейнерен тип;

по Обособена позиция № 2 – моторни помпи - контейнерен тип;

по Обособена позиция № 3 – моторни помпи за отпадни води;

по Обособена позиция № 4 - плаващи моторни помпи за отводняване,

издаден от лице или орган по чл.53, ал.3 от ЗОП, съответно отговарящ на изискванията за признаване по същия член. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки на ЕС, както и доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качество.9.

Декларация за участие на подизпълнители, ако участникът предвижда такива, както и вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП - Образец № 8.

10.

Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Образец № 9.

11.

Документ за внесена гаранция за участие – оригинал на вносната бележка или оригинал на банковата гаранция за участие.

12.

Декларация за приемане на условията в проекта на договора – Образец № 10.

13.

Документ по т. 5 от раздел ІІІ.1.4 от обявлението.

14.

Образец на оферта за участие съдържаща: административни сведения, срок на валидност на офертата и списък на документите, подписан от участника – Образец № 1.

ІІ.

Съдържание на плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”

за Обособена позиция № .........
15.

Техническо предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП и срок за изпълнение на поръчката – Образец № 11А, Б, В и Г.

ІІІ.

Съдържание на плик № 3 с надпис „Предлагана цена”

за Обособена позиция № .........
16.

Ценово предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП, попълнено по образец – Образец № 12А, Б, В и Г.

* Съгласно чл. 57, ал. 3 от ЗОП, когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, пликове 1, 2 и 3 се представят за всяка от позициите.


Б/ Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно упълномощено/и лице/а, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия участника (с изключение на изискуемите документи, които обективират лично изявление на конкретно лице/а - представляващ/и участника, и не могат да се подписват и представят от пълномощник).

В/ Участникът подготвя офертата си съгласно формата и съдържанието на Приложения № 1, 11 А, Б, В и Г и № 12 А, Б, В и Г ( образец на оферта, образец на техническо предложение и образец на ценова оферта) от документацията на Възложителя. Не се допуска подмяна на информация или на съдържанието в тях.

Г/ Когато участник предвижда участие на подизпълнители, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 4, 5 и 6 от ЗОП и декларацията за отсъствие на обстоятелствата по чл.93, б. „б” и б. „е” от Регламент /ЕО, ЕВРАТОМ/ № 1605/2002 г., изменен с Регламент 1995/2006 на Съвета, относно финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности се представят за всеки от тях.

Д/ Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:

1. документите по чл.56, ал. 1, т. 1 и 6 от ЗОП и декларацията за отсъствие на обстоятелствата по чл.93, б. „б” и б. „е” от Регламент /ЕО, ЕВРАТОМ/ № 1605/2002 г., изменен с Регламент 1995/2006 на Съвета, относно финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;

2. документите по чл. 56, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6;

Е/ Когато участникът в процедурата е чуждестранно юридическо лице или техни обединения, документът за регистрация по чл.56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл.56, ал. 1, т. 4, 5 и 6 от ЗОП и декларацията за отсъствие на обстоятелствата по чл.93, б. „б” и б. „е” от Регламент /ЕО, ЕВРАТОМ/ № 1605/2002 г., изменен с Регламент 1995/2006 на Съвета, относно финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности, които са на чужд език, се представят и в превод на български език. Когато участника е чуждестранно физическо лице, документът за самоличност се представя в официален превод, а документите по чл.56, ал. 1, т. 4, 5 и 6 от ЗОП и декларацията за отсъствие на обстоятелствата по чл.93, б. „б” и б. „е” от Регламент /ЕО, ЕВРАТОМ/ № 1605/2002 г., изменен с Регламент 1995/2006 на Съвета, относно финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности, които са на чужд език, се представят и в превод на български език.

Ж/ При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя в настоящата документация условия и образци.

З/ Гаранция за участие и гаранция за изпълнение. Форма на гаранциите. Размер на гаранциите.

- Форма на гаранциите.

Гаранциите се представят в една от следните форми:


  • депозит на парична сума по сметка на Възложителя;

  • банкова гаранция в полза на Възложителя.

Участникът сам избира формата на гаранциите.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка:

Банка: БНБ - Централно управление,

Банков код (BIC): BNBGBGSD,

Банкова сметка (IBAN): BG82BNBG96613300157303

Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на „парична сума”, платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. Ако участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да представи съответния документ с неговия подпис и печат (ако е длъжен да има такъв) в оригинал.

В случай, че участникът представя банкова гаранция, то същата се представя в оригинал и трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на възложителя, подписано от директора на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР или упълномощено от него длъжностно лице. Валидността на гаранцията за участие, следва да бъде не по-малко от 45 (четиридесет и пет) календарни дни след изтичане на срока на валидност на офертата. В гаранцията за участие следва да бъде посочен предмета на поръчката, за който участникът кандидатства и обособената позиция.

Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участниците. Разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на възложителя. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът й да не бъде по-малък от определения в настоящата поръчка.

- Размер на гаранциите:

Гаранцията за участие по обособени е както следва:


  • по обособена позиция 1 в размер на 111 000 лв.;

  • по обособена позиция 2 в размер на 37 500 лв.;

  • по обособена позиция 3 в размер на 850 лв.;

  • по обособена позиция 4 в размер на 500 лв.

Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 (три) % от стойността на поръчката без ДДС, със срок на валидност, срока на изпълнение на договора плюс 45 (четиридесет и пет) календарни дни.

Задържането и освобождаването на гаранцията за изпълнение се урежда подробно в договора за възлагане на обществена поръчка.
И/ Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта за съответната обособена позиция. Офертата се представя на български език. До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

К/ Всеки участник може да подава оферта за една или повече обособени позиции;

Л/ Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако в офертата си е поставил условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, или е представил повече от една оферта по обособена позиция, или е представил оферта с варианти, или е представил самостоятелна оферта, въпреки че в оферта на друг участник е посочен като подизпълнител и е попълнил декларация – Образец № 9.Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница