Сборник с тематични разработки за държавен изпит / Атанас Атанасов. София : LawStore bg, 2013; 342/А93Дата09.12.2017
Размер38.95 Kb.
Размер38.95 Kb.

342 ДЪРЖАВНО, АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
Атанасов, Атанас Публичноправни науки : Сборник с тематични разработки за държавен изпит / Атанас Атанасов. - София : LawStore.bg, 2013; 342/А93

Близнашки, Георги Принципи на парламентарното управление / Георги Близнашки. - София : УИ Св.Климент Охридски, 1999; 342/Б49

Бойчев, Георги Правова държава : Философскоправни аспекти / Георги Бойчев. - София : Юриспрес, 2001 ; 342/Б52

България. Закони и др. пр. Закон за Защита на държавата. Мотиви, пълен текст с всички изменения. - София : Камен дял, 1943; 342/(094.4)

България. Закони и др. пр. Свободата на печата в България 1879 - 1947 : Документален сборник / състав. Василка Танкова. - София : УИ Св.Кл.Охридски, 1992; 342/(094.4)

Владикин, Любомир Курс по общо държавно право : част първа - / Любомир Владикин. - 3 доп. изд. - София : Университетска печатница, 1940. - (Университетска библиотека, 231; 174); част първа. Общо учение за държавата. - 1940 част втора. Организация на демократичната държава. - 1937 ; 342/В68

Владикин, Любомир Организация на демократичната държава / Любомир Владикин. - София : SPS, 1992 ; 342/В68

Воеводин, Л.Д. и др. Государственное право зарубежных социалистических стран / Л.Д.Воеводин, Д.Л.Златопольский, Н.Я.Куприн. - Москва : Юридическая литература, 1972 ; 342/В78

Вълчев, Даниел Държавна власт и народен суверенитет / Даниел Вълчев. - София : УИ Св. Климент Охридски, 1996 ; 342/В95

Върховен административен съд Върховен административен съд : Тълкувателна дейност: 1996-2007. - София : Фенея, 2008 ; 342/(094.57)

Дачев, Лъчезар Общо учение за държавата / Лъчезар Дачев. - София : Юриспрес, 1999 ; 342/Д25

Димитров, Добри. и др. Правни основи на социалното управление: Учебник, част ІІ. С.: Академия за обществени науки и социално управление на ЦК на БКП, 1979; 342/Д58

Димитров, Добри. Производство по издаване, контрол и изпълнение на актовете на държавното управление. С.: Академия за обществени науки и социално управление на ЦК на БКП, 1974; 342/Д58

Димитров, Добри. Развитие на демократизма в държавното управление на НРБългария (Библиотека „Георги Кирков” № 4). С.: Наука и изкуство, 1974; 342/Д58

Димитров, Добри. Същност и развитие на социалистическата държава. С.: СКГ на БКП, 1975; 342/Д58

Дюверже, Морис Полупрезидентският режим : Шах на царя / Морис Дюверже; прев. от фр. Георги Стоименов. - София : УИ Св. Кл.Охридски, 1995; 342/Д97

Дюги, Леон и др. Общо учение за държавата : Ръководство по конституционно право: Обща теория на държавата. Общо учение за държавата / Леон Дюги, Каре дьо Малберг, Георг Йелинкек; състав. и прев. Стефан Баламезов. - София : Софи-Р, 1993; 342/Д97

Илински, И. и др. Държавно право на страните с народна демокрация / И. Илински, Б. Щетинин; прев. Живко Миланов. - София : Наука и изкуство, 1971; 342/И53

История государства и права зарубежных стран : Учебник для ВУЗов / ред. О.А.Жидкова. - Москва : Норма, 2004; часть 1. - 2004 часть 2. - 2004 ; 342/И94

Йотов, Борислав Правна характеристика на държавата и на империята. Хан Крум - създателят на Първата българска империя в Европа / Борислав Йотов. - София : Издателство за юридическа литература, 2015 342/Й85

Киров, Васил Публичната власт : Теория и конституционна организация / Васил Киров. - София : Сиела, 2004 ; 342/К59

Киров, Пламен Конституиране на представителното управление в България / Пламен Киров. - София : Сиела, 2015 342/К59

Костова, Мария Res Publica на Цицерон / Мария Костова. - София : Сиби, 2000 ; 342/К86

Курицын, В.М. История государства и права России : 1928 - 1940 / В.М.Курицын. - Москва : Международные отношения, 1998 ; 342/К93

Малинков, Атанас Коментар на Закона за българското поданство / Атанас Малинков. - София : художник, б.г.; 342/М22

Ников, Н.К. Ръководство по особната част на българския наказателен закон : т.1 - / Н.К.Ников. - 2 допълн. изд. - София : нар.печ-ца Витоша, 1922; т.. - 1922 ; 342/Н70

Николаев, Апостол Юридическата конструкция на държавата / Апостол Николаев. - София : печ. Кожухаров, 1938 ; 342/Н72

Нудненко, Л. А. Теория демократии / Л. А. Нудненко. - Москва : Юристъ, 2001 ; 342/Н95

Нюланд, Робърт Избирателни системи : Сравнителен анализ / Робърт Нюланд; прев. Николай Вълчанов. - София : УИ Св. Климент Охридски, 1993 ; 342/Н98

Основи на държавата и правото на НРБ : част втора. - 6 изм. изд. - София : Наука и изкуство, 1974 ; 342/О-83

Основы государства и права : Учебник / ред. В. Гайкова(. - 4 доп. и перераб. изд. - Ростов-на Дону : Феникс, 2003 ; 342/О-83

Павлов, Павел и др. Държавна власт и държавна администрация / Павел Павлов, Светла Михалева. - Варна : Черноризец храбър, 2001 ; 342/П13

Петров, Цветан и др. Коментар на Закона за бюджета, отчетността и предприятията и Правилника за прилагането му / Цветан Петров, Ангел Гиргинов. - София : п-ца "Добринов", 1942 ; 342/П41

Радойнов, Петко Съгласуване на вътрешнодържавното и международното право / Петко Радойнов. - София : Наука и изкуство, 1971 ; 342/Р12

Сартори, Джовани Теория на демокрацията : кн. 1 - / Джовани Сартори; прев. от нем. Венелин Ганев. - София : Център за изследване на демокрацията, 1992; кн. 1. Съвременната дискусия. - 1992 кн.2. Класически проблеми. - 1992 ; 342/С20

Советское административное право : Учебник / ред. П.Т.Василенков. - Москва : Юридическая литература, 1981 ; 342/С49

Спасов, Борис Изпълнителната власт / Борис Спасов. - София : Сиела, 2001 ; 342/С55

Спасов, Борис Президентът на Републиката / Борис Спасов. - 2 прераб. изд. - София : УИ Св.Климент Охридски, 1995 ; 342/С5

Стайнов, Петко Административно право / Петко Стайнов. - София : "Стопанско развитие", 1936. ; 342/С62

Стайнов, Петко Административно право : Обща част / Петко Стайнов. - София : печ. Стопанско развитие, 19; 34. ; 342/С62

Стоилов, Янаки Държавната власт : Правно-политически разграничения и съотношения / Янаки Стоилов. - София : Сиби, 2001 ; 342/С79

Торбов, Цеко Учение за държавата / Цеко Торбов. - София : Юриспрес, 2004 ; 342/Т75

Турция. Закони и др. пр. Пълно събрание на държавните закони, устави, наставления и высокы заповеди на Османската империя : т. 1: с приложение на сключените с чужденците... / превод от турски. - Цариград : Христа С. Арнаудова, 1871; т.. - 1871 ; 342/(094.4)

Хабермас, Юрген Структурни изменения на публичността / Юрген Хабермас; прев. Стилян Йотов. - София : УИ Св.Кл.Охридски, 1995 ; 342/Х12

Хакимов, Р.С. Сущность и социальная роль управленческих отношений / Р.С.Хакимов. - Казань : Издательство Казаньского университета, 1985 ; 342/Х22

Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран : том 1 - . - Москва : Проспект; том 2. Государство и право нового времени. – 201; 1342/Х91

Цанков, Васил Местното управление във Великобритания / Васил Цанков. - София : УИ Св. Климент Охридски, 1993 ; 342/Ц17

Шроудър, Ричар Кратко описание на държавното устройство на САЩ / Ричард Шроудър. - перраб. и доп. изд. - ; USIA-Информационна агенция на САЩ, 1989; 342/Ш95Boguslavski, M. etc. Situacion juridica se los extranjeros en la URSS / M. Boguslavski, N. Marisheva. - Moscu : Editorial Progreso, 1984 ; 342/Б54

Urfsky, Melvin Basic Reading in Democracy / Melvin Urofsky. - Washington : United States Information Agency, 1994 ; 342/У76

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница