С какво ще допринесе за решаване на проблемната ситуация проектното предложениеДата16.11.2017
Размер106.22 Kb.
Размер106.22 Kb.С какво ще допринесе за решаване на проблемната ситуация проектното предложение

Като цяло, съществуващiте до момента форми на извънкласна дейност са немалко и имат трайни традиции в училището, но недостатъчни и ограничени са възможностите за изява на децата, като ги стесняват в рамките на клуба (дейността по интереси), най-много до рамките на общо-училищни състезания, или концерт за празника на училището. Това е общ проблем на район Лозенец – гр. София, респективно и в 107ОУ, поради липса на модерна материална база и финансови ресурси. Остарялата материална база в училищата и читалищата, свежда до минимум възможностите за пълноценна изява на детските дарби. Дейностите по интереси, като форми, действат понякога хаотично и самоцелно, без необходимото ресурсно обезпечаване, предимно в начален курс, като се разчита изцяло на подпомагане от родителите/настоятелството/ и на ентусиазма на някои учители. Освен това, голяма част от дейностите се водят от учители-неспециалисти, което се отразява на качеството на предлаганите педагогически услуги.

Проектното предложение „Триумф на уменията”има за цел:

Да създаде по-широка платформа за по-нататъшното провеждане на извънкласните дейности и изяви, като ще привлече висококвалифицирани външни специалисти и ще осигури материално-технически условия и финансов ресурс за по-висококачетвена и ефективна работата. Потребностите на децата, освен финансови, са и чисто човешки - потребност за игра, песни, забавления и изразено по детски, внимание от страна на другите. Още повече, че ще съдейства за възпитаване на толерантност, чувствителност и отзивчивост у децата, добронамереност към успеха на съучениците.

По време на празника, който се предвижда като ден- „Триумф на уменията”, ще се създаде такава организация, че в един ден, децата ще могат да приложат и демонстрират в по-различна ситуация и обстановка, придобитите през годината знания и умения. Продуктите, които те ще създават, ще компилират в едно цяло: идея, мисъл, знания, умения, талант и жажда за изява.
Обосновка
Светът днес, изисква от съвременните млади хора да бъдат не само експерти в своята област, но също така, очарователни и контактни личности, общителни и печелещи симпатии, чувствителни, развиващи себе си напълно хармонично и комплексно, дълбоко мотивирани да се превърнат в утрешни, уверени в себе си, успяващи личности в различните сфери на реализация.

Създаването на нова, комплексна структура и функционирането на нови, оригинални и атрактивни клубни форми на извънкласна дейност, ще обединява, разширява и ще интегрира дейностите, ще създава възможности за организиране на много по-голям брой от разно-образни, комплексни изяви, предимно с развлекателно-забавен характер, но и със сериозна развиваща целенасоченост. Чрез своята комплексност в изявите и дейностите, проектното предложение има амбицията да съхрани добрите традиции в българското училище за много-образие, като същевременно ги допълва с една много по-динамична структура, по-гъвкава, оригинална и широко достъпна. Предимството е, че привличането на повече участници в дейностите ще става по естествен, неформален и модерен начин, чрез високо качество и атрактивност на дейностите и изявите. Освен това, структурирани по този начин, ще се създаде уникалната възможност и за провеждане на комплексни занятия, в които експертите ще работят в екип за търсене на творчески решения при формирането на комплексни умения и качества.

С концепцията си за комплексност на изявите и дейностите, проектното предложение не само съответства на целите на ОП, но и допринася за обогатяването им.

Проектното предложение съдържа един много силен инструмент за привличане и участие на родителите в дейностите и изявите, като при комплексните изяви ще бъдат канени родители на деца, включени в различни видове дейности, което ще спомогне за усъвършенстване на взаимоотношенията родители - ученици - учители при възпитанието на децата. Това ще доведе до създаване на положително отношение и силно доверие към училищната институция, повишаване авторитета и засилване на мотивацията за посещаване на училище, за формиране на чувството за принадлежност на учениците към училището, към населеното място, към България.

Проектното предложение съответства и на целите за:

- Пълноценно развитие на децата и юношите за подобряване на психическото и физическото им здраве;

- Грижа при възпитаване на децата в здравословен начин на живот, като създава условия за активен отдих и спорт, за благоприятна психосоциална среда, в която всеки може да се развива пълноценно и да срещне признание и подкрепа;

Създаване условия за:

- Разширяване и укрепване авторитета на училището, семейството, структурите на гражданското общество, средствата за масово осведомяване за утвърждаване на морално-етичните, националните и общозначими ценности;

- Приобщаване на децата към науката, спорта, изкуството;

- Пълноценно, смислено използване на свободното време и превенция на негативните явления в обществото - нетолерантността, насилието, употребата на цигари, алкохол и наркотици;

В училището ежегодно се провежда Ден на уменията, в който учениците се включват в разнообразни дейности, за да изявят своите таланти.За реализиране на дейностите, за подготовката и участието в празника, училището се нуждае от финансово подпомагане, за материали за изработване на продуктите и награди.

Основните цели, резултати, основните дейности, основните групи, бенефициенти на проекта и методология, ще намерите в част от приложено попълнения на формуляр за кандидатстване по програмата на структурни фондове „Да направим училището привлекателно за младите хора”- по схема BG051PO001-4.2.03 по-долу.


Проектно предложение „Триумф на уменията”Наименование на дейността:

Групови спортно-развлекателни игри: „Бързи, смели, сръчни”

Цел на дейността:

Да изявят придобитите спортни умения:бързина, ловкост, сръчност

Описание и обосновка на дейността:

Нестадартната форма за прилагане придобитите умения и наградните стимули провокират и мотивират по-силно децта за участие.

Резултати:

Отборни победители

Период на изпълнение, съгласно план-графика на дейностите:

05//2011г.
Наименование на дейността:

Математическа и нестандартна екипна викторина

Цел на дейността:

Да прилагат придобитите знания и умения в нестандартна ситуация, чрез мислене в екип

Описание и обосновка на дейността:

Нестадартната форма за прилагане придобитите умения и наградните стимули провокират и мотивират по-силно децата за участие

Резултати:

Решения на нестандартни задачи

Период на изпълнение, съгласно план-графика на дейностите:

05//2011г.
Наименование на дейността:

Рисунка на асфалт, или голям картон /по избор/ - индивидуално участие

Цел на дейността:

Изява на индивидуалните графични умения.

Описание и обосновка на дейността:

Желанието за изява и наградните стимули мобилизират творческите способности

Резултати:

.Рисунки на асфалт. Изложба от най-добрите рисунки на картон.

Период на изпълнение, съгласно план-графика на дейностите:

05/2011г.
Наименование на дейността:

Кулинарен пир

Цел на дейността:

Изява приложение на кулинарни и други съпътстващи знания и умения

Описание и обосновка на дейността:

В нетрадиционен модел, учениците ще имат възможността да приложат свой вкус и критерий за здравословна храна и нейното естетическо оформление.

Резултати:

.Аранжирани блюда, кулинарна изложба

Период на изпълнение, съгласно план-графика на дейностите:

05/2011г.Наименование на дейността:

Рисунка върху стъкло -индивидуално участие


Цел на дейността:

Изява на графично-изобразителните умения

Описание и обосновка на дейността:

Прилагане на изобразителните умения върху различен материал вдъхновява и мотивира

Резултати:

.Стъклен продукт/бутлка/ с художествена композиция, изложба,

Период на изпълнение, съгласно план-графика на дейностите:

05/2011г.
Наименование на дейността:

Артистични прическа и грим -индивидуално участие


Цел на дейността:

Да приложат естетически критерий и умения за създаване на карнавален образ.

Описание и обосновка на дейността:

Комбинираното прилагане на изобразителните и артистични умения провокира за нестандартен поглед и мислене

Резултати:

.Модели с карнавално излъчване, снимки, изложба от снимки на моделите.

Период на изпълнение, съгласно план-графика на дейностите:

05/2011г.Наименование на дейността:

Скулптура от отпадъчни материали и стари вещи- индивидуално участие


Цел на дейността:

Да проявят въображение при използването на непотребни, отпадъчни материали и вещи.

Описание и обосновка на дейността:

„Съживяването” на стари вещи превръща уменията на ученика в творческо вдъхновение

Резултати:

.Скулптура, или пана от отпадъци, изложбз

Период на изпълнение, съгласно план-графика на дейностите:

05/2011г.Наименование на дейността:

Аранжиране на цветя -индивидуално участие


Цел на дейността:

Умение за подбор на цветята според вид, сезон, цветове и др. Познание за „езика на цветята”.

Описание и обосновка на дейността:

Търсенето на оригинален дизайн поддържа творческото мислене.

Резултати:

.Аранжирани композиции от рязани цветя и стайни растения

Период на изпълнение, съгласно план-графика на дейностите:

05/2011г.
Наименование на дейността:

Колаж( декоративно пано) -индивидуално участие


Цел на дейността:

Умение за интересна, провокираща композиция на колажа, с идейно съдържание.

Описание и обосновка на дейността:

Създаването на колаж от различни графични обекти провокира творческото мислене.

Резултати:

.Колажи, пана, изложба на продуктите

Период на изпълнение, съгласно план-графика на дейностите:

05/2011г.
Наименование на дейността:

Компютърен дизайн/ИТ/-индивидуално участие


Цел на дейността:

Изява на компютърни умения с по-различни приложен софтуер

Описание и обосновка на дейността:

Откривателството стои в основата на самостоятелното и трайно учене. Разучаването и действията с непознат софтуер създава самочувствие за откривателство.

Резултати:

.Графични изображения, изложба

Период на изпълнение, съгласно план-графика на дейностите:

05/2011г.
Наименование на дейността:

Актьорско майсторство, песен, танц, музикално изпълнение

ндивидуално участие
Цел на дейността:

Изява на сценичните дарби

Описание и обосновка на дейността:

Сценичната изява на дарбите мотивира за по-нататъшно участие, задълбочаване и усъвършенстване на сценичните умения.

Резултати:

Успешни индивидуални изпълнения на: лирическо произведение, или проза, пантомима, музикално изпълнение, или танц.


Методология: Дейностен подход:

Аналитичният подход към дейностите по интереси показва, че те представляват стройна и сложна система от компонентите си, свързани помежду си чрез логично съответствие. Човек започва всяка своя дейност със стремеж за задоволяване на дадена потребност, която е породена от конкретни мотиви. Следвайки последователността на дейностния подход:Потребност, Мотиви, Цел, Предмет на дейността, Методи, Средства, Резултат, може да се опише една разширяваща се спирала на тези елементи на всяка дейност, която не се затваря с постигането на даден резултат, тъй като е все-известно, че постигането на съответната цел, води до появата на нови мотиви, а оттам и на нови, по-високи потребности. Разглеждайки по този начин тази спирала, прилагайки я към определена дейност по интереси с учениците, където очевидно са налице назрели, духовни потребности, които биха могли да задвижат субекта-ученик към нови, по-високи цели, към предмет на дейност на по-високо стъпало, към методи и средства, съответстващи на това стъпало и към по-висок резултат, който от своя страна, отново поражда нови потребности и нови мотиви и т. н. по една възходяща, все по-широко отваряща се спирала. От съществено значение, разбира се при използването на такъв подход, е правилният подбор на всички елементи от спиралата по такъв начин, че те да са взаимодопълващи се, взаимосъответстващи си, както с всеки от елементите, така и с цялостната дейност, да се синтезират в една комплексна структура, обединени от целта, която се проявява най-вече в изявите на изградените вече умения и способности. Тогава със сигурност може да се очаква припокриване на резултатите с целите.Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница