Решение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчкастраница9/12
Дата17.11.2017
Размер2.09 Mb.
Размер2.09 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

ДЕКЛАРИРАМ, че:
За изпълнение на настоящата обществена поръчка, декларирам, че ще използвам следното техническо оборудване:


Наименование на оборудването

Марка/Модел

Посочване на техническите параметри, от които е видно, че оборудването отговаря на изискванията на възложителя

Посочване на документа, доказващ, че участника в процедурата разполага с необходимото оборудване (документ за собственост, документ за наем, извлечение от баланс и др. – номер, дата и др. индивидуализиращи белези на документ)

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Известно ми е, че при промени в декларираните обстоятелства в процеса на провеждане на процедурата, съм длъжен да уведомя възложителя за това в 7-дневен срок от настъпването им.
Дата: ............ …….. Декларатор: …………………… (подпис и печат)
Забележка: Ако офертата се подава от обединение/консорциум, което не е юридическо лице, данните, посочени в таблицата се представят съгласно условията на чл. 56, ал. 3, т. 2 от ЗОП.


ОБРАЗЕЦ

ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ

АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ”УЛ. „ГЕН. Й. В. ГУРКО” № 5

ГР. СОФИЯ - 1000

техническо предложение
за изпълнение на обществена поръчка по реда на глава пета „Открита процедура” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Отпечатване и доставка на документите, необходими за осъществяване на дейността на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, осигуряване на отчет на издадените знаци, протоколи и удостоверения от периодичните прегледи за техническа изправност на пътните превозни средства и осигуряване на проверка на тестовете от теоретичните изпити, провеждани от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”
ОТУЧАСТНИК: ……………………………………………………………………………..

/посочете наименованието на участника/
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на посочената по-горе обществена поръчка.
Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията, посочени документацията за участие.
Предлагаме да изпълним поръчката, както следва: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

(Участникът трябва да представи информация, относно възможността му да осигури изпълнението на поръчката, съгласно изискванията на възложителя, посочени в документацията на обществената поръчка)
Подаването на настоящето техническо предложение удостоверява безусловното приемане на всички изисквания и задължения, поставени от възложителя в провежданата процедура.
Дата: ............ …….. Декларатор: …………………… (подпис и печат)


Приложение № 1,

към Техническото предложение за изпълнение на поръчката
СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Долуподписаният/-ната/ ................................................................................................

ЕГН...................., лична карта, № .........................изд. на.....................г. от.................................., в качеството ми на .................................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на ..............................................................................., ЕИК …………….., със седалище и адрес на управление............................................................................ – участник в открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет „Отпечатване и доставка на документите, необходими за осъществяване на дейността на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, осигуряване на отчет на издадените знаци, протоколи и удостоверения от периодичните прегледи за техническа изправност на пътните превозни средства и осигуряване на проверка на тестовете от теоретичните изпити, провеждани от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”


Декларирам, че ако ……………………………….. (изписва се името на участника) бъде определен за изпълнител, ще изпълним обществената поръчка в следните срокове:

1. Срок за отпечатване и доставка на документите и холографските продукти, посочени в Техническата спецификация, след получаване на заявка от възложителя - посочва се средноаритметичната стойност от сроковете за отделните документи: …………………………………(Сроковете за отпечатване и доставка за всеки от документите се посочват в приложената таблица - Приложение № 2, към Техническото предложение за изпълнение на поръчката)

2. Срок/ове за отпечатване и доставка на документи и за изработване холографски продукти (до 5 % от общото годишно количество) след получаване на заявка от възложителя при извънредни и спешни за възложителя случаи: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Срок за създаване на матрица оригинал на холографските продукти, включително при промяна на дизайна на холографските продукти, след утвърждаване на дизайн от страна на възложителя:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Срок за започване на отчитането на отпечатаните документи за извършените периодични прегледи за техническа изправност на ППС след подписването на договора и срок за започване на проверката на отпечатаните тестове използвани при провеждането на теоретичните изпити след подписването на договора – усреднен……... . . .


Дата: ………………………….. Декларатор: …………………….

(подпис и печат)

Приложение № 2,

към Техническото предложение за изпълнение на поръчката
СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА

(в календарни дни)
Наименование

Срок за отпечатване и доставка

1.

Лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на пътници с автобус срещу заплащане оригинал
2.

Лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на пътници с автобус срещу заплащанезаверено копие
3.

Лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари срещу заплащане оригинал
4.

Лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари срещу заплащане заверено копие
5.

Бланка на Лиценз за превоз на пътници на територията на Република България
6.

Бланка на Лиценз за превоз на товари на територията на Република България
7.


Удостоверение на пътно превозно средство за обществен превоз на пътници на територията на Република България
8.

Удостоверение на пътно превозно средство за обществен превоз на товари на територията на Република България
9.

Бордови дневник за международни превози на стоки към ЕКТ/СЕМТ разрешително
9.1.

За едногодишен СЕМТ – разрешително
9.2.

За краткосрочен СЕМТ – разрешително
9.3.

Подлистник за СЕМТ разрешително
10.

Книжка с пътнически ведомости Интербус
11.

Книжка с пътни формуляри
12.1.

Разрешително за международен превоз на пътници с автомобилен транспорт
12.1.1.

Образец ІV – разрешително за превоз по редовна международна линия за чуждестранен превозвач /партньор/
12.1.2.

Образец V – разрешително за превоз по редовна международна линия за български превозвач
12.1.3.

Образец VІ – разрешително за совалков превоз на пътници за чужди превозвачи за 20 до или 10 транзитни превоза
12.1.4

Образец VІ – 1 – разрешително за совалков превоз на пътници за чужди превозвачи за 10 до или 5 транзитни превоза
12.1.5

Образец VІ – 2 – разрешително за совалков превоз на пътници за чужди превозвачи за 5 превоза
12.1.6.

Образец VІb – разрешително за совалков превоз на пътници за български превозвачи
12.1.7.

Образец VІІа – универсални разрешителни за случаен превоз на пътници
12.1.8

Образец VІІа – 1 – универсални разрешителни за случаен превоз на пътници със заплащане на пътни такси.
12.1.9.

Образец VІІІ – разрешителни за транзитно преминаване по редовни автобусни линии за чужди превозвачи
12.2.

Разрешителни с надпис “образец” по диагонал
12.2.1.

Образец ІV – разрешително за превоз по редовна международна линия за чуждестранен превозвач /партньор/
12.2.2.

Образец V – разрешително за превоз по редовна международна линия за български превозвач
12.2.3.

Образец VІ – разрешително за совалков превоз на пътници за чужди превозвачи за 20 до или 10 транзитни превоза
12.2.4.

Образец VІb – разрешително за совалков превоз на пътници за български превозвачи
12.2.5.

Образец VІІа – универсални разрешителни за случаен превоз на пътници
12.2.6.

Образец VІІІ – разрешителни за транзитно преминаване по редовни автобусни линии за чужди превозвачи
12.2.7.

Образец Розова бланка – разрешително за международна автобусна линия по Регламент 684/92.
13.

Розова бланка – разрешително за международна автобусна линия по Регламент 684/92
14.

Разрешително за международен превоз на товари с автомобилен транспорт
14.1.1.

Универсални б.п.т.
14.1.2.

Универсални б.п.т. Евро 1
14.1.3.

Универсални б.п.т. Евро 2
14.1.4.

Универсални б.п.т. Евро 3
14.1.5.

Универсални с п.т.
14.1.6.

Универсални с п.т. Евро 2
14.1.7.

Универсални за комбиниран транспорт б.п.т.
14.1.8.

Двустранни б.п.т.превозвачи
14.1.9.

Транзитни б.п.т.
14.1.10.

За/от ІІІ-та страна б.п.т.
14.1.11.

За/от ІІІ-та страна с п.т.
14.1.12.

Двустранни “празен- пълен”
14.1.13.

Двустранни многократни с п.т.
14.1.14.

Транзитни с п.т.
14.2.

Разрешителни с надпис “образец” по диагонал
14.2.1.

Разрешителни - универсални б.п.т.
14.2.2.

Универсални б.п.т. Евро 1
14.2.3.

Универсални б.п.т. Евро 2
14.2.4.

Универсални б.п.т. Евро 3
14.2.5.

Универсални с п.т.
14.2.6.

Универсални с п.т. Евро 2
14.2.7.

Универсални за комбиниран транспорт б.п.т.
14.2.8.

Двустранни б.п.т.
14.2.9.

Транзитни б.п.т.
14.2.10.

За/от ІІІ-та страна б.п.т.
14.2.11.

За/от ІІІ-та страна с п.т.
14.2.12.

Двустранни “празен- пълен”
14.2.13.

Двустранни многократни с п.т.
14.2.14.

Транзитни с п.т.
15.

Протокол за крайпътна техническа проверка - Приложение № 1
16.

Контролен лист за ППС превозващи опасни товари (ADR) - Приложение № 2
17.

Ежедневен отчет на инспектори отОО „АА“ – Приложение № 3
18.

Месечна спрлавка за извършени проверки в предприятия за превоз на пътници и товари – Приложение № 4
19.

Месечна спрлавка за извършени проверки в предприятия за превоз на опасни товари (ADR) – Приложение № 4а
20.

Месечна спрлавка за извършени проверки на автогари – Приложение № 4б
21.

Месечна спрлавка за извършени проверки в учебните центрове – Приложение № 5
22.

Месечна спрлавка за извършени проверки в пунктовете за проверка на техническата изправност на ППС – Приложение № 6
23.

Месечна спрлавка за извършени проверки за присъствието на изследваните лица в психологическите лаборатории – Приложение № 6а
24.

Месечна спрлавка за броя на проверките извършени по време на пътен контрол по видове транспорт – Приложение № 7
25.

Месечна спрлавка за броя на проверките извършени със специализирани средствапо време на пътен контрол с мобилните лаборатории – Приложение № 8
26.

Месечна спрлавка за броя на съставените АУАН, издадените НП, приложените ПАМ и сумата наложени глоби – Приложение АНД
27.

Седмично разпределение на задачите на инспекторският състав – Приложение 9
28.

Констативен протокол за извършена комплексна проверка - обществен превоз на пътници - Приложение № 10
29.

Констативен протокол за извършена комплексна проверка - обществен превоз на товари - Приложение № 11
30.

Констативен протокол за извършена комплексна проверка - таксиметров превоз на пътници - Приложение № 12
31.

Констативен протокол за извършена комплексна проверка - превоз на товари за собствена сметка - Приложение № 13
32.

Констативен протокол за извършена комплексна проверка - превоз на пътници за собствена сметка - Приложение № 13а
33.

Констативен протокол за извършена комплексна проверка - превоз на опасни товари - Приложение № 14
34.

Констативен протокол за извършена комплексна проверка на учебен център за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС - Приложение № 15
35.

Констативен протокол за извършена комплексна проверка на търговци и юридически лица с нестопанска цел, които притежават разрешение за организиране на курсове за обучение на водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и/или на консултанти по безопасността при превозите на опасни товари. - Приложение № 16
36.

Констативен протокол за извършена комплексна проверка на лица получили удостоверение за регистрация за провеждане на курсове за начална квалификация на кандидатите за придобиване на карта за квалификация на водача и провеждане на курсове за периодично обучение на кандидатите за придобиване на карта за квалификация на водача - Приложение № 17
37.

Констативен протокол за извършена комплексна проверка на лице , притежаващо разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС - Приложение № 18
38.

Констативен протокол за извършена проверка на бюро за обслужване на превозвачи (БОП) - Приложение № 19
39.

Констативен протокол за извършена комплексна проверка на автогара - Приложение № 20
40.

Констативен протокол за съответствие на психологическото изследване на изискванията на нормативната уредба и методическите указания - Приложение № 21
41.

Акт за установяване на административно нарушение
42.

Дневник за извършени проверки в учебните центрове, провеждащи обучение по Наредба № 40 или Наредба № 41 - Приложение № 22
43.

Дневник за извършени проверки в лабораториите, извършващи психологически изследвания - Приложение № 23
44.

Акт за назначаване на преводач – АУАН - Приложение № 24
45.

Декларация – АУАН - Приложение № 25
46.

Акт за назначаване на преводач – НП и ЗПАМ - Приложение № 26
47.

Декларация – НП и ЗПАМ - Приложение № 27
48.

Пътна книжка за служебните автомобили на ИА “Автомобилна администрация”:
49.

Бланка за Разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС
50.

Бланка за Списък към Разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС
51.

Комплект документи за извършване на проверка на техническата изправност на ППС персонализиране и отчет на издадените знаци, протоколи и удостоверения при периодичните прегледи за техническа изправност на пътните превозни средства:
52.

Бланка за Протокол за годност на пътни превозни средства, превозващи определени опасни товари
537.

Бланка за Протокол за проверка на цистерна
54.

Бланка за Сертификат за техническа изправност на товарни автомобили и ремаркета (ЕКМТ)
55.

Бланка за Протокол за първоначална проверка на уредби за ВНГ или СПГ
56.

Бланка за Удостоверение за първоначална проверка на уредба за ВНГ или СПГ
57.

Бланка за Удостоверение за одобрение на пътни превозни средства, превозващи определени опасни товари
58.

Бланка за Удостоверение на ЕО за индивидуално одобряване на ново превозно средство
59.

Бланка за Удостоверение за индивидуално одобряване на пътно превозно средство, регистрирано извън държавите – членки на Европейския съюз, друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария:
60.

Бланка за Удостоверение за за изменение в конструкцията на регистрирано пътно превозно средство
61.

Удостоверение за преминат допълнителен преглед за проверка на оборудването на автобус за случаен, специализиран и превоз за собствена сметка на деца и/или ученици
62.

Бланка за Разрешение за обучение на водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и/или на консултанти по безопасността на превоза на опасни товари
63.

Бланка за Удостоверение за консултант по безопасността при превозите на опасни товари
64.

Тестове за провеждане на теоретични изпити
65.

Контролна карта за резултатите от изпита за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство - Приложение № 4.1
66.

Контролна карта за резултатите от изпита за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство - Приложение № 4.2
67.

Контролна карта за резултатите от изпита за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство - Приложение № 4.3
68.

Контролна карта за резултатите от изпита за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство - Приложение № 4.3а

67.

69.

Бланка за Разрешение за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС
70.

Удостоверение на преподавателя
71.

Удостоверение за годност на пътно превозно средство
72.

Удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил
73.

Удостоверение за ръководител на таксиметрова дейност
74.

Бланка за Удостоверение за регистрация за обучение на водачи за придобиване на квалификация и за усъвършенстване на познанията им
75.

Бланка за Удостоверение за професионална компетентност за ръководител на транспортната дейност за автомобилен превоз на пътници или товари
76

Бланка за Удостоверение за професионална компетентност за автомобилен превоз на товари на територията на Република България
77

Бланка за Удостоверение за професионална компетентност за автомобилен превоз на пътници на територията на Република България
78.

Бланка за Сертификат за водач на МПС, гражданин на държава, която не е член на Европейския съюз
79.

Холографски стикер за защита на документи на ИААА
80.

Удостоверение за психологическа годност – Приложение № 1
81.

Регистрационна карта – Приложение № 2
82.

Регистрационна карта – Приложение № 3
83.

Резултатна карта за психологическо изследване – Приложение № 4
84.

Бланка за Удостоверение за регистрация за организиране и провеждане на психологически изследвания – Приложение № 7
85.

Тестове за изследване на познавателната сфера – Мьоде 5 /М5/
86.

Тестове за изследване на интелектуалната сфера – интелектуален потенциал А
87.

Тестове за изследване на интелектуалната сфера – интелектуален потенциал Б
88.

Листове за отговори за ФПИ
89.

Листове за отговори за Айзенк /EPQ/


Сподели с приятели:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница