Ръководство за подготовкаДата16.11.2017
Размер328.63 Kb.
Размер328.63 Kb.
Ръководство за подготовка

Техническа помощ според Договора за извършване на услуги за повишаване на стандартите по професионална квалификация , като се вземе под внимание най-добра практика на страните членки на Европейския съюз по програма Фар 2003 BG 2003/004-937.05,03 проект по “Професионална квалификация”

Практическо ръководство за оценка на професионална компетентност

септември 2006


Практическо ръководство за оценка на професионална компетентностНастоящото ръководство за подготовка е написано като част от техническата помощ, предоставена за България по Фар 2003 BG 2003/004-937.05,03 проект по “Професионална квалификация”.    

 

Като част от помощните средства, свързани с проекта, това ръководство е предназначено да предостави практически набор от ръководства за оценка на професионалната компетентност. Обучението трябва да се извършва в центрове по обучение, училища по обучение или в сградите на работодателите. То е проектирано да демонстрира как системата, базирана на оценка на компетентността може да бъде внедрена и някои от свързаните с това методи.


Стандартите по професионална квалификация (СПК), упоменати в този учебник са новите 80 80 стандарта по професионална квалификация разработени от екипа по проекта,след консултация с широк кръг заинтересовани страни в България през 2006 година.
Съдържанието на този учебник установява нуждата от оценка, преди общите техники, използвани в други страни за определяне компетенцията за изпълнение на умения, свързани с работа в симулационна среда .
Темите са:


 • Дефиниция на ключови термини

 • Защо е нужна оценка

 • Как да се оценява професионална компетенция

 • Кога да се оценява

 • Предварителни условия за оценка на базата на компетенцията


1. Дефиниция на ключови терминиДефиниция на оценка на способностите

Според САОК (Структура на австралийското обучение по качество); Стандарти за регистрирани организации по обучение, оценка означава процес по събиране на доказателства и правене на заключения дали способността е била постигната за да потвърди, че дадено лице може да работи според очаквания стандарт на работното място, отразен в съответната индустрия или предприятие или на учебните резултати на акредитиран курс.


Разлика между компетенция и способност

Компетентност и компетентности са общи способности. Противоположно, умение (умения в множествено число) е по-тясно; това е способносттта да поемеш специфична задача. Скоро двата термина бяха обединени, по специално в ПОО-професионално образование и обучение.2. 1. Защо е нужна оценка?


Това не е обикновен въпрос — има много причини, които ни карат да разберем какво учениците, които обучаваме знаят и могат да правят. За отговор най-напред бихме могли да потърсим в начина, по който възнамеряваме да използваме информацията от оценките. В действителност бихме могли да кажем, че има редица причини поради които е нужна оценка:


• да определим нуждите на обучението;

• да имаме обратна информация, която да ни води в по-нататъшните инструкции

• да направим избор за следващия образователен етап или за работа

• да предоставим обратна информация на учащите

• да окуражим учащите

• да проверим дали учащите покриват стандартите по обучението

• да оценим или класираме учащите

• да оценим AP(E)L

• да проверим дали училищата, центровете, учителите покриват стандартите по обучението

• да потвърдим подтиженията


Например в неформалния край на поредица причини за оценка, вие може да включите две работи за да прецените дали учащите имат нужда от повече практика с днешния урок . Наблюденията могат да бъдат отбелязани в контролен списък или съхранени в памет. Резултатите от този вид оценка са предназначени първоначално за ползване от учителя, за да може той да определи дали проследява напредъка и дали са нужни повече или друг вид инструкции . Във формалния край на тази цялост ние може да приложим оценяване на широк кръг,който учащите трябва да издържат за да преминат и да се дипломират. Този вид оценяване преценява не само учащите, но може да бъде да бъде указано и за целта на съответните училища, учители и учащи, отговорни за постигането на високи стандарти .
Процесът на оценка на практика представлява процес на вземане на решения. Но както се вижда от горепосочените примери, решенията не засягат само обучаващите се. Решенията могат да засегнат и начина, по който обучваме или по който е организирано обучението в дадено училище или център.


Какво да оценяваме в професионалното обучение? – оценка, базирана на компетентността
Фактът, че е предложен научния подход свързан с резултатите по обучението и на базата на компетентността също има влияние на процеса по оценката. Важно е да бъдат оценявани кометентноста или компетенциите като цяло. Също особенно важно е да се оцени дали учащите могат да покрият стандартите очаквани на работното място така както са отразени в съответните стандарти или резултати по обучението на акредитирания курс.

Този процес е критериално-ориентиран, което значи, че доказателството за работата на учащия се интерпретира като напредъка към сдобиването с редица компетентности.


Въпреки че ние все още искаме да оценяваме , знание, познавателни умения, практически умения, лични умения, становища, качества и ценности,ние ще трябва да ги оценяваме от гледището на бъдеща професия. Следователно важно е да погледнем следната дефиниция на способност.
Фигура 1: Способност Знание и умения и приложението на това знание и умение към стандартите на изпълнението,които се изискват на работното място .1

Понятието способност фокусира на по-скоро на това, какво се очаква от учащия на работното място отколкото от самия обучителен процес и подчертава необходимостта да се пренасят и прилагат умения и познание към нови ситуации и обкръжаваща среда. Способност съответно включва успешно изпълнение на работата.


Вижте примера по-долу.

Тъй като държавните образователни изисквания в България са актуализирани по отношение на тяхната компетентност и резлултати от обучението, стандартите за представянето ще бъдат оценявани въз основа на тези резултати от обучение. Едно от предимствата на подхода, ориентиран към резултатите от обучението е фактът, че са лесно измерими.


Всъщност резултатите от обучението сами ни дават информация какво да оценяваме:
Пример 1 (резултати от обучението за работник в помощно стопанство в хотел)


Раздел 3: Услуги по пране

3,1. Знание и разбиране на подходящи грижи и изисквания за маркиране на текстилни продукти

Коректно определяне на етикетите с указания на текстилните продукти

Определяне на подходящите грижи за текстилни продукти и работа в съответствие с указанията

Определяне на дрехи или текстилни материи, които трябва да бъдат почистени сухо

Сортиране на текстилни материи по материал и цветове и също така процедури по почистване и пране (машинно пране , опция по-малко гънки, топло; само безхлорна белина при необходимост; сушене в сушилня, ниско; гладене, средно.)Първата колона съдържа компетенциите, които обучаващият се трябва да усвои. Втората колона съдържа резултатите от обучението, които шще позволят на инструктора да измери дали обучаващият се е усвоил компетенцията .


Също така, можем да измерим и нивото на владеене. Това е свързано с четирите измерения на способността:
Измеренията на способността в по-малка или голяма степен съответстват на нивата обучение определении в българския ЗПОО- Закон за професионално образование и обучение.
1. за ниво 1 - придобити способности за практикуване на професиите, включващи рутинни дейности, изпълнявани по време на рутинни ситуации;

2. за ниво 2 - придобити професионални способности за практикуване на професиите, включващи редица комплексни дейности, изпълнявани по време на променящи се ситуации;

3. за ниво 3 - придобити професионални способности за практикуване на професиите, включващи както редица комплексни дейности, изпълнявани по време на променящи се ситуации, така и отговорности за работата на другите;

4. за ниво 4 - придобити професионални способности за практикуване на професиите, включващи както редица комплексни дейности, изпълнявани по време на променящи се ситуации, така и управленчески отговорности за работата на другите и за разпределение на средствата .3. Как да се оценяват професионалните способности?3,1. Принципи на оценяването

Оценяването трябва: • да е базирано на разбиране на начина на заучаване на учащия

 • да е съобразено с разликите на индивида (гъвкаво)

 • да бъде ясно обяснено на учащите(т. е. критерий)

 • да бъде обосновано и да има надежден сигурен и безпристрастен подход

 • да позволява навременна обратна информация

 • да позволява на учащите и на учителите да разсъждават за тяхното обучение

 • да бъде неделима част от развитието на курса, стандартите и т. н.


3,2. Ключови елементи в оценката на способностите
R. Klarus отбелязва в своята книга “Verzilveren van competenties” или “Извличане на полза от собствените способности”2 ключовите елементи в оценката на способностите:

 • Оценявайте по подходящ начин, оценявайте по начин, по който способността се превръща в дело в професионалната ситуация: Планирай, Направи, Провери, Действай или Коригирай;

 • Оценявайте автентично: от разработения продукт, от проведените задания или дейности в реални професионални ситуации;

 • Оценявайте на базата на компетентни показания , събрани от учащия и които могат да бъдат сравнени със QS;

 • Оценявайте цялостно: теорията и практиката трябва да бъдат оценявани заедно; знанието е оценявано чрез прилагане в конкретна професионална ситуация..

 • Оценка свързана с критерий: в този случай оценката е базирана на критерий взет от предишно разработен квалификационен стандарт;

 • Оценка независима от вида обучение: това е оценка, която е базирана единствено на доказването на способности от страна на учащия независимо от вида обучение (формално, неформално) което той или тя са следвали.

 • Преценката дали учащия е придобил реална компетентност е възможна само в достатъчно специфичен професионален контекст. За да се направи ‘добра оценка на качеството’ човекът, който преценява дали компетентноста е била достигната трябва по принцип да бъде някой, която функционира в този професионален контекст.

Според това дали професионалното образование и обучение е организирано в училища по професионално обучение и образование или обучаващи центрове, това би имало различни импликации. За училищата по професионално обучение и образование това би значило, че основните активности/компетенции на (бъдещия) трябва да бъдат включени в цялостна оценка. Така приложената цялостна оценка трябва да бъде тясно свързана с реалните проблеми в реални професионални ситуации.


Оценката не трябва да се състои в няколко отделни задачи, но трябва да бъде цялостно задание, в което планирането (ПЛАНИРАЙ), изпълнението (НАПРАВИ), разрешаването на проблемите иразмишлението (ПРОВЕРИ) и възможни от последователни стъпки от нови действия (ДЕЙСТВАЙ) или корекции и промени (КОРИГИРАЙ) са интегрирани. Провеждането на теста за оценка не се отнася само до необходимостта да се изпълняват дейности, но и да сте наясно за това как и защо, с отношение към контекста и поддържащата теория.
Определянето дали обучаващият се е компетентен да работи като професионалист в специфично професионално направление предполага, че оценката (или оценяването) се провежда в реални ситуации. Началната точка трябва да е тази, че оценката се основава върху нарастващата компетентност при прилагането на знания, умения и по-широки компетенции по правилен начин в професионални ситуации, които постепенно ще се усложняват.
Ако процесът на обучение е проведен и в училище за ПОО и в компанията, то учителите, представител на компанията (в повечето случаи възпитателя) и обучаващият се трябва да участват в процеса на оценяване.
3,3. Методи за оценка
Има голям брой методи за оценка. Те са изброени отдолу. Въпреки това методите за оценка и избраните техники трябва:

 • за съответстват на вида умения изброени в Специфичните резултати от обучението;

 • оценяват широк кръг от Специфичните резултати от обучението;

 • имат стойност, която отразява относителната важностна поредица умения в Специфичните резултати от обучението. Съответно, по-голяма стойност би трябвало да бъде давана на практически изпит където Специфичните резултати от обучението са множество практически умения;

 • има добро равновесие между курсова работа и сборна оценка;

 • техниките на оценяването би трябвало да взимат предвид процеса по обучението.

Главния въпрос е как да се интегрира в формите или методите на оценка професионалния контекст така, че да бъде възможно оценяването на придобитите в учебния контекст компетенции в професионалната среда или контекст. Една форма на оценка не би била достатъчна или адекватна, за да оцени компетенъността. Вие ще трябва да използвате няколко метода или средства за да може да оцените компетентносттта на учащия.


3,4. Няколко примера за методи на оценка могат да бъдат използвани :
Наблюдение в реална или действителна работна обстановка, лично или на видео

Заданията (интегрирани, автентични, богати на контекст) давани на учащия са формулирани на базата на компетентността переспектива.


Симулация

В този случай компетенциите са поставени контекст. Учащия трябва да реагира по разбираем начин . Правя се устни и писмени размишления относно реакциите на учащия и прилагането на компетенциите.


Ктатък случай (сценарио), фокусиращо на реакция и активност в контекст

Описани е ситуация или сценарио и учащия трябва да приложи всичките си компетенции по разрешаване на проблемите, като интегрира знание, умения и широк кръг компетенции. Сценарията не трябва само да описват ситуация, но трябва да описват проблемите, които изискват избори и действие..


Разширен случай или сценарио

Този вид случай или сценарио обикновено трябва да са свързани с няколко учащи, взети заедно . Учащите събират няколко вида инфорнация и организират различни действия, като използват няколко компетенции. Сценариото или случая трябва да бъдат вписани в реална ситуация, която би могла да съществува в професионалния живот.


Задания или презентации (по възможност свързани с назначенията )

Обикновено има допълнителни методи за оценка , позволяващи оценката на изследователска компетенция или напреднало познание.


По-нататък вие може да използвате следното, за да оценяватекометенциите на учащите.

 • Контролни списъци

 • Въпроси и отговори

 • Въпроси с множествени избори

 • Въпроси вярно/грешно

 • Фактически доклади

 • Записи/дневници с размишления

 • Самооценка

 • Оценка на член на групата

 • Мнение на ръководителя

 • Планове за действие/Договорни планове

 • Профилни мрежи

 • Атестат на другите страни

 • Наблюдения на учителя

 • Класификационни списъци

 • Работни групи

 • Презантации

 • Аудио/визуални записи

 • Есета

 • Отчети/проекти

 • Интервюта

 • Тестове с отворени учебници

 • Рецензии на книги

 • Микро задачи (малки компоненти оценявани поотделно и формирани за определен период)

 • Прогресивни отчети на практическите тестове

 • Одобрения на трета страна

 • Изучаване на случаи и симулации


3,5. Свързване на резултатите от обучението с подходящите методи на оценка, характеристики, възможни спорни въпроси и критерии3


РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

МЕТОД

ОТЛИЧИТЕЛНИ ЧЕРТИ

СПОРНИ ВЪПРОСИ

КРИТЕРИИ

Познания

- Припомняне и отговор
Контролни листа

Въпроси и отговори

Въпроси с множествен избор

Въпроси вярно/грешно

Фактически доклади


Може да бъде определен от възнаграждаващия/ учителите/учащите


Лесен за прилагане и оценка

Може да бъде пречистен и подобрен от опитни проектанти на тестове
Определя очакваната поредица от ключови термини

Излага/ключови термини и понятия
Познавателни умения

- синтеза

- анализ

- критична оценка

-систематизиращ комплекс

информация

- прилагане на теория към

практикаЕсета

Отчети/Проекти

Интервюта

Въпрос и отговор

Тестове с отворени учебници

Рецензии на книги
Може да бъде проектиран от учителите или възнаграждаващите и

учащите на определен етап

от тяхното обучение


Благонадежността изисква модерация и дискутиране на критерия

Степента на изискваната от критерия оргиналност трябва да бъде дискутирана

Примери от нужния

стандарт


Нивата на екипната програма влияят на критерийните очаквания


Яснота на аргументите

Логична презентация

Явен и очакван

синтез или оргинален

такъв

Прямота или комплексни идеиПоредица от очаквани или нови идеи


Практически уменияs

-създаване и продукция

работи


- използвани материали

и предмети
Наблюдение - лично или.

на видео


-Микро задачи (малки компоненти оценявани поотделно и формирани за определен период)

Контролни листа

Практически тестове

Прогресивни отчети

Сценарии


Преки и непреки доказателства


Оценяването включва възходящо оценители на работното място и съвместно взети решения по оценката.

Критерия трябва да бъде дискутиран между оценяващите.
Обсега и сферата на практически умения са точно определени

Опростеност или сложност на материалите

Работа по определено време и срокове


Лични умения

- Наблюдение и

оценяващо определяне на

собствената работа
Записи/дневници с размишления

Самооценка

Оценка на член на групата

Мнение на ръководителя

Ипсативна оценка (прогресивна оценка)

Планове за действие/Договорни планове

Профилни мрежи

Атестат на другите страни
Може да бъде проектиран от

учителите/учащите/

даващите възнаграждение

Критерия е даден за

оценка на контекста и

поредица ситуации където

тези трябва да бъдат

.демонстрирани

Включващи обсег за ползване

на атестатите на останалите

за уменията на учащите


Аргументацията може да бъде трудна,

т.е. прехвърляемосттта на

уменията не може да бъде поета

Нужда от вътрешна

модерация

Нужда от ясен критерий и

изисквани доказателства


Поредици от сложни или

прости дейности

Независими активности

Организиране и започване

собствена работа

Наблюдение на собствения прогрес

систематично и

пълно определяне

източниците на информация

Използване на `стандартни' източници

на информация или оргиналниили такива, които са по-недостижими


Лични умения 2

- Работа с другите
Учител/оценяващ

наблюдение

Оценка на член на групата

'записи'/дневници с размишления

Профини мрежи

Класификационни списъци

Работни групи

Презантации

Аудио/визуални записи


Оценка на член на групата и самооценка -

може да бъде по-обосновано отколкото

оценката на у1ителя

Учащите трябва да бъдат научени

как да използватe оценката на член на групата и само

оценкаТъй като по-горе наблюдението

и оценяването на качествотот на

собствената работа

Прехвърляемостта може да

има голяма зависимост от

личните и контекстуални

фактори


Диференциация на кои учащи трябва да работят

със съответно поснат/непознат,

специалист/член на групата

Сложност на задачата и

контекста


Поведения, качества

и стойности

- размишления и практика

- водачество

- обещание за равни

благоприятни възможности

- загриженост за качеството
'записи' с размищления или...дневници

Въпрос и отговор

Есета

Наблюдение

Одобрения на трета страна

Изучаване на случаи и симулации

СценарииКонтекстуалните характерни черти и

спорни въпроси се нуждаят от внимателна

дефиниция


Повдигнати проблеми за благонадежност и аргументираност

Проблеми относно субективност или противоречие, в които аргументите и поведенията са определени и оценени
Детайли от практическия кодекс

Контекст и клиент

очаквания3,6. Оценяване на лични компетенции и стилове на поведение
Личните компетенции и поведения, необходими за извършване на работата или за професията също би трябвало да се оценяват. Оценката на поведения иширок кръг компетенции повдига проблеми за благонадежност и аргументация защото тези оценки често се считат като субективни, разработени вече Скали за измерване на Поведенията (СИП). Тази измерваща скала прибавена към приложение 1. Оценяващите трябва да фокусират на тези поведения и лични компетенции, които съответстват на професията или на компетенциите, които трябва да се придобият. Те могат да бъдат намерени в Държавните изисквания за обучение .
3,7. Организиране на сценарии като методи за оценка
Главния въпрос поставен пред много учители е как да организират и интегрират оценката така, че на учащите да бъде дадена възможността да ‘покажат’по време на оценката резултатите от обучението и интегрираните компетенции, които са придобили . Подходи към интегриран изпит са приложени за момента в няколко европейски страни (също и в някои български училища или центрове по професионално обучение и подготовка).
Шестстъпки за създаване на сценарии (съставени от CCPQ4 от белгийската френска общност)

Следните стъпки са предложени за създаването на интегрирани средства за оценка: • разделете профила за обучение към проф. стандарт на групи ситуации с професионално значение;

 • изберете групи ситуации които могат да бъдат интегрирани в сценарий или неговите компоненти;

 • създайте интегрираща ситуация свързана с избраната група от ситуации;

 • изберете критерия или индикаторите;

 • изберете тежеста, която ще бъде използвана;

 • направте справка с всички компетенции заложени в реализирането на сценария.

Развитието на сценария трябва да бъде близко свързан с индустрията на съответната област. Предварителни дискусии могат да бъдат направени с представители на фирмата, за да улеснят определянето на ключови професионални ситуации, в които учащите ще бъдат поставени когато се присъединят към фирмата .


Предимството на включването на индустрията в развитието на сценариите е, че те определено ще бъдат много близко свързани с работни ситуации. Следващото е, че подготвителни дискусии може също да включват разсъждения за начините, по които индустрията може да бъде включена в реализирането на сценария и евентуалната оценка на реализирането на сценария и неговите резултати от учениците .

4. Кога да оценяваме?4,1. Стратегии на оценяването
Оценката на професионални компетенции се извършва в различни моменти на образователния учебен цикъл. Те са свързани с вашите стратегии по оценката.
Вашата стратегия по образованието и обучението трябва да включват диагностични оценки и сумативни оценки.
Диагностично оценяване

Вие трябва да използвате диагностичното оценяване за да определите нуждите по образованието или обучението на учащия преди той да влезе в учебно образователната програма. Ето защо това често е наричано прослушване на уменията. Това е допълнителен процес за признаване..


Признаване
Признаването е процес с който настоящите умения на учащия са признати формално. В някои случаи учащите могат да получат формално признаване на качества и знание, което те вече притежават. Това най-вече се отнася за признаването на предишен опит - AP(E)L.
Формативна оценка

Формативната оценка се прави в период от време на обучението или практиката, и е по скоро процес отколкото резултат. Като оценяващ вие винаги ще събирате доказателство, ще правите преценки и ще предоставяте обратна информация за прогреса на учащия.


Сумативна оценка

Сумативната оценка е вашето формално решение за компетенцията, в която е дадена обратна информация на учащия. Сумативната оценка често се разбира погрешно като единичен резултат в края на период от обучение. Въпреки че това също може да бъде вярно в някои случаи, сумативната оценка обикновенно е решение, което вие правите като резултата на вашата формативна оценка.
За да оцени кандидата като компетентен, оценяващия трябва да бъде убеден , че кандидата може да извърши работата. За да се направи това ефективно, наблюдението на един или повече случая на оценка трябва да бъде комбинирано с доказателство за формативна оценка. 5


4,2. APL / APEL / APCL / APL & A
Процеса по индефикация, оценка и формално признаване на предишните обучения и постижения най-често е познат като s 'акредитация'.
Термина 'акредитация на предишното обучение' за да обобщи редица активности и подходи използвани формално за да признаят и установят публично, че някои разумни значителни елементи от обучението са били направени.
Такова обучение може да бъде предварително признато от извършилияобучението и тогава наречено 'предварително обучение’. То може да бъде постигнато с обсъждане на на опите извън формалното образование и обучаваши системи и в този случай е наричано: предварително обучение основано върху опит'. Постиженията също могат да се вземат в предвид.
Следователно можем да говорим за:

 • Акредитация на предишното обучение (АПО);

 • Акредитация на предишното удостоверено обучение (АПУО);

 • Акредитация на предишното обучение основано върху опит (АПОО);

 • AАкредитация на предишното удостоверено обучение и/или обучение основано върху опит (АП[О/У]О);

 • Акредитация на предишно обучение и постижения (АПО&П).


Общи европейски принципи за идентификация и утвърждаване на неформалното и информално обучение6
Тези отразяват съвместната работа на европейско ниво като последствие Декларацията от Копенхаген, Резолюцията на Съвета от 19 декември 2002 г., работните програми на Бъдещи Цели и в частност Съвместен Временен Доклад “ Обучение и образование 2010“, февруари 2004.
Принципите са изброени в следните основни заглавия:

 • Индивидуални елементи: Идентификацията и утвърждаването на неформалното и информално трябва да бъде поставено принципно на доброволна основа за индивида. Трябва да има равнопоставен достъп и равнопоставено и справедливо отношение към всички индивиди. Личната тайна и правата на индивида трябва да бъдат респектирани.

 • Задължения на заинтересованите страни: Заинтересованите страни трябва да установят, в съответствие с техните права, отговорности и компетенции, системи и подходи за идентификация и утвърждаване на неформалното и информално обучение. Това трябва да включва подходящи механизми за гаранция за качество . Заинтересованите страни трябва да предоставят на индивидите ръководство, съвети и информация за тези системи и подходи.

 • Поверителност и доверие: Процеса,процедурите и критерия за идентификация и утвърждаване на формалното и неформално обучение трябва да бъде справедливо, прозрачно и подкрепено с механизми за гаранция на качеството.

 • Правдоподобност и легитимност: Системите и подходите за за идентификация и утвърждаване на формалното и неформално обучение трябва да ужавават законните интереси и да подсигуряват балансирано участие на съответните заинтересовани страни.

Процеса по оценка трябва да бъде безпристрасен и механизмите трябва да бъдат на място, за да се избегне конфликт на интересите. Професионалната компетенция на тези, които извършват оценката трябва също да бъде осигурена.5. Предварителни условия за оценка базирана на компетентността:

Някои педагогически подходи насърчават повече придобиването на компетенции, отколкото други. Придобиването на професионални компетенции ще бъде повлияно от начина, по който е било организирано обучението, изучаването и практиката (назначенията) . Ако има прекалено много стес или влагане на теория, малко професионална компетенция може да бъде достигната . Професионална компетенция може да бъде достигната чрез прилагането в практика на придобитите в центровете или училищата по професионално образование и обучение компетенции, способности и познание.


Фокусирането на резултатите по обучението,като се започне от целите на обучениетоима голямо влияние върху стратегиите по инструкциите и/или педагогическите методи, които трябва да се използват в училищата или центровете по обучение и образование . Трябва да сме осведомени за факта, че обучението, базирано на компетенция и/или резултати от обучението фокусира на това, какво учащия ще може да направи или да приложи в професионален контекст.
Това от една страна изисква учители, които са способни да работят или да прилагат такива педагогически подходи и развиват такава базирана на компетенцията учебна обкръжаваща среда и от друга страна изисква инфраструктура и организация (свързана с гъвкаво разписание, групово преподаване или преподаване в екип, междудисциплинарна и кръстосано дисциплинарна работа ) в рамките на училището, което подърржа таковабазирано на компетенцията обучение.
5,1. Учебно обкръжение на базата на компетенцията и подходи
Харктеристиките на можно учебно обкръжение, базирано на компетенцията са следните според Simons, Bolhuis and Onstenk7:


 • Те трябва да бъдат пълни (покриващи всички страни и компетенции), богати и реалистични с ясни референции за подходящи бъдещи ситуации за професионална работа ;

 • Те трябва да подканват към действие и активност;

 • Обучението става постепенно отговорност на самият учящ/а;

 • Учащите са колкото се може повече заети с всички компоненти на обучението;

 • Учащите трябва да могат да реализират практически широка гама от учебни дейности и начини, по които те научават ;

 • Учащите трябва да могата да развиват тяхното отношение ученето и техните познавателни компетенции по такъв начин, че те да могат постепенно да комбинират все повече тяхното самоуправляемо научаване и тяхното ехпериментлно познание;

 • Обкръжаващата учебна среда взима впредвид различни начини на научаване и развитие на капазитет за научаване във всеки ученик;

 • Обкръжаващата учебна среда осигурява систематичен концентрация за развитието на способности и компетенции във всеки учащ;

 • Учителя или обучаващия, индивидуално или в група има спомагателни функции или функции на улесняващ обучението.


5,2. Специфични педагодически подходи насърчаващи придобиването на компетенции :
Организиране на виртуална работна среда в училищата или центровете по професионално обрзование и обучение е добре познат пример.

 • Структура на работната среда: симулираща работното място в рамките на училището, което има тясна връзка със симулации като мини-фирми, новосъздадени предприятия и т.н.

 • Разпределения в индустрии, които улесняват придобиването на компетенции; вида разпределения има голямо въздействие върху придобиването на компетенции ; не разпределения за наблюдение ‘observe’ но разпределения за ‘работа’ като нормални работници.

 • Наблюдението, дадено от наставника във фирмата в сътрудничество с ръководещия разпределението от страна на училището.

 • Размишлението (самопреценка), която е дадена за добиване на компетенции заедно с учащия и учителя или обучаващия, отразено в индивидуалните учебни планове и диференцирни видове обучение ;

 • Свързване придобиването на професионални компетенции с други компетенции, като активно гражданство: т. е. подвижно училище

 • Разработване на специфични задания, които трябва дабъдат извършени индивидуално или в екип от участниците и свързани с техните разпределения (стажове) в индустрията


5,3. Учители и обучаващи като помощници или улеснители
Учителите и обучаващите в училища за професионално образование и обучение и центрове по обучение трябва да се превръщат все повече в помощници или улеснители на обучението вместо субекти,доставящи познание. Учителите и обучаващите трябва да могат да насърчават в учениците и/или учащите активни методологии на обучение-обучение базирано на проекти, самоуправляващо се обучение, автономно обучение, независимо обучение,интеграция на еьперименталното обучение и т. н. ) което да води до придобиването на активни компетенции в най-широк смисъл. Няма съмнение, че това оказва влияние на служебното обучение, което трябва да бъде организирано за учители и обучаващи. Учителите и обучаващите могат да обучават учениците на най-новите потребности само когато самите те са в постоянен контакт с индустрията, следователно важно е да посещават фирмите или да правят разпределения във фирми в Българиа и/или другаде в Европа.
Учителите в училищата за професионално образование и обучение трябва да опитат да се включат в Схема за разпределение на Учителите в училището Comenius 1 в партньорство с програмата Сократ. Това ще улесни посещението на фирми на територията на Европа от една до три семици! Учителите в училищата за професионално образование и обучение трябва да бъдат включени също в партньорство с Comenius 1 и най-вече проектите по развитието на училище Comenius 1 .
Учителите и обучаващите в училищата за професионално образование и обучение трябва да опитата да бъдат включени в CEDEFOP учебни посещения или други подвижни активности в рамките на програмата Леонардо Да Винчи, по-специално в A and B активности.
Референции:
Angelo & Cross. Classroom Assessment Techniques, 1993;

Bauer Karen, Assessment of Student Learning, 1998;

Brown, Race &Smith, 500 Tips on Assessment, 1996;

Klarus R., “Verzilveren van competenties”, STOAS, Wageningen, 2001;

Guide 1: Training Package assessment materials kit in the Training Package Assessment Materials Project, ANTA, 2001;

Scenarios for assessment : CCPQ: Commission Communautaire des Professions et des Qaulifications, 2006;

A Practical approach to curriculum development in Bosnia Herzegovina, PHARE-project, 2000.
Други референции:


 • Phare 2003 BG 2003/004-937.05,03 “Професионална квалификация” Учебни ръководства, разработени по проекта:

 • Препоръки за осъвременяване на методологически указания

 • Осъвременяване на Рамковите изисквания за разработване на ДОИ

 • Предложени видоизменения към настоящата рамка на ДОИ


Приложение 1
SAM скали за поведение Скали за измерване на поведението

Разработени от VKW, Verbond van Kristelijke Werkgevers (Федерация на християнски работници) и федерация по католическо обучение (Bnl)


Съдържание
1. Лично поведение и умения

1,1. Инициатива

1,2. Ангажираност и постоянство

1,3. Дисциплина и точност

1,4. Външен вид

1,5. Управляемост на стреса

1,6. Гъвкавост

1,7. Творчество и новаторство

2. Организационни поведения и умения

2,1. Грижа за хората, съоръженията, инструментите и средата

2,2. Лично планиране и организация на работата

2,3. Гаранция за качество и представа за резултатите, които трябва да се постигнат

2,4. Методология на работата

3. Социални поведения и умения

3,1. Социално поведение

3,2. Водачество

3,3. Убедителност / настоятелност

3,4. Комуникативност

4. Когнитивни отношения и умения

4,1. С желание за обучение / интерес към обучението

4,2. Анализ

4,3. Синтез


Наблюдаемо поведение:

Елементи на наблюдението

Ниво: iнезадоволително, ниско, добро, много добро

Инициатива
Ангажираност и постоянствоДисциплина и точностВъншен видУправляемост на стресаГъвкавостТворчество и новаторствоГрижа за хората, съоръженията, инструментите и средатаЛично планиране и организация на работатаГаранция за качество и представа за резултатите, които трябва да се постигнатМетодология на работатаСоциални поведенияВодачествоУбедителност/ НастоятелностКомуникативностС желание за обучение / интерес към обучениетоАнализСинтез
Приложение 2: Глосар на техниките за оценяване
Задание Упражнение зададено накратко със специфично ръководство и обикновено кратко по време.

Устен изпит Тест за прослушване и интерпретационни умения, представен обикновенно на аудио касета.

Есе въпроси Въпроси на писмен изпит които предоставят възможност за свободен отговор.

Интервю Оценка на наученото чрез устни въпроси, обикновено лице срещу лице. Интервюто може да бъде структурирано или неструктурирано.

Книга със записки n Индивидуално записване, където учащите описват техния опит в научаването на модул/курс

Обективни въпроси Въпроси на писмен изпит, които са зададени по такъв начин, че има само един определенверен отговор.

Устен изпит Тест на възможността да се говори ефективно на родния език или други езици.

Устна презентация Тест, който изисква презантация на предварително подготвена тема

и отговори на въпросите от участници в групата или изпитващият.Портфолио (или курсова работа) Колекция от избрана работа извършена по време на курс или модул/курс

Практически изпит Оценка на майсторството на специфични практически умения , както са демонстрирани в определен период от време според условията на изпита.

Тест за практически умения Оценка на майсторството на специфични практически умения демонстрирани в определен период от време по време на курса или модула/курса

Проект Индивидуален или групов отговор в резюме с по-широко ръководство от заданието, обикновено правен за продължителен период от време.

Кратък отговор на въпрос Въпрос на писмен изпит, който изисква кратък отговор.

Структурирани въпроси Въпрос на писмен изпит,който предоставя ръководство за формата на поставения въпрос.

Писмен изпит .Оценка изискваща писмен отговор на поредица от видове въпроси,т. е. есе, структурирани, обективни.
Програма за обучение е план с инструкции, които дават подробностиотносно това, какво учениците трябва да знаят, как трябва да учат,каква е ролята на учителя и контекста на обучението и преподаването. В някои случаи програмата може да бъде частично или изцяло определена от външна институция (като Министерство на образованието). Тя определя какво студентите трябва да знаят, на какво да бъдат способни и какво да извършват (съдържание), как то е преподавано(инструкции),как се измерва(оценяване), и как е организирана образователната система (контекст).
Основната програма е програма, или курс на обучение, което се смята за основно и обикновенно е задължително за всички ученици в училището или училищната система. Основната програма често се администрира на ниво начални училища http://dictionary.laborlawtalk.com/Primary_educationи гимназии от училищните инспекторати, отделите по образование или административни агенции които имат ролята да надзирават обучението.
Също в България програмата е държавен документ, който определя глажното съдържание на образованието,както в общото образование, така и в професионалното обучение/теория и практика, и е валидно за всички професии и специалности.
Рамките на програмата могат следователно да бъдат разгледани като крайьгълен камък за националните стандарти и местни програми, които разясняват на училищата ,образователните центрове и т.н. как трябва да объчават, за да достигнат стандартите на местно и национално ниво.
Разработването на програмата в професионалните центрове по образование и обучение следователно е стъпка, която се прави след другите главни стъпки. Най-първата стъпка е разработването на професионален профил, който според страната е отговорност на специалните агенции по професионално обучение и квалификация или институции/организации представляващи социални партньори-индустрии, профсъюзи, федерации, конфедерации. След като веднъж професионалните профили са разработени, местните изисквания по Обучението или стандарти за професионална квалификация се разработват. Няколко страни в Европа и по света започнаха разработването на местните изисквания по Обучението във връзка с резултати по обучението. Няколко страни промениха подхода от входящ към изходящ подход в момента. България наскоро реши да започне работа с резултати по обучението и бяха разработени 80 ДОИ фокусиращи на резултати по обучението.


Резултати по обучението са много специфични изявления, които описват точно какво учащия трябва да може да прави в няколко измерващи се насоки . Компетенцията може да има специфични учебни резултатаи, така че типичния курс съдържа повече резултати, отколкото компетенции. Главното различие между компетенция и учебен резултат е това, че учебния резултата е писмен, а да може да бъде измерен и оценен. Следователно добър учебен резултат ще бъде писмения зада идентифицира какви действие учащия трябва да може да покаже и при какви условия. Учебните резултатисъщо описват начина по който учащия трябва да демонстрира главните компетенции които той/тя трябва да е постигнал при завършването на курса или програмата. Те се определят на квалификационно ниво. Те са отразени в програмата и в учебния план . Учебните резултати за професията са на базата на съдържаниетона образованието за тази професия и са основен елемент на Държавните образователни изсквания (ДОО).
Очевидно е, че програмния модел може да се различава според начина, по който се предлага програмата или обучението. Курсовете на обучение се разделят на предметно ориентиран програмен модел или програмен модел ориентиран според уменията. Разликата трябва да се вземе под особенно внимание при проектирането, доставянето и оценяването.. (See Inglis, Ling, & Joosten (1999) p. 69)


1 Източник: Пакет по обучение за оценка и обучение на работното място

2 Klarus R., “Verzilveren van competenties”, STOAS, Wageningen, 2001

3 Практически подход към разраборването на програмата в Босня Херцеговина, проект ФАР, 2000

4 CCPQ: Общинска комисия по професиите и квалификациите

5 Източник: Ръководство 1: Пакет по обучение с материали за оценяване в Проект по обучение с материали за оценяване, ANTA, 2001

6 9175/04 EDUC 101 SOC 220 ; Проект заключения на Съвета и на представителите на правителствата на страните членки на срещата но Съвета на Общите европейски принципи за идентификация и утвърждаване на неформалното и информално обучение

7 Вижте уебсайта: http://toetswijzer.kennisnet.nl/html/competentie/beoordelen.htm
Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница