С п и с ъ к н а п у б л и к а ц и т е доц д-р м с. Крася йорданова кавакловаДата17.11.2017
Размер96.36 Kb.
Размер96.36 Kb.


С П И С Ъ К Н А П У Б Л И К А Ц И Т Е

доц. д-р м.с. КРАСЯ ЙОРДАНОВА КАВАКЛОВА

катедра “Начална училищна педагогика”, Факултет по начална и предучилищна педагогика при СУ “Св. Климент Охридски”
1. Дисертация на тема: “Класификация и терминология на положенията и движенията с тялото за речевото развитие и двигателното обучение по физическо възпитание”.

2. Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степан “Доктор”, С, 1998.


І. Монографии:

3. Каваклова К., Терминология на положенията и движенията с тялото като елементи на физическите упражнения, Нови знания, С, 1999.

4. Каваклова К., Приложни упражнения съставени от някои естествени движения на човека – систематизация и класификация, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, С, 2000.
ІІ. Студии:

5. Каваклова К., О. Тишинов, Проучване достоверността на някои двигателни тестове, установяващи състоянието на равновесната устойчивост при деца на 5 годишна възраст, Годишник на СУ “Св. Кл. Охридски”, с. 47-54, 1987.


ІІІ. Книги и методически ръководства:

6. Винчева, К. Каваклова, Да играем гимнастика, Медицина и физкултура, С, 1976.

6.1. Каваклова К., Край любимото Черно море! (методи и средства за физическа подготовка на учениците при отдих край морето), с.34-40.

6.2. Каваклова К., Искам да порасна! (методика за повишаване ръста на учениците и обем от специализирани упражнения), с. 46-51.

6.3. Каваклова К., Няколко думи за “шишковците” (методика за нормализиране телесното тегло на учениците чрез специално подбрани комплекси и самомасажни гимнастически упражнения), с. 51-59.

7. Винчева С., Г. Каранешев, К. Каваклова, Физическо възпитание за най-малките, Медицина и физкултура, С, 1985.

7.1. Каваклова К., Кратка терминология на гимнастическите общоразвиващи упражнения, с. 28-38.

7.2. Каваклова К., Примерни упражнения за различните части на тялото в сюжетна разработка за І и ІІ група, с. 38-44.

7.3. Каваклова К., Примерни комплекси от гимнастически упражнения с общо въздействие (комплекси за деца от І и ІІ група в сюжетна разработка), с. 44-77.

7.4. Каваклова К., Дихателни упражнения в сюжетна разработка, с. 78-82.

7.5. Каваклова К., Гимнастически упражнения по текстов съпровод (речитативи), с. 82-88.

8. Цанева Н, К. Каваклова, Биодинамична характеристика на работещите в текстилната промишленост и методика за провеждане на производствена гимнастика, ЦС на БПС, С, 1980.

9. Цанева Н, К. Каваклова, Биодинамична характеристика на работещите в тютюневата промишленост и методика за провеждане на производствена гимнастика, ЦС на БПС, С, 1980.

10. Цанева Н, К. Каваклова, Биодинамична характеристика на работещите в целулозно-хартиената промишленост и методика за провеждане на производствена гимнастика, ЦС на БПС, С, 1980.

11. Цанева Н, К. Каваклова, Биодинамична характеристика на работещите в мебелната промишленост и методика за провеждане на производствена гимнастика, ЦС на БПС, С, 1980.

12. Цанева Н, К. Каваклова, Биодинамична характеристика на работещите в обувната промишленост и методика за провеждане на производствена гимнастика, ЦС на БПС, С, 1980.

13. Каваклова К. и кол., Ръководство за практическо обучение на студентите от педагогическите специалности, участие с доклад на тема: “Методика на съставяне и форми за разнообразяване на гимнастическите общоразвиващи упражнения”, с.104-115, Веда Словена – жг, С, 1996.

14. Каваклова К., Методика на обучението по физическо възпитание за децата от предучилищна възраст, Бинс, С, 2010 /под печат/.


ІV. Научни статии:

15. Каваклова К., Обездвижването – враг на здравето, работоспособността и творческото дълголетие на жената, С, 1977.

16. Миков Ц., С. Винчева, К. Каваклова, Физические упражнения в режиме рабочего дня, Сборник от научни материали “Научньiе подходьi разработки программ занятий физическими упражжниниями и спортом”, ЦС на БСФС, с.86-95, С, 1989.

17. Каваклова К., Груповото учене като метод за усвояване на положенията и движенията с тялото при гимнастическите общоразвиващи упражнения в уроците по физическо възпитание, 1996.

18. Каваклова К., Речево развитие и двигателно обучение на положенията и движенията с тялото в уроците по физическо възпитание, Сборник от научни материали, СУ “Св. Кл. Охридски/, с.339-344, С, 1998.

19. Каваклова К., Проучване на някои страни от физическото развитие на деца от предучилищна възраст, Наука и спорт, под печат.

20. Каваклова К., Проучване на някои страни от физическото развитие на деца от начална училищна възраст, Наука и спорт, под печат.

21. Каваклова К., Нормализиране телесното тегло на деца от начална училищна възраст чрез средствата на гимнастическите самомасажни упражнения, приета за печат в Сборника от научни материали, НСА, С, 1999.V. Участие в научно-изследователски програми, конференции, симпозиуми и конгреси:

22. Каваклова К., Национална научно-изследователска програма за комплексно проучване на човека и неговия мозък, секция “Физическите упражнения и спорта за повишаване на производителността на труда”, С, 1975-1992.

23. Каваклова К., Физическите упражнения и спорта за повишаване производителността на труда, научна конференция на тема “Физкултурата, спорта и туризма”, 15-16.12.1977.

24.  Каваклова К., Физические упражнения в режиме рабочего дня, Сборник от научни материали “Научные подходы разработки программ занятий физическими упражжниниями и спортом”, ЦС на БСФС, с.86-95, С, 1989.

25. Каваклова К., Груповото учене като метод за усвояване на положенията и движенията с тялото при гимнастическите общоразвиващи упражнения в уроците по физическо възпитание”, научна конференция организирана от МОН на Слънчев бряг, 20-25.05.1996.

26. Каваклова К., Речево развитие и двигателно обучение на положенията и движенията с тялото в уроците по физическо възпитание, Българо-италиански симпозиум на тема Образованието днес – образование за утре, с. 339-344, С,

6-10.1998.

27. Каваклова К., Нормализиране телесното тегло на деца от начална училищна възраст чрез средствата на гимнастическите самомасажни упражнения, ХІІІ-та научна конференция по спортна медицина и кинезитерапия, С, Х.1999.

28. Каваклова К., Оптимизиране качеството на обучение по физическо възпитание и спорт в педагогическите висши учебни заведения за подготовка на учители в детските градини и началния етап на образователната степен, международна конференция на тема: “Качеството на висшето образование, Варна, 27-28.10.2000.

29. Каваклова К., Изследване динамиката на растежа при ученици от І – ІV клас и установяване на подходящи средства и методи за неговото стимулиране, научна конференция на тема: “Съвременни предизвикателства към началната училищна педагогика”, сборник от доклади, Веда Словена, с. 203-208, С, 2003.

30. Каваклова К., Качеството на обучение по физическо възпитание и спорт във висшите педагогически учебни заведения за подготовка на учители в детските градини и началния етап на образователната система, научна конференция на тема: “Актуални проблеми на физическата култура”, сборник от доклади, издателска къща Тип-топ прес, с. 211-215, НСА, С, 16-17.12.2004.

31. Димитрова С., К. Каваклова, Съдържание и параметри на професионалното сътрудничество между практическия психолог и спортния педагог в училище, научна конференция на тема: “Приложна психология в България – възможности и перспективи”, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, Варна 20 – 22 май 2005.

32. Димитрова С., Каваклова К., Съдържание и параметри на професионалното сътрудничество между практическия психолог и спортния педагог в училище, научна конференция на тема: “Осигуряване и оценяване качеството на обучение, сборник от доклади, Веда Словена, с. 288-289, С, 2005.

33. Каваклова К., Спортно-анимационни и рекреативни двигателни активности по плуване при ученици с увреждания, научна конференция на тема: “Осигуряване и оценяване качеството на обучение, сборник от доклади, Веда Словена, с. 381-382, С, 2005.

34. Елеонора М., Б. Пенева, К. Каваклова, Подобряване качеството на обучение по физическо възпитание и спорт за учителите в началното училище, научна конференция на тема: “Висшето педагогическо образование – проблеми, постижения и тенденции”, Фабер, с. 282-285, С., 2005.

35. Каваклова К., Възможности за стандартизация на образователната система по физическо възпитание и спорт за обучение на учители в детските градини и І – ІV клас, научна конференция на тема: “Физическо възпитание и спорт. Здравна промоция и превенция”, Печатна база при Русенски университет “Ангел Кънчев”, с. 29-32, 2006.

36. Каваклова К., Изследване състоянието на бързината на двигателната реакция при ученици ат ІІІ клас със слухови увреждания, научна конференция на тема: “Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика. 125 години предучилищно образование в България”, Веда Словена, с. 516-518, С. 2007.

37. Каваклова К., Възможности за стандартизация на образователната система по физическо възпитание и спорт в педагогическите учебни заведения за подготовка на учители в детските градини и началния етап на образователната система, , научна конференция на тема: “Актуални проблеми на физическата култура”, издателска къща Тип-топ прес, с. 169-173, НСА, С, 14-15.12.2006.


VІ. Учебно-методически помагала:

38. Рачев. К, С. Винчева, И. Попов, К. Каваклова, Учебна програма по физическо възпитание за студентите от педагогическите факултети за предучилищна педагогика, С, 1989.

39. Рачев. К, С. Винчева, И. Попов, К. Каваклова, Учебна програма по физическо възпитание за студентите от педагогическите факултети за начална училищна педагогика, С, 1989.

40. Каваклова К., Учебна програма за “Курс по водни спортове”.


Забележка: По искане на Декана на ФНПП при СУ “Св. Кл. Охридски” от 20.04.1989 г., посочените по-горе учебни програми са разгледани на катедрени съвети съответно по “Теория и методика на физическото възпитание”, “Гимнастика” и “Водни спортове”, за което имам официални отзиви от ръководителите на катедрите.
VІІ. Научно-творческа /двигателна/ дейност:

Съставяне, постановка и подготовка на следните масови гимнастически композиции (спектакли):

41. Винчева С., К. Каваклова, По случай посрещането на Дипломатическия корпус в гр. Благоевград, 1979. Участваха 1200 учащи се и студенти от ВПИ – Благоевград.

42. Каваклова К., По случай 24 май 1979 г. в гр. Петрич бе поведена масова гимнастическа композиция на площада в града с 250 учащи се.

43. Каваклова К., По случай откриването на границата между България и Югославия, в гр. Петрич бе демонстриран спектакъл от 5 масови гимнастически композиции, 1980. Участваха 980 учащи се от града.

44. Каваклова К., По случай 24 май в гр. Благоевград бе демонстриран спектакъл от масови гимнастически композиции, 1980. Участваха 120 деца от ОДЗ № 3 и студенти от ВПИ – Благоевград.

45. Винчева С., К. Каваклова, При откриването на “Спартаковите игри” в гр. Сандански, посветени на 1300 години Българска държава, 1981. Демонстриран беше спектакъл от 6 масови гимнастически композиции с участието на деца от детските градини, ученици от началния курс. В заключителния финал участваха всички 2200 изпълнители.

46. Винчева С., К. Каваклова, По случай “Празника на моя град” в гр. Гоце Делчев беше демонстриран спектакъл от 4 масови гимнастически композиции с участието на 1200 учащи се от града, 1981.

47. Каваклова К., По случай националния празник на физическата култура, С, 1986. В композицията участваха студентки от ФНПП при СУ “Св. Охридски и деца от 1 клас – общо 730 души.
Забележка: Общият брой участници, с които е работено в тази насока са общо 6980 души от различни възрастови групи – студенти, ученици и деца от детските градини.

VІІІ. Научно-популярни статии:

48. Каваклова К., Какво показаха изследванията ни сред работничките от фабрика “Леда” в София, в. Труд бр. 209, С, 20.10.1975.

49. Каваклова К., За вашето здраве, за вашата привлекателност, в. Спорт бр. 145, С, 11.12.1975.

50. Винчева С., К. Каваклова, Когото сте над 40 години, играйте всеки ден гимнатика!, пр. 3, С, 1995.

51. Каваклова К., Художествената гимнастика е достъпна за всички, в. Спорт бр.99, 14.08.1976.

52. Винчева С., К. Каваклова, Тънка талия, сп. Здраве, кн. 12, С, 1976.

53. Каваклова К., Когато сте над 40 години, Книга за жената, Партиздат, С, 1978.

54. Винчева С., К. Каваклова, Комплексът “Здрави, силни, работоспособни” – нужни ли са промени и защо?, в. Спорт, бр. 2, С, 06.01.1979.

55. Каваклова К., Художествената гимнастика е необходима за всяка жена, в. Пиринско дело, бр. 227, Благоевград, 16.11.1979.

56. Винчева С., К. Каваклова, Гимнастика на работното място, сп. Здраве, бр. 3, С, 1987.

57. Винчева С., К. Каваклова, Общо раздвижване с гимнастически общоразвиващи упражнения за жени, в. Нощен труд, бр. 193, С, 4-5.10.1993.

58. Винчева С., К. Каваклова, Общо раздвижване с гимнастически общоразвиващи упражнения за работещи на бюро /за хора работещи в обездвижено състояние/, в. Нощен труд, бр. 198, С, 11-12.10.1993.

59. Винчева С., К. Каваклова, Общо раздвижване с гимнастически общоразвиващи упражнения за възрастни хора, в. Нощен труд, бр.203, С, 18-19.10.1993.

60. Винчева С., К. Каваклова, Общо раздвижване с гимнастически общоразвиващи упражнения с топка за деца от предучилищна възраст, в. Нощен труд, бр.208, С, 25-26.10.1993.

61. Винчева С., К. Каваклова, Общо раздвижване с гимнастически общоразвиващи упражнения с една гиричка за ученици от началния курс, в. Нощен труд, бр. 213, С, 01-02.11.1993.

62. Винчева С., К. Каваклова, Общо раздвижване с гимнастически общоразвиващи упражнения по двойки с един обръч за ученички от 2,3 клас, в. Нощен труд, бр.218, С, 08-09.11.1993.

63. Винчева С., К. Каваклова, Общо раздвижване с гимнастически общоразвиващи упражнения по двойки с една топка за ученички от 2,3 клас, в. Нощен труд, бр.223, С, 15-16.11.1993.

64. Винчева С., К. Каваклова, Общо раздвижване с гимнастически общоразвиващи упражнения на стол за ученици от 1,2 клас, в. Нощен труд, бр.229, С, 23-24.11.1993.

65. Винчева С., К. Каваклова, Гимнастически общоразвиващи упражнения – майка с 5 годишно дете, в. Нощен труд, бр.238, С, 06-07.12.1993.

66. Винчева С., К. Каваклова, Общо раздвижване с гимнастически общоразвиващи упражнения в семейството – баща, майка с двете си деца, в. Нощен труд, бр.243, С, 13-14.12.1993.

67. Винчева С., К. Каваклова, Гимнастически общоразвиващи упражнения със самомасажен ефект за нормализиране на телесното тегло, в. Нощен труд, бр.253, С, 28-0729.12.1993.

ІХ. Допълнителна информация:

68. ЦС на БПС ми възложи /в съав./ “... да поместя съчетания 1, 2, 3/ в Наредбата за преглед на състезанията “ЗДРАВИ, СИЛНИ РАБОТОСПОСОБНИ”. Участвах в провеждане на детския републикански преглед за състезанието със съчетание по гимнастика от 20 осморки, Пловдив, 1977.

69. Получих награда на националния конкурс на ЦС на БСФС за 1977 г. за книгата “Да играем гимнастика”, в. Спорт, бр. 147, 15.12.1977. В приложение съм представила грамотата връчена от Председателя Трендафил Мартински на 13.05.1986 г.

70. Създаде се художествената гимнастика в гр. Благоевград, 1989 г. като се основа секция по този вид спорт към ВПИ – Благоевград /кат. “Физическо възпитание и спорт”/. Отборът спечели Първо място на републиканското първенство “Ален мак”, след което се класира на ІІ място и на републиканското първенство в гр. Варна.71. Възложена ми беше рецензия на монографичния труд с автор Филип Бояджиев: “Интегративни взаимовръзки между методиката на обучение по физическо възпитание и спорт, училищна дидактика и педагогиката”, изд. Авангард Прима, С, 2009.  Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница