Решение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчкастраница8/12
Дата17.11.2017
Размер2.09 Mb.
Размер2.09 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Не са налице основанията по чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за отстраняване от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка на кандидат или участник, който:

- е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс (НК); подкуп по чл. 301 - 307 от НК; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК; престъпление по чл. 108а от НК - при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2;

- е обявен в несъстоятелност;

- е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

- има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

2. Не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, не даващи право да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка на кандидати или участници:

- при които лицата по ал. 4 са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

- които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ).

3. Не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, даващи право на възложителя да отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник:

- който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон (ТЗ), а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

- който е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността;

- който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;

- който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от НК, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от НК против трудовите права на работниците;

- който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от НК във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

Публичните регистри (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), в които се съдържа информация за посочените обстоятелства по т. 1 – 4, както и по т. 6 са:

1. ……….………………………………………………………………………………

2. ….……………………………………………………………………………………

3…………………………………………………………………………………………

Компетентните органи (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), които са длъжни да предоставят служебно на възложителя информация за обстоятелствата по т. 1 – 4, както и по т. 6 са:

1. …………………………………………………………………………………………

2.…………………………………………………………………………………….……

3.……………………………………………………………………………………….…

Задължавам се да уведомя Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” за всички настъпили промени в обстоятелствата в 7-дневен срок от настъпването им.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК на Република България.Дата: .............................. Декларатор: ................................

(подпис и печат)

Забележка:

Декларацията се подписва лично от посочените по-долу лица.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, декларацията по чл. 47 ал. 9 от ЗОП се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по ЗОП, посочени в чл. 47, ал. 1, т. 1, (без б. „е“), т. 2, т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП, се прилагат и за подизпълнителите. В този случай, при условията на чл. 47, ал. 8 от ЗОП, декларацията за липса на обстоятелства съгласно чл. 47, ал. 1, т. 1, (без б. „е“), т. 2, т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП се представя за всеки един от подизпълнителите (по образец към настоящата документация).

Когато кандидатите или участниците са юридически лица, изискванията по т. 1 и т. 2 се прилагат и декларации се попълват от лицата, посочени в чл.47, ал.4 от ЗОП, а именно:

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 отТЗ;

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от ТЗ, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от ТЗ, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от ТЗ;

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от ТЗ, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от ТЗ;

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от ТЗ;

6. при едноличен търговец – за физическо лице – търговец;

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2 от ЗОП.

ОБРАЗЕЦ
С П И СЪ К

на изпълнените услуги еднакви или сходни с предмета на поръчката:
Долуподписаният/ната/.......................................................................................

ЕГН...................., лична карта, № .........................изд. на.....................г. от.................................., в качеството ми на .................................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на ..............................................................................., ЕИК …………….., със седалище и адрес на управление............................................................................ – участник в открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет „Отпечатване и доставка на документите, необходими за осъществяване на дейността на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, осигуряване на отчет на издадените знаци, протоколи и удостоверения от периодичните прегледи за техническа изправност на пътните превозни средства и осигуряване на проверка на тестовете от теоретичните изпити, провеждани от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”


ДЕКЛАРИРАМ, че:

Представляваният от мен участник е изпълнил през последните три години, считано до датата на подаване на офертата, следните услуги еднакви или сходни с предмета на поръчката:


Предмет на услугата и кратко описание

Стойност на услугата

без ДДС


Период на изпълнение на услугата

Получател на услугата и

координати за връзка с негоПриложено доказателство за извършената услуга: удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата:
Обща стойност на доставките без ДДСКъм този списък прилагам ….. броя доказателства за извършената услуга съгласно чл. 51, ал. 4 от ЗОП.


За неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ………………………….. Декларатор: …………………….

(подпис и печат)

ОБРАЗЕЦ
ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на свързаност с друг участник в процедурата в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП


Долуподписаният/-ната/ ....................................................................................................

ЕГН...................., лична карта, № .........................изд. на.....................г. от.................................., в качеството ми на .................................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на ..............................................................................., ЕИК …………….., със седалище и адрес на управление............................................................................ – участник в открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет „Отпечатване и доставка на документите, необходими за осъществяване на дейността на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, осигуряване на отчет на издадените знаци, протоколи и удостоверения от периодичните прегледи за техническа изправност на пътните превозни средства и осигуряване на проверка на тестовете от теоретичните изпити, провеждани от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”


ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. не съм външен експерт по чл. 8, ал. 7 от ЗОП в процедурата или в противен случай, документите, в чието изработване съм участвал, са променени така, че не предоставят на участника информация, която му дава предимство пред останалите участници в процедурата.

2. не съм, съответно представляваният от мен участник не е свързано лице и/или свързано предприятие по смисъла на § 1, т. 23а и т. 24 от Допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в процедурата.


Известна ми е наказателната отговорност, по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 
Дата: ………………………….. Декларатор: …………………….(подпис и печат)
Важно:

Декларацията се попълва от лица, които участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка самостоятелно или в обединение с други лица, като участници, членове на обединения-участници, подизпълнители, или чрез свързани лица.

Съгласно чл. 8, ал. 8, т. 2 (в сила от 1.10.2014 г.) от Закона за обществените поръчки, външните експерти, който имат професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката, участващи в изработването на техническите спецификации, методики за оценка на офертите, както и на конкурсни програми не може да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка самостоятелно или в обединение с други лица като кандидати, участници, членове на обединения-участници, подизпълнители, или чрез свързани лица, освен ако документите, в чието изработване са участвали, са променени така, че не предоставят на участника информация, която му дава предимство пред останалите участници в процедурата.

Съгласно чл. 55, ал. 7 (в сила от 1.07.2014 г.) от Закона за обществените поръчки, свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура.
ОБРАЗЕЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ

за съгласие за участие като подизпълнител


Долуподписаният/-ната/ .....................................................................................................

ЕГН...................., лична карта, № .........................изд. на.....................г. от.................................., в качеството ми на .................................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на ..............................................................................., ЕИК …………….., със седалище и адрес на управление............................................................................ – участник в открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет „Отпечатване и доставка на документите, необходими за осъществяване на дейността на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, осигуряване на отчет на издадените знаци, протоколи и удостоверения от периодичните прегледи за техническа изправност на пътните превозни средства и осигуряване на проверка на тестовете от теоретичните изпити, провеждани от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”


ДЕКЛАРИРАМ, че:

Ние,...................................................................................................................................(посочете лицето, което представлявате)

сме съгласни да участваме като подизпълнител на .......................................................................................................................................................(посочете участника, на който сте подизпълнител)

при изпълнение на горепосочената поръчка.


Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(избройте дейностите, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител)
Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да участваме като самостоятелен участник в горепосочената процедура.

Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме

следните документи:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….(Изброяват се документите, които прилага подизпълнителя, съгласно посочените изисквания от възложителя от Документацията за участие)
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.
Дата: .................................. Декларатор: ­........................................ (подпис и печат)

ОБРАЗЕЦ

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП от подизпълнител


Долуподписаният/-ната/ .....................................................................................................

ЕГН...................., лична карта, № .........................изд. на.....................г. от.................................., в качеството ми на .................................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на ..............................................................................., ЕИК …………….., със седалище и адрес на управление............................................................................ – участник в открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет „Отпечатване и доставка на документите, необходими за осъществяване на дейността на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, осигуряване на отчет на издадените знаци, протоколи и удостоверения от периодичните прегледи за техническа изправност на пътните превозни средства и осигуряване на проверка на тестовете от теоретичните изпити, провеждани от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”


ДЕКЛАРИРАМ, че:  1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс (НК);

б) подкуп по чл. 301-307 от НК;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и чл. 321а от НК;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от НК;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от НК.

2. Представляваният от мен подизпълнител …………….. на участника ………………… не е обявен в несъстоятелност.

3. Представлявания от мен подизпълнител …………….. на участника ………………… не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно националите закони и подзаконови актове.

4. Представляваният от мен подизпълнител …………….. на участника ………………… няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или представлявания от мен подизпълнител …………….. на участника ………………… няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която подизпълнителя …………….. на участника ………………… е установен.

5. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

6. Представлявания от мен подизпълнител …………….. на участника ………………… не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

При промени в декларираните обстоятелства се задължавам да уведомя възложителя в седемдневен срок от настъпването им.

При подписване на договора за обществена поръчка ще представя документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на горните обстоятелства.


Известно ми е, че Публичните регистри (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), в които се съдържа информация за посочените обстоятелства по т. 1 – 4 са:

1.………………………………………………….………………………………………

2. …………………………………………………………………………………………

3.…………………………………………………………………………………………

Компетентните органи (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), които са длъжни да предоставят служебно на възложителя информация за обстоятелствата по т. 1 – 4 са:

1. …………………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………………………

За неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: .................................. Декларатор: ­........................................ (подпис и печат)
ОБРАЗЕЦ
ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици


Долуподписаният/-ната/ ................................................................................................

ЕГН...................., лична карта, № .........................изд. на.....................г. от.................................., в качеството ми на .................................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на ..............................................................................., ЕИК …………….., със седалище и адрес на управление............................................................................ – участник в открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет „Отпечатване и доставка на документите, необходими за осъществяване на дейността на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, осигуряване на отчет на издадените знаци, протоколи и удостоверения от периодичните прегледи за техническа изправност на пътните превозни средства и осигуряване на проверка на тестовете от теоретичните изпити, провеждани от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”


ДЕКЛАРИРАМ, че:


  1. Представляваният/ото от мен …………………………………….. ……………….

a). e дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, но е налице изключение по чл. 4. т …… (посочва се конкретното изключение) от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;

б). не е дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.


(невярното твърдение се зачертава).


  1. Представляваното от мен лице не е свързано лице по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон с дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

Известна ми е отговорността по чл. 5 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици за неверни данни.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Известно ми е, че при промени в декларираните обстоятелства в процеса на провеждане на процедурата, съм длъжен да уведомя възложителя за това в 7-дневен срок от настъпването им.


Дата: .................................. Декларатор: ­........................................ (подпис и печат)


ОБРАЗЕЦ
ДЕКЛАРАЦИЯ

за техническото оборудване, с което разполага участникът

за изпълнение на обществената поръчка
Долуподписаният/-ната/ ................................................................................................

ЕГН...................., лична карта, № .........................изд. на.....................г. от.................................., в качеството ми на .................................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на ..............................................................................., ЕИК …………….., със седалище и адрес на управление............................................................................ – участник в открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет „Отпечатване и доставка на документите, необходими за осъществяване на дейността на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, осигуряване на отчет на издадените знаци, протоколи и удостоверения от периодичните прегледи за техническа изправност на пътните превозни средства и осигуряване на проверка на тестовете от теоретичните изпити, провеждани от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”Сподели с приятели:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница