Решение за реализиране на определени задачиДата18.11.2017
Размер83.19 Kb.
Размер83.19 Kb.

ТЕСТ 2

Учебно съдържание по български език
1. Кое твърдение е невярно:

А/ Учебното съдържание е основно средство за постигане на целите на ОБЕ.

Б/ УС обхваща създадения от науките за българския език обществен опит под формата на знания, умения и отношения, достъпни и постижими от учениците за дадена възраст с оглед формиране на комуникативните им умения.

В/ УС е методически адаптираната лингвистична информация за системата и функциите на БЕ.

Г/ УС е единство от цялостни изказвания, възприемани и продуцирани от учениците.

2. Компонентите на УС са:

А/ знания по БЕ;

Б/ умения (лингвистични, комуникативни и специални умения, свързани със стратегиите за учене);

В/ отношения към богатството и изразителността на родния език;

Г/ методически решение за реализиране на определени задачи.

3. УС се представя в:

А/ учебниците по български език;

Б/ годишното разпределение на учителя по БЕ;

В/ книгата за учителя по БЕ;

Г/ учебния план.


 1. При коя от двойките отношението е както при двойката УС по БЕ – УС по синтаксис:

А/ учебен похват – учебно съдържание;

Б/ морфологичен разбор – морфемен разбор;

В/ цели на ОБЕ – УС по БЕ;

Г/ цели на ОБЕ – образователни цели.

5. Специфично за отношенията между цели и съдържание на ОБЕ е, че:

А/ Основополагащата роля се пада на целите.

Б/ Целите отразяват особеностите на УС и зависят от неговото усвояване.

В/ Целите и съдържанието са синоними.

Г/ Между цели и съдържание няма връзка.

6. За УС по БЕ е вярно, че то е свързано най-много с предметната област на:

А/ психолингвистиката;

Б/ лингвистиката;

В/ литературознанието;

Г/ дидактиката.

7. Кое е невярното твърдение.Терминът редактиране означава:

А/ преобразуване на речев продукт с цел неговото подобряване;

Б/ вид предкомуникативно упражнение;

В/ довършване на текста;

Г/ продуциране на текст възоснова на друг текст.

8. Кое е невярното твърдение? Характерно за учебника по БЕ е, че:

А/ Той е микромодел на целия учебно-възпитателен процес по БЕ.

Б/ Той е източник на информация за учителя за възможни модели на учебен анализ в урока.

В/ Определя вида на упражненията, използвани в ОБЕ.

Г/ Той се вписва най-малко в три парадигми: лингвистична,методическа, педагогическа. 1. Текстът е системообразуващо понятие в ОБЕ и една от причините за това е:

..................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................

10. Учебната програма включва следното:

А/ общо представяне на УП (общ хорариум, практически значими група знания, умения, отношения във връзка с личностната и социалната реализация на ученика и др.);

Б/ цели на ОБЕ;

В/ очаквани резултати от обучението по предмета за съответния клас;

Г/ УС(теми, понятия, контекст от дейности, междупредметни връзки);

Д/ критерии за оценка по шестобалната система.

11. Към критериите за избор на алтернативни учебници се отнасят:

А/ съответствието между учебника и учебната програма;

Б/ равнището на езикова компетентност на ученика;

В/ спазването на принципите научност и достъпност;

Г/ известността на авторския колектив.

12. Причините морфологията да е доминанта в УС за 5., 6. и 7. клас са:

А/ големият обем лингвистична информация;

Б/ абстрактният характер на материала;

В/ възрастовите особености на учениците;

Г/ морфологията е част от граматиката.

13. Принципите на структуриране на учебното съдържание са:

А/ комплексност;

Б/ спираловиден принцип;

В/ принцип на доминантата;

Г/ линейност;

Д/ комуникативност.

 1. Комуникативната тенденция в родноезиковото обучение мотивира в най-голяма степен принципа: ....................................................................................................

 2. Принципът линейност е мотивиран в най-голяма степен от: .......................................................................... ............................................................................................

 3. Прочетете фрагмента от урочната статия. (Учебник по български език за 5. клас, издателство „Просвета”, стр.107)

Форми на въпросителни, относителни, показателни местоимения:
ВЪПРОСИТЕЛНИ МЕСТОИМЕНИЯ

кой (кого,кому)

коя

кое

кои

Чий

чия

чие

чии

Какъв

каква

какво

какви


ОТНОСИТЕЛНИ МЕСТОИМЕНИЯ

който (когото, комуто)

която

което

които

чийто

чиято

чието

чиито

какъвто

каквато

каквото

каквито


ПОКАЗАТЕЛНИ МЕСТОИМЕНИЯ

този

онзи

такъв

онакъв

тази

онази

такава

онакава

това

онова

такова

онакова

тези

онези

такива

онакива


Въпросителните, показателните и относителните местоимения имат форма за :

- род

- число

Кой дидактически принцип е нарушен:

А/ достъпност;

Б/ нагледност;

В/ научност.

Аргументирайте отговора си! ......................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


 1. Според новата учебна програма УС за 5. клас съдържа информация за:

А/ лични местоимения;

Б/ притежателни местоимения;

В/ показателни местоимения;

Г/ относителни местоимения;

Д/ въпросителни местоимения.


 1. Изяснете същността на понятията „междупонятийна и вътрешнопонятийна генерализация”:

.................................................................................................

..................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................


 1. Попълнете таблицата, като следвате зададения модел.Kлас


(5-8)

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ ПО РАЗДЕЛИ

Текстолин-гвистика

Стилис-

тика


Фонетика

Морфо-логия

Синтаксис

Лекси-кология

Езикова

култура


Диалек-тология

5

+

+

+

+

+

+6

7

8
 1. Понятията „лингвистична информация” и „учебно съдържание”:

А/ са тъждествени.

Б/ не са тъжествени.
TЕСТ 3

Принципи на обучение по български език


 1. Кое е невярното твърдение:

А/ Принципът е модел, който се проявява под формата на методически правила – нормативни изисквания, прилагани в конкретни условия на взаимодействие между учителя и ученика.

Б/ Принципите са основни изходни положения за оптимална организация на ОБЕ.

В/ Принципите са елемент на методическата система.

Г/ Принципите са главно средство за формиране на цялостния облик на подрастващите чрез организирано взаимодействие между обучавани и обучаващи. 1. Принципите системност, научност, достъпност са:

А/ методически;

Б/ дидактически. 1. Кои от изброените принципи са методически:

А/ индивидуализация и диференциация на работата;

Б/ комуникативно-речев принцип;

В/ системно-структурен принцип;

Г/ приемственост и перспективност. 1. Разликата между методическите и дидактическите принципи е, че:

.................................................................................................

................................................................................................

.................................................................................................


 1. Методическите принципи са:

А/ средство за активизиране на учениците по време на занятията;

Б/ експликация на комплексността в уроците по БЕ;

В/ основни положения за оптимална организация на обучението по БЕ;

Г/ съвкупност от цели и лингвистични процедури за осъществяването им. 1. Посочете невярното твърдение. От системно-структурния принцип произтича изискването за:

А/ изучаване на системата на БЕ;

Б/ комплексност на занятията по БЕ, т.е. работа на всички езикови равнища от фонетика до текстолингвистика;

В/ преднамерено изучаване на закономерностите, на които се подчинява функционирането на езиковата система;

Г/ представяне на лингвистичната информация съобразно с логиката на съответната наука. 1. Комуникативно-речевият принцип е мотивиран от комуникативната тенденция в РЕО и се дефинира като: ....................................................................................................

....................................................................................................

.................................................................................................... 1. Посочете вярното твърдение. Към материалните средства на ОБЕ се отнасят:

А/ методическите принципи;

Б/ учебниците и учебните помагала по БЕ;

В/ учебните методи и похвати;

Г/ упражненията за редактиране. 1. За методическите правила не е вярно, че:

А/ се определят от целите на ОБЕ.

Б/ произтичат от методическите принципи.

В/ конкретизират действието на принципа.

Г/ се отнасят към методическия принцип, както видово към родово понятие. 1. Отношението между понятията „методическа система” и „принципи в ОБЕ” е както между:

А/ образователни цели – възпитателни цели;

Б/ комуникативна компетентност – езикова компетентност;

В/ нагледност – приемственост и перспективност.


 1. Ако следните твърдения са включени в УС по БЕ, кой дидактически принцип е нарушен:

А/ нагледност;

Б/ научност;

В/ достъпност;

Г/ приемственост.

Твърденият са :


 1. Кратките дателни форми на личните местоимения ме, те, ни, ви често се произнасят като ма, та, на, ва, но не бива да се пишат така.

 2. От личните, притежателните и въпросителните местоимения се образуват останалите видове.

 1. Системно-структурният принцип кореспондира с понятието:

А/ информативно-познавателни цели;

Б/ комуникативно-практически цели;

В/ възпитателни цели;

Г/ развиващи цели. 1. От двете подсистеми от принципи, проявяващи се в опозиции, подчертайте тези, които се отнасят към комуникативно-речевия прицип:

А/ линейно, аспектно изучаване на езиковите единици по равнища – комплексно изучаване на езиковите единици в процеса на тяхното функциониране в речта;

Б/ запознаване със ситуацията, при която употребата на езиковите факти е уместна – изучаване на езиковите правила и норми на СБКЕ;

В/ преднамерено, волево изучаване на законите, на които се подчинява функцирането на езиковата система – непреднамерено, неволево практикуване на езиковите факти.

14. Изискването за терминологичния минимум в учебника по БЕ е мотивирано от дидактическия принцип:

А/ достъпност;

Б/ нагледност;

В/ приемственост;

Г/ индивидуализация и диференциация на работата. 1. Използването на нагледни средства в часовете по БЕ е експликация на принципа ................. и има за цел да

..............................................................................................................................................................................................................

16.Подредете методическите понятия в таблицата: научност, достъпност, спираловиден принцип, приемственост, линейност, нагледност, системно-структурен принцип, принцип на доминантата, комуникативно-речев принцип, комплексност
Принципи на ОБЕ

Принципи на структуриране на УС по БЕ

Дидактически принцип

Методически принцип


17. С оглед на принципа нагледност в занятията по БЕ се използват графични знаци. Запишете словесните им синоними: ◄ - .............., □ - ..............., ►- .............., ▲- .................., О – ....................

18. При изучаването на кои теми от УС е целесъобразно да се използват тези символи.

.......................................................................................................

.......................................................................................................

19. Посочете невярното твърдение. Понятието „дидактически принцип” не се съотнася с предметната област на:

А/ дидактиката;

Б/ педагогиката;

В/ методиката;

Г/ лингвистиката.

20. Полифункционалността на понятието „текст” в ОБЕ се експлицира чрез многобройните му функции. Особено значими са три от тях. Избройте ги:

А/ ...........................................................................................

Б/ ............................................................................................

В/ ............................................................................................Г/ ...........................................................................................

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница