Решение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчкастраница2/12
Дата17.11.2017
Размер2.09 Mb.
Размер2.09 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

2.1.9. Не могат да участват в процедурата за възлагане на обществена поръчка дружества, попадащи в приложното поле на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

При подаване на офертата за участие участникът удостоверява липсата на обстоятелствата, посочени по-горе, с декларация по образец към документацията.2.1.10. Не могат да участват като самостоятелни участници в процедурата за възлагане на обществената поръчка свързани лица и свързани предприятия по смисъла на § 1, т. 23а и т. 24 от ЗОП.

При подаване на офертата за участие участникът удостоверява липсата на обстоятелствата, посочени по-горе, с декларация по образец към документацията.2.1.11. Не могат да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка самостоятелно или в обединение с други лица като участници, членове на обединения-участници, подизпълнители, или чрез свързани лица, лица, които са участвали като външни експерти в изработването на техническите спецификации в документацията за участие, освен ако документите, в чието изработване са участвали, са променени така, че не предоставят на участника информация, която му дава предимство пред останалите участници в процедурата.

При подаване на офертата за участие участникът удостоверява липсата на обстоятелствата, посочени по-горе, с декларация по образец към документацията.


2.2. Минимални изисквания за икономически, финансови и технически възможности, на които трябва да отговарят участниците в обществената поръчка.

2.2.1. Участникът следва да докаже наличието на възможности за осигуряване на изпълнение на предмета на настоящата поръчка, съответстващо на изискванията на Възложителя, т. е. че разполага с финансов ресурс (за консумативи, средства за работна заплата и свързаните с нея данъци и осигуровки, и други) за изпълнение на поръчката, в размер не по-малък от 2 500 000 (два милиона и петстотин хиляди) лева за последните три години. Обстоятелството се доказва с един или няколко от следните документи:

1. Удостоверение от банка, доказващо, че участникът разполага за изпълнение на поръчката със собствен или привлечен финансов ресурс в размер не по-малък от 2 500 000 (два милиона и петстотин хиляди) лева;

2. Годишния финансов отчет за 2012 г., 2013 г. и 2014 г. или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен, доказващи, че участникът разполага за изпълнение на поръчката със собствен или привлечен финансов ресурс в размер не по-малък от 2 500 000 (два милиона и петстотин хиляди)лева. Участникът може да не представи годишния си финансов отчет или някоя от съставните му части ако са публикувани в публичен регистър в Република България. В този случай участникът посочва информация за органа, който поддържа регистъра;

3. Всеки друг документ по смисъла на чл. 50, ал. 2 от ЗОП, който доказва, че участникът разполага за изпълнение на поръчката с финансов ресурс не по-малък от 2 500 000 (два милиона и петстотин хиляди) лева.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите по 2.2.1. се доказва от един или повече от участниците в обединението, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП.
2.2.2. Участникът трябва да докаже наличието на поне две изпълнени услуги за производство и доставка на ценни книжа и поне две за производство и апликиране на холографски продукти еднакви или сходни с предмета на поръчката за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертите. Обстоятелството се доказва чрез списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. В списъка се посочват стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. В тези случаи доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите по 2.2.2. се доказва от един или повече от участниците в обединението, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП.2.2.3. За изпълнението на поръчката, участникът е длъжен да участва с експерти, с квалификация и опит, отговарящи на изискванията, посочени в документацията.Обстоятелството се доказва чрез списък, в който се посочва образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на ключовите експерти, удостоверяващи изискванията на документацията (в свободен текст).

Участниците следва да разполагат със следните експерти в областта на полиграфията, съгл. чл. 51, ал. 1, т. 4 и 7 от ЗОП, както следва:

1. Ръководител на екипа: с образователна степен „магистър”, специалност „полиграфия” или еквивалентен; да притежава общ стаж по специалността не по-малко от 10 години; да има специфичен опит като ръководител в поне един подобен проект, свързан с производство и/или защита на ценни книжа.

2. Ключов експерт „Оптика”, с образователна степен „магистър”, инженерно образование по специалност „Оптични системи” или еквивалентен; да притежава общ стаж по специалността не по-малко от 5 години;

3. Ключов експерт „Химия”, с образователна степен „магистър”, специалност „Химия и/или химични технологии или еквивалентен”; да притежава общ стаж по специалността не по-малко от 5 години;

4. Ключов експерт „Холограми”, с образователна степен „магистър”, специалност „Физическа оптика” или еквивалентен; да притежава общ стаж по специалността не по-малко от 5 години;

5. Ключов експерт „Електронна техника”, с образователна степен “магистър”, специалност „Електронна техника и микроелектроника” или еквивалентен; да притежава общ стаж по специалността не по-малко от 5 години;

6. Двама ключови експерти „Физика”, с образователна степен „магистър”, специалност „Теоретична физика” или „Физика на твърдото тяло” или еквивалентен; всеки от експертите да притежава общ стаж по специалността не по-малко от 5 години. Един от експертите следва да бъде определен като лице, отговарящо за контрола на качеството.

7. Четирима експерти с образователна квалификация „оператор на печатно и/или оптично машинно производство“ или еквивалентен, всеки от експертите да притежава общ стаж по специалността не по-малко от 5 години.

8. Експерт – дизайнер с образование/квалификация по специалността, определен като лице, отговарящо за контрола на качеството.


Изпълнителят трябва да прилага следните правила:

1. По отношение на ключовите експерти:

а) Замяна на ключов експерт се допуска само със съгласието на възложителя;

б) Оттегляне на ключов експерт и замяната му с друг ключов експерт се допуска само по важни лични и здравословни причини, които не позволяват на експерта да продължи да работи по проекта или в случаите когато той напусне изпълнителя (в качеството му на работодател);

в) Извън случаите по т. б) оттеглянето и/или замяната на ключов експерт се наказва с неустойка от 10% от договорената цена за всеки отделен случай, включително, когато възложителят е одобрил замяната.

2. Замяната на експерти трябва винаги да е с лица, отговарящи на същите изисквания, като одобрения ключов експерт и същата следва да се одобри от възложителя;

3. Замяната на ключови експерти и привличането на допълнителни експерти (включително и помощен персонал) не е основание за изпълнителя да иска и получава каквото и да е друго допълнително плащане извън предложената от него цена за изпълнение на поръчката.

Предвид сложността и големия обхват на поръчката, за изпълнението на описаните в настоящата Техническа спецификация дейности, изпълнителят може да наеме и други експерти, в съответствие с нуждите по поръчката.

Всички експерти трябва да са независими от възложителя и да не съществува конфликт на интереси при изпълнение на задълженията им по договора за изпълнение.

Държавни служители и други служители на държавната или местната администрация, имащи отношение към изпълнението на предмета на обществената поръчка, не могат да бъдат наемани като специалисти и експерти при изпълнението на предмета на обществената поръчка.

Всички разходи за ключовите експерти и другите експерти трябва бъдат включени в предлаганата цена за изпълнение на поръчката и не подлежат при никакви условия на допълнително плащане от страна на възложителя.
2.2.4. Дейността на участниците следва да е приведена в съответствие с изискванията на стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен за производство на холографски продукти, флексопечат или ситопечат, офсетов печат и дигитален печат.

2.2.5. Дейността на участниците следва да е приведена в съответствие със стандарт ISO 27001:2013 или еквивалентен за информационна сигурност на процесите на производство и апликация на холографски продукти, флексопечат или ситопечат, офсетов печат и дигитален печат.

2.2.6. Участниците в процедурата следва да са регистрирани членове на Международната асоциация на производителите на холограми.

2.2.7. Участниците следва да са оторизирани да отпечатват ценни книжа по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа (НУРОКЦК).

2.2.8. Участниците следва да разполагат с техническа и информационна база за изпълнение на поръчката и за създаване на матрица-оригинал на холографските продукти съгласно чл. 51, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

Предвид обществената значимост на дейността по осъществяване на предмета на поръчката, участникът следва да разполага с технически капацитет за отпечатване и доставка на документи с холографска защита (до 5% от общото годишно количество) след получаване на заявка от възложителя при извънредни и спешни за възложителя случаи.

В случай на нужда възложителят може да променя дизайна на документите по всяко време. Възложителят може да променя графичния дизайн (лице и гръб) с 10 (десет) работни дни предизвестие. При искане на възложителя за цялостна промяна дизайна на документите изпълнителят се задължава:

- да извърши промяната до 5 (пет) работни дни;

- едва след получаване на одобрение от възложителя да имплементира промените в документите.
2.2.9. Участниците следва да разполагат с производствена база за предварителна персонализация на документите, предмет на обществената поръчка, предоставяща възможност за осъществяване на постоянен контрол от страна на възложителя в реално време. От съображения за сигурност, процесът на отпечатване на печатните материали ще се наблюдава, контролира и документира. За доказване на изискването се представя декларация в свободен текст. Възложителят може да поиска допълнителни документи за доказване на тези обстоятелства, съгласно чл. 68, ал. 11 от ЗОП.

2.2.10. Участниците следва да докажат наличието на методика, оборудване и квалифициран персонал, позволяващи извършването на експертен анализ на автентичността на холограмата. Разделителната способност на оборудването за анализ на структурите на холограмата трябва да е не по-малка от 500 000 dpi.

2.2.11. Участниците следва да представят мостри на: а) лиценз на Общността за международен автомобилен превоз (по избор от т. 1 до т. 4 от Техническото задание); б) разрешително за международен превоз на пътници с автомобилен транспорт; в) розова бланка (т. 12 и 13 от Техническото задание); г) комплект документи за извършване на проверка на техническата изправност на ППС; д) изпитен тест по предоставен макет и примерни въпроси, съгласно приложенията към настоящата документация.

Забележка: Мострите подлежат на експертен анализ за съответствие с всички изисквания, посочени в Техническата спецификация. В случай на установяване на липса на някой от указаните техническите параметри участникът се отстранява от участие.
2.3. Условия за отстраняване

Възложителят отстранява от участие в процедурата участник:2.3.1. който не отговаря на условията за участие, посочени в тази документация;

2.3.2. чиято оферта не отговаря на условията в тази документация;

2.3.3. който не е представил някой от документите, съгласно изискванията на тази документация в срока, определен в чл. 68, ал. 9 от ЗОП;

2.3.4. който не е представил документ за внесена гаранция за участие, съгласно изискванията на тази документация в срока, определен в чл. 68, ал. 9 от ЗОП;

2.3.5. който не е представил предложение за изпълнение на поръчката в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и не го е представил в плика с офертата;

2.3.6. който е предложил ценова оферта, която не е представена в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Плик № 3 „Предлагана цена”;

2.3.7. който е посочил някъде в офертата си, извън плик № 3 „Предлагана цена”, елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея);

2.3.8. който не отговаря на обявените от възложителя изисквания за икономическо и финансово състояние, професионална квалификация и технически възможности.

2.3.9. попада в приложното поле на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;  1. ПОДГОТОВКА ЗА УЧАСТИЕ

Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, посочени в тази документация.

Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП.

За разглеждане, оценяване и класиране ще бъдат приети само оферти, които отговарят на законовите изисквания и изискванията, предвидени в настоящата документация.

Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените от възложителя в обявлението и документацията, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата.

Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи единствено от участниците.

Всички разходи за подготовка на офертите и участие в процедурата са за сметка на участниците. Спрямо възложителя не могат да се предявяват каквито и да било претенции за разходи, направени от участниците по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или самото провеждане на процедурата, освен в случаите, посочени в чл. 39, ал. 5 от ЗОП.  1. ОФОРМЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от възложителя и изискванията на ЗОП.

Всички документи в офертите на участниците трябва да бъдат актуални към датата, определена за краен срок за подаване на офертите.

Участниците трябва да представят офертата на хартиен носител в оригинал, както и на електронен носител.

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик (общ плик) от участника лично или от упълномощен от него представител на посочения от възложителя адрес или се изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба. Пликът се надписва по следния начин:
ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ

„АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ”

УЛ. „ГЕН. Й. В. ГУРКО” № 5

ГР. СОФИЯ - 1000

О Ф Е Р Т А


за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Отпечатване и доставка на документите, необходими за осъществяване на дейността на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, осигуряване на персонализирането и отчета на документите за периодичните прегледи на техническата изправност на пътните превозни средства и осигуряване на тестовете за теоретичните изпити, провеждани от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, тяхното персонализиране и проверка”.
………………………………………………………………………………..

име на участника

_________________________________________________
адрес за кореспонденция

________________________________________________


лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес
Да не се отваря преди разглеждане от комисията”

Пликът с офертата (общия плик) трябва да съдържа 3 (три) отделни запечатани непрозрачни плика, както следва:  • Плик № 1 с надпис „Документи за подбор” и наименованието на участника;

  • Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” и наименованието на участника;

  • Плик № 3 с надпис „Предлагана цена” и наименованието на участника.

Офертата се подава на български език. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или юридически лица, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод на български език, а документите по чл. 56, ал.1, т. 5 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод на български език.

Забележка: „Официален превод” е превод, извършен от преводач, който е вписан в списък на лице, което има сключен договор с Министерство на външните работи на Република България за извършване на официални преводи.

Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 т. 1, б. „а” и „б” от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

Документите по чл. 56, ал. 1, т. 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.

Когато в условията на настоящата обществена поръчка за някой от изискуемите документи е определено, че може да се представи като „заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа се съдържа текста „вярно с оригинала”, поставен е собственоръчен подпис на лицето, извършило заверката и е положен печат.

В случаите, в които участникът е обединение, което не разполага със собствен печат, върху документа може да бъде положен печат на един от участниците в обединението.

Важно: Съдържащите се в настоящата документацията за участие образци и условията в тях са задължителни за участниците. Когато офертата (вкл. техническото и/или ценово предложение), не е представена по съответните образци, възложителят може да отстрани участника, поради несъответствие на офертата с изискванията от документацията за участие.
Офертите трябва да бъдат адресирани до Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5 и представени от участника лично или от упълномощено от него лице в деловодството на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Офертите могат да се подават всеки работен ден 09:00 до 17:30 ч. от датата на изпращане на обявлението до Агенцията за обществени поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки. Датата и часът, до които могат да се подават офертите се съдържа в обявлението.

При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя на офертата на участника се издава разписка за подадена и приета оферта.

Възложителят не носи отговорност за получаване на оферти в случай, че се използва друг начин за представяне, който не е посочен в обявлението или в документацията.

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участника оферта, която е представена след изтичане на крайния срок за подаване на оферти или в незапечатан или скъсан плик. Оферти изпратени с препоръчано писмо и обратна разписка, получени след срока за получаване на оферти не се приемат. Рискът в този случай е за сметка на участника.

До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата, освен ако в срока не представи нова оферта. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на оферта с входящ номер….”.

След изтичане на срока за получаване на оферти участникът може да представя допълнително документи към офертата си, само ако те са посочени в подготвения от комисията за избор протокол с констатации относно наличието и редовността на представените в плик № 1 документи. Документите се представят в срока, определен в чл. 68, ал. 9 от ЗОП, считано от датата на получаването на протокола.

Възложителят удължава срока за получаване на оферти в случай, че от предоставяне на искано разяснение от възложителя до крайния срок за получаване на оферти за участие остават по-малко от 6 дни, като възложителят удължава срока за получаване на оферти за участие с толкова дни, колкото е забавата. В този случай гаранциите за участие в процедурата също трябва да се удължат със съответния срок.

Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществена поръчка. В този случай класираните участници трябва да удължат и срока на гаранциите за участие в процедурата. Участник, който след покана и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие.Офертите на участниците трябва да са със срок на валидност – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за представянето им.

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОФЕРТИТЕ
При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от Възложителя и изискванията на ЗОП.

Банковата гаранция за участие се представя в оригинал на съответната банка, като в нея задължително се съдържат наименованието на участника, наименованието на поръчката, за която участва, стойността на гаранцията и срок на валидност.

Всички документи в офертите на участниците трябва да бъдат актуални към датата, определена за краен срок за подаване на офертите.

Копията на всички документи, за които в тази документация не се изисква изрично нотариална заверка, следва да бъдат заверени на всяка страница от участника с „Вярно с оригинала”, дата на заверката и подпис на лицето, представляващо участника.

Всички документи в офертите на участниците, които не са на български език, се представят и в превод, а документът за регистрация и копието от документа за самоличност се представят в официален превод. В превода следва да е посочен документът, който е преведен, както и да съдържа име и подпис на лицето, извършило превода.

Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените от възложителя в обявлението и документацията, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата.

Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи единствено от участниците.
Съдържание на офертата.
1. Плик № 1 „Документи за подбор”, съдържащ:

1.1. Представяне на участника – оригинал по образец към документацията;

1.2. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – оригинал по образец към документацията;

Представените документи по т. 1.1 и 1.2 следва ясно да посочват лицата,

участващи в управлението на дружеството.

1.3. Копие на документа за внесена гаранция за участие в процедурата по сметката на възложителя или банкова гаранция за участие – оригинал;

1.4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника, съгласно актуалната му регистрация. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. В случаите, когато участникът представя копие на нотариално заверено пълномощно, същото следва да бъде заверено с „вярно с оригинала”;

1.5. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;

1.6. Доказателства за изпълнение на изискванията по т. 2.2 от раздел II. „Условия за участие и условия за отстраняване”:

а) Списък на услуги, сходни с предмета на поръчката, извършени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата – оригинал по образец към документацията;

б) Удостоверение от банка, доказващо, че участникът разполага за изпълнение на поръчката със собствен или привлечен финансов ресурс в размер не по-малък от 2 500 000 (два милиона и петстотин хиляди) лева или Годишния финансов отчет за – 2012 г., 2013 г., 2014 г. или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен, доказващи, че участникът разполага за изпълнение на поръчката със собствен или привлечен финансов ресурс в размер не по-малък от 2 500 000 (два милиона и петстотин хиляди) лева. Участникът може да не представи годишния си финансов отчет или някоя от съставните му части ако са публикувани в публичен регистър в Република България. В този случай участникът посочва информация за органа, който поддържа регистъра или всеки друг документ по смисъла на чл. 50, ал. 2 от ЗОП, който доказва, че участникът разполага за изпълнение на поръчката с финансов ресурс 2 500 000 (два милиона и петстотин хиляди) лева;

1.7. Декларации за свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП – оригинал по образец към документацията;

1.8. Декларация от подизпълнителя за съгласие за участие, в случай, че участникът е заявил участие на такъв – оригинал по образец към документацията;

1.9. Декларация от всеки от подизпълнителите, че спрямо него не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП – оригинал по образец към документацията;

1.10. Декларация за отсъствие на обстоятелства по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – оригинал по образец към документацията;

1.11. Заверено „вярно с оригинала” копие на сертификат за управление на качеството ISO 9001/2008 или еквивалентен;

1.12. Заверено „вярно с оригинала” копие на сертификат за управление на информационната сигурност ISO 27001/2013 или еквивалентен;

1.13. Заверено „вярно с оригинала“ копие на сертификат за регистрация като член на Международната Асоциация на производителите на холограми (IHMA);

1.14. Заверено „вярно с оригинала” копие на документ, издаден от
министерството на финансите, удостоверяващ правото на участника да
отпечатва ценни книжа, съгласно Наредбата за условията и реда за
отпечатване и контрол върху ценни книжа;

1.15. Декларация от участника, че разполага с техническо оборудване, проучвателните и изследователски възможности за изпълнението на поръчката включително и за създаване на матрица оригинал на холографските продукти, като декларацията включва и тяхното описание – оригинал по образец към документацията;

1.16. Списък на техническите лица, отговарящи за контрола на качеството и на служителите, пряко заети с изпълнение на предмета на поръчката, с посочване на професионалната им квалификация и опит – оригинал (свободен текст).

Важно: Преди сключване на договор с участника избран за изпълнител, възложителят ще изисква представяне на доказателства за опита на екипа с който е посочил участника. Както и доказателства за образованието/професионалната квалификация на членовете на екипа трябва да бъдат представени един или няколко от следните документи:Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница