Съдържание: Уводстраница4/4
Дата01.02.2017
Размер0.51 Mb.
Размер0.51 Mb.
1   2   3   4

СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ

Мониторингът на стратегията за УЦЖ се извършва чрез създаване на система като съвкупност от следните взаимосвързани елементи: събирани данни; управленски информационни системи за съхранение на събраните данни на местно ниво; процедури за събиране, обработка и трансфер на данни чрез изградената база данни на местно ниво; местни органи/общински звена, опериращи с мониторинговата система.

Мониторингът се извършва от мониторингов комитет и звено от общинската администрация (изпълнителен орган). Мониторинговият комитет е специализиран обществен съвет, който е консултативен орган на местно ниво и съдейства на местната власт за формиране и реализиране на общинската политика по проблемите за УЦЖ. В състав на мониторинговият комитет се включват: представители на общинския съвет; експерти от общинската администрация; представители на заинтересованите страни. Функциите на този комитет включват периодичното извършване на преглед на постигнатия напредък по приетите индикатори, докладване за състоянието и изготвянето на предложения за предприемане на необходимите действия, обсъждане на резултатите и степента на достигане на приоритетите и целите, изготвяне на отчет за постигнатите резултати. Също така, мониторинговият комитет ежегодно изготвя доклад за изпълнението с предложения за промяна на мерките, ако това е наложително и изготвя предложения за усъвършенстване на стратегията, както и за преразпределяне на средствата по приоритетите.

Изпълнителният орган (звено от общинската администрация) извършва мониторинга на изпълнението на всяка мярка от стратегията за УЦЖ на основата на логическата матрица, плана на дейностите и плана на ресурсите.

Процедурата за мониторинг се разработва след създаването на местния мониторингов орган. В хронологичен и съдържателен аспект трябва да включва в етапите на осъществяването й следните елементи:


  1. Цикъл - Мониторинг

  2. Подготовка - Изготвяне на мерки и организация за осъществяване

  3. Планиране - Избор на индикатори – логическа рамка

  4. Изпълнение - Технически и финансови отчети;Междинни доклади за напредъка на изпълнението; Периодични срещи и посещения на място.

  5. Оценка на изпълнението - Заключителен доклад за достигнати крайни резултати, цели и степен на усвояване на средствата

При разработването на мониторинговата процедура трябва да се постигне задоволително ниво на последователност, което да включва: Определяне на данните, които трябва да се събират за измерване на определените индикатори на стратегията; Установяване на методите, които ще се използват за получаване на данни; Да се определи предназначението на събираните данни – дали ще бъдат използвани от местния мониторингов орган или за целите на оценката на стратегията.

На следващо място трябва да определят местните звена, отговорни за събирането на данните. Определят се техните функции и отговорности, видът и обемът на необходимата информация.

Втора област на мониторинговата процедура включва определяне на информацията, която се предоставя на местния мониторингов орган: данни за изходното състояние и индикатори за мониторинг; данни за междинната оценка; междинни данни за общото социално-икономическо състояние.

Изготвянето на стандартна форма за отчитане на стратегията е друг важен фактор за ефективността й. Отчетът за изпълнението на стратегията се разработва въз основа на плана на дейностите, финансовия план и логическите матрици. Отчетът за изпълнение на стратегията обхваща всички области от предмета на мониторинга – физическо изпълнение на дейностите; финансово изпълнение; проблеми, свързани с действията на бенефициентите; резултати от извършения контрол и одит. В резултат на анализа на изпълнението на стратегията се идентифицират отклонения и се предприемат коригиращи действия.

Основната цел контрола е да гарантира спазването на принципите на добро финансово управление – икономичност, ефикасност и ефективност. За тази цел се установява система за финансово управление и контрол, която позволява: ясно определяне, разграничаване и разделение на функциите и задачите между различните субекти, отговорни за управлението и изпълнението на стратегията; установяване на процедури и правила за финансово управление и контрол.

Системата за финансово управление и контрол се създава с три основни цели: да открива текущи отклонения и да предвижда бъдещи отклонения от действителното развитие стратегията; да открива причините за тези отклонения; да подкрепя управленски решения и действия за коригиране, целящи да насочат реализацията на приоритетите, целите и мерките в желаната посока.

Предварителният контрол по изпълнение на стратегията е контрол за законосъобразност на всички документи и действия, свързани с финансовата дейност. Чрез последващия контрол се преценява законосъобразността, икономичността и ефективността на разходите. Изгражда си организационна структура, методи, писмени политики и процедури за финансово управление и контрол. Целта на системите за финансово управление и контрол са – поддържане на своевременна и надеждна информация, която се използва за вземането на решения и за изготвяне на отчети и доклади. За разлика от мониторинга, контролът на стратегията се концентрира върху нейното ефективното финансово управление и се извършва на определени интервали от време.

Системата за финансово управление и контрол на стратегията включва: показатели/критерии за контрол; периодичност на проверките; звена и специалисти, осъществяващи контрола; форми за предоставяне на резултатите от контрола; видове контрол (програмен и финансов).

Събирането и анализа на данни за изпълнението до момента е основата на контролната функция. Действителният напредък на дейностите и използваните ресурси следва да се контролират текущо. Получената информация се сравнява с всички параметри, като от важно значение е да се отчита взаимната, системна връзка помежду им. Събраната информация се анализира и ако има отклонения, се предлагат действия за коригиране, като съответно се предприемат действия за контрол на прилаганите промени.

Общината изготвя междинни, годишни и заключителни доклади по време на изпълнението и във връзка с нейното приключване. В междинния доклад за изпълнение на стратегията се обобщават резултатите от осъществения мониторинг до момента, а в годишните и заключителните доклади за изпълнение на стратегията се включва информация относно: всяка промяна на общите условия; напредъка в изпълнението; финансовото изпълнение; предприетите действия, включително мерките за мониторинг, за осигуряване на качество и ефективност на изпълнението; предприетите стъпки за осигуряване на съвместимост с националните политики и политиките на общността.Оценка на изпълнението на стратегията включва анализ на информацията, събрана и систематизирана по време на мониторинга, и е съсредоточена върху това, доколко резултатите допринасят за постигането на непосредствената цел и доколко тя ще доведе до общите цели.Сподели с приятели:
1   2   3   4


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница