Ръководни принципи за душевно (психическо, умствено) и духовно здравестраница1/9
Дата27.11.2017
Размер1.16 Mb.
Размер1.16 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

УМ, ХАРАКТЕР И ЛИЧНОСТ
РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ ЗА ДУШЕВНО (ПСИХИЧЕСКО, УМСТВЕНО) И ДУХОВНО ЗДРАВЕ
ОТ ЕЛЪН Г. УАЙТ
том I

ПРЕДГОВОР


Във времето, когато е живяла Елън Г. Уайт (1827-1915), психологията е била още в своето детство. И въпреки това, във всичките произведения на тази писателка се очертава определена и последователна философия, в която ясно прозират ръководните принципи на науката, занимаваща се с психичното здраве.
Целта на тази компилация е да се съберат изявленията на Елън Г. Уайт по въпросита на споменатата обширна, важна и понякога противоречива научна област за по-удобно изучаване и изследване. Адвентистите от седмия ден, а също и други убедени, че Елън Г. Уайт е писала под влиянието на Божия Дух, съхраняват и високо ценят нейните напътствия в тази толкова важната за човечеството област и във време, когато във психологията съществуват множество и непрекъснато променящи се и различни школи.
Точността на възгледите на Елън Г. Уайт в областта на физиологията, храненето и възпитанието и др. вече е доказана. Няма никакво съмнение, че с напредването на научните изследвания в психологията и в областта на душевното здраве, нейният авторитет на човек, представящ точните принципи на психологията, ще се докаже отново. Този труд "Ум, характер и личност" ще открие на посветения християнин отговорите на много въпроси. Сигурни сме, че представените тук факти ще бъдат все по-високо оценявани от всички сериозни читатели.
При тези обстоятелства присъствието на изрази като "видях", "беше ми показано", "бях наставена" и т.н. са не само разбираеми, но и приети с удовлетворение поради сигурността, която носят, а именно, че описаните концепции произхождат от Бога, Създателя на човешкия ум.
При подготовката на този материал от Попечителството на публикациите на Елън Уайт не е бил правен никакъв опит да се подбират пасажи, подкрепящи възгледи на различни автори в областта на възпитанието и психологията. Не са представени и никакви предварително поддържани виждания от компилаторите. По-скоро има усилие да се позволи на автора свободно да изложи своите възгледи. Това е постигнато чрез ползване на обширния запас от нейни публикации, създавани в продължение на шест десетилетия.
Голяма част от "Ум, характер и личност" представя общи ръководни принципи. Те са изпъстрени и допълнени с материали, излагащи практически увещания и съвети във връзка с отношенията между учители и учащи, проповедници и миряни, лекари и пациенти или родители и деца.
В десетки случаи съветите са отправени към определен административен служещ, проповедник, лекар, учител, издател, съпруг и т.н. Ето защо при разкриването на ситуацията е възможно някои обстоятелства и съвети да носят белега на частния случай или време. Тук вниманието трябва да бъде отправено към включения в случая принцип.
Очевидно Елън Уайт не е писала като психолог. Не си е служили със специалната терминология на тази наука. Компетентният читател обаче ще бъде дълбоко впечатлен от необикновената й точност и проницателност по отношение на фактите, заключенията, съветите и принципите в областта на психологията, разкрити в произведенията й. Изявленията на Елън Г. Уайт, свързани с различните аспекти на ума, неговото жизнено важно място в човешкия живот, потенциалните му възможности и факторите, които водят до оптималното му функциониране, събрани заедно в логическа последователност, са превъзходно допълнение към книгите й, издадени посмъртно. Те ни помагат да разберем какво представлява човекът и неговата свързаност със земната околна среда, с Бога и с Вселената.
Въпреки старанията на съставителите да се избягва, доколкото е възможно, претрупаността или многословието, все пак няколко ключови изявления се повтарят в различни моменти, тъй като изучаващият би очаквал да ги намери там под различни необходими заглавия. Сега вече е ясно, че тази компилация е от жизнено важен интерес за всички християни и за техните приятели, както и за всички нас, които сме включени в битката за човешката душа.
Работата на компилаторите е ограничена до подбирането на материалите, поставянето им в съответната логическа последователност и определянето на заглавията по избраните теми. Положени са старания да се включат всички важни изявления по представените въпроси, излезли изпод перото на Елън Уайт през годините на нейното активно служене. Този начин носи предимството да се подходи към проблема от различни ъгли и да се покрие възможно най-широкият обхват. Това оправдава наличието в някои места на повторения на мисълта, които повърхностният читател може да счете за дразнещи. Внимателно изучаващият обаче ще оцени всеки детайл, който допринася за изясняването на темата. В тази връзка книгата "Ум, характер и личност" има до известна степен енциклопедичен характер.
Ограниченото място не позволява включването на някои свързани с темата за умственото здраве въпроси. За тях читателят е насочен към "разширен индекс на писанията на Елън Г. Уайт".
Настоящата компилация е подготвена под ръководството на попечителите на публикациите на Елън Уайт. Била е създадена за първи път във временна форма под заглавие "Ръководни принципи за умствено (духовно, душевно) здраве" за възпитатели, психолози и психиатри адвентисти. Желанието на Попечителството на публикациите на Е. Уайт е всички известни изявления, свързани с представените теми, да се вземат предвид и подреждането им да е приемливо.
Благоприятният отзвук от ползването на този труд му осигурява място сред многото други посмъртни публикации и книги на Елън Г. Уайт.
Да може ясно проследената картина на великата борба между силите на доброто и злото за завладяване на човешкия ум да предупреди и просвети всички читатели, да им осигури съвети и безопасно ръководство за живота днес, както и правото на един бъдещ живот, който ще дойде, това е дълбоката надежда на
Попечителство на публикациите
на Елън Г. Уайт, Вашингтон, Д.К.
22 март 1977 г.

ЧАСТ I
ИЗСЛЕДВАНЕ НА УМА

1
ВАЖНОСТТА ОТ ИЗСЛЕДВАНЕ НА УМА
НАЙ-ПРИЯТНАТА РАБОТА. Да се занимаваш с ума - това е най-приятната работа, в която са участвали някога хора.

ДА СЕ ПОЗНАВАТ ЗАКОНИТЕ, КОИТО УПРАВЛЯВАТ УМА И ТЯЛОТО. Задължение на всеки човек, както заради самия него, така и заради обществото, е да бъде информиран по отношение законите на живота и съзнателно да се съобразява с тях. Всички трябва да бъдат запознати с най-удивителното от всички творения - човешкото тяло. Необходимо е да разбират функциите на различните органи и зависимостта им един от друг за здравословното им функциониране. Трябва да се изучава влиянието на ума върху тялото и на тялото върху ума, както и законите, които ги управляват.

ОБУЧАВАЙТЕ И ДИСЦИПЛИНИРАЙТЕ УМА. Независимо кой сте... Господ ви е благословил с интелектуални способности, които могат да се усъвършенстват в твърде широки граници. Развивайте ги със сериозно постоянство. Обучавайте и дисциплинирайте ума чрез учене, наблюдаване, размишляване. Не можете да се срещнете с Божия ум, ако не поставите в употреба всяка сила на своя. Умствените способности ще се засилят и развият, ако действате в "страх Божи", в смирение и със сериозна молитва. Решителната цел постига чудеса.

ПОТЕНЦИАЛЪТ НА ДИСЦИПЛИНИРАНИЯ УМ. Трябва да се практикува самодисциплина... Когато бъде добре култивиран, един обикновен ум ще постигне много повече и ще се справи с по-висша работа, отколкото и най-високообразованият ум и най-големият талант, оставен без самоконтрол.

ДА СЕ РАЗВИВА УМЪТ - ТОВА Е ПЪРВОСТЕПЕННА РАБОТА. Бъдещето на обществото се определя от днешните млади хора. В тях виждаме бъдещите учители, законодатели и съдии, водачите на народа, което предопределя характера и съдбата на нацията. Колко е важна тогава мисията на онези, които трябва да формират чрез навици и влияние живота на подрастващото поколение.
Да се възпитават и развиват умове, това е най-великата задача, поверявана някога на хора. Времето на родителите е твърде ценно, за да бъде прахосвано в задоволяване на апетита или в трупане на богатство и за мода. Бог е поставил в ръцете им скъпоценните млади хора не само за да бъдат подготвени да заемат полезно място в този живот, но и да бъдат подготвени за небето.

ПОЛЕЗНОСТТА НА УЧИТЕЛЯ ЗАВИСИ ОТ ОБУЧЕНИЯ УМ. Полезността на учителя зависи не толкова от фактическото количество на неговите постижения(познания), колкото от стандарта, който си поставя за цел. Истинският учител не се задоволява с мъгляво мислене, с ленив ум или неточна и разхвърляна памет. Той постоянно се стреми към по-високи постижения и по-добри методи. Животът му е постоянен растеж. В работата на такъв учител винаги има свежест, стимулиращи сили, които пробуждат и вдъхновяват неговите ученици.

ТОЙ ЩЕ СЕ СТРЕМИ КЪМ НАЙ-ВИСОК УМСТВЕН И МОРАЛЕН СТАНДАРТ. Да познава човек себе си - това е голямо познание. Учителят, който правилно оценява себе си, ще позволи Бог да оформя и дисциплинира неговия ум. Ще признава Източника на своята сила...
Самопознанието води към смирение и доверие в Бога, но не заема мястото на усилията за самоусъвършенстване. Човек, който разбира собствените си недостатъци, няма да щади никакво усилие, за да постигне възможно най-високия стандарт на физическо, умствено и морално съвършенство. В обучаването на младежта не трябва да участват хора, които се задоволяват с по-ниски образци.

ПОДГОТВЯ ЗА ВЕЧНОСТТА. В своята работа трябва да постъпвате както земеделеца, трудещ се за плодовете на земята. На пръв поглед той хвърля семето. Но, заровено в почвата, то пуска зародиш. Мощта на живия Бог му дава живот и сила и се появяват "първо стебло, след това клас, а после и пълно жито в класа" (Марко 4:28). Изучавайте този удивителен процес. О, толкова много има да се научи, толкова много да се разбере! Ако усъвършенстваме и обогатяваме ума си до предела на неговите възможности, ще продължаваме и през вечните векове да изучаваме пътищата и делата на Бога и ще знаем все повече и повече за Него.

ХРИСТИЯНСКАТА НАУКА И УМЪТ. Има една наука - християнството, която трябва да бъде овладяна - наука толкова по-дълбока, по-обширна и по-висша от всяко човешко познание, колкото небесата са по-високо от земята. Умът трябва да бъде дисциплиниран, възпитан и обучен; защото човеците трябва да служат на Бога по начини, които не са в хармония с вродените наклонности. Често пъти обучението и възпитанието на цял един живот трябва да бъдат отхвърлени, за да може човекът да стане ученик в училището на Христос. Сърцето трябва да бъде възпитано на непоколебимост в Бога. Стари и млади трябва да формират навици на мислене, които ще им дадат възможност да се съпротивяват на изкушението. Трябва да се научат да гледат нагоре. Принципите на Божието слово - високи колкото небето, и обхващащи вечността - трябва да бъдат разбрани, за да се прилагат в ежедневния живот. Всяка постъпка, всяка дума, всяка мисъл трябва да бъде в съгласие с тези принципи.

НАПРЕДВАНЕ САМО ЧРЕЗ БОРБА. Никоя друга наука не може да се сравни с тази, която развива Божия характер в живота на човека. Хората, станали последователи на Христос, откриват у себе си нови подбуди, нови мисли и нови действия. Но те могат да напредват само чрез борба, защото имат един неприятел. Той винаги се бори срещу тях, предлагайки им изкушения, които карат душата им да се съмнява и да греши. Съществуват също и унаследени и придобити наклонности към зло, които е необходимо да бъдат победени. Апетитът и страстите трябва да бъдат доведени под контрола на Светия Дух. Няма да има край борбата, докато се намираме пред прага на вечността. Но макар постоянно да има битки, в които трябва да се борим, има и скъпоценни победи за спечелване. А триумфът над собственото "аз" и над греха е от по-голяма стойност, отколкото човекът може да оцени.

ДЪЛГЪТ НА ВСЕКИ ХРИСТИЯНИН Е ДА РАЗВИВА УМА СИ. Дълг на всеки християнин е да придобива навици на ред, усърдие и експедитивност. Няма никакво извинение за бавното и нескопосаното вършене на работа от какъвто и да било характер. Когато човек е винаги зает с работа (а работата никога не е свършена), то е защото умът и сърцето не са вложени в нея. Човек, който е бавен, който работи неподготвен или нанася вреда, трябва да осъзнае, че тези недостатъци е необходимо да бъдат коригирани. Той трябва да упражнява ума си в планиране как да употребява времето си така, че да постигне най-добрите резултати. Чрез мъдрост и подходящ метод някои биха постигнали за пет часа толкова, колко другите за десет.
Някои хора, ангажирани с домашна работа, са винаги заети - не защото имат много да вършат, но защото не планират нещата така, че да пестят времето си. Чрез своята бавност и мудност те превръщат съвсем малкото работа в огромно количество пропиляно време. Но всички, които желаят, могат да победят тези навици на суетене и бавене. Нека в работата си се научат да имат определена цел. Решете колко време се изисква за изпълнението на дадена задача, а след това положете всяко усилие, за да я извършите за точно определеното време. Упражняването на волята ще направи ръцете по сръчни.

ДА СЕ ТРЕНИРА ВСЯКА СИЛА НА УМА И ТЯЛОТО. Бог е дал мозък на всяко човешко същество. И желае той да бъде употребяван за Негова прослава... Ние нямаме мозъчна сила или разсъдъчни способности в неограничени размери. Трябва да възпитаваме и да развиваме всяка способност на мозъка и тялото - човешкото тяло, което Христос е изкупил, - за да можем да го ползваме по най-добрия възможен начин. Трябва да правим всичко необходимо, за да укрепваме тези сили, защото на Бога е угодно да ставаме все по-добри и по-ефективни Негови сътрудници.

ЧОВЕК Е ПРЕЦЕНЯВАН ПО НИВОТО НА РАЗВИТИЕ НА УМА. Никога не мислете, че сте научили достатъчно и че вече можете да се отпуснете. Вашето образование трябва да продължи през целия ви живот. Всеки ден трябва да се учите и да поставяте в практическа употреба придобитите познания.
Подобието между необработената нива и необучения ум е поразителна. Децата и младежите вече имат в умовете и в сърцата си семена на поквара, готови да избуят и да донесат своята жетва на упадък. Затова е нужна най-голяма грижа и бдителност за развиването на ума и за складирането на скъпоценните семена на библейските истини в него.

ПРИДОБИВАНЕ НА ПОЗНАНИЯ И УМСТВЕНА КУЛТУРА. Успехът ни в придобиването на познания и умствена култура зависи от правилното използване на времето. Култивирането на интелекта не трябва да бъде спъвано от бедност, от скромен произход или от неблагоприятна обстановка... Разумно обмислената цел, системната работа и постоянната икономия на време ще дадат възможност на хората да придобиват познания и да развиват умствените си способности. Това ще ги подготви за почти всяко положение, дейност и полезност в живота.

РАЗБИРАНЕТО НА ДУШЕВНОСТТА Е ОТ ГОЛЯМА СТОЙНОСТ ПРИ БОРАВЕНЕТО С БОЛНИ. Голяма мъдрост е нужна при боравенето с болести, причинени от умствени разстройства. Наранената, болна душа и обезкураженият ум се нуждаят от меко третиране... Съчувствието и тактичността често пъти се оказват от по-голяма полза за болния, отколкото и най-умелото лечение, проведено по студен и безразличен начин.

РАЗБИРАНЕТО НА ДУШЕВНОСТТА И НА ЧОВЕШКАТА ПРИРОДА ПОДПОМАГАТ ДЕЛОТО НА СПАСЕНИЕТО. Решете да бъдете толкова полезни и ефективни, колкото Бог ви призовава да сте. Бъдете акуратни, усърдни и верни във всичко, което предприемате. Възползвайте се от всяко предимство, което е във вашите възможности, за да засилите своя интелект. Нека изучаването на книги бъде съчетано с полезен личен труд. Чрез старателни усилия, бдителност и молитва си осигурете мъдростта, която идва отгоре. Това ще ви даде всестранно образование. По този начин можете да усъвършенствате характера си и да спечелите влияние над хората, което би ви дало способност да ги ръководите в пътя на правдата и светостта.


Техници, адвокати, търговци, хора от всички занятия и професии се обучават така, че да бъдат перфектни в своя бизнес. Трябва ли последователите на Христос да бъдат по-малко интелигентни? Трябва ли да изповядват, че са ангажирани в служба на Бога, а да бъдат невежи в начините и средствата, чрез които да бъдат полезни хора? Стремежът да се спечели вечният живот трябва да стои над всяко друго земно съображение. За да се довеждат души до Исус, трябва да притежаваме познание за човешкото естество и ум. Много грижливо обмисляне и гореща молитва се изискват, за да се знае как трябва да се запознават хората с великата тема на истината.

КУЛТИВИРАНИТЕ СИЛИ УВЕЛИЧАВАТ ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СЛУЖЕНЕТО НИ. Чрез липсата на решение да се заемат със себе си и да се реформират, някои хора могат да си изградят стереотипен погрешен начин на действие. Но ако култивират способностите си ще могат да вършат възможно най-добрата служба. Тогава ще открият, че са нужни навсякъде. Ще бъдат оценявани високо във всичко, за което са достойни.

МОЖЕМ ДА ПОСТИГНЕМ ПОЧТИ СЪВЪРШЕНСТВОТО НА АНГЕЛИТЕ. Господ е дал на човека капацитет за постоянен напредък и развитие. Дарил му е всяка възможна помощ в работата му. Чрез осигурената ни Божествена благодат можем да стигнем почти до съвършенството на ангелите.

2
ХРИСТИЯНСТВОТО И ПСИХОЛОГИЯТА


ЗАКОНИТЕ НА УМА СА ПОСТАНОВЕНИ ОТ БОГА. Този, Който е сътворил ума и е промислил неговите закони, се е погрижил и за развитието му в съответствие с тях* /Забележка под черта!! *ЗАБЕЛЕЖКА: съществува съвършена хармония между Библията и истинската наука. Психологията е науката, която изучава ума и човешкото поведение.
Съставителите/

ИСТИНСКИТЕ ПРИНЦИПИ НА ПСИХОЛОГИЯТА СА ПРЕДСТАВЕНИ В СВЕЩЕНИТЕ ПИСАНИЯ. Истинските принципи на психологията могат да се намерят в Свещените писания. Човек не познава собствената си стойност и ценност и действа според покварения темперамент на характера си, понеже не гледа към Исус, "Автора и Усъвършителя" на своята вяра. Който дойде при Господа, който вярва в Него и Го направи свой Пример, ще осъзнае значението на думите: "Даде им власт да станат Божии синове"...


Който преживее истинското обръщане към Бога, ще осъзнае с остротата на новата си проницателност своята отговорност към Него и ще изработва собственото си спасение със страх и трепет; ще се стреми към пълно възстановяване от проказата на греха. Всичко това ще го кара смирено и с доверие да поставя зависимостта си в Бога.

УМЪТ, ПОСВЕТЕН НА БОГА, СЕ РАЗВИВА ХАРМОНИЧНО. Бог взема хората такива, каквито са, и ги възпитава за Своя служба, ако Му се поддават. Божият Дух, приет в душата, съживява всички нейни способности. Под ръководството Му посветеният безрезервно на Бога ум се развива хармонично и бива укрепен така, че да разбира и да изпълнява изискванията Му. Слабият и колеблив характер се променя и става силен и постоянен. Перманентното посвещение на Бога установява такава здрава връзка между Исус и Неговите ученици, че християнинът става по характер подобен на своя Учител. Добива по-ясни и по-широки възгледи. Проницателността му се увеличава, преценката му става по-уравновесена. Толкова е оживотворен чрез даващата живот сила на Слънцето на правдата, че е в състояние да принася много плод за прослава на Бога.

НАУКАТА ЗА ЧИСТ ХРИСТИЯНСКИ ЖИВОТ. Науката за чистия, пълноценен и последователен християнски живот се постига чрез изучаване на Словото на Господа. Това е най-висшето възпитание и образование, което човешко същество може да получи. Това са уроците, на които младите хора в нашите училища трябва да бъдат научени, за да могат да излязат от тях с чисти мисли и умове и със сърца, подготвени за изкачване по стълбата на прогреса и за практикуване на християнските добродетели. Ето защо желаем нашите училища да са свързани със санаториумите ни и санаториумите - с училищата ни. Тези институции трябва да бъдат ръководени с евангелската простота, видна в Стария и в Новия завет.

ОБКРЪЖЕНИ ОТ АТМОСФЕРА НА МИР. Всички, които се намират под Божието обучение, имат нужда от спокойно време за общуване със собственото си сърце, с природата и с Бога... Трябва лично да слушаме как Той говори на душата ни. Когато всеки друг глас замлъкне и в спокойствие и тишина ние очакваме пред Него, Божият глас се различава още по-лесно. Той ни казва: "Млъкнете и познайте, че Аз съм Бог"... Посред забързаните тълпи и в напрежението на живота, човекът, който се освежава по този начин, ще бъде обкръжен с атмосфера на светлина и мир. Ще получава все нови и нови физически и умствени сили.

РЕЛИГИЯТА НА ХРИСТОС Е ДЕЙСТВЕНО ЛЕКАРСТВО. Сатана е причинителят на болестите; а лекарят воюва срещу неговото действие и сила. Умствените (душевните) болести са навсякъде... Безбожните са причинили повечето от тези нещастни случаи [в които домашни проблеми, угризения на съвестта за грехове, страх от вечно горящ пъкъл са разстроили ума], но често приписват лудостта на въздействието на религията; ... Религията на Христос не само не е причина за психично заболяване, но е едно от най-ефективните лекарства срещу това, защото е потенциален успокоител на нервната система.

В ЦАРСТВОТО НА МИРА И СПОКОЙСТВИЕТО. Когато изкушенията ви нападнат, когато грижи, притеснения и мрак сякаш са обкръжили душата ви, погледнете към онова място, където за последен път сте видели светлината. Почивайте си в Христовата любов и под Неговата закриляща грижа... Влизайки в общение със Спасителя, навлизаме в царството на мира и спокойствието.

ПРОПЪЖДАНЕ НА НЕОПРАВДАНИ БЕЗПОКОЙСТВА. Когато хората тръгват да вършат ежедневната си работа, както и когато са в молитва; когато лежат през нощта и когато стават сутрин; когато богаташът пирува в палата си или когато бедният събира децата си около оскъдната си трапеза, всеки един е наблюдаван нежно от небесния Баща. Нито една-единствена сълза не се пролива, без Бог да я забележи. Няма усмивка, която Той да не види.
Ако бихме искали напълно да повярваме в това, всякакви неоправдани безпокойства биха се разпръснали. Животът ни не би бил толкова изпълнен с разочарования, както сега; всичко, независимо дали е много важно или много дребно, ще бъде поверено в ръцете на Бога, Който никога не се уморява от многото грижи, нито ще се претовари от многото ни проблеми. Тогава ще се радваме на такова душевно спокойствие, каквото е непознато за много хора.

ОБУЧЕНИЕ НА ДУШАТА ЧРЕЗ ДИСЦИПЛИНА. Християни, разкриваме ли на другите, че Христос е в нас? Трябва да се потрудим, за да имаме здрави тела и силни умове, които не отслабват лесно; умове, които умеят да виждат отвъд тесните рамки на своето "его", за могат да проследяват нещата от причина до следствие във всяко нещо. Тогава ще бъдем в благоприятното положение на хора, способни да понасяме трудностите като добри войници. Нуждаем се от ум, който ясно вижда трудностите и преминава през тях с онази мъдрост, която идва от Бога, който може да се бори с трудните проблеми и да ги побеждава. Най-трудният проблем - това е да можеш да разпънеш собственото "аз", да понасяш трудности в духовния живот, да обучаваш душата си чрез строга дисциплина. Това може би няма да донесе отначало възможното най-голямо задоволство и удовлетворение, но впоследствие ще доведе спокойствието и щастието.

ХРИСТОС ИМА СИЛА ДА УКРЕПВА И ДА ВЪЗСТАНОВЯВА. Докато Христос разтваря небето пред човека, животът, всаждан от Него, отваря сърцето за вечността. Грехът не само ни отклонява от Бога, но и унищожава в човешката душа желанието и възможността да Го опознаем. Христовата мисия е да разруши това дело на дявола. Способностите на душата, парализирани от греха, помраченият ум, извратената воля - всичко това Христос има силата да възстанови и укрепи. Той ни отваря богатствата на Вселената и ни придава сила да различаваме и оценяваме тези съкровища.

ВЛАДЕЕ ИЛИ БОГ, ИЛИ САТАНА. Сатана поема управлението над всеки ум, който не се намира твърдо под контрола на Божия Дух.

ВСЕКИ ПОДХРАНВАН ГРЯХ ОТСЛАБВА ХАРАКТЕРА. Нека никой не се ласкае, че подхранваните за известно време грехове могат лесно да бъдат победени и отхвърлени, щом човек пожелае. Това не е така. Всеки подхранван грях отслабва характера и засилва лошия навик. В резултат се стига до физическа, умствена и морална поквара. Разбира се, вие можете да се покаете за грешката, която сте допуснали и да тръгнете по правия път; но мисленето ви вече е деформирано и фамилиарниченето ви със злото вече е направило трудно за вас различаването между право и погрешно. Чрез злите ви навици Сатана ще ви напада отново и отново.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАТА КВАЛИФИКАЦИЯ И ГОДНОСТ НА УЧИТЕЛЯ. Характерът и принципите на един учител трябва да се считат за много по-важно нещо, отколкото неговата професионална годност и квалификация. Ако е искрен християнин, ще чувства необходимост да проявява еднакъв интерес както към физическото, така и към умственото, моралното и духовното възпитание и образование на учениците си.Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница