Решение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчкастраница1/12
Дата17.11.2017
Размер2.09 Mb.
Размер2.09 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

М

ИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ

АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ”
ул. “Ген. Гурко” № 5, София – 1000 avto_а@rta.government.bg

тел.: (+359 2) 930 88 40

факс: (+359 2) 988 54 95 www.rta.government.bg
СЪГЛАСУВАЛ:


ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ

АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ”
Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА
УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
Отпечатване и доставка на документите, необходими за осъществяване на дейността на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, осигуряване на персонализирането и отчета на документите за периодичните прегледи на техническата изправност на пътните превозни средства и осигуряване на тестовете за теоретичните изпити, провеждани от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” тяхното персонализиране и проверка”.

2016 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:
Проект на Решение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Проект на Обявление за обществената поръчка.


I. Описание на обществената поръчка.

II. Условия за участие и условия за отстраняване.

III. Подготовка за участие.

IV. Оформяне и представяне на офертите.

V. Изисквания към съдържанието на офертите.

VI. Разяснения и средства за комуникация.

VII. Техническа спецификация.

VIII. Гаранции.

IX. Отваряне, разглеждане, оценяване и класиране на офертите. Обявяване на решението на възложителя.

X. Сключване на договор. Прекратяване на процедурата.

XI. Изчисляване на сроковете.

XII. Методика за оценка на офертите.

XIII. Приложения образци на документи.

1. Представяне на участника;

2. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП;

3. Списък на изпълнените услуги, сходни с предмета на поръчката, извършени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на оферта;

4. Декларация да липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП;

5. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител;

6. Декларация за всеки от подизпълнителите, че спрямо него не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП;

7. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;

8. Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка;

9. Техническа оферта/предложение на участника;

10. Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП;

11. Ценова оферта/предложение на участника;

12. Примерен списък на документите, съдържащи се в офертата.
XIV. Проект на Договор за обществена поръчка;

XV. Адреси на териториалните структури „Автомобилна администрация”.

XVI. Приложения към Техническата спецификация.


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Отпечатване и доставка на документите, необходими за осъществяване на дейността на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, осигуряване на персонализирането и отчета на документите за периодичните прегледи на техническата изправност на пътните превозни средства и осигуряване на тестовете за теоретичните изпити, провеждани от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, тяхното персонализиране и проверка”.

Настоящата документация е изготвена с цел да Ви помогне да се запознаете с условията и да подготвите своите оферти за участие в процедурата, съобразно Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, представени в документацията.

Възложителят предоставя пълен и неограничен достъп по електронен път до документацията за участие в настоящата процедура като я публикува на електронната страница на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, Раздел „Профил на купувача”, наhttp://www.rta.government.bg/index.php?page=scategories&scategory=obshtestveni_poruchki

Документацията за участие може да се получи на място в сградата на Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация$, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5 или всяко лице може да поиска документацията да му бъде предоставена от възложителя. Всяко лице, което желае да му бъде предоставена документация за участие на хартиен носител за негова сметка може да заяви това на адрес: гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5, за Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация” или на факс: 02 988 54 95, като в този случай възложителят изпраща документацията за сметка на лицето.

Офертите на участниците се приемат всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:30 ч. и в срока, посочен в обявлението за обществената поръчка, публикувано в Регистъра на Агенцията за обществени поръчки (АОП).

Офертите се подават в деловодството на Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация”, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5.

  1. ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА


Възложител.

Изпълнителна агенция Автомобилна администрация (ИААА) е юридическо лице на бюджетна издръжка към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията със седалище в гр. София и с териториални структури (областни отдели) във всички областни градове на страната.

ИААА е възложител по смисъла на чл. 7, ал. 1 от ЗОП и като такъв има задължението при възлагането на обществени поръчки стриктно да спазва разпоредбите на ЗОП и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

ИААА се ръководи и представлява от изпълнителен директор.


Предмет на обществената поръчка.

„Отпечатване и доставка на документите, необходими за осъществяване на дейността на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, осигуряване на персонализирането и отчета на документите за периодичните прегледи на техническата изправност на пътните превозни средства и осигуряване на тестовете за теоретичните изпити, провеждани от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, тяхното персонализиране и проверка”.

В предмета на обществената поръчка няма обособени позиции.
Обект на обществената поръчка.

Обект на поръчката е отпечатването и периодична доставка на документи, холографски продукти и образци, които са ценни книжа по смисъла на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, както и на други документи, формуляри, бланки, холографски продукти и образци, необходими за осъществяване на дейността на ИААА.

Видът и техническите характеристики на документите, формулярите, бланките, холографските продукти и образците са посочени в Техническата спецификация към настоящата документация.

Отпечатването и периодичната доставка на документите, формулярите, бланките, холографските продукти и образците се извършва след предварителна заявка от възложителя. В Техническата спецификация са посочени прогнозни/ориентировъчни годишни количества, като възложителят има право да поръчва отпечатването и доставката на по-малко или повече от посоченото количество.

Изпълнителят доставя заявените документи, формуляри, бланки, холографски продукти и образци на посоченото в заявката място, във вид и начин, описани в проекта на договор и гарантира сигурността при доставката.

Изпълнителят следва да осигури възможност за отчет на отпечатаните, раздадените и изразходваните документи във връзка с периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, за персонализиране на издаваните удостоверения за техническа изправност на ППС, регистриране на данните от прегледите и предаването им към ИААА, съгласно изискванията на възложителя, посочени в Техническата спецификация, и чл. 147, ал. 8 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) и чл. 11, от Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, като осигурява и необходимите за това технически средства и инфраструктура, както и тяхната поддръжка.

Изпълнителят следва да осигури възможност за проверка на отпечатаните тестове, използвани при провеждането от възложителя на теоретични изпити за придобиване на правоспособност на управление на моторни превозни средства, за персонализиране на тестовете, нанасянето на резултатите в протоколите за проведени теоретични изпити и предаването им към ИААА, съгласно изискванията на възложителя, посочени в Техническата спецификация, като осигурява и необходимите за това технически средства и инфраструктура, както и тяхната поддръжка.
Прогнозна стойност (финансов ресурс).

До 5 000 000 (пет милиона) лева за срока на договора.

Обявената прогнозна стойност не може да бъде надвишавана. Ценова оферта на участник, в която се предлага цена по-висока от посочената прогнозна стойност ще бъде отстранена.


Правно основание за откриване на процедурата.

Обявяването на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка е на основание чл. 16, ал. 1, ал. 4 във връзка с Глава пета от ЗОП


Мотиви за избора на процедура по възлагане на поръчката.

Предвид индикативната стойност на поръчката за периода на договора, провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, прозрачността при разходването на финансовите средства и защитата на обществения интерес, посредством осъществяването на контрол върху разходването на средства от държавния бюджет.


Срок на договора.

60 месеца от влизане на договора в сила или до изчерпване на определения финансов ресурс за изпълнението на обществената поръчка.


Начин на плащане.

Плащанията ще се извършват в български лева, по банков път и по начина и в срока съгласно договора за възлагане на изпълнението на поръчката..


Място за изпълнение на поръчката.

Територията на Република България, като доставките трябва да се извършват на адресите на:  • административната сграда на ИААА в гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5;

  • 27-те териториални структури (Областни отдела „Автомобилна администрация” (ООАА), съгласно приложен списък и точни адреси на обектите (по приложения към документацията списък).

  • на адресите на всички лица, получили разрешение по реда на Наредба № H-32 за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства и на действащите учебни центрове получили разрешение за провеждане на обучение по реда на Наредба № 38 за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение, посочени в сайта на възложителя, раздел регистри.


Прогнозни количества.

Прогнозните количества са посочени в Техническата спецификация. Те са за една година и са ориентировъчни.

Посочените количества са индикативни и не задължават възложителя да заяви услугите в прогнозните количества. Възложителят може да заяви по-голям или по-малък брой изделия от прогнозните количества, в зависимост от необходимостта му.  1. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И УСЛОВИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ


1. Общи разпоредби.
Участник в обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на условията на ЗОП и на изискванията от възложителя.

Възложителят няма право да изисква обединенията да имат определена правна форма, за да могат да представят оферта. Не се допуска до участие в процедурата участник, който не отговаря на законовите изисквания или на някое от условията на възложителя в тази документация.

Участникът не може да бъде отстранен от процедурата за възлагане на обществената поръчка на основание на неговия статут или правната му форма, когато той или участниците в обединението имат право да предоставят съответната услуга в държавата-членка, в която са установени.

В случай, че участникът е обединение, участниците в обединението сключват споразумение. Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертите се представя и копие на документа, с който е създадено обединението. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществена поръчка и за периода на изпълнение на договора.

Представляващият може да бъде определен и с друг документ, подписан от участниците в обединението (съгласно чл. 56, ал. 1, т. 2 от ЗОП), когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

Не се допуска участник да участва в офертата на друг участник под каквато и да е форма, включително участниците да сключват споразумения помежду си във връзка с поръчката, както и да си възлагат работи като подизпълнители един на друг за целите на изпълнението на тази поръчка.

С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и е посочено като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

Всеки участник може да представи само една оферта по настоящата обществена поръчка. В откритата процедура за възлагане на обществената поръчка не може да участва лице, което е свързано по смисъла на ЗОП с друг участник в процедурата.

Свързани лица или свързани предприятия не могат да бъдат самостоятелни участници в процедурата.

Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да декларира видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители.

Участникът, които е подал самостоятелна оферта и в същото време е посочен като подизпълнител в офертата на друг участник, се отстранява от участие.

Изпълнителят сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка.
Изпълнителят няма право да:

1. сключва договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП;

2. възлага изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители;

3. заменя посочен в офертата подизпълнител, освен когато:

а) за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП;

б) предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за подизпълнение;

в) договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя, включително в случаите по чл. 45а, ал. 6 от ЗОП.
В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по т. 1-3 по-горе.

Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

Не е нарушение на забраната по т. 2 по-горе и по чл. 45а, ал. 4 от ЗОП доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно – от договора за подизпълнение.

Изпълнителят е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП, както и при нарушаване на забраната по чл. 45а, ал. 4 от ЗОП в 14-дневен срок от узнаването. В тези случаи изпълнителят сключва нов договор за подизпълнение при спазване на условията и изискванията на чл. 45а, ал. 1 – 5 от ЗОП.

Възложителят приема изпълнението на дейност по договора за обществена поръчка, за която изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на изпълнителя и на подизпълнителя.

При приемането на работата изпълнителят може да представи на възложителя доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.

Възложителят извършва окончателното плащане по договор за обществена поръчка, за който има сключени договори за подизпълнение, след като получи от изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети по реда на чл. 45б, ал. 1 от ЗОП. Това изискване не се прилага в случаите по чл. 45б, ал. 2 от ЗОП.
2. Условия за участие и условия за отстраняване.
2.1. Условия за участие:

Възложителят допуска до участие в процедурата участник, който:2.1.1. не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс (НК);

б) подкуп по чл. 301 – 307 от НК;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от НК;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от НК;

Участник – чуждестранно лице се допуска до участие, ако не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за някое от деянията по т. 2.1.1, съгласно законодателството в държавата, в което е установено лицето.

2.1.2. не е обявен в несъстоятелност;

2.1.3. не е в производство по ликвидация или не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

2.1.4. няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

2.1.5. няма лица по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, които са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

2.1.6. не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

2.1.7. не се намира в открито производство за обявяване в несъстоятелност, или не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон (ТЗ) , а в случай че участникът е чуждестранно лице – не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си.

2.1.8. не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от НК във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

Изискванията по т. 2.1.1 и 2.1.8 се отнасят както следва:

1. при събирателно дружество – за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от ТЗ;

2. при командитно дружество – за лицата по чл. 105 от ТЗ, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 141, ал. 2 от ТЗ, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от ТЗ;

4. при акционерно дружество – за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от ТЗ, а при липса на овластяване – за лицата по чл. 235, ал. 1 от ТЗ;

5. при командитно дружество с акции – за лицата по чл. 244, ал. 4 от ТЗ;

6. при едноличен търговец – за физическото лице - търговец;

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица – за лицата, които представляват участника;

8. в изброените по-горе случаи и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, изискването се отнася само за прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

При подаване на офертата за участие участникът удостоверява липсата на обстоятелствата, посочени по-горе, с декларации. Подизпълнителите подават декларацията за обстоятелствата по 2.1.1-2.1.6. Когато участникът е юридическо лице, за обстоятелствата по т. 2.1.2, 2.1.3 и 2.1.5 е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по т. 2.1.1 – 2.1.4 и на посочените в обявлението обстоятелства по т. 2.1.7-2.1.8, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя.

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, всеки от подизпълнителите трябва да отговаря на изискванията по т. 2.1.1 – 2.1.6, за което участникът трябва да приложи към офертата си за участие декларации от всеки посочен подизпълнител.

Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП или някое от посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП. При представяне на офертата участникът удостоверява липсата на тези обстоятелства с декларацията по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. Когато законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, не предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им служебно и безплатно на възложителя, при подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи:

- документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, издадени от компетентен орган, или

- извлечение от съдебен регистър, или

- еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен.

Когато в държавата, в която кандидатът или участникът е установен, не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен.

Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница