Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събраниеДата22.11.2017
Размер103.73 Kb.
Размер103.73 Kb.

ПУБЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ

НА
ДАНИЕЛА АНГЕЛОВА МАРИНОВА-МАРЧЕВА

Кандидат за член на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание

I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

1. Име: Даниела Ангелова Маринова-Марчева

2. Номинирана от: Корнелия Нинова, Крум Зарков, Димитър Стоянов, Явор Божанков, Филип Попов, Дора Янкова, Пенчо Милков, Денчо Бояджиев, Жельо Бойчев, Драгомир Стойнев – Парламентарна група „БСП за България“

3. Препоръки: Към 29 август 2017 г. на интернет страницата на Народното събрание не са публикувани препоръки и/или становища за Даниела Ангелова Маринова-Марчева.

Източник: Интернет страница на Народното събрание.

4. Дата и място на раждане: Родена на 17 март 1972 в гр. Златоград, обл. Смолян.

Източник: http://comdos.bg/

5. Семейно положение: Омъжена. Съпруг – Мирчо Г. Марчев.

Източник: Декларацията за имотното състояние, произхода на средствата за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес (с.12-29).

6. Владеене на чужди езици: Владее английски език.

Източник: Подробна автобиография, публикувана на интернет страницата на Народното събрание, съгл. Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите за избор на членове за съдийската и за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание (Процедурните правила).

7. Образование:

1995-1996 Център за европейски изследвания, магистърска програма „Основи на европейското право“

1990-1995 Софийски университет „Свети Климент Охридски“, специалност „Право“. Среден успех от курса на обучението „Много добър“ /4.83/. Среден успех от държавните изпити „Много добър“ /5.00/.

Източник: Подробна автобиография, публикувана на интернет страницата на Народното събрание, съгл. Процедурните правила.

8. Продължаващо обучение (участия в семинари, дискусии):

2015 – „Спорни въпроси по регистрациите по Закона за политическите партии“

2014 – „Дружествено право“

2014 – „Проблеми на несъстоятелността“

2013 – „Търговско право“, семинар, Национален институт на правосъдието (НИП)

07/08.06.2007 – „Съдебна делба“, семинар, НИП, гр. София

19/20.05.2007 – „Основи на европейското право“, семинар, НИП, гр. София

16/18.05.2007 – „Търговски дружества на капитала“, семинар, НИП, гр. София

02.2007 – „Проектът за нов ГПК“, национален семинар, гр. София

08/10.02.2007 – Обучение – дискусия по проекта за нов ГПК, част първа и втора обучение за обучители, НИП, в рамките на проект „Усъвършенстване на гражданския и наказателен процес“, изпълняван от Министерство на правосъдието на България и Центъра за насърчаване на правната компетентност, Австрия, по Програма ФАР на ЕС със сътрудничеството на НИП

12/13.10.2006 – „Гражданското право и гражданско-процесуално право в правната система на ЕС, приложимост на европейското право, тълкуване на правните норми на националното право във връзка с Европейското право, компетенции и процедури на съда на ЕО“, национален семинар, организиран от ВСС

10/11.09.2006 – „Трудово право“, семинар, гр. София

07/09.09.2005 – „Гражданско право и процес“, семинар, гр. София

01.05-01.10.1992 - Обучение по английски език, American Academy of English, San Francisco, California, USAИзточник: Подробна автобиография, публикувана на интернет страницата на Народното събрание, съгл. Процедурните правила.

9. Стаж:

В орган на съдебната власт:

17/09/2012 към настоящия момент Софийски апелативен съд, Търговско отделение, съдия

01/06/2010 – 17/09/2012 Софийски градски съд, Търговско отделение, съдия

20/07/2005 – 01/06/2010 Софийски районен съд, Втора гражданска колегия, съдия

02/05/1995 – 02/05/1996 Софийски градски съд, стажант съдия

Извън орган на съдебната власт:

26/02/2003 – 20/07/2005 Администрация на Висш съдебен съвет, старши експерт – юрисконсулт

27/11/2002 – 25/02/2003 Софийска адвокатска колегия, адвокат

08/04/1996 – 01/08/2002 „Брилянт-инвест“ АД, гр. София, главен юрисконсулт

16/02/1996 – 01/04/1996 Агенция за приватизация, Управление „Правно“, експерт

Източник: Подробна автобиография и Кадрова справка, публикувани на интернет страницата на Народното събрание, съгл. Процедурните правила.

II. Професионална дейност:

1. Текуща длъжност: Съдия в Софийски градски съд, командирована на длъжност „съдия“ в Софийски апелативен съд

2. Кариерно израстване:

Даниела Ангелова Маринова-Марчева завършва юридическото си образование през 1995 г. в Софийския университет „Свети Климент Охридски“. До встъпването си в длъжност „съдия“ през 2005 г. работи като правен експерт, адвокат и юрисконсулт, включително в администрацията на Висшия съдебен съвет.

Назначена е на длъжността „съдия“ в Софийски районен съд с решение на ВСС по протокол №22/06.07.2005 г. С решение на ВСС по протокол №51/10.12.2009 г. Даниела Марчева е повишена в длъжност „съдия“ в Софийски градски съд, Гражданско отделение, считано от датата на встъпване в длъжност.

Даниела Маринова-Марчева придобива статут на несменяемост, считано от 21.07.2010 г. (решение на ВСС по протокол №26/08.07.2010 г.). С решение на ВСС по протокол №10/25.02.2016 г. съдия Марчева е повишена на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от датата на вземане на решението.

Видно от служебна бележка изх. №750/01.06.2017 г. на Софийски градски съд съдия Даниела Марчева има общ юридически стаж 21 години, 6 месеца и 18 дни и стаж в орган на съдебната власт 15 години, 2 месеца и 26 дни.

При последната атестация на съдия Марчева ВСС с решение по протокол №48/05.12.2013 г. приема комплексна оценка от атестирането „много добра“.

На 20.06.2017 г. Даниела Маринова-Марчева е номинирана за член на Съдийската колегия на ВСС от квотата на Народното събрание от народни представители от парламентарната група „БСП за България“.

Източник: Подробна автобиография и Кадрова справка, публикувани на интернет страницата на Народното събрание, съгл. Процедурните правила; Протоколи от заседания на ВСС.

3. Данни от атестационни формуляри: непублични.

4. Дисциплинарни наказания и поощрения:

В приложената кадрова справка на съдия Даниела Ангелова Маринова-Марчева не присъстват данни за дисциплинарни наказания и поощрения.III. ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ

1. Данни от Декларация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ)

В декларациите по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) Даниела Ангелова Маринова-Марчева е декларирала следните обстоятелства: • Към датата на назначаването ѝ на длъжност е член на Родителско настоятелство (сдружение с нестопанска цел с общественополезна дейност при Обединено детско заведение №18 „Детски свят“ в гр. София, жк Яворов;

 • 12 месеца преди назначаването ѝ на длъжност е била управител или член на орган на управление или контрол на „Лема-Х“ АД, гр. София;

 • Има следните задължения на стойност над 5 000 лв.: 1) по договор за кредит със “SG Експресбанк” АД, гр. София, от 01.08.2005 г. на стойност 10000 лв.; 2) по договор за лизинг на лек автомобил със „Сожелиз“ ЕООД, гр. София, по който страна е съпругът ѝ, от 2007 г. на стойност 10 000 евро;

 • Има сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ѝ по служба: 1) договор от 11.01.2008 г. с „Булсатком“ АД за доставка на цифрова телевизия; 2) договор от 01.03.2008 г. с „Мултиспийд“ ООД за доставка на интернет;

 • Свързани лица: 1) Мирчо Г. Марчев – съпруг, председател на УС на Сдружение с нестопанска цел „Европейски център по управление“ със седалище в гр. София; 2) Ангел М. Родопски – баща, едноличен собственик на капитала на „АНРО“ ЕООД със седалище в гр. Златоград.

Източник: Декларация по ЗПУКИ, достъпна на интернет страницата на ВСС.

2. Данни от декларации към Сметна Палата

Представените данни са актуални към датата на внасяне на предложението за издигане на кандидатурата на Даниела Ангелова Маринова-Марчева за член на ВСС в Народното събрание – 20.06.2017 г. URL адресите на всички посочени хипервръзки са последно посетени на 17.08.2017 г.

Името на Даниела Ангелова Маринова-Марчева присъства в заключенията на Сметната палата за несъответствие на декларираните данни: В декларацията за 2012 г. не е декларирала данни за съпруга – придобиване на земеделски имот – полска култура с площ от 5.499 дка в с. Гергевец, общ. Сливен. В декларацията за 2011 г. не е декларирала данни за съпруга - доходи от друга стопанска дейност в размер на 12 145 лв.

Публикуваните по-долу данни и обстоятелства, които подлежат на деклариране пред Сметната палата, могат да бъдат видяни в декларациите за съответната година: • 2006

 • 2007

 • 2008

 • 2009

 • 2010

 • 2011

 • 2012

 • 2013

 • 2014

 • 2015

 • 2016

Както и в Декларацията за имотното състояние, произхода на средствата за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес (с.12-29).

3. Имотен регистър

3.1. Служба по вписванията - София за периода от 01.01.1992 г. до 18.08.2017 г.

Пореден № по справката

1

Книга

ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

Тип Акт

Покупко-продажба на недвижим имот с н.а. 

Година

2010 

Страни

Продавач - ЕИК / БУЛСТАТ 131255204 ИНТЕРСТРОЙ ЮНИОН  

Купувач(Частна собственост) – физическо лице
Купувач(Частна собственост) - ДАНИЕЛА АНГЕЛОВА МАРИНОВА-МАРЧЕВА

Имот

Самостоятелен обект в сграда, предназначение - Гараж в сграда, площ по док. - 25.390 кв. м., НАДЗЕМЕН ГАРАЖ #; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр. София

Страни

Продавач - ЕИК / БУЛСТАТ 131255204 ИНТЕРСТРОЙ ЮНИОН    

Купувач(Частна собственост) – физическо лице
Купувач(Частна собственост) - ДАНИЕЛА АНГЕЛОВА МАРИНОВА-МАРЧЕВА

Имот

Самостоятелен обект в сграда, предназначение - Гараж в сграда, площ по док. - 25.080 кв. м., ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ #; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр. София

Пореден № по справката

2

Книга

ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ 

Тип Акт

Учредяване на договорна ипотека 

Година

2009 

Страни

Кредитор - ЕИК / БУЛСТАТ 121830616 БАНКА ДСК  

Ипотекарен длъжник - ДАНИЕЛА АНГЕЛОВА МАРИНОВА-МАРЧЕВА
Ипотекарен длъжник – физическо лице

Имот

Самостоятелен обект в сграда, предназначение - Жилище, апартамент, площ по док. - 198.940 кв. м., Описание: АПАРТАМЕНТ # # обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр. София

Пореден № по справката

3

Книга

ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

Тип Акт

Покупко-продажба на недвижим имот с н.а. 

Година

2009 

Страни

Продавач – физическо лице  

Купувач(Частна собственост) – физическо лице
Купувач(Частна собственост) - ДАНИЕЛА АНГЕЛОВА МАРИНОВА-МАРЧЕВА

Имот

Самостоятелен обект в сграда, предназначение - Жилище, апартамент, площ по док. - 198.940 кв. м., Описание: АПАРТАМЕНТ # # обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр. София

Пореден № по справката

4

Книга

ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

Тип Акт

ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ 

Година

2002 

Страни

ПРОДАВАЧ - ДАНИЕЛА АНГЕЛОВА МАРИНОВА-МАРЧЕВА  

КУПУВАЧ – физическо лице

Имот

Самостоятелен обект в сграда, Описание: АТЕЛИЕ # /НА ДВЕ НИВА/; Мазе: #; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр. София

4. Участие в НПО и други организации: Няма данни.

5. Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия:

На Даниела Ангелова Маринова-Марчева е извършена една проверка от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия – на 25.06.2008 г. Заключенията на проверката е „неустановена принадлежност“.Източник: http://comdos.bg/

IV. ДРУГИ

1. В медиите

Заглавие и връзка към публикация

Медия, автор, дата

Върховен градски съд

Капитал, Росен Босев

12 юни 2009 г.

Не си играй с Румъния

Капитал, Росен Босев,

9 октомври 2015 г.

Фирма осъди Летище София за 76 млн. лева

Правен свят,

20 октомври 2015 г.

БСП предлага четирима съдии и двама прокурори за съдебния съвет

Дневник, Здравка Андонова

20 юни 2017 г.

2. Комуникационен дневник

Представянето бе изпратено на Даниела Ангелова Маринова-Марчева за преглед и коментар на 29 август 2017 г. Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница