Решение за откриване на процедурата. Раздел ІІ: Обявление за обществената поръчкастраница1/4
Дата10.04.2017
Размер1.19 Mb.
Размер1.19 Mb.
  1   2   3   4

УТВЪРЖДАВАМ:

ИНЖ. Д. ЧОЛАКОВ

РЪКОВОДИТЕЛ МЕР ШУМЕН


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я
Реф. № МЕР Шумен/2014/1за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка.Предмет:

Техническо обслужване, текущ и основен ремонт, автотенекеджийски и автобояджийски услуги, включително доставка и/или подмяна на авто части, възли, детайли, материали, консумативи и смазочни материали на леки, автомобили, собственост на ЕСО ЕАД МЕР Шумен”


Шумен, 2014 г.


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

Раздел І: Решение за откриване на процедурата.

Раздел ІІ: Обявление за обществената поръчка.

Раздел ІІІ: Пълно описание на обекта на поръчката.

Раздел ІV: Технически изисквания.

Раздел V: правила за провеждане на процедурата.

Раздел VІ: Указания към участниците.

Раздел VІІ: образец на оферта.

Раздел VІІІ: Образци на документи, неразделна част от офертата.

Раздел ІХ: Проект на договор.


Раздел Х: Образец на банкова гаранция за изпълнение на договор.


РАЗДЕЛ ІІІ. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА:
ЕСО ЕАД в качеството си на възложител по член 7 т. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), на основание и в съответствие с изискванията на Част трета, раздел I от ЗОП, обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Техническо обслужване, текущ и основен ремонт, автотенекеджийски и автобояджийски услуги, включително доставка и/или подмяна на авто части, възли, детайли, материали, консумативи и смазочни материали на леки, автомобили, собственост на ЕСО ЕАД МЕР Шумен за извършване на техническото обслужване, текущия и основен ремонт, съобразно необходимите сервизни дейности, описани в Техническите изисквания, както и за доставка на съответните резервни части, материали и консумативи, които следва да бъдат осигурени за обслужване на наличните леки автомобили в ЕСО ЕАД Мрежови Експлоатационен Район /МЕР/ Шумен и Мрежови Експлоатационен Подрайон /МЕПР/ Търговище.


 1. Място на изпълнение на обществената поръчка

 • Възложителят предвижда всички дейности, заложени в предмета на обществената поръчка, да се извършват в гр. Шумен, като в гр. Търговище ще се извършват единствено дейностите, описани в буква „А” т. 8, 9 и т. 11 от приложените Технически изисквания.


2. Обем на поръчката

Поръчката е със срок на изпълнение две години от датата на сключване на договор с изпълнител.

Обществената поръчка включва извършването на техническо обслужване, текущ и основен ремонт, съобразно необходимите сервизни дейности, описани в Техническите изисквания, доставка на съответните резервни части, материали и консумативи, които следва да бъдат осигурени за обслужване на 25 бр. леки автомобили, собственост на ЕСО ЕАД Мрежови Експлоатационен Район /МЕР/ Шумен и Мрежови Експлоатационен Подрайон /МЕПР/ Търговище.

РАЗДЕЛ ІV. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
А. Видове сервизни дейности и обслужвания:
1. Техническо обслужване на автомобилите в зависимост от пробега на автомобила и заложените технически изисквания на производителя:

- доставка, смяна на масла и антифризи, спирачна течност;

- доставка, смяна на ремъци и ролки, свещи, крушки, накладки, акумулатори, филтри /маслени, горивни, поленови и др./.
2. Диагностика и отстраняване на натрупани копютърни грешки с необходимата апаратура за посочените марка и модел автомобили в Приложение №1 (отнася се за автомобилите, произведени след 2000 г.).
3. Диагностика, обслужване и/или ремонт на автомобили по заявка от Възложителя на:

3.1. Двигател – двигател (компютър) и двигател (механична диагностика)

3.2. Запалителна уредба

3.3. Горивна уредба и система за нагнетяване на въздуха /турбокомпресор/

3.4. Мазилна и охладителна уредба

3.5. Силово предаване:

- съединител

- привод на съединителя

- предавателна кутия

- карданно предаване

- деференциални мостове

3.6. Ходова част

- Преден мост

- Заден мост

- Окачване

3.7. Кормилен механизъм.

3.8. Спирачна уредба /спирачни помпи, цилиндри и маркучи и тръбопроводи, диагностика и ремонт на ABS системи и др./

3.9. Електрообзавеждане и електроинсталация.

3.10. Хидравлична система;

3.11. Диагностика и ремонт на климатична инсталация.

4. Автотенекеджийски услуги

5. Бояджийски услуги.

6. Регулиране на преден и заден мост.

7. Регулиране на фарове.

8. Подмяна (монтаж и демонтаж) и баланс на гуми.

9. Изправяне на джанти

10. Репатриране на аварирали леки и лекотоварни автомобили до 3,5 тона в автосервизната база в рамките на страната.

11. Ремонт и възстановяване на вътрешни и външни пневматични гуми

12. Доставка на резервни части – нови и оригинални.

13. Доставка на консумативи и материали, в това число спирачна течност, течност за чистачки, антифриз, двигателно масло, хидравлично масло, диференциално масло, двутактово масло, грес, технически вазелин, автошампоан и компресорно масло.Б. Срокове за обслужване на автомобилите.

1. При получена заявка от Възложителя до 12:00 часа за обслужване на автомобила същият да бъде приет до края на същия ден.


2. При получена заявка от Възложителя след 12:00 часа за обслужване на автомобила същият да бъде приет до 12:00 часа на следващия ден.
3. При аварийна ситуация реакция до 2 (два) часа
4. Време за извършване на дейностите предмет на настоящата процедура (важат за всички видове леки МПС ) – минималните срокове за извършане на дейностите, предмет на настоящата поръчка са:Видове сервизни дейности и обслужвания:

Минимален срок за извършване на дейностите

1. Техническо обслужване на автомобилите в зависимост от пробега на автомобила и заложените технически изисквания на производителя:

 

- доставка, смяна на масла и антифризи, спирачна течност

до 1 работен ден, считано от датата на одобряване от страна на Възложителя на документа по чл. 4.4.2 от проекта на договор, изготвен от Изпълнителя за обслужване на конкретен автомобил

- доставка, смяна на ремъци и ролки, свещи, крушки, накладки, акумулатори, филтри /маслени, горивни, поленови и др./

до 1 работен ден, считано от датата на одобряване от страна на Възложителя на документа по чл. 4.4.2 от проекта на договор, изготвен от Изпълнителя за обслужване на конкретен автомобил

2. Диагностика и отстраняване на натрупани копютърни грешки с необходимата апаратура за посочените марка и модел автомобили в Приложение №1 (отнася се за автомобилите, произведени след 2000 г.).

до 1 работен ден, считано от датата на одобряване от страна на Възложителя на документа по чл. 4.4.2 от проекта на договор, изготвен от Изпълнителя за диагностика на конкретен автомобил

3. Диагностика, обслужване и/или ремонт на автомобили по заявка от Възложителя на:

 

3.1. Двигател – двигател (компютър) и двигател (механична диагностика)

до 5 работни дни, считано от датата на одобряване от страна на Възложителя на документа по чл. 4.4.2 от проекта на договор, изготвен от Изпълнителя за обслужване, диагностика или ремонт на конкретен автомобил

3.2. Запалителна уредба

до 5 работни дни, считано от датата на одобряване от страна на Възложителя на документа по чл. 4.4.2 от проекта на договор, изготвен от Изпълнителя за обслужване, диагностика или ремонт на конкретен автомобил

3.3. Горивна уредба и система за нагнетяване на въздуха (турбокомпресор)

до 5 работни дни, считано от датата на одобряване от страна на Възложителя на документа по чл. 4.4.2 от проекта на договор, изготвен от Изпълнителя за обслужване, диагностика или ремонт на конкретен автомобил

3.4. Мазилна и охладителна уредба

до 5 работни дни, считано от датата на одобряване от страна на Възложителя на документа по чл. 4.4.2 от проекта на договор, изготвен от Изпълнителя за обслужване, диагностика или ремонт на конкретен автомобил

3.5. Силово предаване:

 

- съединител

до 5 работни дни, считано от датата на одобряване от страна на Възложителя на документа по чл. 4.4.2 от проекта на договор, изготвен от Изпълнителя за обслужване, диагностика или ремонт на конкретен автомобил

- привод на съединителя

до 5 работни дни, считано от датата на одобряване от страна на Възложителя на документа по чл. 4.4.2 от проекта на договор, изготвен от Изпълнителя за обслужване, диагностика или ремонт на конкретен автомобил

- предавателна кутия

до 5 работни дни, считано от датата на одобряване от страна на Възложителя на документа по чл. 4.4.2 от проекта на договор, изготвен от Изпълнителя за обслужване, диагностика или ремонт на конкретен автомобил

- карданно предаване

до 5 работни дни, считано от датата на одобряване от страна на Възложителя на документа по чл. 4.4.2 от проекта на договор, изготвен от Изпълнителя за обслужване, диагностика или ремонт на конкретен автомобил

- деференциални мостове

до 5 работни дни, считано от датата на одобряване от страна на Възложителя на документа по чл. 4.4.2 от проекта на договор, изготвен от Изпълнителя за обслужване, диагностика или ремонт на конкретен автомобил

3.6. Ходова част

 

- Преден мост

до 5 работни дни, считано от датата на одобряване от страна на Възложителя на документа по чл. 4.4.2 от проекта на договор, изготвен от Изпълнителя за обслужване, диагностика или ремонт на конкретен автомобил

- Заден мост

до 5 работни дни, считано от датата на одобряване от страна на Възложителя на документа по чл. 4.4.2 от проекта на договор, изготвен от Изпълнителя за обслужване, диагностика или ремонт на конкретен автомобил

- Окачване

до 5 работни дни, считано от датата на одобряване от страна на Възложителя на документа по чл. 4.4.2 от проекта на договор, изготвен от Изпълнителя за обслужване, диагностика или ремонт на конкретен автомобил

3.7. Кормилен механизъм.

до 5 работни дни, считано от датата на одобряване от страна на Възложителя на документа по чл. 4.4.2 от проекта на договор, изготвен от Изпълнителя за обслужване, диагностика или ремонт на конкретен автомобил

3.8. Спирачна уредба (спирачни помпи, цилиндри, маркучи и тръбопроводи, диагностика и ремонт на ABS системи и спирачни асистенти)

до 5 работни дни, считано от датата на одобряване от страна на Възложителя на документа по чл. 4.4.2 от проекта на договор, изготвен от Изпълнителя за обслужване, диагностика или ремонт на конкретен автомобил

3.9. Електрообзавеждане и електроинсталация

до 5 работни дни, считано от датата на одобряване от страна на Възложителя на документа по чл. 4.4.2 от проекта на договор, изготвен от Изпълнителя за обслужване, диагностика или ремонт на конкретен автомобил

3.10. Хидравлична система;

до 5 работни дни, считано от датата на одобряване от страна на Възложителя на документа по чл. 4.4.2 от проекта на договор, изготвен от Изпълнителя за обслужване, диагностика или ремонт на конкретен автомобил

3.11. Диагностика и ремонт на климатична инсталация.

до 1 работен ден, считано от датата на одобряване от страна на Възложителя на документа по чл. 4.4.2 от проекта на договор, изготвен от Изпълнителя за обслужване, диагностика или ремонт на конкретен автомобил

4. Автотенекеджийски услуги

до 10 работни дни, считано от датата на одобряване от страна на Възложителя на документа по чл. 4.4.2 от проекта на договор, изготвен от Изпълнителя за обслужване, диагностика или ремонт на конкретен автомобил

5. Бояджийски услуги.

до 10 работни дни, считано от датата на одобряване от страна на Възложителя на документа по чл. 4.4.2 от проекта на договор, изготвен от Изпълнителя за обслужване, диагностика или ремонт на конкретен автомобил

6. Регулиране на преден и заден мост.

до 1 работен ден, считано от датата на одобряване от страна на Възложителя на документа по чл. 4.4.2 от проекта на договор, изготвен от Изпълнителя за обслужване, диагностика или ремонт на конкретен автомобил

7. Регулиране на фарове.

до 1 работен ден, считано от датата на одобряване от страна на Възложителя на документа по чл. 4.4.2 от проекта на договор, изготвен от Изпълнителя за обслужване на конкретен автомобил

8. Подмяна (монтаж и демонтаж) и баланс на гуми.

до 1 работен ден, считано от датата на одобряване от страна на Възложителя на документа по чл. 4.4.2 от проекта на договор, изготвен от Изпълнителя за обслужване на конкретен автомобил

9. Изправяне на джанти

до 1 работен ден, считано от датата на одобряване от страна на Възложителя на документа по чл. 4.4.2 от проекта на договор, изготвен от Изпълнителя за обслужване на конкретен автомобил

10. Репатриране на аварирали леки и лекотоварни автомобили до 3,5 тона в автосервизната база в рамките на страната.

до 2 часа, след получване на сигнал по чл. 4.2.1. от проекта на договор

11. Ремонт и възстановяване на вътрешни и външни пневматични гуми

до 1 работен ден, считано от датата на одобряване от страна на Възложителя на документа по чл. 4.4.2 от проекта на договор, изготвен от Изпълнителя за обслужване на конкретен автомобил

12. Доставка на резервни части – нови и оригинални.

Сроковете за доставка да бъдат както следва:

 • не повече от 3 работни дни за налични резервни части;

 • не повече от 20 работни дни за специфични резервни части;

Сроковете започват да текат, считано от датата на одобряване от страна на Възложителя на документа по чл. 4.5. от проекта на договора.

13. Доставка на консумативи и материали, в това число спирачна течност, течност за чистачки, антифриз, двигателно масло, хидравлично масло, диференциално масло, двутактово масло, грес, технически вазелин, автошампоан и компресорно масло.

Сроковете за доставка да бъдат както следва:

 • не повече от 3 работни дни за налични консумативи и материали;

 • не повече от 20 работни дни за специфични консумативи и материали;

Сроковете започват да текат, считано от датата на одобряване от страна на Възложителя на документа по чл. 4.5. от проекта на договора.

Доставяните от Участниците резервни части и консумативи следва да бъдат придружавани, при поискване от Възложителя от сертификати и декларации за съответствие, доказващи съответствието на стоките с тези на завода производител на конкретния автомобил.


В. Изисквания към участниците в обществената поръчка


 1. Да разполагат в гр. Шумен с оборудвана сервизна база за обслужване на леки автомобили, както и с необходимия квалифициран персонал или такива на подизпълнители за всички изброени в т.”А” от настоящите технически изисквания видове сервизни дейности и обслужвания. В гр. Търговище участниците е необходимо да разполагат единствено с оборудвана сервизна база, както и с необходимия квалифициран персонал или такива на подизпълнители за следните дейности:

  • Подмяна (монтаж и демонтаж) и баланс на гуми – т. 8 от изброените в буква „А” от настоящите технически изисквания видове дейности и обслужвания;

  • Изправяне на джанти - т. 9 от изброените в буква „А” от настоящите технически изисквания видове дейности и обслужвания;

  • Ремонт и възстановяване на вътрешни и външни пневматични гуми - т. 11 от изброените в буква „А” от настоящите технически изисквания видове дейности и обслужвания;


Забележка: Под сервизна база да се разбират един или съвкупност от повече сервизи, които като цяло да отговарят на всички изисквания от настоящите технически спецификации.

2. Брой работни места за компютърна диагностика на двигател-минимум 1бр.

3. Брой работни места за ремонт на леки автомобили/ канал или хидравличен крик/-минимум 2 броя.

Участниците в обществената поръчка трябва да разполагат с:

4. Стенд за електронна диагностика на повредите.

5. Стенд за регулировка на преден и заден мост.

6. Стенд за изпробване на спирачна система.

7. Стенд за регулиране на фарове.

8. Стенд за разпъване на ударени автомобили.

9. Прибор за обслужване на климатична инсталация.

10. Камера за изпичане на боядисани автомобили.

11. Участниците в обществената поръчка трябва да имат възможност за проследяване на броя посещения в автосервиза, извършените видове ремонти и дефектиране, както и стойност на извършените услуги за всяка единица МПС – Таблица № 1.


12. В края на всеки месец участниците в обществената поръчка да имат възможност да представят отчет на Възложителя (на хартиен и/или електронен носител) за диагностицираните и ремонтирани автомобили в следния примерен табличен вид (Таблица № 1):

Таблица № 1.МЕР

Дата на влизане в сервиза

Рег.№ на автомо-била

Марка и модел на автомобила

Километраж на автомобила при влизане в сервиза

Установен дефект

Приет за ремонт

Да/не

Дата

Вид на ремонта

Предаден на дата

Цена на извър-шената услуга


Г. Други изисквания
1. Участниците в обществената поръчка трябва да гарантират приоритетно обслужване на автомобилите на възложителя.

2. В случай, че участникът не разполага със собствена база в дадено населено място, но може да извършва дейностите по обществената поръчка, използвайки чужди ресурси, той трябва да декларира това и да го удостовери чрез заверено копие на действащ договор или чрез заверено копие на предварителен договор.

3. Възложителят си запазва правото да провери декларираните в офертите на участниците обстоятелства чрез извършване на оглед на сервизните бази от компетентните технически лица – членове на комисията, за което ще бъде изготвен констативен протокол.
4. Изисквания при ценообразуването

За база за използваните нормовремена за отделните видове дейности се използват:  • посочените в НАРЕДБА № 24 ОТ 8 МАРТ 2006 Г. ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ ПО ЧЛ. 249, Т. 1 И 2 ОТ КОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО И ЗА МЕТОДИКАТА ЗА УРЕЖДАНЕ НА ПРЕТЕНЦИИ ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ НА ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, Издадена от Комисията за финансов надзор, Обн. ДВ. бр.25 от 24 Март 2006г., изм. ДВ. бр.36 от 2 Май 2006г., изм. ДВ. бр.55 от 6 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2008г., изм. ДВ. бр.55 от 19 Юли 2011г.

  • или използване на документи от производителя на автомобила, определящи технологичното време за дадена операция.

Цената на дейностите се формира като сума от предвидените в Наредба № 24 нормовремена за съответната работа или посочените такива в документите от производителя, умножени по договорената цена за технологичен час труд за съответната категория персонал плюс цената на материалите, резервните части и консумативи, съгласно актуалната ценова листа на Изпълнителя, редуцирана с договорената отстъпка. В документите, свързани с ремонта, задължително се посочва номера на позицията от таблиците в Наредба № 24 или номера/кода от документа на производителя, определящ технологичното време за дадена операция.


 1. Гаранционни срокове

Участниците в обществената поръчка да гарантират за качественото изпълнение на конкретна услуга и вложените при това резервни части за срок не по-кратък от 6 (шест) месеца от датата на подписване на приемо – предавателния протокол (Приложение №4), а при основен ремонт на двигател – не по-малко от 12 месеца или пробег на автомобила не по-малък от 20 000 км, считано от датата на подписване на приемо – предавателния протокол (Приложение №4).

Гаранционният срок на доставяните резервни части да бъде не по-кратък от 6 (шест) месеца, от датата на доставка и/или, съгласно документацията на завода - производител.Доставяните консумативи и материали (масла, спирачна течност, течност за чистачки, антифриз, грес) да бъдат в срок на годност, като същите да бъдат произведени в срок до 12 месеца назад, считано от датата на доставка.
Приложение № 1
Марки и модели леки автомобили, налични в МЕР Шумен и МЕПР Търговище на ЕСО ЕАД
МЕР/

МЕПР

МАРКА

МОДЕЛ

ВИД

ОБЕМ

ГОДИНА

БРОЙ

ГОРИВО

ДВИГАТЕЛ

ПРОИЗВ.

1.

МЕР

Деу

Ланос

Бензин

1,5

2001

1

2.

МЕР

Хюндай

Санта Фе

Бензин

2,7

2007

1

3.

МЕР

Пежо

307

Дизел

1,6HDI

2008

1

4.

МЕР

Пежо

308 БК

Дизел

1,6HDI

2009

2

5.

МЕР

Пежо

Партнер

Дизел

1,6HDI

2008

2

6.

МЕР

Пежо

Партнер

Дизел

1,6HDI

2009

1

7.

МЕР

Пежо

Експерт

Дизел

2,0HDI

2009

1

8.

МЕР

Ситроен

Берлинго

Дизел

1,6HDI

2008

1

9.

МЕР

Деу

Люблин

Дизел

2,5

2001

1

10.

МЕР

Фолксваген

Каравел

Дизел

1,7

1989

1

11.

МЕР

Форд

Рейнджър

Дизел

2,5

2005

1

12.

МЕР

Нисан

Навара

Дизел

2,5

2008

1

13.

МЕР

Нисан

Патрол

Дизел

3,0

2009

1

14.

МЕР

УАЗ

31514.6

Бензин

2,5

2003

1

15.

МЕР

УАЗ

3909.06

Бензин

2,5

2003

1

16.

МЕР

УАЗ

39094

Бензин

2,89

2004

1

17.

МЕПР

Шкода

Октавия

Бензин

2,0

2005

1

18.

МЕПР

Пежо

Партнер

Дизел

1,6HDI

2008

1

19.

МЕПР

Пежо

Партнер

Дизел

1,6HDI

2009

1

20.

МЕПР

Пежо

307

Дизел

1,6HDI

2008

1

21.

МЕПР

Форд

Рейнджър

Дизел

2,5TDCI

2007

1

22.

МЕПР

Нисан

Патрол

Дизел

3,0

2009

1

23.

МЕПР

Лада

Нива21213

Бензин

1,7

1996

1

24.

МЕПР

УАЗ

3741

Бензин

2,5

1993

1

25.

МЕПР

УАЗ

3909.06

Бензин

2,5

2001

1

Обществената поръчка включва ремонт, техническо обслужване и доставка на резервни части, материали и консумативи за леките, автомобили на ЕСО ЕАД, МЕР Шумен и МЕПР Търговище.Участниците в обществената поръчка следва задължително да докажат наличието на подходящи сервизни бази за всички дейонсти, описани в техническите изисквания по обслужване на леките автомобили в гр. Шумен, а за гр. Търговище следва задължително да докажат наличието на подходящи сервизни бази за дейности, описани в буква ''В'', т. 1 от настоящите Технически изисквания.
Забележка:

1. В посоченото разпределение на автомобилите може да настъпи промяна в резултат на бракуване, закупуване на нови автомобили, прехвърляне на автомобили от един район в друг.

РАЗДЕЛ V. ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА.
1. Общи правила за провеждане на процедурата.


  1. Настоящите правила определят принципите, условията и реда за провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка в съответствие със Закона за обществените поръчки (ЗОП).

  2. За провеждане на процедурата, в съответствие с чл. 34 от ЗОП, Възложителят назначава комисия, като определя нейния състав и резервни членове.

  3. Комисията, назначена от възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти.

  4. Членовете на комисията и консултантите подписват декларация за съответствие на обстоятелствата и спазване на изискванията на чл. 35 от ЗОП, след получаване на списъка с участниците и на всеки етап от процедурата, когато настъпи промяна в декларираните обстоятелства.

  5. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата, или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

  6. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика: плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” и плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, след което най-малко трима от членовете на комисията подписват плик № 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите участници.

  7. В присъствието на лицата по т.1.5., комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници. Комисията след това отваря плик № 1, оповестява документите, които той съдържа и проверява съответствието със списъка документи, съдържащи се в офертата.

  8. След извършване на действията по т. 1.6. и т. 1.7. приключва публичната част от заседанието на комисията.

  9. Комисията разглежда документите в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол.

  10. Когато установи липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя, комисията изпраща протокола по т.1.9 до всички участници. Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 (пет) работни дни от получаването на протокола по т.1.9.

  11. Участникът няма право да представя други документи освен липсващите и тези за отстраняване на несъответствията, посочени в протокола на комисията по т.1.9.

  12. След изтичането на срока по т. 1.10., комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор.

  13. Комисията при необходимост може по всяко време:

1.13.1. Да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица;

1.13.2. Да изисква от участниците:

а) разяснения за заявени от тях данни;

б) допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и 3, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовот предложение на участниците.


1.14. Комисията уведомява възложителя, когато в хода на нейната работа възникнат основателни съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики по смисъла на чл.15 от Закона за защита на конкуранциата.

1.15. В случаите по т.1.14. възложителят уведомява Комисията за защита на конкуренцията. Уведомяването не спира провеждането и приключването на процедурата.  1. Комисията предлага за отстраняване от процедурата, участник:

- който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП;

- за когото са налице обстоятелствата по чл. 47, ал.1 и 5 от ЗОП;

- който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя, съдържащи се в обявлението и в документацията за участие;

- който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал.2 от ЗОП;

- за когото по реда на чл.68, ал.11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.  1. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.

  2. Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

  3. Комисията обявява по подходящ начин (на интернет страницата на ЕСО ЕАД: http://www.eso.bg/default.aspx/nachalo/bg) датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти, при което право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване. При отваряне на ценовите оферти комисията оповестява предлаганите цени.

  4. След отварянето на плика с предлаганата цена и оповестяването й, най-малко трима от членовете на комисията подписват ценовата оферта на участника.

  5. След извършване на действията по т. 1.19. и т. 1.20. приключва публичната част от заседанието на комисията.

  6. Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това.

  7. Комисията може да приеме писмената обосновка по т.1.22 и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:

 • оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

 • предложеното техническо решение;

 • наличието на изключително благоприятни условия за участника;

 • икономичност при изпълнение на обществената поръчка;

 • получаване на държавна помощ.

  1. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.

2. Разглеждане, оценка и класиране на допуснатите оферти.

  1. Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява и класира по критерий „най-ниска цена”.


Методика за оценка на офертите
Офертите на участниците се оценяват в низходящ ред по критерии "най-ниска цена" при следната методика:
Комплексна оценка КО, където:
КО = НР + НК + ЦД + ЦТ + ЦУ
Максималната стойност на комплексната оценка може да бъде 100 точки. В посочената по-горе формула отделните компоненти имат следното значение:


 1. НР – Надценка на резервните части на доставната цена за участника, с която той ще ги продава на възложителя.

Надценката се посочва в проценти, като най-ниската предложена надценка получава 20 точки, а точките за надецнка на останалите участници се изчисляват по следната формула:


НРmin

НР = х 20

НРi
Забележка:

1. За нуждите на оценката предложеният процент надценка в посочената по-горе формула се прилага в неговото числово изражение;

2. В случай, че в ценовата си оферта участник, за надценка на резервни части и/или материали и консумативи посочи 0%, то за нуждите на оценката изчисленията ще бъдат направени до третия знак след десетичната запетая при стойност за съответната надценка 0,01%;

3. Посочената от участника, избран за изпълнител на обществената поръчка надценка за резервни части в процентно изражение се приема за постоянна и няма да бъде променяна за срока на действие на договора, освен при намаляването й.


 1. НК – Надценка на консумативи и материали на доставната цена за участника, с която той ще ги продава на възложителя.

Надценката се посочва в проценти, като най-ниската предложена надценка получава 20 точки, а точките за надценка на останалите участници се изчисляват по следната формула:


НКmin

НК = х 20

НКi
Забележка:

1. За нуждите на оценката предложеният процент надценка в посочената по-горе формула се прилага в неговото числово изражение;

2. В случай, че в ценовата си оферта участник, за надценка на консумативи и материали на доставната цена за участника, с която той ще ги продава на възложителя посочи 0%, то за нуждите на оценката изчисленията ще бъдат направени до третия знак след десетичната запетая при стойност за съответната надценка 0,01%;

3. Посочената от участника, избран за изпълнител на обществената поръчка надценка за консумативи и материали в процентно изражение се приема за постоянна и няма да бъде променяна за срока на действие на договора, освен при намаляването й.


 1. ЦД - Цена за диагностика.

Цената за диагностика се образува като средно аритметична цена за извършване на диагностика на един брой автомобил на:

- двигател;

- запалителна уредба;

- горивна уредба;

- мазилна и охладителна уредба;

- ел.инсталация;

- съединител;

- предавателна кутия;

- карданно предаване;

- диференциални мостове;

- преден мост;

- заден мост;

- окачване;

- кормилен механизъм;

- спирачна уредба;

- хидравлична система;

- климатична инсталация


p

ЦД = Цдi /p,

i = 1


където:

p = 16 е общият брой на посочените цени за диагностика;

Ц дi е конкретна цена за диагностика от посочения по-горе списък.
Най-ниската предложена средно аритметична цена за диагностика получава 10 точки. Средно аритметичните цени на устаналите участници се оценяват по следната формула:
ЦДmin

ЦД = х 10

ЦДi
Забележка:

За срока на договора посочените по-горе цени за диагностика се приемат за постоянни и няма да бъдат променяни за срока на действие на договора, освен при намаляването й.


 1. ЦТ - Цена за труд.

Цената за труд се образува като средно аритметична цена от часовите ставки (единичните цени на технологичен час) за извършване на дейности на един брой автомобил от следния характер:

- По електрическата система;

- По механичната система;

- Автотенекеджийски дейности;

- Бояджийски дейности;

- Подмяна (монтаж и демонтаж) и баланс на един брой гума;

- Изправяне на един брой джанта.

p

ЦТ = Цтi /q,

i = 1


където:

q = 6 е общият брой на посочените по-горе часови ставки за дейности за извършване на един автомобил;

Ц тi е конкретна цена на технологичен час за вид дейност от посочения по-горе списък.
Най-ниската предложена средно аритметична цена за труд получава 30 точки. Средно аритметичните цени на останалите участници се оценяват по следната формула:
ЦТmin

ЦТ = х 30

ЦТi
Забележка:

За срока на договора цените за технологичен час труд на посочените по-горе дейности се приемат за постоянни и няма да бъдат променяни за срока на действие на договора, освен при намаляването й.


 1. ЦУ - Цена за услуги.

Цената за услуги се образува като средно аритметична цена от единичните цени за извършване на следните услуги на един брой автомобил:

- Цена за регулиране на (преден и заден мост) ходова част (Цр);

- Цена за регулиране на фарове (Цф); • Цена за пътна помощ (на аварирал автомобил) от мястото на авария до сервизен център в гр. Шумен или гр. Търговище. Цената се посочва в лева без ДДС на километър:

  • Цена за пътна помощ за автомобил с технически допустима максимална маса до 3,5 тона (Цп1).


ЦУ = (Цр + Цф + Цп1)/m
където:

m = 3 е общият брой на посочените по-горе цени за услуги за извърпшване на един автомобил.
Най-ниската предложена средно аритметична цена за услуги получава 20 точки. Средно аритметичните цени на останалите участници се оценяват по следната формула:
ЦУmin

ЦУ= х 20

ЦУi

Забележка:

За срока на договора посочените по-горе цени за услуги се приемат за постоянни и няма да бъдат променяни за срока на действие на договора, освен при намаляването й.
Всички посочени цени са в лева франко мястото на изпълнение на услугите с включени всички разходи (транспорт, застраховки, мита, такси и др.), без ДДС.

Цената за конкретно свършената работа по договора с изпълнителя на обществената поръчка ще се формира като сбор от необходимите нормовремена (измерени в технологични часове), определени за отделните видове дейности, посочени в НАРЕДБА № 24 ОТ 8 МАРТ 2006 Г. ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ ПО ЧЛ. 249, Т. 1 И 2 ОТ КОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО И ЗА МЕТОДИКАТА ЗА УРЕЖДАНЕ НА ПРЕТЕНЦИИ ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ НА ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА и/или от документи на производителя на автомобила, определящи технологичното време за дадена операция, умножени по часовата ставка за труд за един технологичен час от офертата на изпълнителя, плюс цената на вложените консумативи, материали и резервни части, образувана от доставната за изпълнителя цена с начислена надценка върху нея.  1. В случай, че цените в две или повече оферти са еднакви, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

  2. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, който се подписва от всички нейни членове и се предава на възложителя заедно с цялата документация.

2.5. Комплексните оценки на офертите заедно с оценките по всички други показатели се нанасят в Таблица 3.

  1. таблица 3 се подписва от всички членове на комисията.

  2. Комисията приключва своята работа с приемане на протокола от възложителя.Таблица 3


Сподели с приятели:
  1   2   3   4


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница