С н. Духомир Минев Относно трудовете на гл ас д-р Васил Николаев Киров, участник в конкурсДата03.02.2018
Размер81.96 Kb.
Размер81.96 Kb.

РЕЦЕНЗИЯ
от проф.д.с.н. Духомир Минев 

Относно трудовете на гл. ас. д-р Васил Николаев Киров, участник в конкурс за академичната длъжност „доцент”, обявен от ИИОЗ за нуждите на секция   „Общество на знанието: Наука, образование и иновации”, Шифър 05.11.01, Социология, ДВ бр.89 /11.11.2011г.1. Общо описание на представените материали - научна и научно-приложна дейност на кандидата

Кандидатът - гл. асистент Васил Киров е представил за участие в конкурса следните документи:

Научна автобиография (CV); диплома за образователната и научна степен “доктор”; списък на научните трудове с пълни библиографски данни, с които се кандидатства в конкурса ; по един екземпляр от всички научни публикации, представени за участие в конкурса; списък на цитиранията; списък на участията в международни форуми с точни данни за мястото и времето на провеждане на форумите и темите на изнесените от кандидата доклади; документи удостоверяващи други научни дейности .

Кандидатът е представил за участие в конкурса 29 публикации. От тях – една самостоятелна монография, няколко други публикации имащи монографичен характер са в съавторство и според участието на кандидата може да се категоризират като 4 студии. Освен това са представени 23 статии, значителна част от тях също в съавторство и една публикация, която е определена като наръчник.

Над 70 на сто от представените публикации са в чужди издания, около една четвърт са на български език и в български издания. Повечето публикации са в областта на индустриалните отношения, икономическо реструктуриране, социология на труда, икономически политики и управление. Характерно е, че почти всички публикации са направени въз основа на емпирични изследвания, проведени в рамките на крупни международни изследователски проекти. Тази особеност на публикациите ясно показва, че кандидатът работи интензивно в евпропейското изследователско пространство като активен участник в международни проекти. Кандидатът е бил цитиран 12 пъти, от които 8 в чуждестранна научна литература.

Описаната публикационна активност очертава В. Киров като утвърден изследовател, който има значимо присъствие в европейското изследователско пространство и по-конкретно – в посочените проблемни полета.


2. Обща характеристика на научната, научно-приложната и учебната дейност на кандидата
В дейността на кандидата ясно доминират научно-приложната и учебната дейност .

Практико-приложната дейност е изразена в разработки от рода на наръчници, ръководства и пр., които се ползват в обучението на специалисти и в управлението в областта на труда.

Научно-приложната дейност на кандидата се характеризира преди всичко от работата му като ръководител, ключов експерт и участник в повече от 30 изследователски проекта; от участието му в разработването на наръчници и други помагала за обучение на експерти по социален диалог; консултации в областта на труда; участието в международни форуми, на които е представял резултати от собствени емпирични изследвания;

Освен това, кандидатът В. Киров е бил привличан в разработването на аналитични материали и документи, предназначени за национални и европейски институции.Проблемните полета на неговите изследвания обхващат изследвания, основани на представата за глобалните вериги на стойността, като процес на „абсорбиране на функцията на високата добавена стойност” от определени звена на веригата и аутсорсинг на дейностите, за които е характерна ниска добавена стойност”. Концепцията за глобалните вериги на стойността е особено подходящ инструмент за подобни изследвания в условията на глобализация на взаимодействията между икономически актьори и насочва вниманието към разполагането (разпределението) на стойността (добавената стойност) по тези глобални вериги. Но концепцията за глобалните вериги на стойността е важна не само за текущото ни знание относно икономическото реструктуриране. Концепцията и още по-точно – емпиричните наблюдения въз основа на тази концепция позволяват да се разберат процесите на възникването и функционирането на въпросните вериги, а такова знание е важен ориентир за формулирането на икономическите политики, а следователно и насочването на икономическата динамика на страните, включени в глобалните вериги.

Изследвани са централни аспекти на големите промени в икономиката, обобщени като преструктуриране на предприятията в България по време на посткомунистическата трансформация и е предложена периодизация на процесите на преструктуриране. Изследвани са основните движещи сили на преструктурирането – промените в законодателството и в икономическите политики, както и в поведението на основните социални актьори, като реакция спрямо първите два вида промени. В този контекст е отделено особено внимание на ролята на социалния диалог на различни нива и участниците в него. Обоснована е спецификата на ролята на основните актьори, участващи в процеса на преструктуриране по време на кризата и са представени конкретни практики на прогнозиране или на управление на процесите. Формулирани са оценки и препоръки за по-ефективното насочване на преструктурирането в бъдеще и са обосновани политики за прогнозиране.3. Учебна дейност на кандидата: лекции, упражнения, написване на учебници и учебни помагала, ръководство на докторанти, специализанти и дипломанти.

Научната биография на кандидата показва, че той е бил привличан като лектор в престижни европейски образователни институции във Франция , Швеция, Люксембург. Преподавал е и в България. Разработвал е лекционни курсове по социология, организация на труда, управление на проекти и др. Бил е ръководител на дипломанти.


4. Съдържателен анализ на научните постижения на кандидата, ясна характеристика на научните приноси: новост за науката (нови теории, хипотези, методи и др.); обогатяване на съществуващи знания; приложение на научни постижения в практиката и реализиран икономически ефект.

Приносните моменти в научната работа на кандидата имат характер на обогатяване на съществуващи знания. Самите формулировки на приносите може да се представят по различни начини, тъй като изследванията му имат характер на многостранни, комплексни наблюдения върху различни аспекти на българската икономика, нейната динамика и основните участници в нея. Посочените от кандидата приноси са представени в неговите изследвания, но оценката би могла да се ориентира по-добре към проблематиката на „Общество на знанието: Наука, образование и иновации”. Ето защо по-долу са селектирани приносни моменти, които имат една обща черта – ясно са свързани с тематиката на секцията, за чийто нужди е обявен конкурса.

Особено заслужават да бъдат изтъкнати резултатите от изследванията на влиянието на интензивния трансфер на знание и социални иновации към българската икономика в процеса на европейската интеграция на страната. В този контекст се наблюдават механизмите за въвеждане на ново знание, иновативни практики и други, които допринасят за трансформирането на поведението и взаиодействията на основните икономически (социални) актьори. Накратко, изследван е процесът на изграждането в България на основните контури на една икономика, основана на знание. Тук нямам предвид трансфера на технологични иновации, повишаване на производителността на турда и следователно – на конкурентоспособността и т.н.. Имам предвид един друг аспект на представата за икономика, основана на знание, който обхваща следното: Първо, процесите и механизмите на трансфер на знание, респективно - процесите на индивидуално и колективно научаване, т.е. усвояване на трансферираното знание на макросоциално, фирмено и индивидуално ниво. Имам предвид и ефектите от първите два процеса – а именно повишаването на рефлексивния капацитет (изразът е заимстван от представените за рецензия трудове) на основните участници в икономическия живот или както още може да се каже – повишаването на рефлексивността на икономиката като цяло.

На макрониво е изследвано влиянието на „европейски придобивки” върху институциите и конфигурацията от основни социални актьори, промените в техните роли и техните взаимодействия. По-конкретно, става въпрос за промените в ролите и взаимодействията между синдикати, работодатели и държава в процеса на вземането на решения и формулирането на политики.

На фирмено ниво изследванията са фокусирани върху организационно и колективно научаване и връзката на това научаване с позицията на фирмите и икономиката в глобалните вериги на стойността.

При изследването на механизмите за трансфер на знание и научаване особено заслужава да се подчертае предложената и добре защитена теза, че значителното влияние на преките чуждестранни инвестиции се състои в разпространяването на организационни иновации и по-добри мениджърски практики. Такива иновации подсказват, че „меките технологии” (по израза в изследването) могат да играят много важна роля в модернизирането на реструктуриращите се икономики и в частност – за повишаване на тяхната конкурентоспособност.

Що се отнася до научаването на индивидуално и управленско ниво, може да се посочи например, изследването на въвеждането на такива иновации като т.нар. „квалификационна матрица” или (друг важен аспект на колективния процес на научаване) - преките контакти с потребителите, които в изследвания случай са подтикнали радикално повишаване на изискванията към качеството на произвежданата продукция.

Впрочем В. Киров има и практико-приложна работа, която е пряко свързана с процеса на научаване. Имам предвид подготвения основно с негово участие наръчник по социален диалог.5. При колективни публикации – определяне на приноса на кандидата

В представените за конкурса колективни публикации могат лесно да се отграничат текстовете на кандидата.


6. Отражение на научните публикации на кандидата в нашата и чуждестранната литература (по негови данни).

Кандидатът e представил списък от 12 цитирания, от които 10 са в международни и чуждестранни издания, а 2 са цитирания в български издания.


7. Критични бележки по представените трудове, включително и по литературната осведоменост на кандидата.

Основната критична бележка е породена от онова, което бих нарекъл твърде позитивен поглед към преструктурирането на икономиката. Изследванията на кандидата отразяват главно положителните страни на преструктурирането. Разбирам че това е до голяма степен ефект от предварителни изисквания на обявените конкурси, в които е участвал, но ми се струва, че все пак би могло да се отразят и други аспекти на преструктурирането, за което сега вече знаем, а и много международни институции го подчертават също, че се е оказало свързано с придобиването на силно изразен криминален характер. Впрочем, криминализирането на икономиките е широко разпространен феномен, който е голямо предизвикателство пред икономическия анализ (по мнението на Джеймс Гълбрайт и други автори).

Втората бележка е свързана с една друга страна на научаването чрез механизма на преките чужди инвестиции. Имам предвид обратното и негативно влияние на българската среда върху поведението на чужди компании, които се настаняват в страната. Поведението на някои чужди компании е добра илюстрация на това въздействие. Имаше и политически отзвук (изказвания на премиера по повод поведението на някои чужди компании тук) Една публикация на Ж. Владимиров в «Социологически проблеми» също обръща внимание на този проблем.

8. Лични впечатления на рецензента за кандидата и други данни, непосочени в предхождащите точки.

Познавам кандидата още от времето когато подготвяше докторската си дисертация и бях негов научен ръководител. В този начален етап на своята кариера кандидатът остави у мен впечатлението, че е добре изграден изследовател. Последващото му развитие показва, че впечатлението не е било преувеличено.9. Мотивирано и ясно формулирано заключение

Като имам предвид представената по-горе научно-изследователска, преподавателска, и приложна дейност на д-р Васил Киров, както и безспорните приносни моменти в неговата работа убедено  препоръчвам на членовете на уважаемото жури и на Научния съвет на ИИОЗ при БАН да изберат гл. ас. д-р Васил Киров на академичната длъжност доцент (шифър 05.11.01 – Социология, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата) към секция „Общество на знанието: Наука, образование и иновации” на ИИОЗ.


1.03.2012

София Подпис:...............................(Д. Минев)
Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница